X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42450
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Ewelina Drohomirecka
1.09.2019 - 31.05.2022

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 26 lipca 2018 r.
W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
/Dz.U. z 2018r., poz.1574/

Cel stażu: podniesienie efektywności działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

a)Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

b)Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

c)Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

8 ust. 3, pkt. 1

Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1.Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w swojej pracy.

- Korzystanie z komputera w celu opracowania szkolnej dokumentacji.
- Używanie narzędzia do opracowania pomocy dydaktycznych, np. sprawdzianów, kartkówek, testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy szkolnych imprez.
- Wykorzystanie programów edukacyjnych lub Internetu na lekcjach: projektor multimedialnego, odtwarzacza CD, DVD,laptopa.
- Stosowanie komputera do sporządzania pism, referatów, druków okolicznościowych (np. dyplomów).
- Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informatyczną.
-Opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć będących źródłem wymiany pomysłów w celu zorganizowania ciekawych i satysfakcjonujących zajęć.
-Zapoznanie się ofertą innych nauczycieli- przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycielskie
- Korzystanie z tablicy interaktywnej.
- Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji
zaplanowanych zadań w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego
2. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno –wychowawczej.
-Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.Poszukiwanie materiałów dydaktycznych i pomysłów na ciekawe zajęcia.
3. Wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie uczenia się.
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Kahoot , Quizizz, Quizzlet , korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej.
Wprowadzanie elementów Oceniania Kształtującego, metod typu: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, drama, praca w parach itp
4. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.
- Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji.

8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Współpraca z nauczycielami anglistami oraz nauczycielami innych przedmiotów.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
- Wzajemna pomoc w doborze podręczników i pomocy dydaktycznych.
- Wspólne przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych.
- Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli języków obcych z doświadczeń nabytych podczas webinariów, warsztatów i konferencji.
- Wzajemna obserwacja zajęć lekcyjnych. Omówienie, wyciągnięcie wniosków.
2. Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.
- Opracowywane i udostępnienie planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 3 pkt.3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Działania profilaktyczne
- Nawiązanie współpracy ze Strażą Graniczną – warsztaty nt.
narkotyków
2. Organizowanie imprez szkolnych.
- Pomoc w zorganizowaniu festynów szkolnych, DJO, apeli itp.
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z zakresu języka angielskiego.Organizowanie wyjść dydaktycznych.
4.Poznawanie języka w praktyce.
- Przygotowanie uczniów do komunikowania się w języku obcym w świecie realnym (projekt „Angielski-moja pasja”).
- Korzystanie z edukacyjnych stron anglojęzycznych podczas pracy z uczniami.
5. Praca w komisjach egzaminacyjnych – egzamin ósmoklasisty
- Członek komisji egzaminacyjnych
6. Opieka nad uczniami podczas wycieczek szkolnych.
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjść , wyjazdów klasowych

§8 ust. 3, pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Opracowanie i wdrożenie programu „Kółka języka angielskiego”.
- Realizacja autorskiego programu „ Angielski – moja pasja”.
2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- Skonstruowanie programu pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej lub dla ucznia nie radzącemu sobie w nauce języka angielskiego
3. Organizacja i wdrożenie zajęć edukacyjno-wychowawczych o tematyce językowej krajów anglojęzycznych
- Organizowanie pokazów, projektów z zakresu historii literatury oraz kultury krajów anglojęzycznych.
4. Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania.
- Kontakt z pedagogiem szkolnym, konsultacje z innymi nauczycielami, wyłonienie uczniów posiadających orzeczenia PPP, dostosowanie wymagań.

§8 ust. 3, pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela- doradcy metodycznego, przewodniczącego nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu społecznego, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1.Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu klas ósmych z języka angielskiego.
- Ukończenie szkolenia w zakresie pełnienia funkcji egzaminatora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.