X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42395
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - specjalista

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. PODSTAWA PRAWNA
Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

II. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Martyna Wójcik
Kwalifikacje: Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna; studia podyplomowe: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu
Stanowisko: Nauczyciel specjalista

III. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05. 2020 r.
Opiekun stażu: Jadwiga Śliszewicz

IV. CELE PLANOWANEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich przebiegu z prowadzącym obserwowane zajęcia.
6. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych oraz pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Pogłębianie kontaktów z uczniem i rodzicami.
8. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.
V. PLAN DZIAŁANIA:

1. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust. 2 pkt. 1)
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. - Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
 Rozporządzenie MEN;
 Karta Nauczyciela.
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
- Napisanie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2019 Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu i współpracy z opiekunem stażu. - Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu.
- Zawarcie kontraktu między stażystą, a opiekunem stażu, określającego zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwojowego.
- Ustalenie z opiekunem terminów spotkań i zajęć obserwowanych. cały okres stażu Kontrakt zawodowy. Omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. - Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. wrzesień 2019 Złożenie planu rozwoju zawodowego w wyznaczonym terminie.
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz obowiązującej dokumentacji. - Zapoznanie się z:
 Ustawą Prawo Oświatowe,
 Statutem Szkoły,
 Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 Planem pracy Szkoły,
 Programem nauczania ,
 Przepisami porządkowymi, obowiązującymi nauczycieli np. plan dyżurów, opiekuna wycieczki,
 Inne wewnętrzne regulaminy.
- Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej.
- Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
- Sporządzenie wymagań edukacyjnych oraz opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania. cały okres stażu Notatki własne z analizy dokumentacji. Posiadanie wymagań edukacyjnych i PSO. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. - Udział w szkoleniu BHP. wrzesień 2019 Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.
6. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, uczestnictwo w pracach organów szkoły. - Obserwacja.
- Udział w Radach Pedagogicznych. cały okres stażu Prawidłowa organizacja własnych zajęć. Lista obecności na Radzie Pedagogicznej.
7. Zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia. -Analiza dokumentów takich jak Statut Szkoły, Konwencja o Prawach Dziecka. wrzesień,
październik 2019
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. - Gromadzenie i opis dokumentów, programów, działań, scenariuszy lekcji, kart pracy, itp. cały okres stażu Teczka nauczyciela stażysty.
9. Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju.
- Opis realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego. czerwiec 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. - Sporządzenie wniosku uzupełnionego zgromadzoną dokumentacją. czerwiec 2020 Wniosek oraz sprawozdanie z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust. 2 pkt. 2)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
uwagi
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy. - Analiza rozkładu materiału, programu nauczania, podstawy programowej.
- Sporządzanie i gromadzenie własnych pomocy dydaktycznych w celu podniesienia poziomu pracy cały okres stażu Notatki własne. Pomoce dydaktyczne.
2. Współpraca z dzieckiem podczas zajęć w obecności nauczyciela na danym przedmiocie. - Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków.
- Indywidualizacja nauczania. cały okres stażu Wnioski własne. Spostrzeżenia nauczycieli prowadzących.
3. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystywanie na lekcjach. - Studiowanie literatury metodycznej.
- Udział w zajęciach otwartych.
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
cały okres stażu Arkusze obserwacji lekcji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy. Spotkania z opiekunem stażu/ dyrektorem po przeprowadzonych zajęciach. cały okres stażu Wnioski, refleksje po przeprowadzonej lekcji.
3. Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust. 2 pkt. 3)

1. Obserwacja ucznia, w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych. Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. - analiza dokumentów tj. orzeczenia, IPET
- Reagowanie i interweniowanie w sytuacjach koniecznych. Pomoc uczniowi w czasie zajęć lekcyjnych.
- Analiza możliwości ucznia.
- Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia cały okres stażu Notatki własne z obserwacji i podejmowanych działań. Wdrażanie wniosków do codziennej pracy.
2. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z uczniem. - Wysłuchanie oraz rozmowa z uczniem sygnalizującym problem.
- Pomoc przy rozwiązywaniu zadań, przyswajaniu obowiązującego materiału. cały okres stażu Notatki własne. Materiały dodatkowe przygotowane dla ucznia.
3. Indywidualne podejście do ucznia. - Pomoc przy rozwiązywaniu zadań, przyswajaniu obowiązującego materiału,
- uwzględnienie w pracy różnorodnych metod i form pracy
- dostosowanie metod i poziomu do indywidualnych możliwości. cały okres stażu Notatki własne.
4. Współpraca z rodzicami. - Informowanie na bieżąco o postępach uczniów.
-Poznanie środowiska domowego uczniów,
- Rozmowy podczas zebrań z rodzicami. cały okres stażu Notatki własne.
5. Zaznajomienie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku uczniów. -Rozmowa z nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
cały okres stażu Notatki własne

4. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust. 2 pkt. 4)

1. Studiowanie literatury i publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki dotyczących współczesnych zagadnień wychowawczych. - Przygotowanie zajęć odpowiednich do potrzeb i
możliwości rozwojowych uczniów. cały okres stażu Notatki własne. Pomoce dydaktyczne.
2. Pedagogizacja rodziców. Przygotowywanie tematów pedagogizacji rodziców, poszerzanie wiedzy rodziców na różne tematy dotyczące dziecka. cały okres stażu Notatki własne, protokoły z zebrań

5. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust. 2 pkt. 5)

1. Udział w szkoleniach, konferencjach stacjonarnych lub e-learningowych. - Praktyczne wykorzystywanie wiedzy nabytej w trakcie kursów, szkoleń. cały okres stażu Notatki własne. Certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.
2. Samodoskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych. Lektura materiałów pedagogicznych. cały okres stażu Notatki własne.
3. Uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. -Uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych na zebraniach Rady Pedagogicznej.
- Stosowanie przedstawionych rozwiązań we własnej pracy. cały okres stażu Lista obecności, protokoły

6. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust. 2 pkt. 6)

1. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. - Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
cały okres stażu Gromadzenie dokumentacji na komputerze oraz płycie.
2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu. - Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe).
- Konsultowanie się z innymi nauczycielami poprzez fora internetowe w celu wymiany doświadczeń, pomysłów.
- Stworzenie bazy linków do polecanych portali edukacyjnych.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej jako sprawozdania z realizacji planu zawodowego. cały okres stażu Zbiór linków.
Prezentacja.

7.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust. 2 pkt. 7)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli. - Obecność podczas zajęć.
- Analizowanie ich przebiegu z nauczycielem prowadzącym i opiekunem stażu. cały okres stażu Karty obserwacji, notatki.
2. Analiza i samoocena swojej pracy. - Analiza własnych lekcji, notatek i wnioski z rozmów, omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć. cały okres stażu Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
3. Współpraca z innymi nauczycielami. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie. cały okres stażu Publikacje.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Czerwiec 2020 Teczka stażysty. Sprawozdanie z okresu stażu

8.Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust. 2 pkt. 8)

1. Zapoznanie się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły. Analiza dokumentu. wrzesień 2019 Notatki własne
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów. - Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej. cały okres stażu Notatki własne. Wdrażanie wniosków do codziennej pracy.
3. Rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów. - Stały kontakt z pedagogiem szkolnym.
-Obserwacja i rozmowy z uczniami. cały okres stażu Notatki własne. Wdrażanie wniosków do codziennej pracy.
4. Współpraca z rodzicami. -Spotkania z rodzicami oraz rozmowy
indywidualne.
-Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dziecka. cały okres stażu Notatki własne
5. Organizacja i udział w imprezach kulturalnych. - Włączanie się do organizacji imprez szkolnych. cały okres stażu Notatki własne.
Potwierdzenie nauczyciela współorganizującego.
6. Integrowanie się ze środowiskiem lokalnym. -Udział w imprezach organizowanych przez współdziałające ze szkołą środowisko lokalne. cały okres stażu Zdjęcia.

.........mgr Martyna Wójcik........................................
Nauczyciel stażysta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.