X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42466
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Łukawska
Stanowisko: nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marta Redka
Imię i nazwisko dyrektora: mgr inż. Halina Ormiańska
Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła i Przedszkole w Nizinach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2015 r.

WPROWADZENIE

Przedstawione niżej sprawozdanie jest wynikiem zakończonych przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Poniższe sprawozdanie zawiera przedstawienie przebiegu realizacji zaplanowanych zadań, wynikających z wymagań kwalifikacyjnych ujętych w planie rozwoju, do których należało: poznanie zasad organizacji i funkcjonowania placówki; umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów, z wychowawcami klas, rodzicami i instytucjami, wspomagającymi pracę dydaktyczno – wychowawczą szkoły.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego zrealizowałam w roku szkolnym 2014/2015 w okresie od 1 września 2014 roku do 31 maja 2015 roku na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole w Nizinach. Zgodnie z procedurami awansu zawodowego przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor.

Uwzględniłam w nim wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z aktami prawnymi:

- Ustawa o Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 , nr 118, Awans zawodowy nauczycieli)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r.).

Okres stażu pozwolił mi zdobyć doświadczenie i wpłynął na udoskonalenie warsztatu pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Jest nim mgr Marta Redka, nauczyciel dyplomowany z ogromnym zasobem wiedzy i dużym doświadczeniem. Współpraca z opiekunem układa się bez zarzutów, w każdej chwili służy mi radą i pomocą.

W czasie trwania stażu doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. W konsekwencji przyczyni się to do podniesienia efektywności moich działań edukacyjnych, posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przede wszystkim pracy szkoły. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań zgromadziłam i skompletowałam według poszczególnych wymagań kwalifikacyjnych.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

§6 ust. 2 pkt. 1

Rozpoczynając swój staż zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Na samym początku pracy w szkole stworzyłam plan rozwoju zawodowego oraz poznałam procedury osiągania awansu zawodowego, w szczególności na stopień nauczyciela kontraktowego.
Zapoznałam się ze sposobem dokumentowania działań i porządkowania dokumentacji awansu.

W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Martą Redką. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Możliwość korzystania z rad i wskazówek w pracy zawodowej pomogła mi prawidłowo prowadzić zajęcia, wskazała metody formy prac z dziećmi.
Wszystkie aktualne informacje na temat awansu zawodowego i aktualizacje dokumentów potrzebnych do mojej pracy zaczerpnęłam ze stron internetowych: www.menis.gov.pl/prawo/; www.oswiata.org.pl/artykuly;www.karta-nauczyciela.abc.pl/
www.kuratorium.kielce.pl/; www.abc.com.pl/.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb placówki zapoznałam się ze swoimi obowiązkami i zadaniami programowymi realizowanymi w placówce. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów, zastępstw oraz zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Przeanalizowałam dokumentację związaną z funkcjonowaniem placówki regulującej jej organizację i zadania:
a) Statut Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach,
b) Wewnątrzszkolny System Oceniania,
c)Program Wychowawczy,
d)Program Profilaktyki Szkoły,
e) Regulamin Ocen z Zachowania,
f) Regulamin Rady Rodziców,
g) obowiązujące regulaminy, procedury oraz instrukcje.

W oparciu o te publikacje mogłam dobrze zaplanować i w pełni realizować program nauczania zgodny z rozporządzeniami, przepisami prawnymi i ustawami obowiązującymi w polskim szkolnictwie. Gromadziłam wszelkiego rodzaju notatki z wybranych dokumentów. Zapoznałam się z podręcznikami, z którymi pracowałam przez cały ten miniony okres. Dodatkowo udało mi się wspólnie z panią od J. Angielskiego stworzyć kartę oceny opisowej na koniec pierwszego półrocza w klasie I i kartę monitorowania podstawy programowej.
   Moim obowiązkiem jako członka rady pedagogicznej było systematyczne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i w radach szkoleniowych.

Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
a)dzienniki lekcyjne, dziennik Pedagoga Szkolnego,
b)dzienniki pozalekcyjne,
c)arkusze ocen,
e)Księga Protokołów Rady Pedagogicznej,
f) dokumentacja dotycząca wyjazdów
g) Księga zastępstw
h) przeprowadzona diagnoza na początku klasy I

Analizowałam dokumentację oraz dokonywałam samodzielnych wpisów wynikających z moich obowiązków. Systematycznie wypełniałam Dziennik Lekcyjny oraz dzienniki pozalekcyjne , odnotowując prowadzone przeze mnie czynności dydaktyczno-wchowawcze oraz inne działania. Zapoznałam się także z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej. Wspólnie z opiekunem stażu przeanalizowałam szkolny kalendarz imprez, konkursów i zadań na rok szkolny 2014/2015 w celu dostosowania swoich działań do indywidualnych potrzeb uczniów biorących w nich udział.
      Dzięki zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami dowiedziałam się jak funkcjonuje placówka. Wiem, jakie są prawa i obowiązki nauczyciela, a także znam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów placówki jak: dyrektor, rada pedagogiczna. W trakcie trwania stażu zapoznałem się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

§6 ust. 2 pkt. 2

Pierwszym krokiem, prowadzącym do usprawnienia mojej pracy jako nauczyciela stażysty było ustalenie harmonogramu zajęć, które miałam obserwować i prowadzić przez okres trwania stażu. Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu , na których to miałam okazję obserwować metody, formy pracy wykorzystywane przez nauczyciela z większym doświadczeniem. Zajęcia te dały mi możliwość zrewidowania swoich umiejętności pedagogicznych motywując do dalszego doskonalenia zawodowego. Podczas obserwowania zajęć z dziećmi byłam również świadkiem wielu sytuacji trudnych zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia. Radzenie sobie z rozwiązywaniem konfliktów między dziećmi, agresją czy po prostu dziecięcymi problemami, również wymaga doświadczenia i właściwego podejścia. Miałam okazję „podpatrzeć” jakie techniki i sposoby stosuje mój opiekun stażu, co bardzo pomogło mi w codziennej pracy wychowawcy.Uczestnicząc w nich, szczególną uwagę zwracałam na:
1.Właściwe rozplanowanie i wykorzystanie czasu na lekcji.
2.Rodzaje środków dydaktycznych stosowanych na lekcjach i formy pracy z uczniami.
3.Zajęcia pozalekcyjne sprzyjające rozwojowi zainteresowań uczniów.
4.Zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania na lekcjach.
5.Indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce.
6.Indywidualizacja zajęć dla uczniów zdolnych.
7.Sposób kontrolowania przyswojonych wiadomości.
Mając na uwadze ustalony wcześniej harmonogram Planu Rozwoju Zawodowego, zajęcia przeze mnie prowadzone, były także obserwowane przez opiekuna stażu mgr Martę Redkę. Odbyły się następujące zajęcia:
Wrzesień: Wprowadzenie litery a, A
Październik:Liczenie w zakresie 10. Porównywanie liczebności zbiorów.
Listopad:Wprowadzenie liter drukowanych i pisanych w, W na podstawie wyrazu woda.
Grudzień: Ćwiczenia w porównywaniu cyfr w zakresie od 0 do 5
Styczeń: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 7
Luty:Rozmowa o zagrożeniach związanych z używaniem urządzeń elektrycznych inspirowana opowiadaniem G. Kasdepke ,,Pstryk''.
Marzec:Ćwiczenia z literami si, ś
Kwiecień:Wprowadzenie dwuznaku sz na podstawie wyrazu szpak
Maj:Jakie państwa sąsiadują z Polska
Zajęcia, które prowadziłam w ramach stażu starałam się przygotować tak, aby były ciekawe i atrakcyjne dla dzieci. W obecności mojego opiekuna, prowadziłam 9 zajęć, 1 uroczystość klasową .Wszystkie uwagi i wnioski opiekuna stażu dotyczące mojej pracy i sposobu prowadzenia zajęć, rozwiązywania problemów wychowawczych, starałam się na bieżąco wprowadzać w życie. Współpracując z kolegami i koleżankami pedagogami, nabyłam umiejętności obserwowania zajęć i właściwego ich omawiania. W obecności dyrektora szkoły przeprowadziłam dwa zajęcia dydaktyczne i jedną uroczystość klasową. Nowym doświadczeniem była dla mnie lekcja z panią dyrektor jako obserwatorem. Obecność ta potęgowała stres, ale i mobilizowała do pracy. Cenne były dla mnie uwagi na temat mojej lekcji. Na ich podstawie mogłam przygotować się do autorefleksji na temat przeprowadzonych zajęć. Dzięki hospitowanym lekcjom miałam okazję do sprawdzenia się w roli prowadzącego i wykorzystania swoich umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Do serca brałam sobie informację zwrotną obserwatorów. Taka konstruktywna krytyka zmusza do refleksji i daje wiedzę, jakich błędów unikać na przyszłość.
Szykując się do zajęć korzystałam z bogatej literatury pedagogicznej. Były to m.

in.:Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej

Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska- Sołdatow, Dzieciństwo

i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie, pod red. M. Kowalik

-Olubińskiej,Wyd. Adam Marszałek,Toruń 2012, Edukacja małego dziecka. Wybrane

obszary aktywności. Tom 6, pod red. E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik i A. Wąsińskiego.

Wyd. 2. Wyd. Impuls, Kraków 2013,

Faber,A.,Mazlish E.:Jak mówić,żeby dzieci nas słuchały.Jak słuchać,żeby dzieci do nas

mówiły. Wyd.Media Rodzina,Poznań,Goddard Blythe S.:Jak ocenić dojrzałość

dziecka do nauki?. Wyd.Naukowe PWN,Warszawa 2013, miesięcznik ,, Nauczycielka klas

I- III.Podpowiedzi na temat ciekawych metod i środków dydaktycznych szukałam na

portalach edukacyjnych, takich jak: www.cmppp.edu.pl/; eduseek.interklasa.pl/;

www.publikacje.edu.pl/awans.php; www.edukacja.private.pl; www.literka.pl.

W czasie stażu miałam możliwość wykorzystania elementów multimedialnych w pracy z

dziećmi (Internet i komputer)- wyświetlanie filmu w ramach zajęć o kosmosie oraz bajki

związanej ze sportami zimowymi oraz ,, Plastusiowy pamiętnik '' i wiele innych.

Organizowałam imprezy z udziałem klasy bądź pomagałam innym : Ślubowanie klas I,

Światowy Dzień Pluszowego Misia, dyskoteka szkolna, andrzejki, mikołajki, choinka szkolna,kiermasz

bożonarodzeniowy, kiermasz wielkanocny,wyjazdy jako opiekun do Domu Kultury w

Staszowie, na basen, do Kielc do kina, na mecz o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej do

Warszawy, mecz piłki ręcznej w Kielcach, Opiekun na podchodach w lesie, udział w

komisji egzaminacyjnej na sprawdzianie po klasie 6.

Ciekawe scenariusze umieściłam na stronie internetowej.Publikowanie materiałów na

stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z

innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak

duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

Staż to także czas na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych .
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych poszerzył moją wiedzę pedagogiczną, ukierunkował moje działania i zamierzenia pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły, potrzeb uczniów oraz rodziców.
Kwalifikacje zawodowe poszerzałam także w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym poprzez udział w następujących kursach i warsztatach:
Konferencja na temat nowego podręcznika,, Nasz Elementarz'' konferencja organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
Warsztaty,, Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym. Warsztaty organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
Warsztaty ,, Świat rysowanych liter i wyrazów- praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętności pisania''. Warsztaty organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
Kurs doskonalący z e-nauczania Kurs organizowany przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Kurs doskonalący ,, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych''. Kurs organizowany przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
Konferencja pt:,, Nauczanie Włączające''
Konferencja pt.,, Mistrzowskie warzywa i owoce'' Konferencja organizowana przez Agencja rynku rolnego
-warsztaty ,, Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole''.Warsztaty organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Uczestnictwo w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego przynosi mi korzyści w postaci zwiększenia efektywności mojej pracy. Niemal każdego dnia napotykam na problemy, przy rozwiązywaniu których niezbędna jest wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii czy metodyki.
Stałe podnoszenie kompetencji wychowawczych jest nieodłącznym elementem mojej pracy. Wiedzę zdobytą na szkoleniach wdrażam w życie, korzystam ze zgromadzonych i przekazanych mi scenariuszy zajęć. Dzielę się również zgromadzonymi materiałami z innymi nauczycielami. Korzystam z materiałów oraz doświadczeń opiekuna stażu oraz bardziej doświadczonych Koleżanek i Kolegów.

Podczas odbywania stażu stałym elementem mojej pracy stał się komputer. Wszystkie scenariusze zajęć, karty pracy, prezentacje multimedialne, testy, ankiety, sprawozdania, arkusze samooceny, karty obserwacji, opinie, analizy wykonywałam przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Technologia informacyjna odgrywa w mojej pracy istotną rolę. Internet stanowi źródło informacji, z którego często korzystam zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo w Sieci. Korzystam ze sprawdzonych i rzetelnych źródeł. W Internecie wyszukuję informacji dotyczących kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, które mogą pomóc mi jeszcze lepiej przygotować się do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zdobytymi informacjami dzielę się z innymi nauczycielami zachęcając jednocześnie do korzystania z zawartych tam ofert. Podczas odbywania stażu starałam się wykorzystywać i doskonalić umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, która pomagała mi w podnoszeniu poziomu mojej pracy oraz w podwyższaniu jakości pracy placówki.

Sądzę, ze podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii wśród rodziców i zdobycie zaufania uczniów. Spotkałam się ze zrozumieniem i znacznym wsparciem Grona Pedagogicznego.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

§6 ust. 2 pkt. 3

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielką uczącą wcześniej w grupie przedszkolnej. Zasięgnęłam również wiadomości od opiekuna stażu i dyrekcji.
Współpraca z nauczycielami, wzajemne informowanie o trudnościach i codzienne obcowanie, pozwoliło mi bliżej poznać „moich” uczniów. Dzięki temu miałam możliwość poznać ich problemy oraz sytuację rodzinną. Są to bardzo istotne informacje, ponieważ często wyjaśniają przyczyny negatywnego, jak i pozytywnego zachowania uczniów.
Zdarzało się, ze w swojej pracy spotykałam się z różnymi problemami, szczególnie związanymi z nieodpowiednim zachowaniem uczniów na lekcji, czy podczas przerw. Wspólnie z opiekunem stażu analizowałam nieodpowiednie zachowanie uczniów i sposoby reagowania na nie.
Szczególną uwagę zwracałam na właściwą postawę uczniów na lekcji i w czasie przerw. Niejednokrotnie podczas zajęć poruszałam sprawy kultury osobistej i kultury języka.
Chcąc jeszcze lepiej poznać środowisko uczniów, próbowałam nawiązać kontakt z ich rodzicami. Starałam się co tydzień być do ich dyspozycji, podczas konsultacji indywidualnych. Współpraca z rodzicami układała się bardzo dobrze.
Przeprowadziłam spotkania z rodzicami, na których w ramach pedagogizacji rodziców wygłosiłam następujące referaty:
-„Dojrzałość szkolna dziecka”
-„Praca domowa ucznia, czyli co rodzic powinien wiedzieć.”
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
W celu podejmowania właściwych działań ,sięgałam do literatury tematu. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć

§6 ust. 2 pkt. 4

W czasie odbywania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna . Celem obserwacji było poznanie metod pracy nauczyciela w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych. Miałam możliwość porównania własnych umiejętności zawodowych z umiejętnościami opiekuna stażu.
Podczas obserwacji szczególną uwagę zwracałam na:
-rodzaje środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji
-metody i formy pracy z uczniami
-wykorzystanie czasu zajęć
-tempo lekcji i zaangażowanie uczniów
-sposoby ewaluacji zdobytych wiadomości
Z każdych obserwowanych zajęć wyciągałam odpowiednie wnioski, które wzbogaciły moje dotychczasowe doświadczenie i poszerzały mój warsztat pracy. Obserwacje te pomogły mi w lepszej organizacji własnych zajęć.
W ciągu trwania stażu raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektor szkoły, co stwarzało mi możliwość prezentacji własnych umiejętności. Każda hospitowana lekcja została omówiona przed i po jej zrealizowaniu tzn. prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć .Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Dzięki tej formie współpracy odniosłam wiele korzyści. Udzielone rady pozostaną wskazówką do dalszej pracy.

AUTOREFLEKSJA

Plan Rozwoju Zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Ostatnie 9 miesięcy były dla mnie okresem szczególnym. Jako nauczyciel - stażysta starałam się realizować zadania postawione w planie rozwoju zawodowego. I wszystkie postawione sobie zadania udało mi się zrealizować. Niektóre z nich zostały w znacznym stopniu poszerzone o nowe działania, wynikające z aktualnych potrzeb szkoły, a także moich własnych potrzeb i zainteresowań wynikłych w trakcie realizacji stażu.
Udało mi się udoskonalić mój warsztat i metody pracy, zdobyłam wiele cennych wiadomości i umiejętności. Uporządkowałam i usystematyzowałam swoją wiedzę. Wzbogaciłam swoją biblioteczkę o nowe, ciekawe pozycje książkowe, pomoce dydaktyczne wykonane własnoręcznie i przy pomocy komputera. Udało mi się rozwiązać wiele problemów wychowawczych z uczniami w klasie.
Okres stażu uważam za bardzo owocny. Spotkałam się z ogromną życzliwością grona pedagogicznego i otwartością na wszelką pomoc, z której chętnie korzystałam. Stworzono mi klimat pełen akceptacji, szacunku i wyrozumiałości. To spowodowało, że we wszelkich niejasnych sprawach, mogłam doradzać się, bez zażenowania. Mój opiekun stażu - mgr Marta Redka okazywała mi stałe zainteresowanie. Nieustannie wykazywała inicjatywę znosząc mi różnego rodzaju przykładowe dokumenty, wyjaśniając niezrozumiałe jeszcze kwestie i doradzając w sprawach wychowawczych. Szybko stała się dla mnie autorytetem, jako wspaniały metodyk nauczania zintegrowanego, wychowawca, a także opiekun stażystki, którą inspirowała przez cały okres stażu. Mając takie oparcie łatwo jest wzrastać i rozwijać się. Dyrekcja szkoły natomiast, poprzez swoje konkretne określenie wymagań sprawiła, że nie było spraw zawiłych, niejasnych. Nie krytykowała, a pomagała, wskazywała drogi rozwiązań. Dała mi odczuć, że tworzymy jeden zespół, a celem głównym jest lepsze wychowanie i kształcenie dzieci.Za to wszystko jestem im bardzo wdzięczna.
Bogate doświadczenie zdobyte podczas odbytego stażu będę mogła wykorzystać w dalszej pracy w szkole, jako nauczyciel - wychowawca.
 Wierzę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty mojej pracy. Sytuacje z jakimi spotykałam się w czasie stażu utrwaliły we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, i po to, by być dobrym nauczycielem. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze. Po zakończeniu stażu zamierzam nadal doskonalić warsztat pracy
oraz podnosić kwalifikacje. Pracując jako nauczyciel spełniłam swoje najskrytsze marzenia, gdyż od lat dziecięcych chciałam pracować jako nauczyciel. .
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania opiekunowi stażu pani mgr Marcie Redce, za wsparcie, otwartość w stosunku do mojej osoby, cenne wskazówki, jak również pani dyrektor mgr inż. Halinie Ormiańskiej za umożliwienie mi odbycia stażu, fachową pomoc w trudnych sytuacjach, ciepłe słowo i przyjazną atmosferę. Dzięki współpracy z nauczycielami utwierdziłam się w przekonaniu, że tylko wspólne działania mogą przynieść oczekiwane efekty.

.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.