X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42528
Przesłano:

Sprawozdanie - awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Marta Grzywińska
Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole
Adres: 09-400 Płock
Dyrektor przedszkola: mgr
Opiekun stażu: mgr
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Status zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Czas trwania stażu: 01.09.2015r.–20.09.2019 r.
Data złożenia sprawozdania: 27.09.2019 r.
Kwalifikacje:
• 2008r.- 2011r.- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
Studia I stopnia „Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym”;
• 2009r.- 2012r.- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
Studia I stopnia „Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”;
• 2011r.- 2013r.- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych,
Studia II stopnia na Kierunku „Pedagogika Specjalna”,
Specjalność „Edukacja integracyjna i włączająca”;
• 2015r.- 2016r.- Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Instytut Kształcenia Podyplomowego,
Studia Podyplomowe w Zakresie Gimnastyki Korekcyjnej.

Wstęp
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu dotyczącego awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało ono napisane na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018 poz. 1574 ze zmianami) w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, rozpoczęłam go 01.09.2015r., a zakończyłam 20.09.2019r. Mój staż został wydłużony z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego trwających od dnia 11.10.2016r. do 09.03.2018r.
Jestem nauczycielem z 8 – letnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie: wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej, gimnastyki korekcyjnej. Wraz z podjęciem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego wkroczyłam na ścieżkę awansu zawodowego, której realizacja doprowadziła mnie do obecnego momentu mojej kariery zawodowej.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów i sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczestniczyłam w działaniach przedszkolnych związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia. Poprzez realizację poniższych działań starałam się podnieść jakość pracy własnej i przedszkola oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.
Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności, które wykorzystuję w praktyce. Był to czas poznania siebie, jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi – nauczycieli i rodziców. Wiele problemów wychowawczych udało mi się rozwiązać wspólnie z rodzicami, wiele ciekawych przedsięwzięć udało mi się osiągnąć wspólnie z koleżankami. Dzięki takim ludziom nasze plany są możliwe do zrealizowania, a praca przynosi zadowolenie i satysfakcję.

§ 7 ust. 2 pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego
W czasie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. W tym celu zapoznałam się z następującymi dokumentami:
• Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 );
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1574 ze zmianami);
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59).
Studiowanie wyżej wymienionych dokumentów umożliwiło mi zapoznanie się z powinnościami, zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego. Złożony przeze mnie plan rozwoju zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Zgodnie z nimi we wrześniu 2015 roku przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowałam plan rozwoju zawodowego. Dokumenty te zostały przedłożone dyrektorowi przedszkola – mgr Agacie Matuszewskiej.
Efekty realizacji: Znajomość przepisów prawa oświatowego umożliwiła mi zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej tj.: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Poznanie dokumentacji i przepisów oświatowych regulujących pracę przedszkola. Opracowanie indywidualnych programów wychowawczo- dydaktycznych
Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej w naszej placówce. Przedstawiałam na nich sprawozdania dotyczące mojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej oraz sprawozdania z okresu stażu, dzięki czemu na bieżąco wdrażałam do swojej pracy postanowienia Rady Pedagogicznej.
Ponadto brałam udział w tworzeniu dokumentów przedszkolnych, takich jak:
 program własny z zakresu edukacji ekologicznej „Przedszkolak przyjacielem przyrody”;
 program własny z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 3-6- letnich „Gimnastyka prosta sprawa”;
 program własny, adaptacyjno-wychowawczy dla dzieci 3-letnich „Maluszek idzie do przedszkola”;
 plan współpracy z rodzicami w grupie;
 kalendarz imprez i uroczystości w grupie ;
 plan współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w ramach zespołu ds. wyrównywania szans);
 ankiety dla rodziców (w ramach prac zespołu ewaluacyjnego).
W okresie stażu prowadziłam dokumentację obowiązującą nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć grupy, dziennik zajęć z gimnastyki korekcyjnej, w których zapisywałam tematy zajęć z dziećmi, karty pracy indywidualnej z zajęć z terapii pedagogicznej. W oparciu o Podstawę Programową pisałam dwutygodniowe plany pracy. Prowadziłam obserwację pedagogiczną dzieci, a także pracę bieżącą z dzieckiem z trudnościami i z dzieckiem zdolnym. Ponadto dokumentowałam kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów, które dotyczyły zebrań z rodzicami oraz wpisów do zeszytu rozmów indywidualnych.
Efekty realizacji: Współpraca z Radą Pedagogiczną przedszkola umożliwiła mi zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania placówki. Poprzez czynne uczestnictwo w pracach organów przedszkola oraz poprzez tworzenie dokumentów wpływałam na organizację pracy placówki.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
We wrześniu 2015 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Agnieszką Siemieniako. W związku z tym został podpisany kontrakt wyznaczający zasady wzajemnego komunikowania się oraz został nakreślony zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego i zakres obowiązków opiekuna stażu. Dokument ten stał się podstawą obopólnej i harmonijnej współpracy.
W trakcie trwania stażu podejmowałam się szeregu działań oraz inicjatyw o charakterze wychowawczo – opiekuńczo - dydaktycznym. Miałam okazję obserwować zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, którego doświadczenie oraz zaangażowanie pozwoliło mi przeprowadzić i urozmaicić własne zajęcia edukacyjne z dziećmi. Ponadto, podczas licznych rozmów, pani opiekun służyła mi pomocą przy analizowaniu planu rozwoju zawodowego oraz przygotowaniu sprawozdania. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Ważnym elementem współpracy były rozmowy przeprowadzone po zajęciach. Omawiane były: poprawność prowadzenia zajęć pod względem metodycznym i merytorycznym, doboru metod pracy, środków dydaktycznych i zaangażowanie dzieci. Opiekun stażu jest wieloletnim, doświadczonym nauczycielem, który potrafi przekazać cenne wskazówki do dalszej pracy.
Efekty realizacji: Współpraca z opiekunem stażu umożliwiła mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń nad kształtowaniem umiejętności nauczania i wychowania. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu dała mi możliwość zaobserwowania ciekawych rozwiązań, które mogłam wdrożyć do własnej pracy oraz pozwoliła mi polepszyć jej jakość. Prowadzenie zajęć w obecności p. Siemieniako pozwoliło mi na dogłębne przeanalizowanie moich zajęć pod kątem metodycznym i merytorycznym, wykorzystania pomocy dydaktycznych oraz aktywności moich wychowanków. Wieloletnie doświadczenie mojego opiekuna stażu pozwoliło mi eliminować własne słabe strony i było bardzo pomocne w procesie kształtowania umiejętności wychowania i nauczania.

4. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego
Podczas trwania stażu systematycznie gromadziłam oraz aktualizowałam materiały dotyczące realizowanego planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania, taką jak:
• akta prawne funkcjonowania przedszkola: statut przedszkola, regulaminy wewnątrzprzedszkolne, plan pracy przedszkola, koncepcję pracy przedszkola, procedury bezpieczeństwa i higieny,
• sprawozdania z przeprowadzonych zebrań z rodzicami,
• notatki z przeprowadzonych przeze mnie imprez przedszkolnych w okresie stażu,
• scenariusze zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu,
• notatki z prowadzonych rozmów z rodzicami,
• dyplomy, zaświadczenia z odbytych form doskonalenia zawodowego,
• dyplomy i zaświadczenia udziału w konkursach moich wychowanków,
• zdjęcia z uroczystości i imprez,
• arkusze samooceny.
Analizowałam własne osiągnięcia – ocena mocnych i słabych stron własnej działalności poprzez pisanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego. Raz w miesiącu przedkładałam na ręce pani dyrektor Agaty Matuszewskiej sprawozdanie cząstkowe z jego realizacji.
Efekty realizacji: Systematyczne dokumentowanie przebiegu rozwoju zawodowego pozwoliło mi na uporządkowanie warsztatu mojej pracy. Z uwagi na to, iż okres trwania stażu był długi, a ilość podejmowanych przeze mnie działań liczna, sprawozdania cząstkowe oraz arkusze samooceny były niezwykle pomocnymi elementami organizacji mojej pracy, dzięki czemu byłam wstanie udokumentować najistotniejsze w tym okresie działania. Pisane przeze mnie sprawozdania oraz arkusze samooceny, pozwoliły mi na łatwiejsze dokonanie oceny skuteczności moich działań oraz naniesienie ewentualnych zmian w ich zakresie.

5. Uczestniczenie w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
Przez cały okres stażu systematycznie podnosiłam kompetencje zawodowe oraz doskonaliłam własną wiedzę i umiejętności poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach doskonalących, seminariach dla nauczycieli, konferencjach, e-konferencjach, spotkaniach, szkoleniach i warsztatach. Tematykę warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów szukałam i wybierałam pod kątem przydatności do pracy z dziećmi w przedszkolu i atrakcyjności.
Podczas trwania stażu byłam w stałej współpracy z opiekunem stażu, panią dyrektor oraz pozostałymi nauczycielkami. Wszystkie te osoby służyły mi zawsze radą i pomocą i dzieliły się ze mną swoim doświadczeniem. Współpraca z nimi opierała się na :
 Wspólnym organizowaniu konkursów: „Międzyprzedszkolne Zawody Sportowe” dla dzieci 4-letnich z terenu Miasta Płocka pt.: „Sport i Uśmiech to Zdrowie, „Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Przedszkolak- ekologiem”,
 Wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości, np. „Dzień Pluszowego Misia”, Dzień Praw Dziecka”, „11 Listopada”,
 Obserwowaniu zajęć koleżeńskich i zajęć otwartych,
 Wymianie materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych.
Brałam udział w pracach zespołu samokształceniowego działającego w ramach WDN. Dzieliłam się swoja wiedzą i doświadczeniem poprzez opracowanie referatów na dany temat i zapoznawałam z nimi koleżanki., np.: „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”, „Dbamy o prawidłową dietę naszych dzieci”, „Dziecko jako odbiorca literatury”, „Jak ważna jest dla dziecka empatia?”. Jednocześnie zapoznawałam się z danym tematem przedstawionym przez koleżanki z zespołu.
Brałam udział w pracach zespołu ds. ekologii oraz zespołu ds. wyrównywania szans edukacyjnych. Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wykazywałam gotowość do poprowadzenia szkolenia na tematy wynikające z potrzeb placówki. Dzieliłam się z koleżankami zdobytą wiedzą, umiejętnościami i materiałami ze szkoleń zewnętrznych i warsztatów. Użyczałam pomocy dydaktycznych.
Uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, tzw. koleżeńskich.
Dzieliłam się z koleżankami wiedzą z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - terapii pedagogicznej oraz gimnastyki korekcyjnej. Prowadziłam zajęcia koleżeńskie z zakresu gimnastyki korekcyjnej pt.: „Zwinne ciało- ćwiczenia rozciągające mięśnie całego ciała”. Koleżanki obserwowały ćwiczenia wykonywane przez grupę dzieci, m.in. z laskami gimnastycznymi. Po obejrzanych zajęciach wypełniły ankietę ewaluacyjną.
Rozwijając swoje zainteresowania brałam udział w konkursach dla nauczycieli, m.in.:
• Konkurs o statuetkę - „Kawałek błękitnego nieba”, dla autora i organizatora najlepszych pomysłów i relacji z obchodów Dnia Czystego Powietrza . Konkurs został zorganizowany przez Fundację Ekologiczną ARKA;
• Ogólnopolski Konkurs „Drzewo Roku”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kulturalne Klub Gaja z Wilkowic.

Wykaz ukończonych kursów doskonalenia nauczycieli:
• Studia podyplomowe „Gimnastyka korekcyjna”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku;
• Kurs „Awans zawodowy nauczyciela”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku;
• Warsztaty „System Edukacji PUS – Pomyśl Ułóż Sprawdź”, Biblioteka Pedagogiczna w Płocku i Wydawnictwo Epideixis;
• Szkolenie „Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty w pracy z rodzinami z problemem przemocy domowej”, Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Płocku;
• Warsztaty dla organizatorów kampanii edukacyjnych „Obszary Natura 2000 wolne od odpadów”, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku;
• Konferencja „Nauczyciel na huśtawce... Uczyć się skutecznie i szybko - kreatywnie i bez stresu”, MSCDN w Płocku;
• Warsztaty umuzykalniające „Zagrajmy, Zatańczmy, Zaśpiewajmy- cz. II”. Pan W. Dołasiński;
• Szkolenie „Wiatrak matematyczny - narzędzia i metoda nauczania”, MSCDN w Płocku;
• Warsztaty „Metoda Story line”, MSCDN w Płocku;
• Szkolenie „Metody nauki czytania w przedszkolu”, MSCDN w Płocku;
• Szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019”, Instytut ProEduco;
• Szkolenie „Zmiany w karcie nauczyciela i ich konsekwencje dla pedagogów i dla pracy Przedszkola”, EduKompetencje;
• Szkolenie „Analiza i ewaluacja pracy własnej nauczyciela jako kryteria oceny pracy”, Instytut ProEduco;
• Kurs „Uczymy Dzieci kodowania”, MSCN w Płocku;
• Szkolenie „Tajemnice Kodowania przykłady dobrych praktyk”, MSCN w Płocku;
• Szkolenie „Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci, korzystając z cyklu Olek i Ada wydawnictwaMAC”;
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, Altis;
• Szkolenie „BHP okresowe dla nauczycieli”, Wur-Pol;
• Szkolenie „Urozmaicanie edukacji plastycznej dzieci z zastosowaniem farb, plasteliny i innych mas plastycznych”, Astra S.A.;
• E-Konferencja „Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym?”, Wyd. MAC;
• E-Konferencja „Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej”, Wyd. MAC;
• E-Konferencja „Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywa zmian w edukacji przedszkolnej”, Wyd. MAC;
• E-Konferencja „Czytanie i pisanie w zgodzie z podstawą programową”, WSiP;
• E-Konferencja „Edukacja matematyczna w przedszkolu”, WSiP;
• E-Konferencja „Wychowanie przez sztukę w edukacji przedszkolnej”, Wyd. MAC;
• E-Konferencja „Logopedia w pracy nauczyciela”, Wyd. MAC;
• E-Konferencja „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”, Wyd. MAC.
Efekty realizacji: Efektem udziału w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego było wzbogacenie mojej wiedzy oraz doświadczenia. Rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe. Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Wszystkie w/w formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość spotkania się z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w tych kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w życiu zawodowym nauczyciela.
Zdobytą przeze mnie wiedzę wykorzystywałam podczas zajęć z dziećmi, spotkań z rodzicami co zainspirowało mnie do przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i niestandardowy. Ukończenie studiów podyplomowych umożliwiło mi prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej na terenie placówki. Wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności dało mi tym samym możliwość podniesienia jakości pracy przedszkola.
Możliwość dzielenia się wiedzą i własnymi doświadczeniami to jedna z podstaw dobrej współpracy w gronie pedagogicznym. Pozwala na wypracowanie najlepszego sposobu na rozwiązywanie bieżących problemów, np. wychowawczych, poznania metod działania innych nauczycieli. Wspólna wymiana doświadczeń to także dobre źródło pomysłów w procesie dydaktycznym.

6. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy w procesie samokształcenia
Podczas swojej pracy sumiennie gromadziłam i aktualizowałam materiały i pomoce dydaktyczne. Pomoce te zostały przeze mnie skatalogowane i posegregowane zgodnie z przeprowadzaną tematyką kompleksową. Studiowałam fachową literaturę i czasopisma o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Gromadziłam i aktualizowałam własną biblioteczkę przedmiotową, czasopisma pedagogiczne, takie jak: „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”, „Nauczycielka szkoły podstawowej” oraz czasopisma plastyczne: „Mały Artysta”, „Hobby”. Moja praca skupiała się również na samodzielnym przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do zajęć oraz dekoracji w sali, do przeprowadzanych uroczystości oraz aktualnych pór roku. Poszukiwałam i stosowałam w procesie dydaktycznym aktywne metody pracy z dziećmi. Wzbogacałam warsztat pracy o scenariusze zajęć, plany pracy wychowawczo- dydaktycznej. Organizowałam kąciki tematyczne dostosowane do zainteresowań i uzdolnień dzieci. Wykorzystywałam w bezpośredniej praktyce pedagogicznej umiejętności zdobyte na szkoleniach. Korzystałam z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, poświęconych awansowi zawodowemu.
Efekty realizacji: Systematyczne gromadzenie przez mnie materiałów pozwoliło mi wzbogacić mój warsztat pracy, a tym samym jego jakość. Dzięki temu udało mi się polepszyć estetykę sali oraz służyć pomocą innym koleżankom w tworzeniu dekoracji.

7. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
W czasie trwania stażu pełniłam szereg funkcji, takich jak:
 Prowadzenie Kroniki Przedszkolnej,
 Prowadzenie zestawienia udziału wychowanków przedszkola w konkursach,
 Prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej z dziećmi z całego przedszkola,
 Prowadzenie terapii pedagogicznej,
 Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 Koordynator wolontariatu przedszkolnego „Razem na Święta”,
 Koordynator ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo”,
 Koordynator programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
 Członek zespołu wyrównywania szans edukacyjnych,
 Członek zespołu ewaluacyjnego,
 Przewodnicząca zespołu do spraw dekoracji i wystroju przedszkola,
 Koordynator zespołu zadaniowego do spraw ekologii,
 Organizator warsztatów dla dzieci pt. „Jeżowe ABC”,
 Organizator i prowadząca „Sprzątanie Świata-Czysty Świat”,
 Organizator i prowadząca „Dzień Drzewa”,
 Organizator i prowadząca „Dzień Przedszkolaka”,
 Organizator i prowadząca „Dzień Czystego Powietrza”,
 Organizator „Światowego Dnia Wody”
 Współorganizator i prowadząca „Dzień Praw Dziecka - Jesteśmy Polakami, mamy swoje prawa”,
 Współorganizator i prowadząca „Dzień Pluszowego Misia”,
 Współorganizator i prowadząca spotkanie integracyjne „Bezpieczne ferie zimowe”,
 Współorganizator występu dla gości z DPS w Brwilnie „Koncert przyjaźni”,
 Współorganizator i prowadząca „Dzień Kobiet”,
 Współorganizator i prowadząca „I Dzień Wiosny - Witamy wiosnę”,
 Współorganizator „Obchodów Dnia Książki dla Dzieci”,
 Współorganizator imprezy „Sprintem do maratonu”,
 Współorganizator i prowadząca „Dzień Dziecka”,
 Współorganizator i prowadząca „Międzyprzedszkolne Zawody Sportowe” dla dzieci 4-letnich z terenu Miasta Płocka pt.: „Sport i Uśmiech to Zdrowie,
 Współorganizator „Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. Przedszkolak- ekologiem”,
 Współorganizator i prowadząca imprezę „Andrzejki”,
 Współorganizator spotkania integracyjnego dla młodszych grup przedszkolnych „Witamy Was”,
 Współorganizator obchodów z okazji 100-lecia Niepodległości „Jesteśmy Polakami’,
 Współorganizator i prowadząca Festyn Rodzinny,
 Współorganizator i prowadząca Bal Karnawałowy,
 Współorganizator i prowadząca uroczystość „Pasowanie na przedszkolaka”,
 Współorganizator zbiórki słodyczy i materiałów plastycznych dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku wśród rodziców wychowanków oraz na terenie przedszkola.
Efekty realizacji: Wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia dały mi umiejętność lepszej organizacji mojej pracy, doskonalenia własnego warsztatu, jak również wpłynęły na jakość pracy przedszkola.

§7 ust.2 pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci
Jednym z najważniejszych elementów w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego jest poznanie grupy dzieci, w której pracuje. Służą temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Analizując podległą mi grupę dzieci kładłam głównie nacisk na ich obserwację, funkcjonowanie w grupie, postępy w rozwoju oraz stopnień przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły. Jako wyznaczniki do dalszej pracy służyły mi również wnioski z ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej co roku w przedszkolu oraz ankiety dla rodziców. Uzyskałam wiele informacji na temat środowiska wychowawczego dziecka, tj: składu i statusu rodziny, warunków do nauki i zabawy oraz atmosfery w domu. Znaczną część wiedzy uzyskałam z rozmów indywidualnych z dziećmi oraz poprzez obserwację ich zachowań w różnych sytuacjach w czasie pobytu w przedszkolu. Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była również współpraca z rodzicami dzieci, którzy zwracali uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń i konieczność podejmowania działań profilaktycznych. Bardzo ważna okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje z innymi nauczycielami.
Szczególną troską otoczyłam dzieci, które miały trudną sytuację materialną jak również były objęte pieczą kuratora sądowego, asystenta rodzinnego. Prowadziłam systematyczne rozmowy z kuratorem oraz asystentem rodziny, dlatego też dokładnie znałam sytuację rodzinną moich wychowanków.
Ponadto, mając na celu łatwe zaklimatyzowanie się nowych przedszkolaków w naszej placówce, opracowałam program adaptacyjno–wychowawczy „Maluszek idzie do przedszkola”. W związku z jego realizacją przeprowadzałam zajęcia otwarte dla rodziców oraz uroczystości i imprezy integracyjne.
Efekty realizacji: Poprzez podjęte przeze mnie działania poznałam środowisko swoich wychowanków, ich rodziców oraz rozpoznawałam ich potrzeby, co pozwoliło mi w trudnych momentach czy sytuacjach odpowiednio reagować. Stworzenie i realizowanie programu adaptacyjno-wychowawczego pomogło przeprowadzić maluchy przez trudności adaptacyjne, wyzwania i nowe zasady, z którymi się muszą zetknąć przychodząc do przedszkola.

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci
W czasie trwania stażu opierałam się na treściach podstawy programowej wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016 r., poz. 895) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnych, a także treściach zawartych w programach wychowawczym i profilaktycznym Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku.
Prowadziłam i dokumentowałam obserwację pedagogiczną dzieci 3/4 letnich oraz diagnozę dzieci starszych we wcześniejszych latach okresu mojego awansu zawodowego. Zapoznawałam się z dokumentacją dzieci - opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Prowadziłam zajęcia wychowawczo - dydaktyczne z zastosowaniem indywidualizacji. Prowadziłam terapię pedagogiczną z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzę zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – wykorzystuję swoje umiejętności i kwalifikacje (studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej), współpracowałam z logopedą przedszkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a także z innymi instytucjami i osobami wspomagającymi pracę przedszkola – rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci. Stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych i rozwojowych oraz ich zainteresowań, dostosowywałam pomoce dydaktyczne do możliwości percepcyjnych dzieci. Zapobiegałam i szybko reagowałam na zaistniałe trudności wychowawcze. Pracowałam z dziećmi, które miały trudności w opanowaniu pewnych treści. Realizowałam dodatkowe zajęcia w celu ich eliminowania, jak również kierowałam je na zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu. Prowadziłam badania przesiewowe wśród dzieci, wyłaniając te z zaburzeniami postawy, wymagające ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej.
Przygotowywałam dzieci do różnych konkursów plastycznych, muzycznych i sportowych:
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kochamy pieski i kotki” (Dyplom),
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przyjaciel wszystkich- Pluszowy Miś”,
 Konkurs o statuetkę- „Kawałek błękitnego nieba”,
 Ogólnopolski Konkurs „Drzewo Roku”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Choinki, choineczki” (Wyróżnienie),
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mali strażnicy przyrody”,
 V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły Bożego Narodzenia- Anioły Stróże- małe i duże”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Stumilowy las wita nas!”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zimowe zabawy na śniegu”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne zimowe zabawy”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dekoracje świąteczne i zimowe” (Dyplom),
 Projekt edukacyjny pt. „Przyjaciel zwierz”,
 Konkurs na ilustrowane opowiadanie dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców „Mój przyjaciel-Zwierz”,
 Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ruch to zdrowie”,
 I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zdrowo Jem! Jestem aktywny!”,
 IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Przedszkolaka rady na odpady” (Dyplom),
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziecięce zabawy”,
 Konkurs Plastyczny „Bezpieczny przedszkolak zna znaki drogowe”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zwierzęta świata” (Dyplom),
 Konkurs Plastyczny „Ziemia nasza planeta”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Miś Uszatek lubi sport” (Dyplom),
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Rodzina”,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Czyste powietrze”,
 Pocztówki dla żołnierzy w ramach projektu „Rodacy bohaterom”,
 Kartki dla walczących o Niepodległość powstańców „Serce za odwagę”,
 Przegląd teatrzyków bożonarodzeniowych „Spotkanie przy choince”,
 XIX Miedzyprzedszkolny Koncert Kolęd zorganizowany przez MP nr 3 w Płocku,
Organizowałam zajęcia i warsztaty o różnorodnej tematyce:
 Wycieczka do Teatru Dramatycznego w Płocku na bajkę „Kopciuszek”,
 Wyjście do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku na „Piaskowe Opowieści”,
 Zajęcia z udziałem pani Justyny Latarskiej z Biblioteki Pedagogicznej „Mała myszka”,
 Zajęcia dla dzieci „Teatrzyk Kamishibai”- Biblioteka Pedagogiczna w Płocku,
 Zajęcia piłkarskie z udziałem Nafciarza- maskotki Wisły Płock,
 „Przedszkoliada”- zabawy ruchowe dla dzieci przedszkolnych,
 Warsztaty gipsowe „Aniołki”,
 Warsztaty Wielkanocne„Pierniki”,
 Warsztaty dentystyczne,
 Warsztaty magnetyczne,
 Warsztaty chemiczne,
 Przedstawienie „Hau, miau i inne języki” w POKiS.
Efekty realizacji: Poprzez podjęte działania oceniałam umiejętności każdego dziecka. Wskazałam dzieci zdolne, wobec których musiałam stawiać większe oczekiwania oraz te, które mają trudności. Zastosowałam wobec tego indywidualizację procesu nauczania na wszystkich płaszczyznach.
Udział w różnorodnych konkursach dał dzieciom możliwość rozwoju zainteresowań oraz poszerzenia swoich zdolności, a także stworzył okazję do prezentowania swoich talentów oraz budował poczucie własnej wartości. Organizacja konkursów przyczyniła się do popularyzacji tradycji bożonarodzeniowej, propagowania bezpieczeństwa wśród dzieci oraz zaszczepił ducha zdrowej rywalizacji. Udział w konkursach stanowi również doskonałą formę promocji placówki w środowisku lokalnym i nie tylko.

3. Współpraca z rodzicami
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Rolą nauczyciela powinno być pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Realizacja tego zadania stanowiła zatem dla mnie bardzo ważny element mojej pracy. Wywiązywałam się z niego organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia w ramach pedagogizacji rodziców. W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami moich wychowanków w różnorakich okolicznościach: na spotkaniach indywidualnych, poprzez kontakt telefoniczny, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica.
Jako wychowawca grupy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrowanie zespołu grupowego. Starałam się aby dzieci czuły się bardzo dobrze wśród swoich kolegów i koleżanek oraz by akceptowały siebie nawzajem darząc się szacunkiem. Organizowałam wiele imprez i uroczystości grupowych:
- Dzień Chłopaka,
- Andrzejki,
- Pasowanie na Przedszkolaka,
- Mikołajki,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Dziecka,
- Spotkanie Choinkowe,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Festyn Rodzinny,
- Bal Karnawałowy,
- przedstawienia, teatrzyki, dni otwarte dla rodziców.
Rodzice służyli nieocenioną pomocą podczas organizacji wszelkich imprez i uroczystości grupowych, jak również wycieczek przeze mnie organizowanych.
Współpraca z rodzicami przebiegała zgodnie z Planem współpracy przedstawionym rodzicom na wrześniowym zebraniu.
Prowadząc współpracę z rodzicami, wspierałam ich działania wychowawcze, znałam środowisko swoich wychowanków. W ramach współpracy podejmowałam następujące działania: prowadziłam pedagogizację rodziców poprzez wygłaszanie referatów podczas zebrań, np.: „Adaptacja dziecka w przedszkolu”, „Kształtowanie w umysłach dzieci orientacji schematu własnego ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni”, a także poprzez umieszczanie artykułów i folderów na tablicy, np. „Ucz dziecko norm i zasad współżycia społecznego”. Organizowałam wystawy prac plastycznych dzieci, prowadziłam zajęcia otwarte, np.: „Ptaszyna”- rysowanie po śladzie, „Domowe zwierzątko”- rozmowa z wykorzystaniem wiersza B. Formy „Przyjaciel”, w których rodzice brali czynny udział przynosząc swoje zwierzęta. Podczas zajęć rodzice mieli okazję obserwować swoje dziecko na tle grupy. Umożliwiałam rodzicom śledzenie na bieżąco spraw grupy umieszczając relacje z imprez i uroczystości na stronie internetowej przedszkola oraz prowadząc tablicę informacyjną. Konsultowałam z rodzicami postępy i deficyty rozwojowe występujące u dzieci, udzielałam porad pedagogicznych i wychowawczych, jeden raz w miesiącu byłam do dyspozycji rodziców w ramach godziny otwartej.
Włączałam rodziców do różnych form współpracy – zachęcałam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu z dziećmi poprzez udział w rajdach pieszych organizowanych przez OM PTTK w Płocku. Włączałam rodziców w akcje ekologiczne i charytatywne, np. „Nakręć się” – zbiórka plastikowych nakrętek, „Choinka Dobroczyńców”, „Paczka dla zwierząt ze schroniska”, „Zbieraj baterie”, „Zbiórka makulatury”, „Gorączka złota”, „Zbiórka Karmy dla zwierząt”. Angażuję rodziców w bieżące sprawy grupy: dostarczenie przedszkolnej wyprawki dla dzieci, pomoc w organizacji kącików tematycznych, pomaganie w pamięciowym opanowaniu tekstu na występy i konkursy, przygotowywanie strojów na poszczególne uroczystości, pomoc w opiece nad dziećmi podczas konkursów, opowiadanie dzieciom o swoim zawodzie, zainteresowaniu, np. o domowym zwierzątku. Współpraca z rodzicami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Rodzice regularnie przychodzili na zajęcia otwarte, które miały na celu zaprezentowanie mojej pracy, zintegrowanie grupy oraz ukazanie relacji, jakie panują między dziećmi.
Efekty realizacji: W mojej opinii uzyskałam bardzo dobry poziom współpracy z rodzicami moich wychowanków. Miałam możliwość poznać swoje dzieci w sytuacjach codziennych, poza środowiskiem przedszkolnym, dzięki czemu poznałam ich marzenia oraz problemy, a uzyskaną wiedzę starałam się uwzględnić i wykorzystać w codziennej pracy z nimi. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać pojawiające się problemy wychowawcze. Mogłam liczyć na ich pomoc, chętnie angażowali się w życie grupy i przedszkola biorąc udział w proponowanych przeze mnie inicjatywach lub wręcz samemu je inicjując.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami, instytucjami i organizacjami (wycieczki tematyczne, spotkania w przedszkolu):
 Komenda Policji w Płocku- organizacja spotkań dzieci z policjantami w przedszkolu, podczas których odbywały się: rozmowy na temat pracy policjanta, bezpieczeństwa dzieci, prezentacja stroju policyjnego;
 Straż Pożarna w Płocku - organizowanie spotkań ze strażakami, na które składała się: krótka pogawędka, prezentacja stroju strażackiego, wozu oraz pokaz sposobu gaszenia pożaru, rozmowa dotycząca udzielania pierwszej pomocy. Odbyła się również wycieczka do Komendy Straży Pożarnej;
 Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku- współpraca z nauczycielkami klas 1-3, udział w Dniach Otwartych w szkole, konkursy;
 Urząd Pocztowy w Płocku- poznanie poczty jako instytucji społecznej, zapoznanie się z drogą list, oraz pracą listonosza;
 Spółdzielczy Dom Kultury ul. Krzywoustego w Płocku - udział w wystawie gadów, płazów i pajęczaków, udział w konkurach;
 Książnica Płocka- udział w zajęciach edukacyjnych, konkursach, plebiscytach, przeglądach;
 Pizzeria Fiesta Italiana w Płocku- poznanie pracy kelnera, kucharza;
 Płockie przedszkola- udział w konkursach;
 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku- włączenie młodzieży w organizację imprez grupowych i przedszkolnych np. piknik rodzinny, zabawy Andrzejkowe;
 Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej w Płocku - udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę;
 Biblioteka Pedagogiczna w Płocku- udział pracowników biblioteki w zajęciach dydaktycznych np. czytanie, uczestniczenie dzieci w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę;
 Płocka Orkiestra Symfoniczna- udział w koncertach muzycznych w przedszkolu;
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Płocku- wystawienie opinii dotyczącej wychowanków, otrzymanie informacji zwrotnej z PPP;
 Schronisko dla zwierząt w Płocku- zbiórka karmy, kocy, legowisk dla zwierząt;
 Oddział Rejonowy PCK w Płocku- współorganizacja choinki Dobroczyńców, udział w akcji „Góra Grosza”, realizacja programu „Super Wiewiórka- przyjaciółka Oli i Kuby”;
 Urząd Miasta Płocka- udział w konkursach, akcjach;
 Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej- szkolenia, akcje ekologiczne, konkursy;
 Sklepu Leroy Merlin w Płocku - udział w warsztatach przyrodniczych;
 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku- udział w konkursach i projektach edukacyjnych;
 Nadleśnictwo Płock- udział zajęciach edukacyjnych;
 Ogród zoologiczny w Płocku- zajęcia edukacyjne, wycieczki, konkursy;
 Orlen Płock- pogadanki na temat treści ekologicznych, gadżety typu koszulki, itp.;
 Wisła Płock- pogadanki na temat aktywnego stylu życia, zajęcia ruchowe z maskotką klubową „Nafciarzem”;
 Pielęgniarka środowiskowa- pogadanki na temat higieny osobistej, zdrowia oraz pracy pielęgniarki;
 Higienistka stomatologiczna- pogadanki, zajęcia edukacyjne na temat dbania o jamę ustną;
 Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie - spotkania integracyjne;
Efekty realizacji: W wyniku aktywnego współdziałania z lokalnymi instytucjami i organizacjami dostarczałam dzieciom wiele pozytywnych i przydatnych w życiu wzorców i umiejętności. Dzieci chętnie brały udział we wszystkich formach spotkań z gośćmi jak i wizytach pozaprzedszkolnych. Zachowywały się odpowiednio do norm społeczno-obyczajowych, integrowały się ze środowiskiem lokalnym. Ponadto placówka została promowana w środowisku lokalnym.

5. Podejmowanie działań na rzecz pomocy społecznej
Podczas realizacji stażu brałam udział w akcjach związanych z wolontariatem (akcje ogólnopolskie i działania własne), m.in. akcja „Razem na Święta”, udział w akcjach organizowanych przez organizację PCK, zachęcanie dzieci do pomagania innym, prowadzenie pogadanek – realizacja Ogólnopolskiego programu PCK: „Super Wiewiórka”- przyjaciółka Oli i Kuby”, udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, np. „Góra Grosza”- zbiórka monet, udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez płockie instytucje:
• „Książka dla szpitala”,
• „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”,
• „Zakręcona akcja”- gromadzenie nakrętek,
• „Choinka Dobroczyńców”,
• „Paczka dla zwierzaka”- organizowanie zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska,
• Zorganizowanie pomocy dla dzieci z „Domu Samotnej Matki” w Płocku – zbiórka słodyczy, zabawek, itp.
Efekty realizacji: Udział w akcjach charytatywnych dał możliwość współpracy, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami oraz przedstawicielami organizacji charytatywnych. Przyniósł zadowolenie i satysfakcję z możliwości niesienia pomocy innym, kształtował i wyzwalał u moich wychowanków pozytywne cechy i emocje (miłość, współczucie itp.).
Uważam, że akcje niesienia pomocy innym osobom są bardzo potrzebne. Należy włączać do nich dzieci, co wyzwala pozytywne efekty w pracy wychowawczej. Biorąc czynny udział w takich akcjach mogłam obserwować zachowanie się wychowanków i ich reakcję na krzywdę ludzką.

6. Promocja zdrowia i bezpiecznego stylu życia
W swojej pracy kładę bardzo duży nacisk na zdrowy styl życia, dbanie o higienę osobistą, a także aktywny tryb życia. W codziennej pracy zachęcam dzieci do jak najczęstszej aktywności fizycznej, ruchu na świeżym powietrzu, jedzenia zdrowej żywności.
Działania promujące zdrowy i bezpieczny styl życia:
 Współorganizacja konkursu recytatorskiego pt: „Dbamy o zdrowie”,
 Zorganizowanie wystawy prac o tematyce zdrowotnej w holu przedszkola pt. „Zdrowy przedszkolak”,
 Zorganizowanie wycieczki do sklepu ze zdrową żywnością,
 Prowadzenie zajęć i zabaw zachęcających dzieci do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 Zorganizowanie spotkania z lekarzem, policjantem, pielęgniarką,
 Udział w konkursach promujących zdrowie i bezpieczeństwo,
 Urządzenie kącików tematycznych., np. kącik czytelniczy, praw dziecka,
 Pedagogizacja rodziców w zakresie promocji zdrowia i bezpiecznego stylu życia – foldery, referaty,
 Realizacja ogólnopolskich programów edukacyjnych:
Program Akademii Zdrowego Przedszkolaka: „Przedszkolak pełen zdrowia”
Celem programu było propagowanie zdrowego trybu życia w aspekcie zdrowego żywienia, postawy proekologicznej i aktywności fizycznej. Realizując program dzieci dowiedziały się co to jest piramida żywienia, których produktów mogą jeść więcej, a których powinny jeść mniej, czego unikać. Uczyły się komponować zdrowe posiłki, dowiedziały się dlaczego stosowanie zasad higieny wpływa na nasze zdrowie oraz jakie są korzyści z uprawiania aktywności fizycznej, jaką rolę odgrywa ruch w życiu człowieka. W tym celu prowadziłam ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem różnych metod, przyborów oraz kształtowałam prawidłową postawę ciała poprzez udział dzieci w ćwiczeniach z elementami gimnastyki korekcyjnej; organizowałam zabawy ruchowe zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu.
Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej: „Akademia Aquafresh”
Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci, poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej. Podczas podjętych przeze mnie działań edukacyjnych dzieci uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki oraz jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznały budowę zęba. Dodatkowo dowiedziały się jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty.
Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”
Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
Ogólnopolski program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!”
Celem programu było podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka. W toku podjętych działań dzieci dowiedziały się co to jest ,,woda” i skąd pochodzi, jakie ma znaczenie dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jakie ma zastosowanie w życiu codziennym. Poznały znaczenie picia wody dla organizmu oraz utrwaliły nawyk częstego jej picia. Poszerzyły wiadomości na temat sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym, w domu, w przedszkolu oraz poznały jak ważne jest znaczenie jej oszczędzania dla naszego środowiska.
Ogólnopolski Program Zdrowotny „Dzieciaki Mleczaki”
Ma on na celu propagowanie prawidłowego odżywiania się i zwrócenie uwagi na spożywanie przez dzieci produktów mlecznych, które są potrzebne, aby prawidłowo wzrastać i mieć mocne kości i zęby. Dzieci uczestniczyły w wielu zajęciach edukacyjnych poszerzających ich wiedzę na powyższy temat.
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”
Program obejmuje zajęcia i pogadanki na temat chorób zakaźnych, chorób przenoszonych podczas kontaktu z innymi dziećmi, na temat konieczności korzystania z opieki lekarskiej. Do akcji włączałam rodziców, którzy otrzymują foldery informacyjne.
Program Rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Główne założenia programu to zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w placówkach oświatowych. Program zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w przedszkolu jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku przedszkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.
Ogólnopolski program edukacyjny „Super Wiewiórka”- przyjaciółka Oli i Kuby”
Ogólnopolski program PCK ,którego celem jest wykształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach. Program opiera się na zagadnieniach:
-pierwszej pomocy i bezpieczeństwa –konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,
-higieny –konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób,
-pokazanie dzieciom pozytywnych wzorców zachowań, w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,
-konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

Projekt edukacyjny „Zdrowo i Sportowo”
Jego głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Program pokazuje dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólna aktywność ruchowa. Ile radości przynosi ruch i zabawa, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są, na podstawie przygotowanych materiałów.

Dzieci również brały udział w wielu konkursach o tematyce zdrowotnej jednym z takich jest międzyprzedszkolny konkurs realizowany przez nasze przedszkole pt. „Sport i uśmiech to zdrowie”. Udział w konkursie ma celu promowanie dobrego stylu życia. Dzieci chętnie rywalizowały z rówieśnikami i cieszyły się odnoszonymi sukcesami. Udział w tym konkursie miał przede wszystkim na celu dobrą zabawę moich podopiecznych, wdrażanie do rywalizacji, fizyczne usprawnianie dzieci oraz promowanie przedszkola jako placówki propagującej zdrowy styl życia. Prowadzę edukację prozdrowotną potwierdzoną tematami kompleksowymi oraz innymi zapisami w dzienniku, jak również realizuję program własny z zakresu ćwiczeń korekcyjnych „Gimnastyka prosta sprawa”. Prowadzę zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z naszego przedszkola z wadami postawy, które wymagają ćwiczeń korekcyjnych.
Efekty realizacji: Dotychczas zauważone przeze mnie efekty realizacji programów to wzrost zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem, aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, zwiększenie uwagi dzieci na czynności samoobsługowe czy nabywanie nawyków higienicznych. Dzieci chętnie opanowują materiał z zakresu zachowania bezpieczeństwa w domu i poza nim. Poza tym duży udział w realizacji programu mają rodzice wychowanków, którzy przygotowują produkty spożywcze do zajęć kulinarnych w przedszkolu i niejednokrotnie sami biorą w nich udział.

7. Podjęcie działań propagujących ochronę środowiska
Nasza placówka promuje wartości ekologiczne. Bardzo często angażuje się w akcje ekologiczne. Co roku organizuje Ogólnopolski konkurs ekologiczny. Ja w ramach działań propagujących ochronę środowiska:
 organizowałam i brałam udział wraz z dziećmi w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” – koordynowanie akcji w placówce,
 brałam udział w akcji „Segreguj Odpady” organizowanej przez Urząd Miasta Płocka oraz Związek Gmin Regionu Płockiego,
 wykazywałam gotowość do udziału w innych akcjach o charakterze ekologicznym – ogólnopolskich i miejskich, np. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- program edukacji ekologicznej,
 współorganizowałam kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Przedszkolak ekologiem” organizowanego przez MP nr 14 w Płocku,
 realizowałam program własny „Przedszkolak przyjacielem przyrody”,
 organizowałam wycieczkę do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
 brałam udział w konkursach ekologicznych,
 organizowałam oglądanie wystaw tematycznych dotyczących ochrony środowiska.
Efekty realizacji: We współczesnych czasach coraz więcej uwagi poświęca się problemowi ochrony środowiska. Ważną rolę w tym procesie odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Poprzez swoją działalność rozbudzałam i zaspakajałam ciekawość dzieci, a zarazem kształtowałam poczucie odpowiedzialności za stan przyrody.

§7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Współczesny pracownik powinien stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wykorzystywanie tych technologii jest jednym z ważnych elementów pracy. Staram się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem, gdyż szybki rozwój informatyki zmusza do aktualizacji wiedzy.

1. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej w pracy pedagogicznej
W codziennej pracy dydaktycznej wykorzystywałam technologię komputerową i środki audiowizualne do:
 opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji planu rozwoju zawodowego,
 opracowywania i przygotowania różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych,
 opracowywania dokumentacji grupowej i przedszkolnej,
 przygotowywania zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, scenariuszy zajęć,
 komunikacji z rodzicami – przygotowywanie informacji na tablicę dla rodziców: ogłoszenia, zaproszenia, tematyka, wiersze do nauki, itp.,
 opracowywania i obróbki różnych materiałów: zdjęcia, obrazki, teksty za pomocą kopiarki i skanera,
 korzystania podczas zajęć z różnych sprzętów audiowizualnych (telewizor, radiomagnetofon, DVD, aparat, komputer),
 prowadzenia zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
 wyszukiwania piosenek i scenariuszy na uroczystości przedszkolne,
 umieszczania relacji z działań i inicjatyw podejmowanych przez mnie na stronie internetowej przedszkola.,
 uatrakcyjniania zajęć poprzez wykorzystanie programów multimedialnych „Multiplansze dla przedszkolaka” oraz słuchowisk i bajek edukacyjnych na płytach CD i DVD,
 stworzenia dla własnych potrzeb bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych:
 www.przedszkolak.pl,
- www.blizejprzedszkola.pl
 www.edziecko.pl,
 www.eduforum.pl,
 www.edu.com.pl,
 www.profesor.pl,
 www.zdrowyprzedszkolak.pl,
 www.calapolskaczytadzieciom.pl,
 www.chomikuj.pl,
 www.akademiaaquafresh.pl,
 udziału w szkoleniach online,
 wzbogacania prywatnej biblioteczki pedagogicznej o publikacje zakupione w edukacyjnych księgarniach internetowych:
- www.bookcity.pl,
- www.edukacyjna.pl.

2. Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
W związku z odbywaniem stażu wykorzystywałam technologię informacyjną i komputerową w następujący sposób:
• Publikowałam dokumenty na portalach internetowych, m.in. bliżejprzedszkola.
• Pozyskiwałam informacje dotyczące awansu zawodowego.
• Poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego oraz śledziłam zmiany.
• Tworzyłam i gromadziłam dokumentację związaną ze stażem.
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż poprzez konsultowanie się z nimi przez fora internetowe.
• Uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach i rejestrowałam się na nie.
• Przygotowałam autoprezentację z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego w programie Power Point.
W związku z tym odwiedzałam m.in. następujące strony internetowe:
-http://men.gov.pl/
-http://isap.sejm.gov.pl/
-http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/wydzialy idelegatury/delegatury/plock/8123,Plock.html
-http://www.plock.mscdn.pl/
-http://www.warszawa.mscdn.pl/

3. Publikacje w Internecie
 Upowszechnianie osiągnięć grupy oraz własnych na stronie internetowej przedszkola.
 Publikacje internetowe na portalach edukacyjnych oraz w czasopiśmie „Bliżej Przedszkola”, dotyczące pracy zawodowej, np.:
• scenariusze zajęć,
• przykłady zabaw i ćwiczeń,
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
 Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
Efekty realizacji: Wykorzystanie komputera i internetu jest nieodzownym narzędziem wykorzystywanym w mojej codziennej pracy. Ponadto wpływa na poszerzenie mojej wiedzy merytorycznej i metodycznej, pozwala na czerpanie wiedzy z nieograniczonej ilości materiałów oraz wpływa korzystnie na mój warsztat pracy. Dzięki zastosowaniu podczas zajęć komputera wzbudzam u dzieci zaciekawienie przekazywanymi treściami, a także podnoszę atrakcyjność zajęć. Dzięki technologii moja dokumentacja jest prowadzona przejrzyście i czytelnie.
§7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Pracując z dziećmi starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania ich rozwoju intelektualnego oraz trudności związanych z zakresem moich zadań. Wymaganie to realizowałam poprzez:

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
Znajomość emocjonalnych i społecznych uwarunkowań małego dziecka jest niezbędna w codziennej pracy w przedszkolu. Aby poszerzyć własne wiadomości na ten temat i poznać nowe metody pracy z dziećmi sięgałam do fachowej literatury.
Poszerzałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: (§ 7 ust. 2, pkt. 2, w podpunkcie 6) oraz poprzez docieranie do artykułów zamieszczonych w Internecie na stronach:
• www.psychologia.pl
• http://przedszkole4chodziez.home.pl/strona3/index.php/dla-rodzicow/kacik-rodzica/item/110-zabawy-i-zaj%C4%99cia-dla-dzieci-nadruchliwych
• http://www.dziecirosna.pl/przedszkolak/wychowanie/niesmialy_przedszkolak.html
• http://www.przedszkole-bukowno.pl/index.php?id=dla.nauczycieli.agresja
• http://www.edukacja.edux.pl/p-3698-niesmialosc-jak-uczyc-dziecko-pewnosci.php
Sięgałam do czasopism: ,,Głos Nauczycielski’’, ,,Życie Przedszkola’’, „Wychowanie w przedszkolu”, „Oświata i Wychowanie”, „Bliżej Przedszkola”.
W ramach samokształcenia przestudiowałam między innymi następującą literaturę:
• E. Gruszczyk – Kolczyńska, „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”,
• M. Bogdanowicz, „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”,
• Joanna Białobrzeska „Zostań nawiedzoną nauczycielką, czyli uczyć, żeby nauczyć”,
• E. Gruszczyk – Kolczyńska, „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”,
• Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
• D. Chauvel, U. Michel „Gry i zabawy w przedszkolu”,
• M. Pomykało: „Encyklopedia pedagogiczna” i „Encyklopedia psychologiczna”,
• Gabriele Hag-Schanabel: „Agresja w przedszkolu”.
Efekty realizacji: Bieżący kontakt z literaturą przedmiotową pozwolił mi na pogłębienie wiedzy. Ułatwił rozwiązanie wielu trudnych sytuacji w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Studiowanie pozycji książkowych i poradników z zakresu pedagogiki umożliwiło mi świadome kierowanie rozwojem dzieci poprzez inspirowanie mnie do wyboru skutecznych metod i form pracy oraz rozwiązywania problemów.
2. Stosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy z dziećmi i rodzicami
W ciągu całej mojej pracy starałam się rozwiązywać konflikty w grupie, integrować grupę, zapobiegać agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących oraz relaksacyjnych. Wiedzę, jaką posiadam z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję realizując codzienne zadania wychowawcy- nauczyciela.
Stosowałam poznane podczas szkoleń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagały mi w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacji. Podczas rozwiązywania zaistniałych problemów w grupie wykorzystywałam literaturę dziecięcą i bajki terapeutyczne. Rozmawiałam z przedszkolakami na temat wyrażania i nazywania uczuć, przyjaznej komunikacji, szanowania uczuć innych i tolerancji.
Objęłam szczególną pomocą dzieci z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi poprzez organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
• współpraca z logopedą,
• współpraca z terapeutą,
• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Płocku,
• wspomaganie rozwoju dzieci - prowadzenie grupowej terapii pedagogicznej,
• niwelowanie wad postawy- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
Efekty realizacji: Zdobyta przeze mnie wiedza przekłada się na działalność praktyczną w przedszkolu. Dzięki niej mogę sprawnie rozwiązywać problemy napotkane na mojej drodze zawodowej, zarówno w pracy z dziećmi, jak i z dorosłymi. Ponadto, daje mi ona umiejętność konstruowania wymaganej dokumentacji w wychowaniu przedszkolnym, planów zajęć miesięcznych, indywidualnych, kart diagnozy, kart obserwacji, kart pracy i przede wszystkim przekłada się na kontakt z moimi wychowankami.

3. Zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy wychowawczo-dydaktycznej
W trakcie stażu:
• Doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
• Przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości.
• Samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, ilustracje, historyjki obrazkowe, puzzle itp.
• Planowałam i realizowałam pracę edukacyjną zgodnie z zadaniami z różnych obszarów podstawy programowej.
• Przestrzegałam podziału czasu pobytu dzieci w przedszkolu według sposobów realizacji zawartych w podstawie programowej, co gwarantowało im możliwość różnorodnych form aktywności (zabawy dowolne, zajęcia organizowane, pobyt na powietrzu, aktywność zgodna z zainteresowaniami dzieci i podejmowana z ich inicjatywy itp.).
• Dbałam o rozwój predyspozycji i uzdolnień moich wychowanków umożliwiając im udział w zajęciach kół zainteresowań: plastycznego, turystyczno-krajoznawczego i matematycznego, działających w przedszkolu. Promowałam dzieci w trakcie występów na imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta i gminy.
• W trosce o właściwy rozwój dzieci, po dokonaniu obserwacji wstępnej, typowałam dzieci wykazujące deficyty rozwojowe, do objęcia ich pracą bieżącą lub terapią pedagogiczną. Jednocześnie zacieśniałam współpracę z rodzicami tych dzieci w celu informowania ich o trudnościach i mobilizowania ich do podejmowania pracy z dzieckiem w domu.
• Zachęcałam i mobilizowałam rodziców do współpracy z przedszkolem poprzez włączanie ich w proces edukacyjny - organizowanie czytania przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czy też prezentowanie zawodów rodziców (bibliotekarka, ratownik medyczny), a także udział rodziców w akcjach ekologicznych i charytatywnych organizowanych w przedszkolu.
• Brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach oraz szkoleniach zewnętrznych.
• Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, dyrekcji czy innych nauczycieli mianowanych pracujących w mojej placówce oraz obserwowałam zajęcia współpracowników.
• Realizowałam założenia ogólnopolskich programów zewnętrznych z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci między innymi : „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Akademia Aquafresh”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Mamo, Tato, wolę wodę”.
• Stosowałam różnorodne metody i formy pracy, co pozwalało mi aktywizować wychowanków, odkrywać ich mocne i słabe strony, a także stosować wobec nich indywidualizację wymagań, zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi.
W pracy z dziećmi staram się wykorzystywać różnorodne metody w tym także metody aktywizujące tj.: burza mózgów, drama, odgrywanie ról, wywiady, scenki improwizowane. Poza tym w swoją pracę wplatam również elementy:
 Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, która składa się z elementów: słuchowych (piosenka), wzrokowych (wzór graficzny) i motorycznych (wodzenie palcem, pisanie po śladzie, pisanie samodzielne). Wszystkie te działania są ze sobą zintegrowane.
 Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, która ma na celu rozwijanie motoryki dużej u dzieci, pozwala na kształtowanie poczucia bliskości, nawiązywanie kontaktu, poznawanie części ciała oraz doskonalenie koordynacji.
 Elementy muzykoterapii i bajkoterapii – wykorzystanie terapeutycznego wpływu muzyki i bajek na rozwój dziecka.
 „Gimnastyka Mózgu” wg P. Dennisona, która poprzez proste ćwiczenia ruchowe, prowadzone w formie zabaw ruchowych ma na celu integrować pracę obu półkul mózgowych.
 Elementy arteterapii – terapia przez sztukę, która pozwala na wyrażanie własnych emocji.
Każde moje zajęcia są przemyślane, dostosowane do potrzeb indywidualnych oraz całej grupy, a także zgodne z wymogami podstawy programowej. Aby przeprowadzane zajęcia były ciekawe i by można osiągnąć założone cele, przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne. Korzystałam z różnorodnych kart pracy, prywatnej biblioteczki zawierającej różnorodne pozycje książkowe i prasowe. Potrzebne pomoce wykonywałam własnoręcznie lub korzystałam z komputera i Internetu.
Efekty realizacji: Realizacja tego obszaru pozwoliła na dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi. Dzięki ich odpowiedniemu doborowi zwiększyłam samoświadomość i podniosłam jakość prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych. Poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych takich jak: terapia pedagogiczna- wyrównywałam szanse edukacyjne dzieci na rożnym poziomie rozwojowym, gimnastyka korekcyjna- niwelowałam wady postawy u dzieci.

§7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty
Na bieżąco poznawałam i analizowałam akta prawne, rozporządzenia oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenia ich w formie biblioteczki multimedialnej. Podczas odbywania stażu zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 60),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),
• Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018 poz. 1574 ze zmianami) w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Znajomość prawa oświatowego wykorzystałam podczas pisania planu rozwoju zawodowego uwzględniającego specyfikę funkcjonowania placówki, codziennej pracy z dziećmi, w opracowywaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz podczas przygotowania prezentacji dorobku zawodowego.
W dalszym ciągu poznawałam zadania, zasady organizacji i zasady funkcjonowania placówki poprzez analizę przepisów, dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego i dokumentacji przedszkolnej. Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy:
• analizowałam dokumentację przedszkolną:
 statut przedszkola,
 podstawę programową,
 koncepcję przedszkola,
 roczny plan pracy,
 obowiązujące regulaminy,
 przepisy BHP,
 program wychowawczy i profilaktyczny przedszkola,
• brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu i wdrażaniu w/w dokumentów przedszkolnych,
• posługiwałam się przepisami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu:
 opracowanie planu rozwoju zawodowego,
 comiesięczne sprawozdania,
 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego,
 przygotowanie do rozmowy z komisją egzaminacyjną.
Efekty realizacji: Analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy, zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków, zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

2. Wykorzystanie przepisów prawa oświatowego w konkretnych działaniach
Przystępując do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli. Było mi to niezbędne w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania dorobku zawodowego i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą postępowanie egzaminacyjne. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola umożliwiła mi prawidłowe organizowanie imprez, wycieczek i konkursów odbywających się na terenie naszej placówki. Przestrzeganie przepisów BHP pozwoliło na prawidłowe stosowanie ich w pracy wychowawczo – dydaktycznej, przestrzeganie bezpieczeństwa dzieci na terenie placówki. Poprawna organizacja wycieczek i wyjść - zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek. Organizowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną (prowadziłam terapię pedagogiczną) zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228 z 7 maja 2013r. poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i Placówkach (Dz. U. poz. 1591). Miałam styczność z wychowankami, u których musiałam respektować postanowienia sądu rodzinnego w sprawach ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców wychowanków.
Efekty realizacji: Wykorzystując przepisy prawa oświatowego zapewniałam bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg wycieczek, podejmowałam działania na rzecz integracji przedszkola z lokalnym środowiskiem, rozwijałam u dzieci zainteresowania, pasje, wzbogacałam dzieci o nowe doświadczenia, promowałam idee integracji.

Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacanie, unowocześnianie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować pracę oraz dokumentować prowadzone przeze siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska społecznego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, e–konferencje podnosząc własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego przedszkola.
Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu przedszkola.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowywania uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Wszystko, czego się nauczyłam przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę do mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zawsze staram się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone mi zadania.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola. Rola nauczyciela pracującego w przedszkolu wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.