X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42566
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczycie-la mianowanego za okres od 1.09.2015 do 16.09.2019

Nauczyciel: mgr Michalina Sikora
Nauczany przedmiot: Język angielski

WSTĘP

Staż na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkow-skiego w Kostrzynie rozpoczęłam 1 września 2015 roku na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał zadania do zre-alizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju. To także czas wielu zmian w moim życiu – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez ten czas pogłębiłam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły. Jednocześnie wiem, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi nadrobić i nauczyć się. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla uczniów i siebie.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań założonych w Planie Rozwoju Zawo-dowego.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji wła-snych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działa-niach.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela na stopień zawodowy na-uczyciela mianowanego.
W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in.:
Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwa-nia stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393)
Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań służących podnoszeniu jakości pracy placówki. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompe-tencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu. Z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora i do-puszczony do realizacji. We wrześniu 2015 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Współpraca z opiekunem stażu zaowocowała pogłębieniem umiejętności planowania i współ-pracy. Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz cząstkowe sprawozdanie z realizacji tego planu.

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
Istotnym punktem współpracy były obserwowane przeze mnie raz na trzy miesiące lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. W czasie obserwacji szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje różnorodnych środków dydaktycznych, metody i for-my pracy z uczniami, zasady oceniania, w tym elementy oceniania kształtującego, indywidu-alizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolnych, na at-mosferę panującą na lekcji oraz stosunek nauczyciela do uczniów. Po każdej lekcji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z nauczycielem prowadzącym i wyciąga-łam odpowiednie wnioski. Dzięki obserwacjom lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli udoskonaliłam i wzbogaciłam własny warsztat pracy oraz poznałam różnorodne techniki prowadzenia zajęć. Podczas całego stażu dzieliłam się swoją wiedzą, umiejętnościami i do-świadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami. Pełniłam funkcję opiekuna praktyk stu-denckich studentki Filologii angielskiej. Obserwowałam prowadzone przez nią lekcje, dzieli-łam się cennymi uwagami z zakresu nauczania przedmiotu.

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Raz na trzy miesiące prowadziłam zajęcia otwarte w obecności opiekuna stażu.
Później w czasie indywidualnych spotkań omawiane były hospitowane zajęcia i rozwiązywa-ne bieżące problemy. Opiekun stażu i Dyrektor zawsze służyli mi cennymi wskazówkami, dzięki czemu doskonaliłam warsztat pracy i nauczyłam się korygować błędy popełniane w trakcie prowadzenia zajęć.

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu.
W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam następujące szkolenia:
Kurs na kierownika wycieczki
Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla nauczycieli
 Szkolenie „Preschool language play”- pedagogika zabawy w kształceniu językowym dzieci w wieku przedszkolnym
Unboxing formative assessment- Ocenianie kształtujące jako spójna strategia wspierania uczniów w zakresie rozwoju językowego
 Webinaria-Ten great ideas for using flashcards- Użycie kart obrazkowych i wyrazowych na lekcjach języka angielskiego

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną
i udoskonaliły warsztat pracy. Oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykałam się w codziennej pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystywałam w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.

6.Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz jego doskonalenie
Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również moich uczniów, sumien-nie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Wraz z członkami zespołu języków obcych opracowałam rozkład materiału, wymagania edukacyjne oraz przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Na bieżąco samodzielnie tworzyłam narzędzia pomiaru dydaktycznego: sprawdziany, testy, kartkówki. Ich wyniki dały mi pogląd na poziom wiedzy, umiejętności i możliwości uczniów, co pomogło mi w odpowiednim doborze metod i form pracy. Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpły-wa również na kreatywność uczniów, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność.

7.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
W trakcie trwania stażu doskonaliłam obsługę dziennika elektronicznego „Librus Synergia”. Zdobyłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej
w formie elektronicznej, także wypisywania w ten sposób świadectw uczniów. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam w praktyce do prawidłowego prowa-dzenia dokumentacji szkolnej.

8.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
W czasie trwania stażu opiekowałam się salą lekcyjną nr 203, w której to uczniowie z mojej klasy pod moją opieką redagowali gazetkę szkolną, na której były zamieszczane różne informacje (nadchodzące święta, ważne wydarzenia w życiu szkoły, informacje o konkursach itp.).
Brałam udział w wycieczkach szkolnych zarówno jako kierownik oraz jako opiekun grupy. Trzykrotnie przeprowadzałam lekcje dla uczniów z wymiany polsko-niemieckiej, przebywających w naszej szkole. Byłam również kilkukrotnie opiekunem dyskotek szkolnych . W grudniu 2015 wraz z ochotnikami z klas trzecich nagraliśmy przedstawienie świąteczne „The story of Santa Claus”. Jako przewodnicząca zespołu wychowawców klas IV opracowałam scenariusz obchodów dnia patrona dla klas IV.

Wspólnie z innymi nauczycielami organizowałam następujące uroczystości:
Kolędowanie w języku angielskim
Konkurs „Kostrzyn’s got talent”
 Przegląd pieśni Patriotycznych
 Muffin’s day

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznanie i pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów.
Jako wychowawca klasy czwartej regularnie spotykałam się z rodzicami swoich uczniów w trakcie wywiadówek lub spotkań indywidualnych. W razie potrzeby spotykałam się indywidualnie lub rozmawiałam telefonicznie z rodzicami poszczególnych uczniów, co pozwalało na bieżąco likwidować zauważone u nich problemy wychowaw-cze czy zapobiegać trudnościom w nauce. W tym celu ściśle też współpracowałam z pedagogiem szkolnym i wychowawcami innych klas. Współpraca ta pozwoliła mi na znalezienie przyczyn zaburzeń i pomogła w określeniu możliwie najefektywniejszej drogi postępowania z uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze i mającymi trudność w nauce.

2.Uwzględnianie w pracy wychowawczej współczesnych zagrożeń i problemów
Uczniowie mojej klasy wzięli udział w konkursie „Młodzież przeciw uzależnieniom”, w którym zajęli pierwsze miejsce. Oprócz tego, na lekcjach wychowawczych poruszaliśmy szereg tematów związanych ze współczesnymi zagrożeniami, jak na przykład: właściwe odzywanie, aktywność fizyczna, przemoc w Internecie oraz agresja wśród rówieśników.

3.Obserwacja ucznia słabego, poszukiwanie metod pracy.
W czasie trwania stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Uczniowie mogli zadrobić zaległości, a także poprawić oceny niedostateczne lub napi-sać zaległy sprawdzian. Pomoc uczniom, którzy mają kłopoty z opanowaniem materiału nauczania przyczyniła się do podwyższenia wyników nauczania w szkole i zniwelowa-nia zaległości w nauce.

4.Obserwacja i analiza możliwości uczniów w poszczególnych klasach.
Zawsze starałam się dopasować metody nauczania i sprawdzania przyswojonych wia-domości do poziomu reprezentowanego przez klasę, tak aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
W trakcie stażu prowadziłam kółko języka angielskiego dla klas trzecich, które spotkało się z dużym odzewem uczniów. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę z języka angielskiego o nowe słownictwo oraz struktury językowe. Na koniec pierwszego semestru wspólnie stworzyliśmy przedstawienie świąteczne w języku angielskim.

§7 ust.2 pkt 3
Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i internetowej
Technologia komputerowa w obecnych czasach jest nieodłącznym narzędziem pracy, ułatwia pracę i jest niezbędna w wielu zawodach, także w zawodzie nauczyciela.
Z technologii komputerowej korzystałam w przypadku opracowania między innymi: rozkładów materiałów, planu rozwoju zawodowego, wymagań edukacyjnych na po-szczególne oceny, sprawdzianów, kartkówek, wszelkich sprawozdań, opinii, regulaminu konkursu i pytań konkursowych, wszelkich dokumentów niezbędnych do pracy nauczy-ciela. Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu.

2.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
Plan rozwoju zawodowego, cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawo-dowego, ciekawe konspekty zajęć umieściłam na stronie internetowej: www.edukacja.edux.pl. Publikowanie materiałów na stronach internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i jed-nocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainte-resowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Często odwiedzałam następujące strony internetowe: www.nowaera.pl, www.edux.pl, www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.portaloświatowy.pl, www.szkolnictwo.pl, oraz wiele innych stron w celu śledzenia nowości wydawniczych, oferowanych kursów, nowinek w prawie oświatowym, poszukiwania materiałów dydaktycznych.
Na lekcjach języka angielskiego korzystałam często z aplikacji internetowych, takich jak Quizlet lub Kahoot. Również pomocne okazywały się filmy oglądane w języku angielskim. Dzięki zasobom Internetu lekcje były bardziej interesujące a uczniowie bar-dziej zaangażowani w przebieg zajęć.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizo-wanych przez nauczyciela zadań
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. W trakcie trwania stażu korzystałam z następujących źródeł internetowych w celu pogłębienia wiedzy:
 Nauczyciel w awansie
 Nauczyciel z powołania
 Lekcja z wychowawcą
 Nauczyciele języka angielskiego
Dzięki systematycznemu studiowaniu tych pozycji przeznaczonych dla nauczycieli po-głębiłam moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania.

2.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Opracowałam tematy godzin wychowawczych realizowanych później
w ciągu całego roku. Wspólnie z uczniami na początku roku szkolnego opracowałam kodeks właściwego zachowania się w klasie. Kodeks podpisany przeze mnie i wszystkich uczniów znajdował się w centralnym miejscu klasy i motywował do właściwej postawy uczniowskiej. Podczas godzin wychowawczych, wraz z podopiecznymi, analizowałam frekwencję, oceny oraz zachowanie uczniów. Na bieżąco rozwiązywałam pojawiające się problemy.
Jako wychowawca wspólnie z uczniami zorganizowałam wigilię klasową i mikołajki. Imprezy klasowe integrowały uczniów, uczyły umiejętności organizacji, szacunku, ak-ceptacji dla rówieśników.
Posiadanie wychowawstwa to jedna z najbardziej odpowiedzialnych ról pełnionych podczas pracy w szkole. Sprawiła mi ona niebywałą radość, była podstawą do nabycia nowych, bardzo przydatnych umiejętności. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie poczucia własnej wartości to tylko fragment mojej pracy z młodzieżą. Szkoła to ich drugi dom, dlatego starałam się być wychowawcą, u którego zawsze można szukać pomocy.

3.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
Jako wychowawca klasy czwartej spotkałam się z różnymi problemami moich uczniów. Nawiązałam dobre relacje z uczniami. W klasie, w której byłam wychowawcą kilka osób zaczęło się wyśmiewać z jednej uczennicy, że mieszka bardzo skromnie. Przeprowadziłam szereg rozmów z uczniami. Tłumaczyłam, że skromny dom nie powinien mieć wpływu na postrzeganie innych osób. Uczniowie zrozumieli, że postąpili niewła-ściwie i przeprosili koleżankę. Dzięki mojej szybkiej reakcji niewłaściwych zachowań było coraz mniej. Szybkie działanie zapobiegało eskalacji problemów. Uczniowie nauczyli się wzajemnego szacunku oraz konsekwencji swojego zachowania.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły.
Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjo-nowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
Statut Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Kostrzynie
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Regulamin zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów z szkole
 Program wychowawczo-profilaktyczny
Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Poznałam podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisy przeciwpożarowe. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawsze obowiązkowo stawiałam się na dyżurach międzylekcyjnych.
Dzięki analizie tych dokumentów mogłam dokładnie orientować się w kompetencjach poszczególnych organów szkoły, takich jak Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole. Posiadanie tej wiedzy uważam za niezbędne zarówno do pracy w gronie pedagogicznym jak i podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych z uczniami. Ponadto z tymi dokumentami zapoznałam również swoich wychowanków i ich rodziców.

2.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Rozpoczynając staż przystąpiłam do czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. W czasie stażu poddałam analizie m. in. takie akty prawne:
Karta Nauczyciela
Ustawa Prawo oświatowe
Ustawa o Systemie Oświaty
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych.

3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Aby mieć wpływ na zasady obowiązujące w szkole aktywnie uczestniczyłam we wszystkich radach pedagogicznych i szkoleniowych. Współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiedziałam jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiałam rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wy-cieczki szkolne od strony prawnej.

4.Umiejętne posługiwanie się przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych.
Dwukrotnie byłam opiekunem uczniów podczas wycieczki do Warszawy.
Byłam również kierownikiem wycieczki do Torunia, a także dwukrotnie kierownikiem wyjazdu do kina w Poznaniu. Potrafiłam organizować wycieczki szkolne z zachowaniem przepisów BHP, określić ich cele oraz opracować program. Samodzielnie tworzyłam również regulaminy wycieczek, z którymi zapoznali się uczniowie oraz ich rodzice. Zorganizowane przeze mnie wycieczki przyniosły wiele korzyści – uczniowie mieli możlwość poznania miejsc, których jeszcze nie widzieli i wzbogacili swoją wiedzę. Dla mnie była to okazja do nawiązania nowych znajomości i zacieśnienia współpracy z nauczycielami naszej szkoły. Wycieczki miały także duże znaczenie dla mnie, jako na-uczyciela – wychowawcy. Dzięki nim lepiej poznałam swoją klasę, nastroje panujące w zespole, miałam okazję rozmawiać z uczniami o ich pasjach, problemach, planach na przyszłość. Obserwując moich uczniów mogłam ich lepiej poznać i zrozumieć, a zebra-ne doświadczenia wykorzystać w pracy pedagogicznej.

PODSUMOWANIE
Przedstawione sprawozdanie obejmuje dwa i pół roku stażu. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój uczniów. Często pracuję metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy, jakie posiada szkoła oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Praca z młodzieżą daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia. Myślę, że wykonane zadania znacznie przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy i jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak aby warsztat mojej pracy był coraz lepszy.

Sprawozdanie z aneksu do Planu Rozwoju Zawodowego

WSTĘP
W trakcie części stażu prowadzonej po zmianie miejsca pracy przeprowadziłam następujące działania związane z przygotowaniem się do awansu zawodowego:
-przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego a także zapoznałam się z wymaganiami egzaminacyj-nymi umożliwiającymi uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowane-go. Następnie przygotowałam aneks do dotychczasowego Planu Rozwoju Zawodowego w oparciu o potrzeby nowej placówki oraz wytyczne z nowego rozporządzenia Ministra Edu-kacji Narodowej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy za część stażu odbytą w poprzedniej placówce przygotowałam niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na zakończenie stażu.
Realizacja innych zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §7. ust. 2 pkt. 1:

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

W trackie pracy w Szkole podstawowej nr 78 w Poznaniu zostałam wychowawcą klasy 7, próbując jak najbardziej zbliżyć się do uczniów poznać ich uzdolnienia, zainteresowania, charaktery oraz możliwe problemy. Przeprowadziłam wśród uczniów ankietę socjometrycz-ną, która dała mi wgląd we wzajemne relacje rówieśnicze pomiędzy uczniami tej klasy. Pró-bowałam również integrować klasę, poprzez pracę i zabawę w parach lub grupach dobiera-nych losowo.
Dla uczniów klas 7 opracowałam samodzielnie program zajęć dodatkowych z języka angiel-skiego dedykowanych kulturze krajów anglojęzycznych. W trakcie tych zajęć uczniowie dowiadują się ciekawostek na temat krajów, których ludzie posługują się językiem angiel-skim w sposób dla nich atrakcyjny, np. poprzez aplikacje internetowe.
W swojej pracy dydaktycznej zawsze zwracam uwagę na zalecenia z Poradni Psychologicz-no-Pedagogicznej dla uczniów z opiniami i orzeczeniami. Dostosowuję poziom trudności oraz ilość zadań na testach, sprawdzianach a także w trakcie pracy na lekcji.

2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §7. ust. 2 pkt 2)

Planując lekcje zawsze starałam się dobierać optymalne metody pracy tak aby uczniowie jak najbardziej angażowali się w przebieg lekcji. Często na lekcjach stosowałam zabawy akty-wizujące uczniów, od kalambur po rożne środki audiowizualne a także aplikacje i strony internetowe. Zapoznałam się, a następnie stosowałam wytyczne do pracy z uczniami z opinią lub orzeczeniem z Poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dla tych uczniów stosowałam inne metody pracy, które pozwalały uczniom zdobywać sukcesy na miarę ich możliwości. Dla uczniów zdolnych przygotowywałam materiały dodatkowe oraz polecałam aplikacje i strony internetowe, mające na celu pogłębienie zainteresowania językiem angielskim.
Przy występujących problemach wychowawczych kontaktowałam się z pedagogiem szkol-nym, wychowawcą danej klasy ale też rodzicem danego ucznia. Utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów zarówno poprzez dziennik elektroniczny, jak i kontakt osobisty.

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §7. ust. 2 pkt 3)

W trakcie trwania stażu korzystałam z różnych źródeł internetowych poświęconych pedago-gice oraz dydaktyce. Z pomocą tych portali aktualizowałam swoją wiedzę, czerpałam mo-tywację oraz pomysły, które wdrażałam nie tylko na lekcjach języka angielskiego ale także na lekcjach wychowawczych. Wiedzę pozyskaną na portalach internetowych wcielałam do życia na lekcjach podczas pracy z użyciem metod aktywizujących takich jak burza mózgów, oraz stacja zadaniowa.

4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r., §7. ust. 2 pkt 4)

Nieustannie starałam się doskonalić swój warsztat pracy, w tym celu opracowałam rozkład materiału dla uczonych klas. Wspólnie z członkami zespołu języków obcych opracowałam wymagania edukacyjne oraz przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Samo-dzielnie tworzyłam również narzędzia pomiaru dydaktycznego: sprawdziany, testy, kart-kówki. Analizując ich wyniki dobierałam metody i formy pracy do poziomu wiedzy, umie-jętności i możliwości uczniów.
Podczas stażu prowadziłam sumiennie dokumentację szkolną. Na bieżąco starałam się uzu-pełniać tematy oraz sprawdzać obecność na lekcjach. Kontrola administratora wykazała, iż w dzienniku prowadzonej przeze mnie klasy nie ma zaległości ani braków. Systematycznie też odczytuję wiadomości otrzymywane poprzez dziennik, co umożliwia sprawną komuni-kację miedzy rodzicami, dyrekcją oraz innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Su-miennie uzupełniałam teczkę wychowawcy o istotne dokumenty.

5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §7. ust. 2 pkt. 5)

Na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl umieściłam aneks do planu rozwoju zawo-dowego, a także cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. W trakcie trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach zespołu języków obcych, podczas których wymieniałam się z jego członkami doświadczeniem, wiedzą oraz wskazówkami metodycznymi.
Starałam się współpracować z nauczycielami oraz wychowawcami klas pozyskując od nich informacje na temat uczniów a także dzieląc się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami do-tyczącymi funkcjonowania danego ucznia na lekcji oraz w trakcie przerwy. Dla uczniów z mojej klasy posiadających opinię Poradni psychologiczno-pedagogicznej przygotowałam zbiorczą tabelę z zaleceniami do pracy oraz zapoznałam z tym dokumentem uczących w klasie nauczycieli.

6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §7. ust. 2 pkt 6)

Obejmując wychowawstwo w klasie siódmej postanowiłam jak najlepiej poznać uczniów tej klasy. W tym celu przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami, w celu poznania ich zainteresowań oraz pasji. Nawiązałam również kontakt z byłym wychowawcą klasy aby zdobyć informacje o problemach i ewentualnych konfliktach istniejących w klasie. Aby do-wiedzieć się więcej o sytuacji panującej w klasie poprosiłam uczniów o wypełnienie ankiety socjometrycznej. Na własny użytek opracowałam wyniki ankiety, które dały mi wgląd w atmosferę panującą wśród uczniów.
Podczas lekcji wychowawczych realizowałam zagadnienia zgodnie z samodzielnie opraco-wanym programem profilaktyczno-wychowawczym, który uwzględnia współczesne pro-blemy społeczne i cywilizacyjne, takie jak uzależnienia, przemoc i agresja.

7 .Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §7. ust. 2 pkt 7)

Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty, a także obserwowałam zmiany w nim zachodzące. Następnie opracowałam dokumentację potrzebną do kontynuacji oraz zakończenia stażu na podstawie obowiązujących przepisów.
Podczas odbywania stażu uczestniczyłam w bieżącej pracy szkoły biorąc udział w posiedze-niach Rady pedagogicznej, a także spotkaniach zespołu języków obcych. Na jednej z pierw-szych lekcji wychowawczych przedstawiłam uczniom zasady oceniania, zasady dotyczące egzaminów poprawkowych oraz statut szkoły, a w trakcie wywiadówki z tymi dokumentami zapoznali się również rodzice uczniów.

8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r., §7. ust. 2 pkt 8)

W pracy zawodowej opracowywałam komputerowo wszelkie dokumenty, takie jak: listy obecności na zebranie z rodzicami, zestawienie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wiele innych.
Aby urozmaicić przebieg lekcji uczniowie często korzystali na moich lekcjach z aplikacji edukacyjnych, np. Kahoot, Quizziz czy kody QR. Podczas zajęć korzystałam również z pro-jektora, w celu wyświetlania prezentacji multimedialnych. Zastosowanie urządzeń audio-wizualnych sprawiło, że lekcje były dla uczniów ciekawsze i bardziej urozmaicone.

PODSUMOWANIE
Uważam, że cele założone w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. W trakcie stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie a także unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Sądzę, że spełniłam wszystkie wymagania sta-wiane nauczycielowi ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W dalszym ciągu mam zamiar rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.