X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42478
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, 2 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES 03.09.2018-19.06.2019
mgr Eweliny Łukawskiej
Nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nizinach Ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko opiekuna stażu:mgr Katarzyna Haczyk
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017

W czasie trwania stażu realizuje zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

& 7 ust.2 pkt1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego. Moja samoocena przyjmowała także formę ankiet ewaluacyjnych kierowanych do uczniów. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi z uwzględnieniem dramy, metody projektu oraz zabaw i gier dydaktycznych. Dokonywałam obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły. Podczas rozmów pohospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć. Starałam się wykorzystać opinie i wskazówki opiekuna w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dzięki temu doskonaliłam swój warsztat pracy i dokonywałam jego ewaluacji.

Brałam udział w następujących warsztatach, kursach i szkoleniach:
1.godzin szkolenia z Technologi informacyjno-komunikacyjnej
2.20 godzin szkolenia z Multimedia w dydaktyce
3.szkolenie projektu ,,Nie pal przy mnie proszę''
4.warsztaty artystyczne ,,Upominki na różne okazje''
5.warsztaty metodyczne ,,Kamishibai- obrazkowy teatr czyli w jaki sposób nadać magii głośnemu czytaniu?''
6.warsztaty metodyczne ,,Nauczyć czytać -poznanie elementów metody sylabowej wg prof. Jagody Cieszyńskiej''
7.szkolenie ,,Każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny- strategie budowania poczucia własnej wartości u dzieci''
8.szkolenie ,,Ocenianie kształtujące
9.Szkolenie z zakresu Pomocy Przedlekarskiej
10.Szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ
11.Szkolenie –przygotowanie placówki do egzaminu zewnętrznego w ramach projektu Aktywna Tablica
Uczestniczenie w tych szkoleniach pozwoliło mi posiąść wiedzę, która w znacznym stopniu poprawi jakość mojej pracy oraz sprawi, że będzie przybierać dla dzieci atrakcyjne formy.
Regularnie i sumiennie opracowywałam miesięczne plany dydaktyczno-wychowawcze .Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną: dziennik zajęć, dziennik zajęć dodatkowych.

& 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez:
dokładnie i wnikliwie starałam się poznać środowisko dzieci i ich rodziców, starałam się regularnie współpracować z rodzicami
poznałam sytuację rodzinną wychowanków poprzez prowadzenie rozmów i obserwacji
poprzez wnikliwą i dokładną obserwację analizowałam możliwości dzieci
w ciągu roku szkolnego zorganizowałam 5 spotkań z rodzicami
dokonywałam diagnozy i rozwijałam zainteresowania dzieci
*poprzez obserwację i analizę możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia (karty pracy, sprawdziany, diagnozy)
*na spotkaniach z rodzicami prowadziłam rozmowy na temat zainteresowań i potrzeb ich dzieci
*stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy
eksponowałam dziecięce prace plastyczne na wystawkach i gazetkach szkolnych
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, było organizowanie lub współorganizowanie uroczystości : ,,Akcja sprzątanie świata'', ,,Światowy dzień pluszowego misia'', ,,Dzień życzliwości'', ,,Zabawy i wróżby andrzejkowe'', ,,Mikołajki'' , ,,Wigilia szkolna'', ,,Zabawa karnawałowa'', ,,Pierwszy dzień wiosny'', ,,światowy dzień bez papierosa'', ,,Dzień dziecka''.
Byłam kordynatorką dwóch projektów: ,, Zdrowo jem więcej wiem'', ,,Nie pal przy mnie proszę''. Oraz z panią pedagog ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’, ,,Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem’’.Kordynowałam również akcją ,,zbierania elektro śmieci''.
Byłam organizatorem wycieczki ,,mikołajkowej'' do Kielc. Opiekunem na wyjazdach do: Staszowskiego Centrum Kultury, na pielgrzymkę do Kalwari Pacławskiej oraz wycieczki do Kazimierza.

Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami uczniów.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy , rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowanie za współpracę. Pozwoliło to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią dla dzieci i szkoły. Prowadziłam pedagogizację rodziców poprzez wygłaszanie prelekcji na temat:
1.,,Bez śniadania nie ma nauczania’’,
2.,,Woda źródłem życia’’
3.,, Ruch to zdrowie’’
4. ,,Nie pal przy mnie proszę’’.

&7 ust.2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologię komputerową oraz internet w swojej pracy wykorzystywałam do:
przygotowania dokumentacji szkolnej
przygotowywania materiałów do pracy z wychowankami przy pomocy komputera i Internetu
opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów, ogłoszeń, informacji
wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w internecie
poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświęcone awansowi). Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez internet
wykonywałam pomoce dydaktyczne, sprawdziany ,karty pracy
przygotowywałam prezentacje multimedialne
na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym: www.men.pl, www.edux.pl, www.scholaris.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl
Na stronie www.nizinyedupage.org zostały umieszczane zdjęcia mojego autorstwa oraz opisy działań. Pisałam sprawozdania z projektów ,,Nie pal przy mnie proszę'', ,,Zdrowo jem więcej wiem''.

& 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
-W celu podejmowania właściwych działań sięgałam do literatury pedagogicznej
,,Zarys psychologii rozwoju''-A. Matczak , ,,Jak wykształcić inteligencje emocjonalną''- Dianne Schiling
Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze. Starałam się rozwiązywać sytuacje konfliktowe, integrować klasę. Zapobiegałam agresji poprzez wprowadzeniu metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. Prowadziłam zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z uczniami wykazującymi braki w nauce. Prowadziłam koło ortograficzne.
& 7 ust.2 pkt 4 Umiejetność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywa staż
PPoszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego
• Analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego- zapoznałam się z aktami prawnymi.
• Zapoznałam się z Kartą nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z Późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004r.)
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
• Na bieżąco śledziłam informacje z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron Internetowych MEN i S, Kuratorium Oświaty.

Dokładnie przeanalizowałam dokumenty znajdujące się w szkole
• Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły : Statut , regulaminy i program wychowawczy.
• Uczestniczyłam w konferencjach, Radach Pedagogicznych

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
• Studiowałam literaturę
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym

PODSUMOWANIE
II rok stażu pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Rozwinęłam swoje umiejętności i poszerzyłam wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia uzyskane na warsztatach i szkoleniach. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, by stać się dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w tym okresie przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. W przyszłym roku zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia stawały się coraz bardziej atrakcyjne dla uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.