X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42406
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- Osobisty rozwój;
- Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z póź. zm.).
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania
Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
- samodoskonalenie oraz uczestnictwo w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystywania metod aktywizujących w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
- korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, oraz na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.

Stosowanie w codziennej pracy metod aktywizujących
- aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych poprzez stosowanie takich metod takich jak:
burza mózgów, drama, metody integracyjne, metoda projektu,
pedagogika zabawy, gimnastyka twórcza R. Labana, metoda ruchu rozwijającego W. Shorborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
- przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach zewnętrznych i przedszkolnych, wystąpieniach , akcjach.

Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- praca z wykorzystaniem „ Magicznego dywanu”
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych

Doskonalenie umiejętności stosowania w pracy zawodowej technologii komputerowej
- korzystanie z Internetu jako głównego źródła informacji
- studiowanie literatury fachowej w ramach samokształcenia – nowości w zakresie metodyki i dydaktyki
- korzystanie z programów komputerowych dostosowanych do potrzeb edukacji przedszkolnej, z encyklopedii multimedialnych
- opracowanie materiałów dydaktycznych, pomocy, z wykorzystaniem komputera, np. dyplomów, zaproszeń
- opracowanie planów, scenariuszy, sprawozdań, ogłoszeń zaproszeń dla rodziców wykorzystaniem komputera
- opracowywanie projektów dyplomów
- opracowywanie materiałów dla rodziców w zależności od potrzeb
- tworzenie materiałów dla dzieci ( pomoce, karty pracy)
- wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż

Zastosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela
- umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowywanych materiałów na tematycznych stronach internetowych, oraz na portalu społecznościowym – na grupie poświęconej edukacji przedszkolnej oraz awansowi zawodowemu
- korzystanie z portalu MAC.edu
- publikacja materiałów własnych na stronie internetowej przedszkola

Zastosowanie technologii
komputerowej w pracy z dziećmi
- przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem „ Magicznego dywanu”
- prezentacja dzieciom filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem laptopa i rzutnika

Korzystanie z poczty elektronicznej oraz Internetu
- śledzenie zmian w przepisach praca oświatowego za pomocą stron internetowych
- śledzenie portali edukacyjnych oraz stron poświęconych edukacji przedszkolnej
- korzystanie z poczty elektronicznej w kontaktach z rodzicami
- komunikacja z pracownikami przedszkola za pomocą poczty elektronicznej

Wykorzystanie nośników CD i DVD
- korzystanie z programów edukacyjnych, filmów, słuchowisk, bajek, piosenek podczas pracy z dziećmi.

§8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
- udostępnienie koleżankom swojego warsztatu pracy - scenariuszy, pomocy dydaktycznych, płytotekę CD i DVD

Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- przekazywanie uwag i materiałów w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów lub szkoleń poza placówką
- opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych na Radach Pedagogicznych uwzględniając potrzeby nauczycieli (według harmonogramu na dany rok szkolny).

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
- prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów – studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli przedszkola
- udostępnienie swoich opracowań , materiałów, pomocy dydaktycznych, literatury pedagogicznej i dla dzieci
- organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych , problemowych , wymiana spostrzeżeń , doświadczeń

Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych działających w ramach Rady Pedagogicznej
- opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami planów pracy różnych zespołów, harmonogramu spotkań, sporządzanie sprawozdań
- pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu
- realizacja zadań związanych z pracą zespołu

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi
- ciągła obserwacja dzieci w grupie
- diagnoza poziomu rozwoju dziecka,
- współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka – - współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim, logopedą
- współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

Praca z dzieckiem zdolnym
- praca z dziećmi - rozwijanie talentów i uzdolnień
- przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów wewnątrz przedszkolnych i zewnętrznych

Udział w ogólnopolskich programach, akcjach oraz kampaniach społecznych
- realizacja zadań ujętych w ogólnopolskich programach oraz projektach edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań

Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
- rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach – pomoc w doborze tematyki, utworu, stroju, itp.,
- zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych,
- organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
- organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów wynikających z planu uroczystości i imprez przedszkolnych na dany rok szkolny.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Radzyniu Podlaskim
- współpraca z przedstawicielami Policji, w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy),
- współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami (promującymi higienę i zdrowy stylu życia)
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim
- współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 w Radzyniu Podlaskim
- współpraca z innymi instytucjami.

Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii
- zorganizowanie zbiórki karmy i innych akcesoriów dla potrzebujących zwierząt,
- udział w akcji zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
- udział w akcjach charytatywnych

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
- organizacja zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców
- włączanie rodziców do pomocy przy organizacji imprez okolicznościowych, uroczystości,
- zapraszanie rodziców do przedszkola w celu przedstawienia własnego zawodu dzieciom w ramach preorientacji zawodowej,
- wspólne organizowanie festynów

Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania
- organizowanie wycieczek do kina i teatru
- organizowanie wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci,
- organizowanie wycieczek edukacyjno – krajoznawczych
- organizowanie wycieczek do pobliskich zakładów pracy - poznawanie specyfiki zawodów oraz narzędzi wykorzystywanych do wykonywania pracy

Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.

- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki,
- systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
- udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i poza nią.

Wzbogacanie warsztatu swojej pracy.
- pozyskiwanie materiałów dydaktycznych,
- tworzenie arkuszy, ankiet, kart pracy, testów kompetencji dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy.

Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
- zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola i w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola
- organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni adaptacyjnych

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie programu edukacyjnego.
- opracowanie i wdrożenie programu autorskiego
- dokonanie ewaluacji wdrożonego programu

Praca z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi.
- opracowanie planu pracy indywidualnej
- prowadzenie zajęć wyrównawczych.

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich lub opiekuna nauczyciela stażysty lub kontraktowego
- nawiązanie współpracy z nauczycielem, ustalenie zasad przebiegu stażu lub praktyk studenckich
- omawianie merytorycznych i metodycznych zasad prowadzenia zajęć
- obustronna obserwacja zajęć
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez omawianie zajęć prowadzonych przez siebie oraz stażystkę lub praktykantkę
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji opiekuna
- sporządzenie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela odbywającego staż Lu praktykanta

Pełnienie funkcji koordynatora projektu
- koordynowanie realizacji na terenie przedszkola edukacyjnych projektów zewnętrznych.

Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.

Opracowała
Joanna Lewartowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.