X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42484
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO
- internat

mgr Jowita Błażejewska

§ 8ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia). VIII- IX 2017
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu .
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wniosek, plan rozwoju zawodowego, dokumentacja, sprawozdanie. VIII-IX 2017

okres stażu

V 2020

3. Organizacja warsztatu pracy wychowawcy
w grupie wychowawczej. - Opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i rewalidacyjnej.
- Opracowanie planu pracy koła sportowego.
- Opieka nad świetlicą grupy wychowawczej.
- Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w grupach wychowawczych:
*dziennik zajęć
*dziennik koła zainteresowań
*zeszyty obserwacji wychowanków
*protokoły
Plany pracy, dzienniki zajęć, kół, zeszyt protokołów, zeszyty obserwacji wychowanków IX
2017,2018,2019

okres stażu

4. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym - Kontakty z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami klas w celu rozpoznawania
i rozwiązywania problemów wychowawczych. Wpisy w dzienniku Okres stażu
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy - Aktywny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Grup Wychowawczych
- Dzielenie się wiedzą oraz wymiana doświadczeń podczas posiedzeń zespołu. Zapisy w protokołach
Okres stażu
6. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie własnych umiejętności przez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego - Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego
i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, warsztaty, szkolenia) Zaświadczenia, zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce Okres stażu
7. Współorganizowanie imprez
w grupach wychowawczych - Przygotowanie i organizacja imprez o charakterze ogólnointernackim wynikających z terminarza uroczystości. Zdjęcia, kronika internacka scenariusze zajęć Okres stażu
8. Uczestniczenie w pracach organów szkoły -Aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych, głównie szkoleniowych. Potwierdzenie przez Dyrektora Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

L.p Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin
1. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu
i metod pracy wychowawczej - Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowaniu dokumentacji, przygotowywaniu środków dydaktycznych, dyplomów, scenariuszy. Dokumentacja, karty pracy, pomoce dydaktyczne, dyplomy Okres stażu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania mojej wiedzy i umiejętności - Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy i stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej w Power Point- „Wspomnienia”. Spis portali i stron internetowych, prezentacja multimedialna Okres stażu
3. Aktualizacja informacji na temat internatu na stronie internetowej szkoły - Umieszczanie informacji dotyczących działań w internacie na stronie internetowej szkoły. Strona internetowa szkoły Okres stażu
4. Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych, Internetu - Prowadzenie zajęć w grupie wychowawczej przy użyciu komputera.
- Wdrażanie wychowanków do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci Internet. Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla n-li stażystów i n-li kontraktowych, prowadzenie zajęć dla n-li w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

L.p Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin
1. Wymiana doświadczeń z innymi wychowawcami, nauczycielami. - Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Współpraca z innymi wychowawcami
w zakresie m.in. : przygotowania uroczystości, imprez. Wpisy
w dzienniku zajęć, scenariusze. Okres stażu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
- Udostępnianie nauczycielom swojego warsztatu pracy np. scenariusze , pomoce dydaktyczne. Publikacja
w Internecie Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin
1. Opracowanie i wdrażanie programu własnego dla grup wychowawczych. - Realizowanie programu własnego z zajęć kulinarnych w grupie wychowawczej.
- Realizowanie programu własnego z zajęć popołudniowych w grupach wychowawczych. Program własny Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły - Warsztaty, kursy, szkolenia. Zaświadczenia Okres stażu
2. Uczestnictwo wraz z dziećmi w różnych formach kultury - Wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, galerii, biblioteki.
- Wycieczki tematyczne np. „Poznajemy różnorodne zawody”. Karty wycieczek, zdjęcia, wpisy w dzienniku zajęć Okres stażu
3. Dbałość o wystrój pomieszczeń internackich - Wykonywanie gazetek tematycznych, ściennych, dekoracji świetlic. Potwierdzenie Dyrektora Okres stażu
4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym
i szerszym - Współorganizacja Festynu Szkolnego w ramach promocji Ośrodka.
- Aktywne uczestnictwo w Seminariach Grup Wychowawczych woj. warmińsko-mazurskiego. Zdjęcia, kronika, zaświadczenia Okres stażu
5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków - Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod
i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych. Wpisy w dzienniku zajęć Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznych lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi podmiotami.

L.p Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie - Wdrażanie zaleceń poradni dotyczących pracy
z dzieckiem , korzystanie z porad pracowników
w sprawach dotyczących wychowanków. Zaświadczenia, wpisy do dzienników Okres stażu
2. Współpraca z Ośrodkiem Psychoedukacji,
Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Iławie - Spotkania integracyjne.
-Udział w zajęciach organizowanych przez Ośrodek. Wpisy do dziennika zajęć, zdjęcia Okres stażu
3. Współpraca z Policją i ze Strażą Pożarną Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji
i Straży pożarnej na temat konsekwencji prawnych posiadania i używania używek oraz przepisów bezpieczeństwa. Wpisy do dziennika zajęć, zdjęcia Okres stażu
4. Współpraca z pielęgniarką szkolną Współdziałanie z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej. Wpisy w dzienniku zajęć, zdjęcia Okres stażu
5. Podejmowanie działań na rzecz
zapobiegania przestępstwom i patologiom
w rodzinie -Współpraca z Kuratorami Sądowymi, koordynatorami rodzin zastępczych.
-Objęcie pomocą rodzin niewydolnych wychowawczo (współpraca z pedagogiem, psychologiem). Wpisy w dziennikach w zeszytach obserwacji Okres stażu
6. Udział w różnych akcjach i zbiórkach - Udział w zbiórkach : baterii, makulatury, kasztanów
i żołędzi.
- Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „ Góra grosza”.
- Organizowanie pomocy dla Schroniska dla zwierząt w Iławie (zbiórka żywności). Zdjęcia, potwierdzenia Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

L.p Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin
1. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach. - Udział w konkursach na szczeblu szkolnym
i międzyszkolnym. Dyplomy, zdjęcia, prace dzieci Okres stażu
2. Organizacja konkursów. - Opracowanie regulaminów konkursów.
- Zorganizowanie turnieju w tenisa stołowego. Regulaminy konkursów, dyplomy Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p Zadania Formy realizacji Dokumentacja Termin
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych. - Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, podsumowanie
i wnioski. Przeprowadzona
i potwierdzona analiza przypadku. Okres stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.