X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42502
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Dorota Gottschling
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Nr 13 Mała Akademia
ul. Franciszkańska 120
75-255 Koszalin

Dyrektor: mgr Bożena C
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)Rozporządzenie MEN z dnia
26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej,
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola,
 Osobisty rozwój,
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego,

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Udział w formach doskonalenia
oraz stosowanie wiedzy
i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
 Uczestnictwo w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty)
 Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji,
 Techniki coachingowe w kierowaniu placówką oświatową,
 Interwencja kryzysowa w przypadku żałoby u dzieci,
 Zadania i obowiązki opiekuna stażu-e-learning,
 Jak stworzyć program, innowację pedagogiczną Cały okres stażu

4 semestry

Zgodnie z harmonogramem CEN w Koszalinie

Zgodnie z harmonogramem CEN w Koszalinie -- zaświadczenia

-- dyplom ukończenia

-- zaświadczenia

-- zaświadczenia
2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się  Praca z dziećmi metodą projektu,
 Wykorzystanie w pracy z dziećmi elementów Dziecięcej matematyki- E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz,
 Wykorzystanie w bieżącej pracy dziećmi metod aktywnych, np.: burza mózgów, stacje zadaniowe, mapa pojęciowa 1 projekt edukacyjny w każdym roku stażu

Cały okres stażu zgodnie z planem pracy
3. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
 Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy (karty pracy, krzyżówki, kolorowanki itp.),
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć,
 Przygotowywanie podziękowań, dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń
 Wykorzystanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu, np: projekcja filmów edukacyjnych z wykorzystaniem rzutnika, Cały okres stażu
4. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu komputera i Internetu
 Aktualizacja danych w SIO,
 Praca w programie ESZO: ewidencja dzieci
w iPrzedszkolu,
 Aktualizowanie strony BIP przedszkola,
 Naliczanie nadgodzin i godzin ponadwymiarowych nauczycielkom,
 Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej
w formie elektronicznej,
 Prowadzenie dokumentacji własnej
i przedszkolnej związanej z pełnieniem funkcji wicedyrektora przedszkola w formie elektronicznej Cały okres stażu

W okresie pełnienia funkcji wicedyrektora przedszkola

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Prowadzenie 3 godzin otwartych dla nauczycieli
 Opracowanie scenariusza, ustalenie terminu, omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć -- 1 godzina w każdym roku stażu

2. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy  Opracowywanie i publikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy zajęć, uroczystości, planu rozwoju zawodowego
 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych -- lata 2019-2022

-- maj 2020, maj 2021, maj 2022
3. Współpraca wewnątrzprzedszkolna
 Praca w zespołach powołanych na radzie pedagogicznej (np. zespół ds. ewaluacji),
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów),
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach (opracowywanie referatów z wybranych zagadnień zgodnie z bieżącymi potrzebami)
-- cały okres stażu

-- według potrzeb

-- podczas zebrań rady pedagogicznej

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 Biblioteka osiedlowa i wojewódzka – organizowanie spotkań w ramach wspólnego poznawania literatury dziecięcej oraz zabaw z utworami literackimi,
 Żłobek „Puchatek” – wspólne zabawy z najstarszą wiekowo grupą żłobkową
 Włączenie przedszkola do programu „Bezpieczny przedszkolak” -- według ustalonego harmonogramu

-- maj/czerwiec 2020, 2021, 2022

-- wrzesień 2020, 2021, 2022
2. Propagowanie czytania dla dzieci oraz edukacji teatralnej
 „Książka o poranku” – organizowanie spotkań z rodzicami, znanymi osobami, absolwentami przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 Wyjazd na spektakl do BTD w Koszalinie lub do Teatru Lalki w Słupsku połączone z lekcją teatralna -- cały okres stażu, minimum raz na dwa miesiące

-- raz w roku przez 3 lata stażu
3. Propagowanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 Organizowanie raz w roku zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej -- maj/ czerwiec 2020, 2021, 2022
4. Realizacja programu „Niewidomi są wśród nas”
 Nawiązanie współpracy z OLR Klimczok w Ustroniu Morskim: wspólne zajęcia plastyczno-techniczne i kulinarne wychowanków z osobami niewidzącymi
i niedowidzącymi- integracja środowisk -- 2-3 razy w każdym roku stażu
5. Udział w akcjach charytatywnych  Koordynowanie akcji „Góra grosza”,
 Udział w akcji zbierania nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt, -- I 2020, 2021
-- zgodnie z potrzebami

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami
Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Program działań edukacyjnych  Opracowanie i wdrożenie programu dla dzieci – „Książka to Mistrz...”;
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu -- Rok szkolny 2020/2021, 2021/2022 Przedstawienie dyrektorowi programu i innej dokumentacji z nimi związanej

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela -doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych -także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystyczne
Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
 Ustalenie współpracy z nauczycielem rozpoczynającym awans zawodowy,
 Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego
 Prowadzenie zajęć dla nauczyciela, omawianie przebiegu zajęć i stosowanych metod,
 Obserwacja prowadzonych zajęć prowadzonych przez nauczyciela na ścieżce awansu,
 Współpraca z nauczycielem, udzielanie rad
i wskazówek,
 Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu

-- cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4c
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych -umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym
Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym
 Rozpoczęcie studiów podyplomowych: Nauczanie języka angielskiego
w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
 Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć
z języka angielskiego w przedszkolu -- listopad 2019

-- czerwiec 2022
Plan rozwoju zawodowego może ulec niewielkim zmianom ze względu na trzyletni okres trwania stażu.

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.