X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42447
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Urszula Mikielska
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel w zespole rewalidacyjno - wychowawczym
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych Nr 1
02-638 Warszawa ul. Bełska 5

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Miejsce odbywania stażu: ZPSWR Nr 1
02-638 Warszawa ul. Bełska 5
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz.1574)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287)

ZADANIA (czynności organizacyjne)

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, sprawozdań itp.
Założenie teczki „awans zawodowy”.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§8.ust.3pkt.1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i Internetu jako źródła wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
•Przeglądanie stron internetowych o tematyce edukacyjnej.
•Korzystanie z materiałów i informacji zawartych na stronach internetowych w celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
•Komputerowe opracowywanie
dokumentacji związanej z pracą w zespole rewalidacyjno-wychowawczym oraz z awansem zawodowym.
•Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami.
•Korzystanie z komputera, skanera, aparatu cyfrowego, kamery oraz drukarki w codziennej pracy.
•Korzystanie z filmów, animacji, komiksów, e-booków podczas prowadzenia zajęć.
•Wykorzystanie wybranych programów i technologii komputerowych do samodzielnego przygotowania potrzebnych pomocy dydaktycznych.
•Opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowywanie dyplomów, zaproszeń na imprezy, podziękowań itp.

Stosowanie metod aktywizujących w pracy terapeutycznej.
•Wykorzystywanie w pracy terapeutycznej metod wspomagających rozwój oraz motywację dziecka dostosowanych do potrzeb i możliwości wychowanków.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
•Wewnętrzne i zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego:
- rady szkoleniowe
- warsztaty
- kursy
- konferencje metodyczne.
•Udział w zajęciach otwartych prowadzonych na terenie Placówki.

Wzbogacenie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD oraz Internetu podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. •Regularne korzystanie z technologii informacyjnej podczas zajęć.
•Aktywizowanie wychowanków podczas zajęć z wykorzystaniem komputera, programów edukacyjnych.

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy wychowawczej i opiekuńczej.
Diagnoza i regularne monitorowanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Organizowanie i aktywne uczestniczenie w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie Ośrodka.
Wprowadzenie i kultywowanie zwyczaju uroczystego obchodzenia urodzin poszczególnych wychowanków w celu integracji ich z grupą i środowiskiem szkolnym.

Systematyczne aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego-samodoskonalenie.
•Studiowanie specjalistycznej literatury, czasopism i nowości wydawniczych oraz specjalistycznych stron internetowych.
•Gromadzenie biblioteczki własnej nauczyciela- literatura specjalistyczna, artykuły, scenariusze zajęć, płyty CD oraz inne pomoce dydaktyczne.
•Wykorzystanie samodzielnie zdobytej wiedzy do doskonalenia i urozmaicania własnego warsztatu pracy.
•Regularna analiza przepisów prawa oświatowego, zwłaszcza aktualizacji dotyczących awansu zawodowego.

§8 Ust.3 pkt. 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć .

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.

Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
Przygotowanie i zgromadzenie potrzebnych materiałów i pomocy dydaktycznych.
Przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
Dyskusja z obecnymi osobami i wnioski do dalszej pracy – uwzględnienie rad i sugestii innych nauczycieli w celu wzbogacenia własnego warsztatu pracy – stała ewaluacja własnych działań.

Regularna wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i specjalistami.

Współpraca przy tworzeniu indywidualnych programów zajęć dla poszczególnych wychowanków.
•Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych (konsultacje ze specjalistami, zespoły wychowawcze, teamy).
•Stała współpraca i wymiana spostrzeżeń w ramach zespołu powołanego do modyfikacji wielospecjalistycznej oceny dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
•Dzielenie się zgromadzonymi materiałami i pomocami dydaktycznymi, zwłaszcza z młodymi nauczycielami.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na kursach, szkoleniach oraz podczas samodzielnego studiowania literatury.
•Przyjmowanie studentów i prowadzenie zajęć w ich obecności.
•Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, zwłaszcza stażystów i nauczycieli kontraktowych.

§8.ust.3pkt.3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Integracja grup rewalidacyjnych w ORW oraz w szerszym środowisku szkolnym.
•Praca w zespole opracowującym kalendarz imprez dla ZPSWR nr 1.
•Współudział w organizacji imprez i zabaw okolicznościowych organizowanych w ZPSWR nr 1.
•Współudział w imprezach i zabawach okolicznościowych organizowanych na terenie Placówki.

Włączenie grup rewalidacyjno -
- wychowawczych do uczestnictwa w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
•Motywowanie do aktywności i zachęcenie wychowanków wraz z nauczycielami do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody.
•Kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
Promowanie działań ZPSWR nr 1.

Współtworzenie profilu naszego Ośrodka na portalu społecznościowym - - Facebook. Publikowanie notatek z wydarzeń oraz fotografii.
•Prowadzenie Kroniki Szkolnej ZPSWR Nr 1.

•Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach plastycznych.
•Współpraca z innymi placówkami specjalnymi. Zorganizowanie wymiany kartek świątecznych między uczniami i wychowankami innych szkół specjalnych.

Pedagogizacja rodziców. Udzielanie rodzicom podopiecznych wsparcia w ramach współpracy.
•Udzielanie rodzicom wychowanków wsparcia i pomocy w zakresie najczęściej pojawiających się problemów.
•Dzielenie się z nimi specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem podczas kontaktów indywidualnych oraz zebrań.
•Konsultacje indywidualne z rodzicami, kontakt z wybranymi specjalistami.

Współpraca z pielęgniarką, pedagogiem oraz innymi specjalistami.
•Konsultowanie i wspólne rozwiązywanie bieżących problemów.
•Korzystanie z porad, instruktaży specjalistów w konkretnych sytuacjach- zadławienie podczas karmienia, usprawnianie funkcji jedzenia, układanie dziecka we właściwej pozycji itp.

§8.ust.4pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów zajęć.
•Opracowanie przy współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami indywidualnych programów zajęć i ich wdrażanie w trakcie roku szkolnego.
•Uwzględnianie zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej i sugestii specjalistów pracujących z dzieckiem oraz jego indywidualnych możliwości przy modyfikowaniu indywidualnych programów zajęć.
•Wykorzystanie literatury specjalistycznej i portali internetowych jako źródła nowych pomysłów, sugestii i rozwiązań w celu uatrakcyjniania opracowywanych i wdrażanych w trakcie roku szkolnego programów.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjno-wychowawczych.
Opracowanie programu dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną „Bazgroty – sensoryczne psoty”. Program terapii przez sztukę.
•Opracowanie programu, zgłoszenie go na radzie pedagogicznej.
•Wdrażanie programu podczas grupowych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz pilotażowe wprowadzenie go do realizacji w innych zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.
•Ewaluacja programu z uwzględnieniem opinii i sugestii innych specjalistów.

§8.ust.3pkt.4b Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych –także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

•Kontynuowanie współpracy ze stażystką panią Agatą.
•Pomoc w tworzeniu dokumentów, scenariuszy zajęć.
•Przygotowanie i przedstawienie dyrektorowi opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.
•Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przed procedurą postępowania kwalifikacyjnego.

W trakcie realizacji zadań pewne punkty wymagane do awansu nauczyciela mogą ulec zmianie, w zależności od zaistniałych sytuacji oraz podejmowanych działań nauczyciela, co zostanie ujęte w sprawozdaniu.
........................................
Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.