X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42486
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty,
ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel odbywający staż

Opiekun stażu

Miejsce realizacji stażu

Okres stażu 01/09/2019 do 31/05/2020

Stanowisko Wychowawca świetlicy

Posiadane kwalifikacje
Studia wyższe:
 3,5-letnie studia licencjackie na kierunku Pedagogika w zakresie Resocjalizacja Społecznie nieprzystosowanych
 2-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika Kryminologiczna

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji zasad funkcjonowania i zadań Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz sposobami jej prowadzenia, nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i
pracy w świetlicy szkolnej.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub
innych nauczycieli, a także omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w formach
doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, samokształcenie)
7. Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych, wspieranie aktywności młodzieży.
8. Nawiązanie współpracy i pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

Plan działania opracowany na podstawie

Karta Nauczyciela, z dnia 26 stycznia 1982, z późniejszymi zmianami, rozdz. 3a, art.9d ust 4.
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 16 sierpnia 2018r.,poz.1574)

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI ZADANIA
DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie procedur potrzebnych do osiągnięcia awansu zawodowego

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

09/2019

Współpraca z opiekunem nauczyciela stażysty
 Bezpośrednia rozmowa
 Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
 Opracowanie zasad współpracy,
 Rozmowy, ustalenia
09/2019
Cały rok szkolny

Zapoznanie się z
oświatowymi aktami prawnymi

Analiza dokumentów dotyczących pracy nauczyciela, jego praw i obowiązków:
 Ustawa o systemie oświaty,
 Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN
Notatki własne
09/2019

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły
 Analiza dokumentów szkoły
 Udział w spotkaniach zespołu świetlicy
 Udział w Radach Pedagogicznych
 Statut szkoły
 Regulamin pracy i wynagradzania
 Program Wychowawczy oraz dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi tj.:
(dzienniki zajęć
rozkłady zajęć, itp.)
 Lista obecności na Radach
 Notatki własne
Cały rok

Poznanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły
-Udział w szkoleniu BHP
-Praktyczne stosowanie zasad podczas codziennej pracy
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
09/2019

Poznanie i analiza prowadzonej przez szkołę dokumentacji.

 Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
 Opracowywanie planów tygodniowych
 Wpisy do dziennika zajęć
 Opracowywanie konspektów zajęć
 Prowadzenie dziennika zajęć
 Przygotowanie konspektów zajęć
09/2019
Cały rok

Zapoznanie się z obowiązkami wychowawcy świetlicy szkolnej oraz określenie tejże roli

-Bezpośrednia rozmowa z pracownikami świetlicy
 Zaznajomienie się z regulaminem świetlicy
Notatki własne
Na bieżąco

Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu zawodowego
-Zbieranie zaświadczeń
-Kompletowanie i opis dokumentów
-Zbieranie scenariuszy zajęć

Teczka stażysty
Na bieżąco

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju
Sprawozdanie z realizacji
05/2020

Złożenie do Dyrektora szkoły wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
Złożenie wniosku wraz z dokumentacją formalną:
- Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego
- Wniosek wraz z postępowaniem kwalifikacyjnym
Wniosek oraz dokumenty potwierdzające odbycie stażu
05-06/2020

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej

Ustalenie zasad współpracy z opiekunem

Ustalenie z opiekunem stażu harmonogramu spotkań
Notatki własne
Na bieżąco

Doskonalenie zawodowe
 Czynny udział w kursach i szkoleniach
 Gromadzenie informacji, które będą mogły pomóc w dalszej pracy,
 Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych

 Zaświadczenia ukończenia kursów/szkoleń
 potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu, notatki

Na bieżąco

Analiza umiejętności własnych, mocnych oraz słabych stron własnej pracy
-Zbieranie i dokumentowanie efektów pracy na stażu
-stworzenie własnego warsztatu pracy

Notatki własne

Na bieżąco

Czynna pomoc uczniom w nauce oraz wyrównywaniu braków szkolnych.
Wspomaganie aktywności twórczej dziecka
 Odrabianie z dziećmi zadań domowych,
 Gry oraz zabawy edukacyjne
 Udział w konkursach
 Zastosowanie w pracy z dziećmi różnorodnych form i metod
( nauka przez zabawę)

- Scenariusze
- Regulaminy konkursów
Cały okres stażu

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania

Zapoznanie się z sytuacją wychowawczą uczniów będących pod opieką świetlicy

 Rozmowy z rodzicami oraz wychowawcami ucznia a także specjalistami, którzy pracują z dzieckiem
 Analiza informacji zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Notatki własne
W trakcie stażu

Aktywna współpraca z rodzicami ucznia

- Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami oraz indywidualne rozmowy zależne od potrzeb
-Utrzymanie dobrego kontaktu z rodzicami

 Notatki własne
 Dziennik uwag ucznia
 Lista ze spotkań
W trakcie stażu

Poszerzenie wiedzy
związanej z problemami środowiska wychowanków
Świetlicy

 Poznanie sposobów gromadzenia informacji na temat środowiska uczniów
 Zastosowanie w praktyce technik gromadzenia informacji na temat uczniów
 Podejmowanie współpracy ze specjalistami szkolnymi
Notatki z przeprowadzonych rozmów

W trakcie stażu

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność stosowania w pracy wiedz z zakresu psychologii i dydaktyki

Stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki psychologii podczas zajęć

Wykorzystanie na zajęciach gier i zabaw integrujących grupy świetlicowe
Scenariusz zajęć
W trakcie stażu

Studiowanie literatury i publikacji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki dotyczących zagadnień wychowawczych

Przygotowanie zajęć odpowiednich do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów
- Scenariusze zajęć

- Notatki własne
W trakcie stażu

Pedagogizacja rodziców

Poszerzenie wiedzy na różne tematy dotyczące ich dzieci

Notatki własne
W trakcie stażu

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

Uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego

- Udział w kursach i szkoleniach.
- Zbieranie informacji pomocnych w dalszej pracy
- Uczestnictwo w spotkaniach zespołów.
-Rozpoczęcie studiów podyplomowych

Zaświadczenia

W trakcie stażu

Samodoskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych.

Analiza materiałów pedagogicznych (czasopisma, literatura)

Notatki własne

W trakcie stażu

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność korzystania w pracy z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Doskonalenie multimedialnych technik pracy
-Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- Przygotowanie dyplomów dla uczniów z okazji zakończenia świetlicowego roku szkolnego

Płyta lub pendrive z zapisem elektronicznym.

Cały okres stażu

Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych podczas zajęć z uczniem

Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych podczas zajęć (komputer, tablet, tablica interaktywna)

Teczka stażysty

Scenariusz zajęć

Cały okres stażu

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Realizacja zajęć według przygotowanego scenariusza.
- Konsultacje z opiekunem.
- Prowadzenie zajęć z programu własnego „ Ekologiczna świetlica”
- Konspekty prowadzonych zajęć.
- Uwagi opiekuna co do realizacji.
- Wnioski własne.

Raz w miesiącu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
-Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna.
- Omówienie zajęć z prowadzącym.

- Arkusze obserwacji
- Notatki własne

Raz w miesiącu

Analiza i samoocena własnej pracy

Analiza własnych zajęć i notatek
Notatki własne
Raz w miesiącu
Obserwacja zajęć przez dyrektora Realizacja zajęć według scenariusza - Konspekt prowadzonych zajęć
- Uwagi dyrektora co do realizacji

Raz w okresie stażu

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 8
Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

Poznanie sytuacji wychowawczej i rodzinnej podopiecznych
- Rozmowy z wychowawcami i specjalistami szkolnymi
- Analiza kart zgłoszenia dziecka do świetlicy.
- Obserwacja dziecka

Notatki własne

W trakcie stażu.

Nawiązanie współpracy z rodzicami ucznia
- Spotkania z rodzicami oraz rozmowy indywidualne.
- Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci

Notatki własne W trakcie stażu.

Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły

-udział w akcji charytatywnej
„ słodziaki” zbieranie naklejek w świetlicy szkolnej

Sprawozdanie

W trakcie stażu

Udział w organizowanych konkursach gminnych
Praca w komisji konkursowej
„Malowana ortografia”
„Wierszyki ortograficzne”

Notatki własne
Regulaminy konkursów
W trakcie stażu

PLAN ZATWIERDZIŁ

..................................... .................................... ..............................
Podpis Dyrektora Podpis Opiekuna Stażu Podpis Stażysty

........................................
Miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.