X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42475
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: mgr Marta Biadun
2. Stanowisko: nauczyciel świetlicy
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
5. Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Cel podstawowy podejmowanego stażu :
- podjęcie zintensyfikowanych działań mających na celu doskonalenie wiedzy, przygotowania pedagogicznego oraz umiejętności niezbędnych do realizacji podjętych zadań,
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty)
sierpień/wrzesień 2019
plan rozwoju zawodowego

2.Opracowywanie dokumentacji z przebiegu stażu.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- systematyczne gromadzenie dokumentów
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

sierpień/wrzesień 2019
30 sierpień 2019
cały okres stażu
czerwiec 2022
czerwiec 2022
plan rozwoju zawodowego
wniosek
dokumentacja przebiegu stażu
sprawozdanie
wniosek

3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu
- ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie celem ewaluacji
- analiza przygotowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

wrzesień 2019
początek stażu
zgodnie z harmonogramem
zgodnie z harmonogramem
koniec stażu kontrakt
harmonogram spotkań
wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
wykaz zajęć prowadzonych
w obecności opiekuna stażu
sprawozdanie

4.Analiza aktów prawnych dotyczących działania szkoły.
- analiza przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
- analiza procedur szkolnych

wrzesień/październik 2019
wrzesień/październik 2019
notatki własne, wykaz dokumentów
notatki własne

5.Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań szkoły.
- uczestniczenie w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
- organizacja/współorganizacja uroczystości i konkursów świetlicowych i szkolnych
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

cały okres stażu
według harmonogramu
cały okres stażu
protokoły z posiedzeń RP
dokumentacja szkolna
notatki własne
notatki własne

6.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - modyfikowanie i rozbudowywanie własnego warsztatu pracy poprzez:
- gromadzenie i stałą aktualizację materiałów dydaktycznych,
- samodzielne przygotowywanie kart pracy, dyplomów, gier, itp.
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania oraz zróżnicowanych form i metod pracy z uczniami

cały okres stażu
cały okres stażu
materiały dydaktyczne, zbiór pomocy dydaktycznych
konspekty lekcji, notatki własne

7.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły
- udział w WDN
- praca w zespołach przedmiotowych

cały okres stażu
zgodnie
z harmonogramem WDN
cały okres stażu
zaświadczenia
protokoły
protokoły

§7 ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów
i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1.Poznanie środowiska uczniów i rodziców.
- zapoznanie z dokumentacją uczniów zgromadzoną w szkole (opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja medyczna, itp.)
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi
- konsultacje z innymi nauczycielami i specjalistami (pedagog, psycholog)
- obserwacja uczniów, diagnozowanie ich możliwości i potrzeb

wrzesień 2019
cały okres stażu
cały okres stażu
notatki własne
notatki własne
ankiety/notatki własne

2.Współpraca z rodzicami.
- utrzymywanie kontaktu z rodzicami
- udzielanie rodzicom/prawnym opiekunom informacji o wychowankach
- rozwiązywanie w porozumieniu z rodzicami problemów dydaktycznych i wychowawczych
- włączanie rodziców uczniów w organizację uroczystości świetlicowych
- przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców

cały okres stażu – według potrzeb
cały okres stażu – według potrzeb
cały okres stażu – według potrzeb
według kalendarza
według kalendarza
notatki własne/ notatki służbowe
notatki własne/ notatki służbowe
notatki własne
zdjęcia z uroczystości
notatki własne

3.Wspieranie potrzeb rozwojowych uczniów.
- dostosowywanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów
- pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi, organizowanie pomocy koleżeńskiej
- motywowanie i wspieranie uczniów zdolnych
- organizacja konkursów
- współtworzenie gazetek okolicznościowych
- przygotowanie i dekoracja sali na imprezy i uroczystości organizowane w świetlicy szkolnej

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
w okresie trwania stażu
cały okres stażu
według kalendarza imprez
notatki własne
notatki własne
notatki własne
prace uczniów
gazetki
zdjęcia z imprez

§ 7 ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
- opracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych, kart pracy, gier, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących
- pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących ucznia poprzez korzystanie z portali i stron internetowych oraz studiowanie fachowej literatury

cały okres stażu
cały okres stażu
pomoce dydaktyczne, notatki własne
wykaz stron internetowych, bibliografia

2.Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.
- stosowanie podczas zajęć metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu, np. burza mózgów, mapa myślowa, drama
- aktywizowanie uczniów podczas zajęć, zabaw dowolnych, sytuacji okolicznościowych, wyjść poza teren placówki, itp.
- zachęcanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, zdobywania wiedzy i umiejętności
- łączenie procesu edukacyjnego z zabawą na zajęciach w świetlicy szkolnej
- organizowane przestrzeni do aktywnej zabawy, relaksu i odpoczynku

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
notatki własne
notatki własne
notatki własne
notatki własne
notatki własne

§ 7 ust.2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1.Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych.
- systematyczna współpraca z opiekunem stażu
- prowadzenie dokumentacji szkolnej
- rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
- obserwacja osiągnięć uczniów
- opracowywanie i gromadzenie własnych materiałów, pomocy dydaktycznych
- samokształcenie (gromadzenie niezbędnej literatury)
- zasięganie opinii uczniów poprzez przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących zajęć w świetlicy szkolnej
- zbieranie informacji zwrotnej po zajęciach np. dyskusja, buźki, termometr, kciuki, itp.

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
1 w roku szkolnym
cały okres stażu
notatki własne
dokumentacja szkolna
notatki własne
notatki własne
pomoce dydaktyczne
bibliografia
ankiety
notatki własne

2.Diagnozowanie własnych potrzeb i działań.
- analiza i ocena swojej pracy oraz swoich mocnych i słabych stron
- analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej
- analiza rozmów poobserwacyjnych i rozmów z opiekunem stażu

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
notatki własne
notatki własne
karty obserwacji zajęć, notatki własne

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- omawianie obserwowanych zajęć, wyciąganie wniosków

według harmonogramu
karty obserwacji zajęć, notatki własne

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
- konsultowanie prowadzonych zajęć z osobą obserwującą, wyciąganie wniosków

według harmonogramu
karty obserwacji zajęć, notatki własne

5.Sporządzenie sprawozdania ze stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego.
- przedłożenie dyrektorowi pisemnego sprawozdania po każdym semestrze

sprawozdanie ze stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego

§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela – konsultacja, opracowanie scenariusza zajęć, analiza

początek każdego roku szkolnego
według harmonogramu
według harmonogramu
harmonogram
karty obserwacji, notatki własne
karty obserwacji, notatki własne

2.Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora.
- ustalenie z dyrektorem terminu zajęć
- przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć do konsultacji
- przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora
- omówienie przebiegu i efektów zajęć po ustaleniu przez dyrektora szkoły

scenariusz zajęć, notatki własne

3.Przeprowadzenie co najmniej dwóch zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły.
- przeprowadzenie zajęć i dokonanie ich ewaluacji 2 razy w trakcie stażu

scenariusze zajęć, notatki własne

4.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia.
- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wymiana doświadczeń i rozmowy z innymi nauczycielami świetlicy, wychowawcami klas, nauczycielami wspomagającymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym
- dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach z innymi nauczycielami
- opracowanie oraz udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz materiałów pomocniczych

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
notatki własne
notatki własne
notatki własne

§ 7 ust.2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów
- diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, dokonywanie ewaluacji podjętych działań

początek każdego roku szkolnego
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
notatki własne
notatki własne, dostosowane materiały i pomoce dydaktyczne
notatki własne
notatki własne

2.Poznanie środowiska uczniów.
- nawiązanie współpracy z rodzicami – rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez e - dziennik
- obserwacja uczniów podczas zajęć i w czasie wolnym
- zadbanie o poprawność relacji rówieśniczych przez działania integrujące

cały okres stażu – według potrzeb
cały okres stażu
cały okres stażu
notatki własne, wpisy w dziennikach
notatki własne
notatki własne

3.Współpraca z instytucjami.
- przygotowanie przedstawienia w języku angielskim oraz Jasełek dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 oraz Domu Opieki Społecznej

w trakcie trwania stażu zdjęcia, scenariusze

4.Realizowanie zadań zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata
- kształtowanie u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta
- prowadzenie zajęć dotyczących promowania zdrowego stylu życia, postaw prospołecznych i proekologicznych
- koordynowanie programu „Mleko w szkole”

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
w trakcie trwania stażu notatki własne
notatki własne
notatki własne, scenariusze zajęć

5.Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów.
- udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach, imprezach lokalnych

w trakcie trwania stażu notatki własne

6.Przekazywanie dziedzictwa kulturowego i regionalnego. - uczestnictwo w akademiach szkolnych

według harmonogramu imprez
zapisy w dzienniku, notatki własne

§ 7 ust.2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
- dokładna analiza przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej

cały okres stażu
notatki, wykaz dokumentów

2.Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnętrznego.
- udział w zebraniach i konferencjach Rady Pedagogicznej oraz zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne cały okres stażu – według potrzeb placówki

zapisy
w protokołach, potwierdzenia

3.Posługiwanie się przepisami bhp w szkole i podczas realizacji wyjść.
- stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć, a także podczas uroczystości, imprez szkolnych i wyjść
z uczniami

cały okres stażu
potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust.2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

1.Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- przygotowanie z wykorzystaniem komputera:
- dokumentów szkolnych oraz dokumentacji awansu zawodowego
- materiałów i pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów, prezentacji multimedialnych, itp.

cały okres stażu
dokumentacja szkolna,
dokumentacja awansu zawodowego
opracowane materiały

2.Użycie technologii multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem: komputera, tablicy interaktywnej, narzędzi multimedialnych, itp.

cały okres stażu
scenariusze zajęć, notatki własne

3.Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej.
- wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela oraz źródła informacji:
- korzystanie z serwisów internetowych
- korzystanie z portali edukacyjnych
- czytanie tekstów internetowych na temat awansu zawodowego
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć
- prowadzenie dziennika elektronicznego

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
spis portali/adresy stron
notatki własne, adresy stron internetowych
zapisy w dzienniku

4.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
- opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego

październik 2019
adres strony

Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w trakcie trwania stażu za zgodą dyrektora szkoły oraz opiekuna stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.