X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42629
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Kamili Trznadel
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Kamila Trznadel
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu
Pełnione funkcje:
Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
Wykształcenie:
Studia magisterskie - Uniwersytet Zielonogórski: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
Studia Podyplomowe - Uniwersytet Zielonogórski: Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Czas trwania stażu:
Od 1 września 2016r. do 31 maja 2019r.
Opiekun stażu:
mgr Karolina Potoczna

Pracę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu rozpoczęłam w 2013 roku. Początki chociaż trudne okazały się doskonałą szkołą życia. Nauczyły mnie cierpliwości i konstruktywnego planowania własnych działań, aby przynosiły one jak najlepsze efekty moim wychowankom, ale także mnie jako nauczycielowi oraz placówce. Praca z dziećmi stała się moją pasją. Nieustannie staram się w niej przed wszystkim odkrywać potencjał powierzonych mi dzieci i wspierać je w osiąganiu sukcesów na ich miarę, a także pokonywać porażki.
Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2016r. w Szkole Podstawowej w Przedmościu jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Następnie kontynuowałam go jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 4-5latków.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne oraz opiekuńcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz pogłębiałam swoją wiedzę w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.).
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam stronę internetową MEN oraz inne portale internetowe.
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

2. Współpraca z opiekunem stażu
We wrześniu 2016 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Karoliną Potoczną. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy. Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności.
W trakcie trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami, na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.

3. Doskonalenie zawodowe
• E-konferencje MAC:
07.09.2016r. Wywiadówka inaczej – jak przygotować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami
21.09.2016r. Wpływ rozwodu na psychikę i edukację dziecka
12.10.2016r. Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym
27.10.2016r. Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej
08.12.2016r. Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej
16.02.2017r. Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu
02.03.2017r. Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
06.04.2017r. Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?
09.05.2017r. Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju
26.10.2017r. Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub przedszkolu - jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności?
23.11.2017r. Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami
29.11.2018r. Teatroterapia
18.02.2018r. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów
05.06.2018r. Pudło inspiracji - nauka i zabawa w największym formacie
07.01.2019r. Sensodydaktyka w przedszkolu
21.03.2019r. Wiosna jest kobietą
25.04.2019r. Nie zapominajmy o prawie do dzieciństwa

• PCPPPiDN Głogów, Polkowice
Udział w spotkaniach sieci współpracy 2016/2017
Udział w spotkaniach sieci współpracy 2017/2018

25.05.2016r. „Ocenianie kształtujące”
06.09.2016r. Magia nauczania
07.09.2016r. Granice w wychowaniu dziecka, czyli jak kształtować odpowiednie postawy
14.09.2016r. Jak zachęcić dziecko do czytania?
28.09.2016r. Wychowanie ku przyszłości
05.10.2016r. Jak pozyskiwać rodziców do współpracy?
10.09.2016r. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego
22.03.2017r. Jak zainteresować dzieci czytaniem? O trudnej sztuce rozwijania kompetencji czytelniczych
28.03.2017r. PREZI - nowe spojrzenie na prezentację
12.04.2017r. Wprowadzenie do metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
17.05.2017r. Dyscyplina w czasie zajęć z dziećmi i na lekcji z uczniami. Profilaktyka agresji i przemocy

• UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna 2016/2018

• PROJEKT - ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ
24-25.02.2018r. Szkolenia związane z udziałem w projekcie– Raszówka
02-03.02.2018r. Szkolenia związane z udziałem w projekcie– Raszówka
03-04.03.2018r. Szkolenia związane z udziałem w projekcie– Raszówka
31.08.2018r. Dash i Dot – 4h szkolenie obowiązkowe w ramach projektu „Zaprogramuj Przyszłość” Raszówka

• WEWNĄTRZSZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:
25.01.2017r. Warsztaty szkoleniowe w ramach projektu Pięć szkół na piątkę pt. Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniem przeprowadzone przez Grzegorza Idziaka
27.03.2017r. Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach WDN Pierwsza pomoc
05.04.2017r. -Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach WDN : Autyzm i Zespół Aspergera. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeprowadzone przez logopedę Alinę Kukłę z Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
4.09.2018r. Polityka ochrony danych osobowych. Procedurami oraz Regulaminem ochrony danych osobowych
20.09.2018r. Rada szkoleniowa „Sytuacje kryzysowe w szkole”
24.10.2018r. i 25.10.2018r. „Zaburzenia neurorozwojowe – teoria i praktyka” (ADHD, zespół Aspergera, autyzm)
02.01.2019r. E-szkolenie „Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci?” szkolenie WDN „Kompetencje kluczowe” –.; Akademia Twórczych Inspiracji „CREATUS” Wrocław; 4h
27.02.2019r. Szkolenie WDN „Pierwsza pomoc przedmedyczna” –.; Firma „Ideal Malak”, Głogów ;4h
16.05.2019r. Szkolenie WDN „Ocenianie kształtujące”., Akademia Twórczych Inspiracji 4h

WARSZTATY TANECZNE – ZIELONA GÓRA – prowadząca: Monika Jerzynek
11-12.01.2019r. Podstawy tańca nowoczesnego
26-27.01.2019r. Zumba dla najmłodszych
16-17.02.2019r. Tańce integracyjne dla najmłodszych

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.

5. Dokonywanie ewaluacji własnych działań, prowadzenie warsztatu pracy
Systematycznie opracowywałam plany wynikowe oraz plany miesięczne. Uzupełniałam dzienniki lekcyjne, prowadziłam teczkę wychowawcy, przygotowywałam świadectwa oraz arkusze ocen. Systematycznie przygotowywałam własne pomoce dydaktyczne (karty pracy, plakaty, testy). Raz w roku prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców.

6. Tworzenie własnych scenariuszy uroczystości szkolnych, imprez klasowych oraz środowiskowych
Jako wychowawca uczniów edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej miałam okazję do organizowania wielu uroczystości klasowych oraz szkolnych, które przygotowywałam według własnych pomysłów. W ciągu trwania stażu zorganizowałam:
wrzesień 2016r. - Dzień Pieczonego Ziemniaka dla klas 0-III
wrzesień 2016r. -Dzień Chłopaka – impreza klasowa
październik 2016r. – pomoc w przygotowaniu prezentacji z okazji 70lecia szkoły
październik 2016r. – pomoc w przygotowaniu Dni Papieskich - GOK
październik 2016r -Dzień Spódnicy – impreza klasowa
październik 2016r. – Konkurs plastyczny dla klas 0 – VI – „Mój nauczyciel”
październik 2016r. – 70lecie Szkoły Podstawowej w Przedmościu – prezentacja
listopad 2016r.- Dzień Pluszowego Misia – impreza klasowa
listopad 2016r. - Andrzejki – zajęcia otwarte dla rodziców
listopad 2016r. - Pomoc w przygotowaniu INTEGRACJI z zespołem Szkół Szkolno-Wychowawczych (przygotowanie tańca, pieczenie ciasta)
grudzień 2016r. – Dzień Górnika – współpraca z rodzicami
grudzień 2016r. - Spotkanie Wigilijne z Rodzicami
styczeń 2017r.- Wizyta Strażaka w Szkole
styczeń 2017r.- Eliminacje – Klasowy Konkurs Recytatorski
luty 2017r. – Zabawa Karnawałowa – impreza szkolna
marzec 2017r. – Dzień Kobiet – impreza szkolna
kwiecień 2017r. – Piknik na boisku – zajęcia z rodzicami dla klas 0-III
maj 2017r. – Dzień Mamy – impreza klasowa
czerwiec 2017r. – Dzień Dziecka – impreza klasowa
czerwiec 2017r. – Piknik na boisku dla klas 0-III
wrzesień 2017r. - Dzień Pieczonego Ziemniaka dla klas 0-III
październik 2017r. - Konkurs plastyczny dla klas 0 – VI – „Mój nauczyciel”
listopad 2017r. – Dzień Pluszowego Misia – impreza dla klas 0-III
grudzień 2017r. – Pierniczki – warsztaty z rodzicami
styczeń 2018r. – Bal Karnawałowy – impreza szkolna
luty 2018r. – Walentynki – impreza klasowa
marzec 2018r. – Dzień Kobiet – impreza szkolna
marzec 2018r. – Pierwszy Dzień Wiosny
maj 2018r. – Dzień Mamy
czerwiec 2019r. – Piknik na łące u państwa Bors – współpraca z rodzicami
wrzesień 2018r. - Dzień Pieczonego Ziemniaka – ognisko we współpracy z rodzicami
październik 2018r. Dni Papieskie – film
październik 2018r. - Słodka Julka - GOK
październik 2018r. - Pierwsza pomoc - zajęcia z ratownikiem medycznym - współpraca z rodzicami
listopad 2018r. -Dzień Dyni - impreza klasowa
listopad 2018r. - Andrzejki 2018r. - impreza klasowa
grudzień 2018r. - Dzień Górnika – współpraca z rodzicami
grudzień 2018r. Dzień Wolontariusza – film
grudzień 2018r. - Występ w GOK w Przedmościu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
grudzień 2018r. - Dzień Górnika
grudzień 2018r. – Mikołajki – impreza klasowa
grudzień 2018r. - Udział w III Turnieju Mikołajkowym – gra w meczu Nauczyciele vs. Rodzice
grudzień 2018r. - Pieczenie pierniczków - impreza klasowa
grudzień 2018r. - Jasełka
grudzień 2018r. - Wigilia klasowa
styczeń 2019r. – Bal Karnawałowy
luty 2019r. – Walentynki
marzec 2019r. – Dzień Kobiet
marzec 2019r. – Pierwszy Dzień Wiosny

7. Udział w dodatkowych zadaniach
Dodatkowe funkcje i zadania jakie pełniłam w szkole:
- protokolant na radach pedagogicznych
- członek zespołu do spraw promocji szkoły
- koordynator szkolnego wolontariatu
- prowadząca zajęcia koła tanecznego
- pozyskiwanie sponsorów
- fotograf szkolny
- prowadząca zajęcia w ramach projektu „Zaprogramuj przyszłość”
- prowadząca zajęcia w ramach projektu „Mały Mistrz”

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych
Aby spełnić te wymagania musiałam najpierw zapoznać się z problemami środowiska uczniów. W tym celu nawiązałam ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami prowadzącymi inne zajęcia w mojej klasie/grupie oraz stale monitorowałam sytuację środowiskową uczniów. W sytuacjach trudnych podejmowałam wraz z nimi wspólne decyzje. Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami. W trakcie spotkań z rodzicami miałam okazję do nawiązania osobistych kontaktów z opiekunami moich wychowanków.

2. Organizacja wycieczek oraz wyjazdów szkolnych
Przez cały okres stażu organizowałam lub współorganizowałam następujące wycieczki:
ORGANIZATOR:
- wrzesień 2016r. - Wizyta w Piekarni Boruta&Malanowski
- październik 2016r. - Wycieczka do Karpacza dla klas I-III
- maj 2016r. –Wyjazd do Schroniska Amikus w Głogowie
- czerwiec 2016r. – Wyjazd do ZOO Wrocław
- marzec 2017r. – DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PRZEMKOWIE – wycieczka 3 - dniowa dla klas III
- kwiecień 2017r. - Wyjazd do Schroniska Amikus w Głogowie
- maj 2017r. – rejs po Odrze wycieczka dla klas 0-III
- maj 2018r. – Sala zabaw – Mrowisko - Lubin dla klas 0-III
- czerwiec 2018r. – Muzeum, Kloclegownia Głogów dla klas 0-III
- czerwiec 2018r. – Schronisko Amikus, spacer po Głogowie – Oddziały „0”

WSPÓŁOGRANIZATOR
- październik 2016r. - Lekcja w kinie „Mały Książę”
- listopad 2016r. - Dzień Jeża w Placówce Szkolno-Wychowawczej w Głogowie
- grudzień 2016r. - Udział w wycieczce do KGHM

Ponadto brałam udział we wszystkich wyjazdach na teatrzyki organizowane przez koleżanki z klas 0-III oraz imprezach, które odbywały się na terenie szkoły.
Wyjazdy klasowe służyły przede wszystkim integracji wśród uczniów zarówno w klasie jak i poza nią. Każdy wyjazd powodował, że uczniowie integrowali się poprzez wspólnie spędzany czas, wspólną zabawę, podróż autokarem. Po każdym wyjeździe pozostawały wspomnienia, które były tematem rozmów na przerwach lekcyjnych. Często zawiązywały się nowe przyjaźnie.

3. Organizacja oraz włączanie się w akcje charytatywne
W roku szkolnym 2017/2018 objęłam funkcję koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu. Wolontariat, który działa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II polega na bezinteresownym zaangażowaniu społeczności szkolnej - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Starałam się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie oraz rodzice bardzo chętnie chcieli nieść bezinteresowną pomoc.
Akcje charytatywne, które odbyły się w roku szkolnym 2017/2018:
• Zbiórka kasztanów
• Porządkowanie grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy
• Akcja ZNICZ
• Nie wykręcaj się - ZBIERAJ NAKRĘTKI!
• Marzycielska Poczta
• Pełna Miska dla Schroniska
• Wielopokoleniowe spotkanie integracyjne w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
• Warto Pomagać – zbiórka na Dom Samotnej Matki
• Góra Grosza
• WOŚP
• Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków

4. Współpraca z rodzicami
Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy placówki. Z roku na rok staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, jak i szkole. Na początku każdego roku opracowywałam plan współpracy z rodzicami, plan wspólnych imprez i uroczystości.
Imprezy oraz spotkania przygotowane z rodzicami:
- Wigilia z rodzicami
- Dzień Górnika
- Pieczenie ciastek
- Zdobienie pierników
- Dzień Ratownika Medycznego
- Andrzejki z rodzicami
- Piknik rodzinny,
Podczas spotkań pokazałam rodzicom, jak przy wykorzystaniu różnych środków, często prostych i łatwych do zdobycia, można wspólnie z dzieckiem uczyć się i tworzyć. Rodzice bardzo chętnie brali udział w proponowanych przeze mnie zajęciach.

5. Konkursy szkolne i poza szkolne
W okresie stażu starałam się rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów poprzez organizowanie i przygotowanie ich do różnego rodzaju konkursów:
- Gminny konkurs PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ (Amelia Kinel – wyróżnienie)
- Gminny konkurs PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ (grupa 4,5-latków)
- Gminny konkurs recytatorski (Alan Osiński – wyróżnienie)
- Gminny konkurs recytatorski (Amelia Kinel – III miejsce)
- Konkurs dla Dzieci i Młodzieży "Uczę się bezpiecznie żyć" pod patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy – V miejsce (Cabaj Lena, Ostaszewski Jakub, Wiśniewski Krzysztof)
- Szopka Bożonarodzeniowa – Głogowski Festiwal Szopek – Gabriela Majczak – Wyróżnienie
- 1 z 10 – Głogów – Szkoła ASLAN (Julia Ostaszewska – V miejsce).
Przygotowując uczniów do udziału w konkursach, szkoła reprezentowała i promowała swoje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze na forum środowiska lokalnego, a tym samym podnosiłam jakość pracy własnej, głównie poprzez wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresować uczniów.
Ponadto, każdego roku organizowałam konkurs plastyczny „Nauczyciel w oczach dziecka”.

6. Uczestnictwo w programach i projektach edukacyjnych
W trakcie trwania stażu brałam udział w projektach oraz programach tj:
- Mały Mistrz
- Klub Bezpiecznego Puchatka
- Śniadanie daje moc!
- Zaprogramuj przyszłość
- 5 porcji warzyw, owoców lub soków
- Cała Polska czyta dzieciom.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w praktyce
Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy. Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, karty pracy, dyplomy, prezentacje multimedialne płyty CD z muzyką tematyczną, wzory do prac plastycznych. Opracowywałam dokumentację szkolną np. programy, ankiety ewaluacyjne, scenariusze zajęć i imprez, sprawozdania, semestralne oceny opisowe, deklaracje na zebrania z rodzicami. Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego.
Ponadto, dzięki umiejętności obsługi programu Movie Maker często tworzę filmy na uroczystości oraz konkursy:
- Podwórko Talentów Nivea
- Film na Dzień Mamy
- Film promujący Wolontariat
- Film Patron Naszej Szkoły
- Aktywna Szkoła MultiSport
- Tworzenie skrótów z uroczystości, imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
Korzystanie z różnych programów znacznie ułatwia mi pracę np. z pomocą programu Excel w szybki sposób obliczam frekwencję moich uczniów.
Dzięki opanowaniu programu Prezi mogłam tworzyć ciekawe prezentacje na ważne uroczystości szkolne np. 70-lecie Szkoły Podstawowej w Przedmościu.

2. Prowadzenie szkolnej strony internetowej
Od 2014 roku pełnię dodatkową funkcję administratora szkolnej strony internetowej. Przez ten czas nasza strona trzy razy zmieniała adres. Za każdym razem byłam odpowiedzialna za dopasowanie strony do potrzeb użytkowników, rozbudowę, dopasowanie szaty graficznej, dbanie o bezpieczeństwo informacji oraz usystematyzowanie wszystkich informacji. Ponadto, na bieżąco piszę artykuły, fotografuję uroczystości oraz imprezy szkolne, dodaję zdjęcia oraz publikuję aktualności, które można znaleźć pod adresem: http://www.spprzedmoscie.szkolnastrona.pl/.

3. Korzystanie z zasobów internetowych
Umiejętność poszukiwania informacji to bardzo cenna rzecz. Pamięć jest ulotna, wiedza łatwa do zakwestionowania, a baza danych wokół nas olbrzymia. Jako nauczyciel bardzo często poszukujemy pomysłów na ciekawe zajęcia, czytamy artykuły innych koleżanek, by dać się zainspirować. Nie chodzi o to, by zawsze korzystać z gotowych recept. Ale o rodzaj kuli śniegowej – gdy pomysł przeczytany w Internecie może ewoluować i inspirować do tworzenia rzeczy jeszcze lepszych lub adekwatnych do umiejętności naszych uczniów.
Strony, z których korzystam:
http://boberkowy-world.blogspot.com/
https://mojedziecikreatywnie.pl/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/
https://blizejprzedszkola.pl/#
http://www.male-duze.pl/
https://www.mimowa.pl/
https://www.printoteka.pl/pl/start
https://www.youtube.com/

4. Stosowanie technologii komputerowej w doskonaleniu zawodowym
Dzięki technologiom internetowym mogłam brać również udział w szkoleniach przez Internet. Niewątpliwym plusem tego typu szkoleń jest to, że mamy do niego dostęp o każdej porze dnia, przez określony czas jego trwania. Oszczędzamy nasz czas i pieniądze bez naruszania kosztów płynących z nauki.
• E-konferencje MAC:
07.09.2016r. Wywiadówka inaczej – jak przygotować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami
21.09.2016r. Wpływ rozwodu na psychikę i edukację dziecka
12.10.2016r. Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym
27.10.2016r. Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej
08.12.2016r. Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej
16.02.2017r. Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu
02.03.2017r. Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
06.04.2017r. Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?
09.05.2017r. Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju
26.10.2017r. Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub przedszkolu - jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności?
23.11.2017r. Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami
29.11.2018r. Teatroterapia
18.02.2018r. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów
05.06.2018r. Pudło inspiracji - nauka i zabawa w największym formacie
07.01.2019r. Sensodydaktyka w przedszkolu
21.03.2019r. Wiosna jest kobietą
25.04.2019r. Nie zapominajmy o prawie do dzieciństwa

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniem agresywnym, aroganckim, ekspansywnym lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością.
Istotą zadań należących do wychowawcy klasy jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym klasy. Prowadząc planową pracę wychowawczą, zmierzałam do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły przede wszystkim przez stworzenie zwartego zespołu uczniowskiego. Aby było to możliwe musiałam poznać swoich wychowanków, ich cechy psychiczne, warunki życia, sytuację rodzinną i środowiskową.
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery
Systematycznie realizowałam zajęcia wg szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz inaczej” mające na celu rozwój umiejętności komunikacyjnych uczniów i profilaktykę zachowań ryzykownych. W przypadku pojawienia się problemów klasowych omawialiśmy je wspólnie, stosując zasadę tolerancji i zaufania.
.Niejednokrotnie zwracałam się o pomoc do pedagoga szkolnego. Współpracowałam również z dzielnicowym, GOPS, PCPR, kuratorami rodzinnymi oraz asystentami rodziny.

2. Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
Praca samokształceniowa dawała mi wiele satysfakcji. Jest to ważny element pracy, pozwalający unikać rutyny i ignorancji. Dzięki nowoczesnej wiedzy nadal pogłębiam swoją motywację, szukam nowych inspiracji do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków zawodowych.
Pogłębiałam swoją wiedzę poprzez czytanie literatury pedagogicznej, np:
• „Wychowanie emocjonalne dzieci w wieku od 3 do 7 lat” – Heike Baum
• „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły” – Adele Faber, Elaine Mazlish
• Prenaumerata czasopism: „Nauczycielka Szkoły Podstawowej” oraz , „Nauczycielka Przedszkola”.

3. Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów
Podczas pracy w klasach I-III, raz w tygodniu organizowałam zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz dla tych z trudnościami. Oferowałam uczniom dodatkowe zajęcia, na których zdolni mogli podnosić swoje umiejętności i przygotowywać się do konkursów, a dla uczniów z trudnościami przygotowywałam zajęcia wspomagające, na których mogli zawsze liczyć na wsparcie dydaktyczne i motywacyjne. Uczniowie z trudnościami dzięki pracy na zajęciach dodatkowych często podnosili swoje umiejętności i unikali ocen niedostatecznych.
Uczniowie mający świadomość możliwości uczestnictwa w takiego typu zajęciach, mieli poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie nauki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż

1. Umiejętność posługiwania się przepisami systemu oświaty w praktyce
W celu wzorowego pełnienia obowiązków nauczyciela i wychowawcy szczegółowo zapoznałam się ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w placówce oraz analizowałam na bieżąco akty prawne:
• Ustawa Karta Nauczyciela
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Umiejętność stosowania poznanych przepisów w praktyce daje mi poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że moje działania są zgodne prawem oświatowym.

2. Analizowanie przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Na bieżąco korzystałam z następujących dokumentów regulujących pracę szkoły:
• Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu
• Program Wychowawczo – Profilaktyczny
Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.

PODSUMOWANIE
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Doceniam i cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków.
Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się jak być lepszym nauczycielem. Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm, jaki posiadam, będzie mnie stale napędzał do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.