X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42644
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Imię i nazwisko: mgr Beata Kwapisz
2. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016
4. Data zakończenia stażu: 19.09. 2019
5. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
6. Opiekun stażu: mgr Izabela Wojtaszek, mgr Małgorzata Wasilewicz
7. Dodatkowe zadania pełnione w szkole: wychowawca świetlicy

W 2010 roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Pracę w Szkole Podstawowej im. Jana Gutenberga nr 20 Fundacji Szkolnej rozpoczęłam w listopadzie 2012 r. na stanowisku nauczyciela wychowawcy świetlicy. Stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej objęłam w lutym 2014r. Stopień nauczyciela kontraktowego otrzymałam w 2014 roku. W 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończyłam 19.09.2019 r. W trakcie tego okresu starałam się:
▪ rozwijać swój warsztat pracy poprzez m. in. uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, współpracę z opiekunem stażu i pracownikami szkoły, a także prowadzenie zajęć oraz innych działań na rzecz szkoły,
▪ zwracać szczególną uwagę na potrzeby, trudności uczniów (w sferze psychicznej, społeczno-emocjonalnej, fizycznej, poznawczej),
▪ zapoznawać się z przepisami prawnymi dotyczącymi oświaty.
Niniejsze sprawozdanie opisuje moją działalność podczas trwania stażu, stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Zadania te są ściśle związane z programem szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i rodziców. Stanowią kontynuację realizowanych wcześniej działań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków, jak również są dowodem na mój rozwój zawodowy.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§§ 7 ust. 2. pkt. 1).

1. Współpraca z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu. Po zawarciu kontraktu, omówieniu zasad współpracy i przygotowaniu planu rozwoju zawodowego został ustalony harmonogram spotkań z opiekunem oraz terminy hospitacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Wszystkie zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem omawiałam każdą lekcję podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Oprócz tego obserwowałam również lekcje, uroczystości szkolne prowadzone przez innych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Skupiałam się także na formach pracy, atmosferze panującej na lekcji, a także na stosunku nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów. W szkole mogłam liczyć na pomoc innych nauczycieli.
2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
W swojej pracy starałam się stosować aktywne formy i metody nauczania, realizowałam z dziećmi projekty edukacyjne, a także wdrażałam elementy oceniania kształtującego. .W trakcie trwania stażu staram się doskonalić umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, samodzielnie opracowywać różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe. W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Warsztaty „Matematyka? To proste!- Gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach I-III”;
• Warsztaty „Moja klasa/grupa i trudne sytuacje wychowawcze”;
• Konferencja „Uczeń z autyzmem w szkole”;
• Konferencja „Inspir@cje 2017”;
• Warsztaty „By nie wyrósł żaden mur- o współpracy z rodzicami”;
• Szkolenie „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela etap I”;
• Szkolenie :Dobra lekcja z OK.”;
• Warsztaty „Odkrywam, myślę, koduję Nauczyciel I klasa”;
• Szkolenie „Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania
i pisania”;
• „Zamiast karania- jak nie karać uczniów ale świadomie wychowywać”
• „Jak doskonalić pisani poprzez gry i zabawy?”;
• „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę.”
• „Terapia ręki”
• „Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją”
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennika lekcyjnego.
Przez cały okres stażu na bieżąco prowadziłam dziennik lekcyjny, dziennik zajęć świetlicowych, gromadziłam materiały do teczki wychowawcy. Dokonałam diagnozy wstępnej uczniów, mającej na celu sprawdzenie zakresu wiadomości i umiejętności ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Prowadzenie dokumentacji szkolnej dało mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Diagnoza wstępna pozwoliła mi przeanalizować umiejętności i wiadomości młodzieży oraz zwrócić szczególną uwagę na sfery, nad którymi należy więcej popracować.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§ 7 ust. 2 pkt. 2,)

1. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne).
W ciągu stażu staram się poznawać środowisko lokalne uczniów. Obserwuję moich podopiecznych na zajęciach, na przerwach , a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. Zadania planu wychowawczego szkoły realizuję w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek. Jako wychowawca klasy starałam się uczyć moich uczniów tolerancji, poszanowania ojczyzny i wdrażania postaw prozdrowotnych.
Analizując potrzeby swoich uczniów, widząc ich zainteresowania otaczającą rzeczywistością organizowałam wiele ciekawych wycieczek i wyjść. W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z uczniami w wielu wycieczkach szkolnych oraz organizowałam różnego rodzaju wyjścia:
• Wycieczka „Tajemnice lasu”;
• Wycieczka do „Dyniolandu”;
• Wycieczka na farmę „Cztery Pory Roku’;
• Wyjście do Teatru Guliwer;
• Wyjście do teatru 6 Piętro;
• Wyjścia do Teatru Lalka;
• Spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci;
• Wielkanocne warsztaty plastyczne „Formy kolory”;
• Wycieczka „Z ekologią za pan brat”.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.
Poznaję środowisko uczniów poprzez obserwacje własne oraz indywidualne rozmowy z rodzicami co pozwala na bieżąco wdrażać działania zmierzające w celu likwidacji zauważonych problemów, zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych. W tym celu też współpracowałam z panią pedagog szkolnym, która przychodziła na obserwacje, wymieniałyśmy spostrzeżenia oraz szukałyśmy wspólnie możliwie najlepszej drogi wyjścia z „problemu”.
3. Opracowanie kontraktu grupowego.
W celu wpojenia uczniom wzorców kultury osobistej i właściwego zachowania każdy rok szkolny rozpoczynamy od stworzenia klasowego kodeksu. Ma on wspomagać uczniów w przejmowaniu pozytywnych zachowań, nauczyć rozróżniać prawidłowe i niepożądane zachowania w klasie. Tworzenie kodeksu integruje grupę klasową, rozwija poczucie wspólnoty i uczy demokratycznego stylu życia w klasowej społeczności. Zasady zawsze przestawiamy krótko i jasno w formie plakatu, który zostaje wyeksponowany w klasie.
4. Opracowanie i realizacja działań integrujących grupę poprzez wykorzystanie pedagogiki zabawy, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody projektów.
Aby zapewnić swoim uczniom pełny rozwój w atrakcyjnej formie starałam się wykorzystywać w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowoczesne metody pracy z dziećmi. Źródłem na temat nowatorskich metod była dla mnie bogata literatura oraz czasopisma pedagogiczne, w których bardzo szeroko są opisane nowinki metodologiczne. Aby uzyskać mocniejszą bazę odnośnie twórczych form pracy z dziećmi brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Wśród nowatorskich metod, które wykorzystuję w swojej pracy, w celu umożliwienia dzieciom wszechstronnego i naturalnego rozwoju znalazły się: pedagogika zabawy, metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz a także metoda projektu.
5. Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi.

W trakcie stażu zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez poradnię psychologiczno – Pedagogiczną. Przeprowadziłam wywiad z rodzicami dotyczący ogólnego funkcjonowania ucznia oraz skonsultowałam się z Panią pedagog. Starałam się precyzyjne zaplanować zindywidualizowane wsparcie i dostosować metody pracy z uczniem. Moje działania polegały na czynnościach mających wpływ na efektywniejszą pracę, właściwe zrozumienie poleceń oraz radzenie sobie z planowaniem i wykonywaniem określonych czynności. Wspomagałam rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Swoje działania dydaktyczno-wychowawcze starałam się planować w taki sposób, aby każdy z moich podopiecznych odniósł sukces na miarę swoich możliwości. Dostosowywałam treści, metody do ich możliwości, starając się bazować również na ich zainteresowaniach i aktywnym działaniu. Organizowałam klasowe konkursy i turnieje wiedzy, podczas których w atrakcyjny dla uczniów utrwalaliśmy poznany materiał. Ponadto przeprowadzałam rozmowy z nauczycielami szkoły na temat zachowania, osiągnięć uczniów.
6. Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki.
Systematycznie współpracuję z rodzicami prowadząc zebrania szkolne i liczne rozmowy indywidualne. W okresie stażu staram się angażować rodziców do uczestniczenia w imprezach klasowych. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
• Klasowe Mikołajki
• Klasowe spotkanie wigilijne
• Klasowa Wielkanoc
• Dekorowanie pierniczków
• Klasowy Tłusty Czwartek
Ściśle współpracuję również z innymi nauczycielami. Swoje spostrzeżenia i ewentualne uwagi konsultuję z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz logopedą, w razie potrzeby zasięgam opinii dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
Systematycznie rozwiązuję indywidualnie problemy oraz staram się wspierać w różnorodny sposób rozwój zarówno emocjonalny jak i poznawczy uczniów. W swojej pracy zawsze mam na uwadze potrzeby rozwojowe dzieci. Planując zajęcia stosuję metody, formy czy środki dostosowane do potrzeb wynikających z rozwoju dziecka.
Staram się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich zajęcia. Przygotowuję uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach.
7.Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Uczniów wyróżniających się w jakiś dziedzinach zachęcałam do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju konkursach. Było one zawsze poprzedzone etapem przygotowawczym – dodatkowymi zajęciami w szkole i pracą w domu. Bardzo pomocni i zaangażowani w przygotowanie byli rodzice uczniów. Dzieci zawsze bardzo chętnie reprezentowały szkołę, w czasie trwania stażu moi wychowankowie zdobyli nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach: „Ogólnopolski konkurs ZUCH z języka polskiego”, „Ogólnopolski Konkursie ZUCH z matematyki”, „Alfik humanistyczny", „Alfik matematyczny”.
8. Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Konkursy, przedstawienia czy imprezy szkolne są ważnym elementem w procesie dydaktyczno – wychowawczym. W czasie trwania stażu organizowałam a także współorganizowałam wiele konkursów, przedstawień i imprez szkolnych m.in.:
• konkurs kaligraficzny
• konkurs bożonarodzeniowy „Ozdoba choinkowa”
• wielkanocny konkurs plastyczny „ Pisanka wielkanocna”
• zakończenie roku szkolnego klas III oraz klas 0-I
• uroczystość ślubowania klas I
• klasowy Dzień Dziecka
• konkurs recytatorski „Wiersze dla Niepodległej”
9. Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem i logopedą w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także zachęcałam rodziców do korzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i w zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.
10. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Efektywna praca wychowawcza to ścisła współpraca między rodzicem a wychowawcą. Starałam się wypracować taki model współdziałania, aby przynosił on jak najszersze i najlepsze efekty. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie celów, jakie stoją za nawiązywaniem relacji z rodzicami:
• udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo- dydaktycznego,
• dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego,
• współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów,
• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców,
• przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole,
• poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły,
• tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.
Starałam się podejmować takie działania aby sprzyjały lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, udzieleniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu.
11.Indywidualizacja nauczania (stosowanie różnorodnych metod nauczania).
W swojej pracy staram się stosować różne metody nauczania, jak najlepiej dobrane do potrzeb uczniów między innymi metodę twórczego myślenia, pozwalającą w krótkim czasie utworzyć listę pomysłów na rozwiązanie danego problemu, tzw. burza mózgów, meta plan, technikę niedokończonych zdań, debatę za i przeciw. Zadania realizowane w grupie, które zachęcały do współdziałania, ułatwiały integrowanie różnych dziedzin aktywności, sprzyjały przyswajaniu nowych wiadomości i ich utrwalaniu. Zastosowane metody aktywizujące uatrakcyjniły zajęcia dla uczniów, pobudzały aktywność, pozwoliły łatwiej przyswoić nowe wiadomości i umiejętności, między innymi współdziałania w zespole, komunikowania się, planowania, organizowania, stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Nauczyłam się odpowiednio dobierać metody aktywizujące, tak aby miały one sens podczas danego tematu zajęć.

III. Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7.2.3)

W swojej pracy na bieżąco korzystałam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego. Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Podczas pracy korzystałam z dziennika elektronicznego Mobireg. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.
• Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, deklaracje na zebrania z rodzicami.
• Opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, itp.
• Korzystałam ze stron internetowych oferujących materiały edukacyjne dla nauczycieli.
• Brałam udział w szkoleniach internetowych, e-konferencjach.
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne.
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Odwiedzałam strony np.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.edumach.pl, www.scholaris.pl,
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć, niejednokrotnie tworzyłam własne prezentacje multimedialne oraz korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7 ust. 2 pkt. 4).

W czasie trwania stażu staram się w różny sposób pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, wykorzystując ją na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Systematycznie czytałam fachową literaturę oraz korzystałam ze zasobów Internetu.
Uczestniczyłam w szkoleniach, kursach, warsztatach, które były pomocne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Studiowałam także literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami , starając się jak najlepiej uwzględniać je w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
Duża różnorodność imprez, uroczystości szkolnych, wycieczek, wyjść i wyjazdów na Zielone Szkoły pomagają w stwarzaniu przyjaznej atmosfery i podnoszą atrakcyjność procesu wychowawczego. Podczas imprez starałam się wzbudzać w uczniach poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności.
Jako wychowawca stworzyłam zintegrowany zespół klasowy, w którym dzieci czują się akceptowane i szanowane. Pojawiające się problemy wychowawcze w klasie omawiam indywidualnie lub z całą grupą. Stosuję poznane podczas szkoleń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagają mi w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacji.
W rozwiązywaniu problemów wychowawczych mogłam również liczyć na opiekuna stażu, psychologa, pedagoga szkolnego i Panią Dyrektor. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami i podejmowałam wspólne działania dotyczące uczniów sprawiających trudności. W czasie stażu dbam o umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. W pracy często wykorzystuję wiedzę wyniesioną z szeregu szkoleń i kursów urozmaicając lekcje metodami aktywizującymi, grami dydaktycznymi, burzą mózgów czy pracą w grupach. Metody te rozwijają w uczniach kompetencje komunikacyjne, współdziałanie w zespole, umiejętność podejmowania decyzji czy kreatywność.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał, możliwości i zainteresowania. Na zajęciach indywidualizuję pracę uczniów. Staram się dostrzegać zarówno potrzeby i zainteresowania uczniów zdolnych, jak i tych słabszych, potrzebujących troski i zrozumienia.
Na bieżąco prowadzę spotkania z rodzicami. Na zebraniach informuję rodziców o życiu klasy, sukcesach, postępach uczniów, pojawiających się trudnościach czy kłopotach wychowawczych. Staram się dyplomatycznie rozwiązywać występujące problemy. Dzięki spotkaniom indywidualnym mogłam lepiej zrozumieć sytuację rodzinną uczniów, stąd łatwiej jest mi udzielać im wsparcia. Pomagam kontaktować się ze specjalistami szkolnymi. W ramach spotkań ogólnych staram się wprowadzać elementy pedagogizacji rodziców, uświadamiając im znaczenie rodziny w życiu dziecka czy ukazując sposoby motywujące do nauki .Działania te pomogły przy wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i metodyka szkolnego z którymi na bieżąco współpracowałam.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.( § 7.2.5 )

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładną analizą przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli takie jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.
Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej: Statut Szkoły, Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz comiesięcznych spotkaniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej. Prowadziłam dokumentację szkolną należącą do moich kompetencji.

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole pracuję od listopada 2012 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania i doświadczenia.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań.
Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.