X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42411
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy:
URSZULA PROWADZISZ

I. Dane osobowe
Imię i Nazwisko: mgr Urszula Prowadzisz
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Jagiełły z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu
Posiadane kwalifikacje: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyka korekcyjną (studia licencjackie);
wychowanie fizyczne (studia magisterskie);
oligofrenopedagogika (studia podyplomowe);
edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum (studia podyplomowe)

II. Staż
Czas trwania: 2 lata i dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

III. Cele stażu
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji obowiązującej w szkole;
2. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku;
3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4. Podejmowanie działań wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
5. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty poprzez analizę wybranych aktów prawnych;
6. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich;
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia). 
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz.730);
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287);
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

IV. Plan działania

§ 7 ust. 2 pkt. 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji TERMIN

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu:
• Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287);
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

do 14 września 2019 r.

2.
Podjęcie współpracy
z opiekunem stażu
• ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
• analiza przygotowanego planu rozwoju
• sprecyzowanie zasad współpracy
• zawarcie kontraktu
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• konsultacje z opiekunem stażu
• analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2019r.
wrzesień 2019r.
wrzesień 2019r.
wrzesień 2019r.
wrzesień 2019r.
wrzesień 2019r.
cały okres stażu
koniec stażu

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli;
• omówienie obserwowanych zajęć.
cały okres trwania stażu

4.
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu.
• przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza).

cały okres trwania stażu

5.
Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena);
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogół osiągnięć uczniów.
cały okres trwania stażu

6.
Pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnego
i zewnętrznego)
• udział w szkoleniach, kursach, warsztatach prowadzonych przez firmy zewnętrzne;
• udział w szkoleniach w ramach WDN;
• samokształcenie - czytanie literatury, czasopism;
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu(4 godziny w ciągu roku szkolnego), dyrektora szkoły(1 godz. w czasie trwania stażu);
• uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach metodycznych, warsztatach metodycznych dotyczących nauczania wychowania fizycznego, udział w radach szkoleniowych;
• udział w Kongresie Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Trenerów Sportowych.
okres trwania stażu -
zgodnie z harmonogramem placówek doskonalenia nauczycieli;

przynajmniej raz w trakcie trwania stażu

7.

Rozbudowa i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• przeprowadzenie dwóch lekcji otwartych dla nauczycieli szkoły;
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej;
• stosowanie aktywnych metod nauczania;
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych;
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, a także przeglądanie edukacyjnych stron internetowy;
systematycznie w okresie całego stażu

8.
Wykonywanie innych przydzielonych obowiązków
• prowadzenie konsultacji pedagogicznych z rodzicami;
• udział w przydzielonych komisjach i zespołach ;
• prowadzenie gazetki ściennej dotyczącej wychowania fizycznego i sportu.
cały okres trwania stażu

9.
Organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych
• przygotowanie sali gimnastycznej, boisk, organizowanie drużyn;
• przygotowanie dzieci do zawodów sportowych, sprawowanie opieki;
• organizowanie zawodów szkolnych, zgodnie z kalendarzem imprez sportowych;
• organizacja konkurencji sportowych podczas Turnieju Ekologicznego organizowanego z okazji Dnia Wody
• współorganizacja pięcioboju z okazji Turnieju Starożytnego
• konkurs wiedzy o sporcie;
• wyjazdy na basen, ściankę wspinaczkową, wycieczki krajoznawcze
cały okres trwania stażu

10.
Realizacja projektów, programów sportowych, edukacyjnych

• programy edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia „Razem budujemy zdrowe otoczenie! – edukacja przez sport”
cały okres trwania stażu

11.
Współpraca z innymi nauczycielami oraz klubami sportowymi
• nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, trenerami, klubami sportowymi również z innych placówek
cały okres trwania stażu

12.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.);
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
cały okres trwania stażu

V 2022 r.
VI 2022 r.

13.
Prowadzenie kół zainteresowań
• prowadzenie szkolnego kółka sportowego - SKS
cały okres trwania stażu

14.
Tworzenie i modernizowanie pracowni przedmiotowej

• opieka nad salą lekcyjną
• galeria sportowych rekordów poszczególnych klas
cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2
umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji TERMIN

1.
Diagnozowanie i monitorowanie postępów uczniów
• przeprowadzenie diagnozy sprawności fizycznej za pomocą testów sprawności fizycznej
• obserwacja i analiza możliwości uczniów;
cały okres trwania stażu

2.
Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb
i zainteresowań dzieci
• uwzględnienie wyników diagnozy przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej
• indywidualizacja pracy na zajęciach
• praca indywidualna z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności
cały okres trwania stażu

3.
Realizacja szkolnego programu wychowawczego
• stosowanie różnorodnych form pracy wychowawczej
• realizowanie programu profilaktycznego i wychowawczego
• współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z doradcą zawodowym
• promowanie pożądanych postaw uczniów
• rozwiązywanie problemów wychowawczych
• przeciwdziałanie wagarom, agresji, wandalizmowi i nałogom
• współpraca z instytucjami pozaszkolnymi
cały okres trwania stażu

4.
Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami edukacyjnymi

• motywowanie, inspirowanie do rozwijania swoich talentów;
• przygotowywanie dzieci do zawodów sportowych
• wspólne rozwiązywanie problemów;
• konsultowanie systemu nagradzania, karania i motywowania uczniów sprawiających problemy wychowawcze;
• rozmowy z uczniem, współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami w celu rozwiązania problemu;
• wzmacnianie samooceny;

cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 3
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji TERMIN

1.
Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb
i możliwości dzieci.
• Wykorzystanie nowych form ruchu na lekcjach wychowania fizycznego
• Wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. takich metod jak:
 metoda problemowa
 metoda bezpośredniej celowości ruchu
 metoda naśladowcza
 edukacja przez ruch
 gry i zabawy ruchowe

cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 4
umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji TERMIN

1.
Dokonywanie autorefleksji
• autorefleksja po każdym przeprowadzonym zajęciu
• wypełnianie arkuszy samooceny po każdym półroczu
po każdym półroczu

2.
Ewaluacja prowadzonych zajęć
• ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nich udział
refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez opiekuna stażu i dyrektora po obserwacji przeprowadzonych zajęć
zgodnie z terminarzem hospitacji dyrektora i opiekuna stażu

3.
Ocena skuteczności podejmowanych działań

• mierzenie jakości swojej pracy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi badawczych np. arkusz samooceny, ankieta, obserwacja, diagnoza wstępna i końcowa umiejętności uczniów, analiza dokumentacji, sondaż diagnostyczny, kwestionariusz, wywiad, itp.)
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów, pokaz umiejętności uczniów, gromadzenie wyników, osiągnięć sportowych uczniów

diagnoza wstępna na początku roku szkolnego w okresie trwania stażu

ewaluacja pod koniec roku szkolnego w okresie trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 5
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji TERMIN

1.
Udział w różnorodnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
• udział w szkoleniach rady pedagogicznej;
• udział w lekcjach otwartych oraz przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli;
• udział w kursach doskonalących organizowanych przez szkołę;
gromadzenie różnorodnych materiałów pomocnych w realizacji programów WDN (ankiety, obserwacje, notatki, materiały zdjęciowe oraz multimedialne);
zgodnie z planem pracy rady pedagogicznej.

2.
Udział w pracach zespołów zadaniowych/ przedmiotowych
• działalność w zespołach funkcjonujących na terenie placówki zgodnie z przydzieloną funkcją (zespół ds. artystycznych itp.);

zgodnie z planem pracy rady pedagogicznej.

§ 7 ust. 2 pkt. 6
umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji TERMIN

1.
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów
i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych
• zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
• poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów;
• poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów;
• rozmowy indywidualne z uczniami.
wrzesień 2019

cały okres stażu

2.
Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
• aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się;
• uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.
cały okres stażu

3.
Współpraca z najbliższym środowiskiem
• podjęcie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w najbliższym środowisku (np. Małopolski Szkolny Związek Sportowy, PTTK);
• organizowanie wycieczek krajoznawczych po najbliższej okolicy.
cały okres trwania stażu

4.
Poznanie środowiska dzieci
i współpraca z rodzicami
• współpraca z wychowawcami;
• współpraca i rozmowy indywidualne z rodzicami;
• współpraca z pedagogiem szkolnym;
• wspólne rozwiązywanie problemów uczniów;
• analizowanie wyników nauczania i frekwencji;
• systematyczne prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców (dziennik elektroniczny).
• zachęcenie uczniów do udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, aktywnego spędzania wolnego czasu

cały okres trwania stażu

5.
Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych
• uświadomienie rodzicom w czasie prelekcji szkodliwości dla rozwoju dziecka zbyt długiego oglądania telewizji, gier komputerowych, „surfowania” w Internecie, użytkowania smartfonów, zażywania dopalaczy;
• podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania poprzez dni profilaktyki zdrowego stylu życia, gazetki;
• realizacja programów profilaktycznych;
• promowanie zdrowego stylu życia;
• przekazywanie dobrych wzorców zachowań.
cały okres trwania stażu

6.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy;
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce;
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne).
cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 7
umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji TERMIN

1.
Analiza dokumentacji szkolnej, Karty Nauczyciela oraz innych przepisów prawa oświatowego
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz.730);
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.poz.996 ze zmianami)
 poznanie zasad funkcjonowania systemu oświaty
 analiza kompetencji organów działających
w szkole
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
• Statutu Szkoły;
• Szkolnego Programu Wychowawczego;
• Szkolnego Programu Profilaktycznego;
• regulaminów wewnątrzszkolnych.
wrzesień 2019r.

2.
Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany
Analiza:
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. z 2018 r. poz. 967)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

wrzesień 2019r.

3.
Śledzenie zmian w przepisach dotyczących praw
i obowiązków nauczyciela
Zapoznanie się z:
• ustawą z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967 )
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625)

cały okres trwania stażu

4.
Przestrzeganie praw dziecka
i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem
• upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526 z póź. zmianami) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz .U. 2011 nr 209 poz. 1245)

cały okres trwania stażu

5.
Realizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa
Kierowanie się w pracy wychowawczo – dydaktycznej:
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1679)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zmianami);
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1575);

cały okres trwania stażu

6.
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Analiza:
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2019 r. poz. 323);
• rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1485);
rozporządzenia z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656)

cały okres trwania stażu

7.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie
z przepisami prawa
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami zawartymi w:
• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2018 poz. 939)
• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 )

cały okres trwania stażu

8.
Posługiwanie się przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek

• Organizowanie wyjść oraz form aktywnego wypoczynku oraz odpowiednie sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie tych wyjść;
• Wykazywanie się znajomością zakresu obowiązków opiekuna i kierownika wycieczek szkolnych;
• Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wyjść wychowanków poza teren szkoły oraz innych imprez, w których będą brali czynny udział.

cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 8
umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji TERMIN

1.
Wykorzystanie komputera do przygotowywania materiałów dydaktycznych ora dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
• opracowywanie scenariuszy lekcji, dokumentacji i pomocy dydaktycznych;
• systematyczne uzupełnianie dziennika elektronicznego;
• publikowanie na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych zdjęć i relacji z zawodów sportowych, turniejów w których szkoła bierze udział;
• zdjęcia z imprez i zawodów sportowych;
• opracowanie harmonogramów i programów imprez sportowych;
• sprawozdanie.
cały okres trwania stażu

2.
Publikacje w Internecie.

• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego;

rok szkolny 2019/2020

3.
Wykorzystanie w trakcie prowadzonych zajęć, narzędzi multimedialnych i informatycznych
• korzystanie z kamery, aparatu cyfrowego;
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali internetowych w celu doskonalenia własnej pracy);
• tworzenie prezentacji multimedialnych, filmów, galerii zdjęć;
• gromadzenie dokumentów do realizacji planu rozwoju zawodowego.
cały okres trwania stażu

4.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej, sprzętu audio i DVD
• wykorzystywanie muzyki w trakcie zajęć;
• wykorzystanie filmów i prezentacji multimedialnych o tematyce sportowej w trakcie zajęć;
• udostępnianie uczniom filmów o tematyce zdrowotnej i sportowej.
cały okres trwania stażu

5.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu;
• korzystanie ze stron MEN oraz edukacyjnych serwerów internetowych;
• korzystanie z literatury fachowej – czasopisma, publikacje o tematyce związanej z przedmiotem zamieszczonych w Internecie

cały okres trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.