X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42409
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr inż. Katarzyna Podsadna-Galant

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
nauczyciel przedmiotów zawodowych

01.09.2019r. 31.05.2022r.
termin rozpoczęcia stażu planowany termin zakończenia stażu

POSIADANE KWALIFIKACJE:
• Studia magisterskie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera;
• Ukończony kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli organizowany przez ośrodek doskonalenia nauczycieli Uniterra.;
• Kursy organizowane przez OKE w Poznaniu, zakończone uzyskaniem tytuły egazminatora a w zawodach Technik budownictwa i Montera robót wykończeniowych w budownictwie.

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
PODSTAWA PRAWNA:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982. Nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami).

ZADANIA I DZIAŁANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
• Śledzenie zmian aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
Wrzesień 2019
oraz
cały okres stażu
• Znajomość procedury awansu zawodowego.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Zaświadczenia z odbytych szkoleń
2. Bieżąca analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
• Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły.
cały okres stażu
• Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły
3. Aktywne uczestniczenie w pracach szkoły.
• Udział w pracach Zespołu Przedmiotowego jako przewodnicząca.
• Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych.
• Współuczestnictwo w organizacji imprez szkolnych.
• Podejmowanie zadań dodatkowych
cały okres stażu
• Protokoły.
• Zaświadczenia.
4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
• Analiza i ewentualne modyfikacje programu nauczania i planów dydaktycznych związanych z nową podstawą programową.
• Udział w tworzeniu nowych regulaminów.
cały okres stażu
• Protokoły.
• Plany współpracy.
• Sprawozdania semestralne z pracy zespołu przedmiotowego.
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym,  zewnątrz szkolnym i samodzielnym doskonaleniu zawodowym
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych.

cały okres stażu
• Protokoły.
• Zaświadczenia.
• Listy obecności.
• Referaty.
• Materiały dydaktyczne.
• Dokumentacja pracy własnej.
• Wykaz stron internetowych.
• Wykaz literatury.
6. Wdrażanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
• Stosowanie zasad bhp, p.poż. i ochrony środowiska podczas codziennej pracy dydaktycznej (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych).
• Prowadzenie zajęć z zakresu ogólnopolskiego programu „Kultura bezpieczeństwa”.
cały okres stażu
• Notatki.
• Scenariusze zajęć.
7. Praca w komisjach egzaminacyjnych.
• Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego.
• Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
cały okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora
8. Udział w pracach ośrodka egzaminacyjnego.
• Przygotowanie stanowisk do części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
cały okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora
9. Organizacja wycieczek.
• Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia teoretycznej wiedzy uczniów.
• Wycieczki klasowe – integracja zespołu.
cały okres stażu
• Karty wycieczki
10. Praca z uczniem zdolnym, popularyzacja wiedzy z zakresu budownictwa.
• Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych.
• Prowadzenie powiatowych grantów edukacyjnych
cały okres stażu
• Sprawozdania.
• Protokoły z przeprowadzanych konkursów.
• Listy obecności.
11. Prace na rzecz szkoły mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły.
• Prace na terenie ZSP.

cały okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora
§ 8 ust. 2 pkt .2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
• Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2019
oraz
cały okres stażu

• Sprawozdania.
• Wydruki.
• Dokumentacja pracy własnej.

2. Stosowanie technologii informacyjnej w opracowaniu dokumentacji i przygotowaniu pomocy dydaktycznych.
• Przygotowywanie na bieżąco dokumentów dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej (plan pracy wychowawczej, plan pacy zespołu przedmiotowego, sprawozdania, analizy egzaminów zawodowych, plany dydaktyczne, prezentacje multimedialne, testy, karty pracy, itp.).
• Prowadzenie dziennika elektronicznego.

Wrzesień 2019
oraz
cały okres stażu

• Sprawozdania.
• Wydruki.
• Dokumentacja pracy własnej.
• Prezentacje mutimedialne.

3. Informacje o działalności zespołu przedmiotowego.
• Umieszczanie na stronie internetowej Szkoły informacji o szkoleniach, konkursach, wycieczkach.
• Umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o zajęciach dodatkowych dla uczniów.
cały okres stażu
• www.zspwrzesnia.pl
4. Publikacje.
• Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
• Umieszczanie materiałów dydaktycznych dla uczniów na stronie internetowej szkoły w zakładce Budownictwo.
cały okres stażu
• www.zspwrzesnia.pl
• @
5. Komunikacja.
• Komunikacja z Dyrekcją,pracownikami ZSP, rodzicami i uczniami przez pocztę elektroniczną i dziennik elektroniczny.
cały okres stażu
• Dokumentacja elektroniczna (e-dziennik, e-mail)
6. Pozyskiwanie informacji.
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych, zdobywanie wiedzy na temat szkoleń, konkursów.
• Zdobywanie wiedzy na temat nowych technologii budowlanych, materiałach, narzędziach, sprzęcie oraz ciekawych realizacjach budowlanych.
cały okres stażu
• Notatki
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.
• Przeprowadzenie rady szkoleniowej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia.
• Dzielenie się wnioskami z przebytych kursów i szkoleń.
• Prowadzenie lekcji otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Min. 1 raz

po przebytych szkoleniach
wg harmonogramu
• Protokoły z rad Pedagogicznych.
• Scenariusze zajęć.
2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego.
• Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się własnym doświadczeniem z innymi nauczycielami z zespołu.
• Opracowanie planu pracy zespołu.
• Opracowanie analiz wyników egzaminów zewnętrznych.
• Przygotowywanie i analiza programów nauczania i planów dydaktycznych.

Wrzesień 2019
oraz
cały okres stażu
• Sprawozdania z pracy zespołu.
• Analizy wyników egzaminów.
§ 8 ust. 2 pkt. 4
Realizację co najmniej trzech z poniższych zadań:
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.
• Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej.
• Współpraca z rodzicami bieżąca (e-dziennik, telefoniczna) i na spotkaniach z rodzicami, reagowanie na potrzeby uczniów.
• Współpraca z Pedagogiem Szkolnym.
• Analiza i modyfikacja istniejących programów nauczania.

cały okres stażu
• Opracowany program i plan.
• Dokumentacja elektroniczna.
• Opracowane programy nauczania.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej dla egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum edukacji Artystycznej.

• Współpraca z OKE Poznań jako egzaminator.

cały okres stażu
• Umowy z OKE Poznań
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• Promocja Szkoły w ramach Drzwi Otwartych.
• Współpraca z firmami z brany budowlanej.
• Organizowanie konkursów przedmiotowych.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami w nauce.

cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora.
• Dokumentacja szkoleń.
• Listy obecności.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.
• Badanie możliwości edukacyjnych uczniów (opinie, orzeczenia).
• Współpraca z rodzicami.
• Współpraca z Dyrekcją i Pedagogiem Szkolnym.
• Współpraca z innymi Wychowawcami.
• Współpraca z firmami zewnętrznymi w ramach realizacji praktyk zawodowych przez uczniów.
• Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

cały okres stażu
• Opracowane dostosowania warunków kształcenia.
• Notatki ze spotkań.
• Dzienniczki praktyk.
• Dokumentacja szkolna.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Obserwacja i analiza problemów uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej.
• Diagnozowanie we współpracy z Pedagogiem Szkolnym i opisanie przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych.

cały okres stażu
• Analiza i opis przypadku
2. Przeprowadzenie wśród uczniów ankiet na temat:
• nałogów,
• satysfakcji z wyboru zawodu,
• poczucia bezpieczeństwa.
• Przygotowanie formularzy ankiet.
• Przeprowadzenie ankiet.
• Analiza ankiet.

cały okres stażu
• Ankiety, wyniki i wnoski z ankiet.
3. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy w zakresie zagrożeń i uzależnień.
• Przeprowadzenie w klasach objętych ankietami i na zajęciach z wychowawcą pogadanek we współpracy z Pedagogiem Szkolnym i innymi Wyhowawcami.

cały okres stażu
• Wnioski ze spotkań.

4. Opracowanie programu szkolenia wstępnego w zakresie BHP dla uczniów.
• Przeprowadzenie wstępnych szkoleń w zakresie bhp, p.poż. i ochrony środowiska dla uczniów rozpoczynających szkolenie praktyczne.
• Zdobywanie, wykonywanie i wykorzystywanie materiałów dydaktycznych dotyczących bhp w pracach budowlanych.

cały okres stażu
• Dokumentacja szkolna.
• Materiały dydaktyczne.
Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacji w trakcie jego realizacji.
Opracowała: Katarzyna Podsadna-Galant
Zatwierdzam do realizacji:
data i podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.