X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42572
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr............
Kwalifikacje: Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną ,
Kurs kwalifikacyjny – Terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Placówka oświatowa: ................
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 – 31.05.2020 r.)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. (Dz.U.z 2013r., poz.393) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Cel główny:
-Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
-podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych
-podniesienie jakości pracy przedszkola

Zadania, formy realizacji,termin realizacji, dowody realizacji

& 8 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedury związanej z awansem zawodowym
*Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
*Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
*Analiza dokumentacji niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
*Opracowanie planu rozwoju zawodowego
*Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu,wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie

2.Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej w celu podniesienia jakości pracy przedszkola
*Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje)
*Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Cały okres stażu,wykaz stron internetowych

3.Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji pracy przedszkola
*Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych w ramach WDN
*Prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej
*Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- wychowawczej
*Współpraca z rodzicami Cały okres stażu Księga protokołów
Teczka obserwacji danej grupy, teczka diagnozy gotowości szkolnej danej grupy, plany miesięczne

4.Promocja placówki i podejmowane w niej działania
*Organizowanie różnych uroczystości przedszkolnych
* Udział w uroczystościach poza przedszkolnych
Cały okres stażu,zdjęcia
5.Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach *Udział w konkursach
Cały okres stażu, dyplomy, podziękowania

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych *Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
*Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera.
Cały okres stażu, pomoce dydaktyczne,dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń.

2.Wykorzystywanie internetu w życiu i w pracy
*Gromadzenie i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
*Korzystanie z zasobów portali oświatowych
*Udział w kursach, szkoleniach internetowych
*Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii, programów multimedialnych .
*komunikowanie się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
*Wymiana informacji drogą mailową
*Publikowanie w internecie w celu wymiany pomysłów i doświadczeń
* Zamieszczanie informacji o organizowanym konkursie. Cały okres stażu Zaświadczenia

3.Współpraca w prowadzeniu portalu społecznościowego przedszkola * Aktualizowanie portalu społecznościowego przedszkola Na bieżąco Portal społecznościowy przedszkola

4.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy *Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych - wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
*Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami
*Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
Cały okres stażu,Prezentacje,Zdjęcia

5.Współpraca z dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail *Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, współpraca i kontakt z dyrektorem placówki za pomocą poczty e-mail (np. sprawozdania półroczne, plany pracy, ważne informacje na temat nowych przepisów prawa oświatowego) Cały okres stażu,Według potrzeb Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1.Opublikowanie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego *Publikacja zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego,publikacja widoczna na stronie

2.Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć *Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości
*Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne,,C
ały okres stażu, Publikacje na stronie przedszkolnej, stronie internetowej

3.Prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli
*Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
*Prowadzenie uroczystości przedszkolnych
*Współpraca z nauczycielami z innych grup
Cały okres stażu, potwierdzenie współpracy przez dyrektora, zdjęcia, scenariusze zajęć, zapis w dzienniku

4.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami *Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach Cały okres stażu, potwierdzenie współpracy przez dyrektora

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych
*Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych Według potrzeby Opracowany program własny

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Włącznie się w różne akcje. Działalność charytatywna *Zbieranie nakrętek
*Zbieranie pokarmów do schroniska
*Zorganizowanie kiermaszu

2. Współpraca z instytucjami
*Organizowanie wycieczek do: Straży pożarnej, Biblioteki,
*Współpraca z Zespołem Szkół w Gródku Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku, zdjęcia
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

4. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
*Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem, organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych (park, ogród itp.)
Cały okres stażu, adnotacje w dzienniku, zdjęcia

5.Pozyskiwanie sponsorów
* Zakup pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.Uzyskanie podziękowań * Udział od instytucji podziękowań za współpracę
Cały okres stażu, podziękowania

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Opis i analiza przypadku- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań
Cały okres stażu,opis przypadku

Opracowała:

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego

Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.