X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42571
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego

ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr K. B

wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2022 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych;
podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach na temat metod aktywizujących na zajęciach oraz dotyczących wykorzystania technologii w edukacji.
Udział w zajęciach/lekcjach otwartych prowadzonych przez innych wychowawców i nauczycieli.

Cały okres stażu
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z wychowankami tj. metody integracyjne, dyskusyjne, rozwijające myślenie, gry dydaktyczne, metody pracy we współpracy, zabawy, metody plastyczne Cały okres stażu
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach przy pomocy komputera i urządzeń peryferyjnych

Udział w kursach, szkoleniach , konferencjach doskonalących umiejętność wykorzystania komputera w codziennej pracy .

Udział w kursach, szkoleniach , konferencjach on-line

Komunikowanie się z pracownikami Placówki za pomocą a
e-mail

Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem komputera, tableta, tablicy multimedialnej, internetu.

Umieszczanie materiałów na stronach www. Cały okres stażu
Wzbogacenie i wykorzystanie płyt CD, DVD na zajęciach Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.
- oglądanie prezentacji multimedialnych.
- filmów edukacyjnych
- słuchanie nagrań ćwiczących słuch, relaksujących. Przez cały okres stażu.
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy. Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej i gromadzenie informacji tematycznych Przez cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla wychowawców Opracowanie scenariuszy.
Prowadzenie zajęć.
Omówienie z wychowawcami przebiegu zajęć.

Podczas trwania stażu
I zajęcia otwarte 2020r.
II zajęcia otwarte 2021r.
III zajęcia otwarte 2022r.
Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Opublikowanie:
- planu rozwoju zawodowego w Internecie

- trzech konspektów zajęć.

- trzech scenariuszy uroczystości

-zdjęć wraz z opisem działań podjętych w ramach innowacji pedagogicznej.

Prowadzenie zajęć otwartych

Prowadzenie apeli

Prowadzenie konkursów
Październik 2019r.

Styczeń 2020r., 2021r., 2020r.

Styczeń 2020r., 2021r., 2020r.

Podczas trwania stażu

I zajęcia otwarte 2020r.
II zajęcia otwarte 2021r.
III zajęcia otwarte 2022r.

Zgodnie z harmonogramem Ośrodka.

Zgodnie z harmonogramem Ośrodka.
Współpraca wewnątrzszkolna Współpraca z wychowawcami
i nauczycielami dotycząca pracy z dziećmi.

Współpraca z wychowawcami :
-w zespołach ds. ewaluacji wewnętrznej,
-komisji tworzącej procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń ,
- komisji zajmującej się promocją Placówki.

Organizowanie szkoleń zgodnie z potrzebami Placówki i zainteresowaniem kadry pedagogicznej.

Wymiana poglądów, materiałów, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez Ośrodkowych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Zgodnie z planem pracy i potrzebami Placówki.

Przez cały okres stażu

Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniami Przeprowadzenie szkolenia WDN 2021 r.

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności wychowanków Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach, apelach, inscenizacjach.

Organizowanie apeli, konkursów, imprez w Placówce.
Zgodnie z planem pracy Ośrodka
Akcje i zbiórki charytatywne. Organizacja zbiórki nakrętek na cel charytatywny. listopada –grudzień 2019r.
listopada-grudzień 2020r.
Rozwój czytelnictwa
Zorganizowania dnia globalnego czytania

Prowadzenie zajęć z biblioterapii.

Czytanie na dobranoc.

Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom organizowanego przez GBP w 29 listopada przez cały okres stażu.

Co drugi weekend podczas całego stażu.

raz w miesiącu przez cały okres stażu.

Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez GBP w
Opieka nad samorządem Opieka nad Samorządem

Organizowanie i współorganizowanie uroczystości wynikający z planu pracy Ośrodka i Samorządu SOW.

Prowadzenie gazetki ściennej samorządu. Przez cały okres stażu
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach Udział w akcji CPCD, przeprowadzenie zajęć integracyjnych.
Udział w uroczystościach organizowanych przez GBP w tj. urodziny pluszowego misia, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Według harmonogramu GBP.
Udział w ogólnopolskim projekcie „Zdrowo i sportowo”. 2019/2020

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Współpraca
z rodzicami uczniów
w zakresie wdrażania nowego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny,
sms – owy, angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej, udział w imprezach organizowanych w Placówce. Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z psychologiem, pielęgniarką. Przez cały okres stażu.
Opracowanie oraz wdrożenie innowacji pedagogicznej Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Mocarze poznają świat”
Przeprowadzenie raz w miesiącu zajęć. Ewaluacja. Od października 2020 do kwietnia 2022r.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Koordynator zespołu samokształceniowego
Planowanie i organizacja szkoleń WDN w Placówce Przez cały okres stażu
Koordynator projektu
Zdrowo i sportowo Przeprowadzenie zajęć sportowych i konkursów zgodnie z wytycznymi organizatora akcji Zdrowo
i Sportowo

2019/2020

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami Placówki i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.