X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42454
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)

Opracowała:
mgr Patrycja Cholch

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
1. Udział w różnych formach doskonalenia; stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy Udział w kursach, konferencjach i webinariach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji; Zgodnie z harmonogramem przez cały okres stażu
Systematyczne śledzenie stron internetowych przydatnych w pracy zawodowej: www.men.gov.pl, www.kuratorium.gdansk.pl, www.szkolnictwo.pl, www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl;
Na bieżąco
2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się Uwzględnienie podczas planowania zajęć metod aktywizujących: burza mózgów, gry dydaktyczne, metoda projektu, stacje zadaniowe;
Cały okres stażu
Korzystanie z tematycznych prezentacji multimedialnych oraz zasobów internetu podczas zajęć;
Na bieżąco
Prowadzenie cyklu zajęć z zakresu kodowania i programowania (innowacja)
Rok szkolny 2019/20120

3. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy Przygotowanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć;
Cały okres stażu
Korzystanie z poczty elektronicznej- komunikowanie się z rodzicami z grupy, koleżankami z pracy (przekazywanie sobie nowinek oświatowych), innymi nauczycielami, wydawnictwami, placówkami oświatowymi;
Cały okres stażu

Opracowywanie materiałów na stronę internetową przedszkola (galeria zdjęć, artykuły)
Na bieżąco
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem laptopa/tabletu
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych;
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego;
Cały okres stażu
Nagrywanie zdjęć na płytę DVD dla rodziców;
Cały okres stażu
Wykorzystywanie podczas zajęć filmów edukacyjnych, bajek, słuchowisk muzycznych, piosenek, odgłosów przyrody z najbliższego otoczenia dziecka, muzyki klasycznej i relaksacyjnej Na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli Opracowanie scenariuszy i realizacja zajęć otwartych z zakresu edukacji przedszkolnej; 1 godzina w każdym roku stażu
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Publikowanie w mediach społecznościowych na grupach metodycznych dla nauczycieli oraz portalach poświęconych edukacji scenariuszy prowadzonych zajęć, imprez przedszkolnych oraz zatwierdzony plan rozwoju zawodowego;
Na bieżąco
3. Współpraca międzyprzedszkolna Nawiązanie współpracy z inną placówką, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
Rok szkolny 2020/2021
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Opracowanie i udostępnienie w pokoju nauczycielskim „Teczki dobrych praktyk”- scenariuszy zajęć oraz uroczystości przedszkolnych i innych materiałów dydaktycznych;
Na bieżąco
Dzielenie się ze współpracownikami wiedzą zdobytą na warsztatach i kursach, przekazywanie materiałów ze szkoleń;
Cały okres stażu
Współpraca z nauczycielami w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej, koordynowanie pracami zespołu; Według harmonogramu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci.

Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych; Zgodnie z harmonogramem konkursów przez cały okres stażu

Przygotowanie inscenizacji z okazji: Dnia babci i dziadka, Dnia mamy i taty, Jasełek, ukończenia przedszkola; Zgodnie z kalendarium przedszkola w okresie stażu

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych Cały okres stażu

Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy; Cały okres stażu

Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno- kulturowym dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci; Zgodnie z kalendarium przedszkola w okresie stażu

Promowanie czytelnictwa wśród dzieci- udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, prowadzenie przedszkolnej biblioteki „Wesołego Misia”, wyjścia do biblioteki publicznej, czytelnicze popołudnia w grupie, realizacja programu własnego „Książka moim przyjacielem”; Cały okres stażu
Systematyczne przeprowadzanie eksperymentów i zabaw badawczych;
Raz w miesiącu przez cały okres stażu

Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami; Cały okres stażu

Tutoring w przedszkolu Cały okres stażu
2. Akcje i zbiórki charytatywne Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Ciapkowie; Cały okres stażu

Zbiórka artykułów higienicznych na rzecz gdyńskiego hospicjum;
Zbiórka plastikowych nakrętek, baterii oraz elektrośmieci;
Udział w akcji „Marzycielska poczta”- wysyłanie pocztówek i listów do chorych dzieci z całej Polski;

3. Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności przedszkolnych

Prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne;
Wg potrzeb

Realizowanie zaleceń PPP zawartych w opiniach niektórych dzieci
Cały okres stażu

Konsultacje indywidualne z rodzicami;
Wg potrzeb
Ukończenie kursu :Terapia ręki I i II stopień 8-9 listopad 2019 r.
4. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym Zamieszczanie informacji z wydarzeń przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola;
Na bieżąco
Współpraca z fundacją Adapa, zaproszenie osób niepełnosprawnych na Jasełka;
Styczeń 2020 r.

Wizyta dzieci w domu pomocy społecznej z przedstawieniem Jasełka z okazji Dnia babci i dziadka;
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi (policjant, pielęgniarka, strażak itp.)

Cały okres stażu
Udział w akcjach : - Bezpieczny przedszkolak
- Odprowadzam sam;
Rok szkolny 2019/2020
Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
1. Opracowanie i realizacja programu własnego pt.: „Książka moim przyjacielem” dla dzieci w wieku 3-6 lat
Opracowanie programu „Książka moim przyjacielem” z uwzględnieniem aktualnych potrzeb dzieci oraz dostępnych pomocy dydaktycznych w przedszkolu;
Rok szkolny 2020/2021 z możliwości kontynuacji w kolejnych latach
Realizacja zadań zawartych w programie podczas zajęć edukacyjnych;

Udostępnienie scenariuszy prowadzonych zajęć w grupach metodycznych dla nauczycieli (Facebook);

Ewaluacja programu;
2. Dostosowanie i wdrożenie do realizacji zadań ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programować” (innowacja)

Opracowanie zadań i dostosowanie programu do indywidualnych możliwości dzieci i bazy metodycznej przedszkola;
Rok szkolny 2019/2020 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach
Realizacja poszczególnych zadań w wyznaczonych terminach;

Dokumentowanie przebiegu realizacji programu w przedszkolu;

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu Przygotowanie stosownych dokumentów;
Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty;

Pomoc nauczycielowi stażyście w przygotowaniu scenariusza zajęć, omówienie przebiegu zajęcia, ewentualne wnioski do pracy;

Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę;

2. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli ds. ewaluacji wewnętrznej Aktywny udział w spotkaniach zespołu, wymiana doświadczeń;
Rok szkolny 2019/2020 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach
Podział zadań pomiędzy nauczycieli;

Współtworzenie wymaganej dokumentacji;

Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów;

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

Zatwierdzam do realizacji:
.................................. ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.