X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42622
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji indywidualnej

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
SZKOŁA:
KLASA:

ROZPOZNANIE : Niedowidzenie - zez zbieżny, astygmatyzm, niedowidzenie głębokiego stopnia oka prawego, nadwzroczność obojga oczu.

Program opracowano na podstawie:
1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nr ............. ) wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w ............
2. obserwacji własnej, rozmowy z uczniem i wychowawcą, rozmowy z rodzicami

Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

- prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej
- usprawnianie funkcji wzrokowych,
- ćwiczenie pamięci wzrokowej i spostrzegawczości
- poszerzanie zasobu tzw. wiedzy ogólnej
- ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- usprawnianie funkcji lepiej rozwijających się – zdolność tworzenia i rozumienia pojęć
- ćwiczenia rozwijające czytanie ze zrozumieniem
- dostosowanie warunków nauki do możliwości psychofizycznych ucznia

Cel główny programu
Usprawnianie funkcji widzenia. Rozwijanie kompetencji intelektualnych i możliwości psychofizycznych ucznia w celu ułatwienia procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole.

Cele szczegółowe
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi i spostrzegawczości
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- rozwijanie procesów myślenia w oparciu o materiał wzrokowy
- pogłębianie wiedzy ogólnej
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
- usprawnianie orientacji kierunkowej i przestrzennej

Forma organizacji zajęć: indywidualna , 2 godziny w tygodniu.

Realizacja programu

1. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

• Określanie różnic i podobieństw w podanych ilustracjach, zdjęciach
• odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, przedmiotów, figur itp.)
• rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów
• układanie obrazków wg instrukcji słownej (stosunki przestrzenne)
• układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci
• puzzle
• budowanie wg wzoru kompozycji z klocków
• segregowanie przedmiotów, klocków, liter, sylab itd.
• uzupełnianie w tekście brakujących elementów liter- kropki, kreski, ogonki itp.

2. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi i spostrzegawczości

• uzupełnianie brakujących szczegółów na obrazkach
• czytanie opowiadań, wierszy – zadawanie pytań dotyczących treści
• gry typu memory, co się zmieniło?, gry dydaktyczne
• wyszukiwanie elementów itp.
• zapamiętywanie poszczególnych przedmiotów, figur, wyrazów itp.
• odwzorowywanie różnych układów graficznych
3. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• tworzenie figur za pomocą mozaiki geometrycznej
• odtwarzanie np. poprzez malowanie, rysowanie przedstawionego obrazu np. kompozycji geometrycznej
• zadania graficzne np. dyktanda graficzne, odbicia lustrzane, labirynty, tangramy
• historyjki obrazkowe – układanie obrazków zgodnie z chronologią zdarzeń
• łączenie elementów, przedmiotów wg instrukcji

4. Usprawnianie funkcji lepiej rozwijających się (myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, wiedza ogólna,)
• wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych (w tym programów komputerowych)
• porządkowanie zdarzeń w logiczny ciąg – łączenie skutków z przyczyną
• nazywanie przedmiotów, zjawisk,
• układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, zabawy w skojarzenia
• wzbogacanie słownictwa poprzez rozpoznawanie i nazywanie roślin, zwierząt, zawodów itp.
• wzbogacanie słownictwa poprzez czytanie krótkich wierszy, opowiadań, zadawanie pytań dotyczących treści
• omawianie ilustracji dotyczących rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, wyodrębnianie istotnych cech rzeczy i zjawisk

5. Ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację przestrzenną
• rysowanie figur pod dyktando
• dyktanda graficzne
• odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów wzrokowych oraz stosunków przestrzennych, które między nimi zachodziły
• odtwarzanie dwu i trójwymiarowych układów przestrzennych na podstawie modeli
• rysowanie z zachowaniem kierunku od lewej do prawej

6. Wzbogacanie słownika biernego i czynnego
• słuchanie wypowiedzi innych osób
• słuchanie utworów literackich, słuchanie i oglądanie filmów, spektakli teatralnych
• wyjaśnianie znaczenia nieznanych wyrazów
• swobodne kierowanie wypowiedzi na dany temat

7. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• głośne czytanie prostych zdań – zwrócenie uwagi na zmianę tonu głosu i tempo czytania
• opowiadanie treści przeczytanej przez nauczyciela
• ciche czytanie krótkich opowiadań, a następnie wypowiedzi ustne dotyczące treści przeczytanego tekstu
• porządkowanie wyrazów w rozsypance zdaniowej
• formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu
• wypowiedzi na podstawie ilustracji

Ewaluacja:
• bieżąca obserwacja,
• rozmowy z wychowawcą, nauczycielami i specjalistami,
• rozmowy z rodzicami,
• podsumowanie semestralne/końcoworoczne ze wskazówkami do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.