X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42356
Przesłano:

Sprawozdanie z dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego

Karolina Frankowska
pedagog wspierający
w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6
im. Władysława Broniewskiego
w Siedlcach

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Poniższe sprawozdanie obejmuje realizację zaplanowanych działań z okresu stażu – 2 lat i 9 miesięcy

Opiekun stażu – Katarzyna Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu – 03.11.2014r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 26 marca 2013 r. poz. 393

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust. 1 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania Sposób zrealizowania Termin Sposób udokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły. - Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

- Brałam udział w spotkaniach Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej.

- Uczestniczyłam w posiedzeniach Zespołu Integracyjnego.

- Uczestniczyłam w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego.

- Byłam członkiem zespołu nadzorującego próbny sprawdzian kompetencji po klasie szóstej i zespołu nadzorującego sprawdzian kompetencji po klasie szóstej.

- Współpracowałam z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielami różnych przedmiotów oraz z poszczególnymi specjalistami pracującymi na terenie szkoły: psychologiem i pedagogiem szkolnym, reedukatorem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej i rehabilitantem. Lata 2011 – 2014

2011 -2012

2011 - 2014

2012 - 2014

2012 - 2014

Lata 2011 – 2014

Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady oraz poszczególnych Zespołów – podpisy na liście obecności.
Protokoły z Rad Pedagogicznych i spotkań Zespołów

2. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. - Opracowywałam Dostosowania Wymagań Edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zawartymi w orzeczeniach i opiniach, Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Plany Działań Wspierających oraz Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Dokonywałam aktualizacji dokumentacji i ewaluacji podjętych działań.

- W czasie opracowywania wyżej wymienianej dokumentacji oraz pracy z dziećmi konsultowałam się ze specjalistami.

- Obserwowałam uczniów, w czasie zajęć, analizowałam ich osiągnięcia i postępy, a w razie konieczności kierowałam uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach.

- Pisałam opinie o uczniach, po konsultacjach ze specjalistami i nauczycielami, które były potrzebne w celu złożenia przez rodziców danego dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach.

- Pracowałam z uczniem z autyzmem, z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, dziecko słabosłyszące, słabowidzące, z hemofilią, dysleksją,

Lata 2011 – 2014

Lata 2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2014 Plany i programy dostosowań,
KIP – y,
PDW,
IPET-y,
znajdujące się w dokumentacji szkoły.
3. Realizacja działań opiekuńczo – wychowawczych.

- Opracowywałam plany pracy wychowawczej w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki, uwzględniając w nich także potrzeby uczniów.

Koordynowałam realizację projektu profilaktycznego „Kabecjanie dają redę” skierowanego do kl. I – III

- Przeprowadziłam godzinę wychowawczą poświęconą zasadom dobrego wychowania.

- Przeprowadziłam ankietę „Mój dobry kolega.”

- Współpracowałam z p. Pielęgniarką:

► Pogadanka na temat „Jak chronić się przed grypą”?

- Zaprosiłam na godzinę wychowawczą
pedagoga szkolnego - poruszenie tematyki agresji w klasie Zachowania agresywne w naszej klasie.

- Integrowałam zespół klasowy poprzez przygotowywanie imprez klasowych:

 Dzień Chłopaka
 Dzień Kobiet
 Andrzejki
 Mikołajki
 Dzień Dziecka
 Wigilia – spotkania opłatkowe

- Realizowałam zadania wynikające ze Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki:

 Przygotowałam dzieci do występu w uroczystości patriotycznej z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości organizowaną przez Muzeum Regionalne w Siedlcach Pt. „Dni Niepodległej”
 Przygotowałam uczniów do apelu o patronie szkoły Władysławie Broniewskim
• Przygotowywałam uczniów do udziału w apelu z okazji Święta Odzyskanie Niepodległości,
• Apel z „Prawem szkolnym na Ty”

• Przygotowywałam uczniów do udziału w projektach z okazji Pierwszego Dnia Wiosny:
- uroczyste przejście klas IV do starszej grupy wiekowej (prezentacja klasy, przygotowanie albumu o sławnych ludziach z Siedlec, ciekawe miejsca Mazowsza „Nasza wycieczka z Siedlec do Płocka”- zaprezentowanie miejscowości, jej walorów
- prezentacja regionów, które były
miejscem organizowania wyjazdów w
ramach Zielonej Szkoły - Mazury (z
okazji 20 rocznicy Zielonych Szkół)

Jestem opiekunem Szkolnego Koła PCK w ramach, którego angażowałam swoich uczniów do aktywnego udziału w akcjach szkolnych i lokalnych::
 Co roku bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 Wraz z członkami koła organizuję „Dzień jabłka – jabłko zamiast chipsów” (happening połączony z rozdawaniem jabłek)
 Współorganizowałam „Tydzień Pomocy Innym” w ramach którego:
• Zorganizowałam spotkanie z panią Zofią Czerkawską, która została odznaczona Orderem Odrodzenia Polski za pomoc innym,
• Zorganizowałam konkurs „Pomagamy zwierzętom” połączony ze zbiórką karmy dla zwierząt.
• współorganizowałam happening „Jak pomagać innym”?

 Organizuję akcję sprzątania opuszczonych grobów.

 Zorganizowałam Dzień Solidarności z Ubóstwem – happening.

 Współorganizuję zbiórkę produktów żywnościowych w ramach pomocy świątecznej dla potrzebujących z naszej szkoły

 Współpracuję z Bankiem Żywności:

• udział w zbiórce żywności

• udział w marszu i happeningu „Szanuj Krowę – nie marnuj mleka”

 We współpracy z Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach zorganizowałam szkolenia dla uczniów kl. IV – VI z I pomocy przedmedycznej

- Byłam odpowiedzialna za wyznaczone sale lekcyjne, gdzie wspólnie z uczniami dbaliśmy o ład i porządek. Przygotowywaliśmy gazetki tematyczne z uwzględnieniem kącików historycznych i ortograficznych jako punkt stały.
- Współorganizowałam wycieczki tematyczne i krajoznawcze:
 Wyjścia do kina – Nove Kino Siedlce,

 Wyjścia do CKiS na przedstawienia i koncerty

 Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

 Wyjazd do Stoku Wiśniewskiego na kulig.

 Wycieczka do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik, Planetarium,
Hula Kula (zabawa grupowa na
kręgielni).

 Wycieczka na Farmę Iluzji, dofinansowana przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Krajoznawcze
„Tramp-ek”

 Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdu na Zieloną Szkołę do Mikoszewa.

- Sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie wycieczek, wyjść, imprez szkolnych (zabawy choinkowe, dyskoteki). 2012/2013
2013/2014
2014/2015

2011/2012

Wrzesień 2013

Styczeń 2012

Luty 2013

Październik 2011

2012 – 2014

wg kalendarza imprez

11.11.2011

Grudzień 2011

08.11.2013

21.10.2014

23.04.2012

21.03.2013

21.03.2014

0d września 2012 - nadal

Wrzesień 2012, 2013, 2014

Październik 2012, 2013, 2014

07.01.2014

Styczeń 2014

10. 01. 2014

Październik 2012,2013,2014

Listopad 2012

Grudzień 2012,2013

07.01 – 10.01 2014

7.12.2012,

17.10.2013

Lata 202013-2014

2012 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

Listopad 2011

Luty 2012

17.10.2012

Grudzień 2012

Maj 2014

w okresie stażu
Plany Pracy Wychowawczej w dziennikach lekcyjnych

Program Wychowawczy Szkoły

Wpisy w dziennikach zajęć lekcyjnych – godziny wychowawcze

Wpis w dzienniku lekcyjnym – godzina wychowawcza

Sprawozdanie w księdze protokołów Zespołu Wychowawczego

Podziękowanie za aktywny udział w uroczystości patriotycznej z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości

Księga Uroczystości , Imprez i Apeli Szkolnych

Arkusz organizacyjny
Protokoły

We współpracy z Nadleśnictwem Siedlce

Sprawozdania z pracy SK PCK

Sprawozdania z pracy SK PCK

Sprawozdania z pracy SK PCK

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Karty wycieczek

Arkusz organizacyjny
Protokoły

4. Współpraca z rodzicami. - Pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami, poprzez indywidualne rozmowy na temat problemów dydaktyczno – wychowawczych, podawałam sposoby ich rozwiązywania. Współpracowałam z rodzicami przy organizacji imprez, uroczystości szkolnych: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawy choinkowe, Mikołajki.

- Podnosiłam świadomość pedagogiczną rodziców, poprzez wygłaszanie referatów:

• Zapoznałam i przybliżyłam rodzicom problematykę zachowań dzieci w oparciu o książkę Gordona „Wychowanie bez porażek”

- Przeprowadziłam zajęcia warsztatowe „Bezpieczna szkoła to efekt wspólnego działania nauczycieli, rodziców i uczniów.”

Lata 2011 - 2014

Wrzesień 2012

14.11.2012 Potwierdzenia – wpisy w dzienniku lekcyjnym

Wpisy w dzienniku
5. Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych.

1. Przeanalizowałam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Przeprowadziłam rozmowy z rodzicami oraz konsultacje z nauczycielami na temat skuteczności podejmowanych przeze mnie działań.

3. Stwierdziłam, że w okresie trwania stażu:
• Rozwinęłam swoje umiejętności w zakresie planowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Nabyłam umiejętności zastosowania prawa oświatowego w praktyce szkolnej.
• Kształtowałam u uczniów umiejętności zawarte w podstawie programowej.
• Udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole.
• Propagowałam i zachęcałam dzieci do obcowania z literaturą, kulturą i sztuką.
• Rozwinęłam swoje umiejętności w zakresie współpracy z rodzicami.
• Poszerzyłam swoje wiadomości w zakresie psychologii i pedagogiki.
• Kształtowałam u uczniów postawę humanitarne patriotyczną i proekologiczną,
• Poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie sposobów integrowania zespołu klasowego.
• Poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie promowania akcji w ramach PCK. Październik 2014

Okres stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wpis w dzienniku,
ankiety

6. Działania dodatkowe, które nie wynikały z planu rozwoju zawodowego.
Współpracowałam ze Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD:
 Zorganizowanie 2 dniowy biwaków na działce,
 Zorganizowałam: ognisko z okazji Dnia Dziecka połączone z grami i zabawami, a także ze szkoleniem w zakresie I pomocy przedmedycznej przez uczniów „Medyka”
 Zorganizowałam ognisko z okazji pożegnanie lata połączone z grami i zabawami na Świerzym powietrzu

 Wyjazdy na wycieczki do Serocka w ramach wolontariatu jako opiekun

 Za pracę na rzecz dzieci otrzymałam Odznakę Przyjaciel Dziecka, którą nadaje TPD

Współorganizowałam w Szkole Dzień Świadomości Autyzmu
(wizyta u Prezydenta Miasta Siedlce, w celu podświetlenia miasta na niebiesko)

Sierpień 2012, 2013

Czerwiec 2012, 2013

2012 - 2014

2011, 2014

11.12.2012

Kwiecień 2014

Podziękowania

Odznaczenie

§ 7 ust. 1 pkt. 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania Sposób zrealizowania Termin Sposób udokumentowania
1. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Działania dodatkowe, które nie wynikały z planu rozwoju zawodowego. - Współpracowałam z opiekunem stażu, określiłyśmy zasady tej współpracy oraz dokumentowania realizowanych zadań.
Konsultowała się w sprawie przygotowania planu rozwoju zawodowego.

- Przygotowałam i podpisałam kontrakt z opiekunem stażu.

- Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i prowadziłam zajęcia w jego obecności oraz je analizowałam.
- Wielokrotnie korzystałam z pomocy opiekuna stażu.

- Konsultowałam się z doradcą metodycznym SCDiDN w sprawie zmian zachodzących w przepisach prawa oświatowego oraz ich interpretacji.

- Jako wychowawca oraz pedagog wspierający starałam się prowadzić w sposób poprawny i systematyczny, obowiązującą w szkole dokumentację.

- Analizowałam programy nauczania zgodne z nową podstawą programową, w klasach III, IV i V.
- Brałam udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym (radach szkoleniowych, warsztatach, kursach i szkoleniach):

 Seminarium „Uczeń nieprzystosowany społecznie w szkole”

 Szkolenie „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy nauczyciela”.
 Ukończyłam 25 godzinne warsztaty „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce ze szczególnym uwzględnieniem opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych”.
 Warsztaty „Podstawy prawne i propozycje dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 Szkolenie „Efektywna współpraca szkoły/placówki z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dzieci na różnych etapach edukacyjnych”

 Ukończyłam seminarium na temat: „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.”
 Uczestniczyłam w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela wydawnictwa „Ortograffiti”.
 Uczestniczyłam w 15 godzinnym szkoleniu dofinansowanych przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny „Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”.
 Uczestniczyłam w 6 godzinnych warsztatach „Zrozumieć ADHD – podstawy pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo”.
 Uczestniczyłam w seminarium „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Opracowanie sprawozdania za okres stażu.”

- Analizowałam dokumenty prawa wewnątrzszkolnego: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania.

- Dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami przez wymianę doświadczeń podczas zajęć terapeutycznych dla uczniów z autyzmem 09. 2011

09. 2011

Lata 2011 - 2014

Lata 2011 - 2014

Lata 2011 – 2014

Od września 2012

26.09.2011

04.10.2011

Od 24.11.2011 do 05.01.2012

13.02.2012

28.08.2013

02.10. 2013

22. 09. 2013

marzec/kwiecień 2014

25. 03. 2014

15. 04. 2014

Cały okres stażu

2013/2014

Kontrakt

Zaświadczenie z wymienionych form doskonalenia zawodowego.

Wpis w dzienniku

2. Aktualizowanie wiedzy i rozwijanie własnych kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- Wzbogacałam swoją wiedzę z wybranych zagadnień psychologicznych, pedagogicznych oraz dydaktycznych poprzez udział w wybranych szkoleniach i warsztatach.

- Wzbogacałam swoją wiedzę w oparciu o przeczytaną literaturę:
• Błaszczyński J.(red), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005
• Gordon. T., Wychowanie bez porażek, PAX Warszawa, 1995
• Grodzka-Gużkowska M., Płacz bez łez, Listy rodziców dzieci autystycznych. Prószyński i S-ka, 2010.
• Magdalena Grodzka Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty PWS są, Warszawa 2000
• Pisula Ewa : Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000
• Randall P., Parker J, przekł. [z ang.] Sylwia Pikiel, Autyzm : jak pomóc rodzinie. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
• Sachs O. , Antropolog na Marsie, Zysk i S-Ka, Poznań 2008.

- Uczestniczyłam w seminariach prowadzonych prze doradcę metodycznego.
- Zapoznałam się z zasobami biblioteki szkolnej w zakresie księgozbioru fachowego, pedagogicznego oraz czasopism zawodowych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

W miarę potrzeb
Zaświadczenia

Notatki własne

3. Umiejętne wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej. - Wykorzystywałam technologię komputerową przy tworzeniu dokumentów szkolnych, programów, różnego rodzaju scenariuszy, elementów dekoracji sali lekcyjnej, materiałów niezbędnych do realizacji projektu, prezentacji, dyplomów, sprawdzianów. Jak również przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego, przygotowaniu kontraktu z opiekunem stażu i pisaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Korzystałam z następujących programów:
 Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
 Paint
- Korzystałam z programu do wypisywania i drukowania świadectw.
- Korzystałam z programu „Słowa na strat” język polski klasa IV – sprawdziany.

- Korzystałam również ze sprawdzianów znajdujących się na płycie CD do programu „Tajemnice przyrody” klasa IV, Nowa Era
- Przygotowywałam pomoce dydaktyczne.

 Korzystałam z zasobów portali edukacyjnych, szczególnie z dziedziny pedagogiki specjalnej i psychologii do doskonalenia pracy własnej:

• www.szkolnictwo.pl
• www.eksperciwoswiacie.pl/
• www.interklasa.pl
• synapsis.org.p
• www.literka.pl
• www.edux.pl
• www.profesor.pl
Cały okres stażu

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb Dokumentacja z przebiegu stażu.

Pomoce dydaktyczne

Sprawdziany

§ 7 ust. 1 pkt. 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświatowego

Zadania Sposób zrealizowania Termin Sposób udokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Zapoznałam się z przepisami prawa
oświatowego dotyczącymi awansu
zawodowego nauczycieli:
 Dziennikiem Ustaw
 Kartą Nauczyciela
 Rozporządzeniami MEN. IX 2011 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
2. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i funkcjonowania szkoły (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN, Rozporządzenia MEN dot. nowej podstawy programowej, Ustawa o Systemie Oświaty) oraz Przepisami Konstytucji, Karty Praw Dziecka, Karty Praw Człowieka i innymi ważnymi w pracy nauczyciela przepisami.
- Analizowałam akty prawne dotyczące systemu funkcjonowania szkoły, ciągle aktualizowałam posiadaną wiedzę na temat: obowiązującego prawa oświatowego (Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Ustawy o Systemie Oświaty)

- Analizowałam akty prawne dotyczące obowiązującego prawa oświatowego poprzez:
 samodzielne studiowanie przepisów prawnych
 rozmowy z opiekunem stażu
 rozmowy z metodykami pracującymi na terenie miasta Siedlce
 udział w dostępnych szkoleniach.

– Zapoznałam się z Kartą Praw Dziecka, Kartą Praw Człowieka i innymi ważnymi w pracy nauczyciela przepisami. Na bieżąco

W okresie stażu

Karta doskonalenia zawodowego
3. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i specyficznych trudnościach w uczeniu się; z Rozporządzeniami dotyczącymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizacją kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. - Śledziłam zmiany zachodzące w systemie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i specyficznych trudnościach w uczeniu się:
 Rozporządzeniami dotyczącymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 Organizacją kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach społecznych.
 Zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

- Realizowałam zachodzące w systemie oświaty zmiany w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach społecznych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
- Brałam udział w szkoleniach z zakresu organizowania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowanych w formie rad szkoleniowych. Korzystałam z internetu, aby śledzić zmiany. W okresie stażu

W okresie stażu

27. 10. 2011

Karta doskonalenia

Karolina Frankowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.