X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42504
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewa Kozłowiec
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2019
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2022

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cel : uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
Osobisty rozwój;
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2019/2020
Sierpień 2019
Cały okres stażu
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia.
2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019
Sierpień 2019
Cały okres stażu

Maj 2022
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie z realizacji planu.
3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacje zajęć przez dyrektora.
Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Cały okres stażu
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć.
4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Cały okres stażu

Zaświadczenia.
Referaty.
Wykaz interesujących książek.
Wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Systematyczne prowadzenie obserwacji dzieci.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Pisanie protokołów.
Inne.
Cały okres stażu
Dzienniki zajęć.
Plany współpracy.
Obserwacje dzieci.
Plany pracy.
Semestralne sprawozdania.
Protokoły.

6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, itp.
Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, akcjach. – Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia. Dyplomy.
7.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
Prowadzenie gazetki dla rodziców.
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia.
8.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy w kąciku dla rodziców.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Cały okres stażu
Zdjęcia.
Scenariusze.
Podziękowania.

9.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. policja, poczta, straż pożarna itp.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą.
Współpraca ze specjalistami.
Współpraca z ROK, Szkołą Podstawową, Szkołą Muzyczną.
Współpraca z Biblioteką Miejską,
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim.
Cały okres stażu
Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku.
Strona internetowa.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

10.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych korzystając z komputera.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Cały okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja.
Sprawozdania.
Scenariusze, plany.
Dyplomy, zaproszenia, podziękowania.
11.
Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
Cały okres stażu
Strona internetowa.
12.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”.
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Październik 2019 r.

Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2.
Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu

Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Cały okres stażu

Referaty.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu

Scenariusze.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
5.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

Cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
Obserwacje.
Adnotacje w dzienniku.

2.
Praca z dziećmi z trudnościami.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych – opracowywanie planów pracy indywidualnej

Cały okres stażu

Wpisy do dziennika.
Dokumentacja pracy z dzieckiem.
3.
Praca z dzieckiem zdolnym.
Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Cały okres stażu

Dyplomy, podziękowania.
4.
Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
Organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, strażakiem, pisarzem, itp.

Adnotacje w dzienniku,
Strona Internetowa.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.
5.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
Cały okres stażu
Wycinki z prasy lokalnej.
Strona internetowa.
Scenariusze,
Zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH
LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM
W SPRAWACH NIELETNICH
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego pt. „Mali odkrywcy” - przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go,
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Cały okres stażu

Program i inna dokumentacja z nim związana.
§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH-TAKŻE NAUCZYCIELA – KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Przygotowanie stosownych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę.
Cały okres stażu

Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.
2.
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
Przygotowanie stosownych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3.
Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach.
Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym:
- Organizacja akcji dla fundacji „Podaj łapę” - zbieranie pokarmów,
- „Hospicjum Małego Księcia” - zbieranie nakrętek,
- „Marzycielska Poczta”,
- „Sprzątanie świata”,
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom.”
Cały okres stażu

Dyplomy, podziękowania.
Adnotacje w dzienniku.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.
4.
Praca w zespole nauczycieli.
Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
Realizacja przydzielonych zadań.
Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Cały okres stażu

Adnotacje w dzienniku.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

Plan ma formę otwartą. Dopuszcza się możliwość modyfikowania podejmowanych zadań oraz form ich realizacji w zależności od potrzeb placówki.

Radzyń Podlaski 01.09.2019r Opracowała:
Kozłowiec Ewa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.