X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42272
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko KatarzynaLangenfeld
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej
Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna
Stopień awansu zawodowego Nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu 01 września 2015r.
Data zakończenia stażu 02 września 2019r.

Wstęp
Jestem nauczycielem mianowanym z jedenastoletnim stażem pracy w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej. Pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
We wrześniu 2015 roku opracowałam i przedstawiłam dyrektorowi plan rozwoju zawodowego. Starałam się, aby uwzględniał typ i specyfikę szkoły, programy szkolne oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno – wychowawczą. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.
Przez cały okres stażu dbałam o to aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założeniami, celami oraz potrzebami szkoły oraz specyfiką prowadzonych przeze mnie zajęć.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności wzbogaciło umiejętności pedagogiczne, podniosło efektywność działań edukacyjnych i jakość mojej pracy, a przez to jakość pracy szkoły. Celami moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, a także w okresie stażu były:
• wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i funkcjonowania w świecie, zwłaszcza uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
• zdobycie doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez poszerzenie zakresu wiedzy i własnych umiejętności;
• podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną;
• podejmowanie i doskonalenie ewaluacji własnych działań.
W sprawozdaniu wykazuję osiągnięcie zamierzonych celów.
W okresie stażu podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. Z dniem 1 września 2015 roku zadbałam o prawidłową organizację stażu:
• złożyłam wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
• przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły.
Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego , założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników.
W czasie trwania stażu realizowałam przedstawione w planie rozwoju zawodowego, poddawałam je ocenie oraz podejmowałam działania dodatkowe wynikające z zadań i potrzeb szkoły.

§8 ust. 2 pkt. 1

Treść zadania:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i jej zadań poprzez analizę i współtworzenie podstawowych dokumentów szkoły oraz działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
4. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.

§8 ust. 2 pkt. 1

Treść zadania:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela;
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku i z dnia 26 lipca 2018 roku.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (ze zmianami z dnia 28 grudnia 2018 roku).

Efekty:

Analiza przepisów prawa związanych z procedurami uzyskiwania awansu przez nauczycieli pozwoliła mi na opracowanie planu rozwoju zawodowego. Działania podjęte na podstawie tego planu udoskonaliły mój warsztat i metody pracy. Wszystko to przyczyniło się do podniesienia jakości pracy placówki. Działania te nastawione były na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności, które zgodne są z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i rodziców.
Po zakończeniu stażu opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego według aktualnie obowiązujących procedur.

2. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i jej zadań poprzez analizę i współtworzenie podstawowych dokumentów szkoły oraz działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.

Zapoznałam się z dokumentacją szkoły: Statutem Szkoły, Planem Pracy Szkoły, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym. Przeprowadziłam analizę wyżej wymienionych dokumentów. Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poszerzając swoją wiedzę na temat zmian w prawie oświatowym i funkcjonowania szkoły.
Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły pomogło w wykonywaniu zadań wynikających z zakresu obowiązków ale też w czynnościach dodatkowych. Jako członek zespołu przedmiotowego brałam udział w tworzeniu Planu Pracy Szkoły oraz Harmonogramu Imprez i Uroczystości Szkolnych.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw ewaluacji. Opracowaliśmy narzędzia i przeprowadziliśmy badania dotyczące współpracy szkoły z rodzicami. Moim obowiązkiem było tabelaryczne i procentowe zestawienie badań. Aktywnie uczestniczyłam w analizach i końcowym sprawozdaniu. Co roku byłam członkiem Zespołu Nadzorującego przy egzaminie w klasie szóstej.
Byłam administratorem strony internetowej szkoły. Dokumentowałam i zamieszczałam opisy imprez i wydarzeń szkolnych na stronie internetowej.
Organizowałam szereg apeli i akademii z okazji różnych uroczystości.

Efekty:

Podjęte przeze mnie działania miały na celu zapoznanie się z dokumentacją i znajomość zapisów zawartych w Statucie Szkoły. Na bazie Statutu powstały dokumenty regulujące pracę i funkcjonowanie szkoły. Udział w tworzeniu dokumentów podniósł jakość pracy szkoły w zakresie nauczania i wychowania. Znajomość dokumentacji podniosła poziom mojej wiedzy na temat funkcjonowania szkoły. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej pozwolił mi uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły i wynikających z niej zadań. Praca w zespołach przedmiotowych doskonaliła umiejętność pracy w grupie a także dawała możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą. Poprzez działania podejmowane w okresie stażu nastąpiło podniesienie moich kompetencji zawodowych, poprawienie jakości procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W trakcie mojej kilkunastoletniej pracy pedagogicznej starałam się podnosić jakość mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, co wpływało również na podniesienie jakości pracy szkoły.
Praca zawodowa wymaga poszerzania umiejętności i wiedzy. Dbałam i dbam o podnoszenie moich kwalifikacji.
Poza samokształceniem uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach rady Pedagogicznej, w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami. Formy doskonalenia zawodowego wybierałam zgodnie z zainteresowaniami oraz z bieżącymi potrzebami szkoły.
Ukończone wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
• Szkolenie „Ochrona Danych Osobowych”,
• Szkolenie „Pierwsza pomoc w szkole”,
• Szkolenie „Organizacja systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej”,
• Szkolenie dotyczące zmian w systemie oceniania nauczycieli,
• Szkolenia dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów w klasie szóstej,
• Szkolenie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów w klasie ósmej.

Ukończone zewnątrz szkolne formy doskonalenia zawodowego
• Szkolenie dla koordynatorów programu „Mały Mistrz”,
• Warsztaty „Budowanie dobrych relacji uczeń - nauczyciel”,
• Warsztaty „Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej”,
• Warsztaty „Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej”,
• Warsztaty „Uzależnienia – jak skutecznie stosować profilaktykę ?”,
• Seminarium „Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole ogólnodostępnej”,
• Szkolenie „Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik aktualizacji podstaw programowych i programów nauczania”,
• Warsztaty „Jak efektywnie uczyć na I etapie edukacyjnym”,
• Warsztaty „Trudności w uczeniu się matematyki uczniów klas I – III – sposoby na ich przezwyciężenie”,
• Sympozjum szkoleniowe „Gdy dziecko nie słucha, nie rozumie, nie koncentruje się...”,
• Szkolenie „Jak zachęcić dziecko do nauki?”,
• Warsztaty „Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego”,
• Udział w działaniach „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”,
• Czynny udział w Konferencji Naukowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Motor ability in sports- Theoretical Assumptions and Pratical Implikations” – praca „The level of coordination ballroom and modern dance”,
• Czynny udział w Konferencji Naukowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Motor ability in sports- Theoretical Assumptions and Pratical Implikations” – praca „Monitoring the impast of the „Little Master” program on the physical fitness of participants”

Efekty:

Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego rozwinęłam swoje zainteresowania, kształtowałam swoje umiejętności pedagogiczne, dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze.
Podczas szkoleń wymieniałam wiedzę i doświadczenia z innymi nauczycielami oraz dzieliłam się wiedzą i materiałami z nauczycielami w swojej szkole. Wzbogaciłam swój warsztat pracy co owocuje podniesieniem jakości pracy szkoły. Świadome planowanie działań wychowawczych z uwzględnieniem specyfiki zespołu klasowego pozwoliło mi na uzyskanie lepszych efektów pracy wychowawczej. Dzięki szkoleniom uatrakcyjniłam zajęcia nowo poznanymi metodami i grami dydaktycznymi. Wiedza zdobyta n warsztatach podniosła efektywność mojej pracy i wzbogaciła warsztat o dodatkowe materiały dydaktyczne. Formy doskonalenia zawodowego dostosowane były do potrzeb uczniów oraz zadań szkoły. Poprzez udział w wyżej wymienionych formach udoskonaliłam metody pracy i kształtowałam pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami. Wzbogaciłam swój warsztat pracy, rozwinęłam się intelektualnie oraz zawodowo.

4. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.

Zawód nauczyciela wymaga ciągłej ewaluacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. W obrębie wyżej wymienionych zadań po wstępnej ocenie własnych umiejętności określiłam działania dzięki którym systematycznie podnosiłam poziom własnych umiejętności, poszerzałam i uaktualniałam swoją wiedzę. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie jakości mojej pracy, a co za tym idzie podniesienie jakości pracy szkoły.
Od początku trwania stażu samodzielnie pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez studiowanie literatury i czasopism fachowych dotyczących pracy nauczyciela. Lektura publikacji dotyczących wychowania pomogła mi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w pracy z klasą sześciolatków. Korzystałam ze stron internetowych: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, i wiele innych.
W czasie stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Pracowałam w różnych zespołach zadaniowych, na bieżąco wykonywałam powierzone mi obowiązki. Współtworzyłam Plan Pracy Szkoły , Harmonogram Imprez i Uroczystości szkolnych. Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw ewaluacji na temat współpracy szkoły z rodzicami.
Administrowałam stroną internetową szkoły. Dokumentowałam i zamieszczałam opis wydarzeń, imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej.
Organizowałam szereg apeli i akademii z okazji różnych uroczystości. Pełniłam rolę kierownika wycieczek turystyczno – krajoznawczych. Brałam aktywny udział w opiece nad uczniami podczas „Biegu Mikołajkowego”, pełniłam dyżury w świetlicy szkolnej oraz opiekowałam się dziećmi podczas rekolekcji.
Imprezy, uroczystości, konkursy i wycieczki szkolne, które organizowałam:
• Rozpoczęcie roku szkolnego;
• Andrzejki;
• Mikołajki;
• Akademie z okazji Świąt Wielkanocnych;
• Akademie z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
• Ślubowanie klasy pierwszej;
• Dzień Dziecka;
• Konkurs „Najpiękniejsza pisanka Wielkanocna”;
• Konkurs „Szkoła oczami dziecka”;
• Wycieczka krajoznawcza do kopalni soli w Bochni;
• Wycieczka krajoznawcza do Krynicy;
• Przygotowywałam dzieci do konkursów recytatorskich.
Zostałam koordynatorem programu „Mały Mistrz”. W ramach tego projektu zgłosiłam szkołę do programu, odbyłam szkolenia i prowadziłam zajęcia z wychowania fizycznego klasie pierwszej oraz prowadziłam niezbędną dokumentację. Na podstawie pomiarów i sprawdzianów kompetencji na bieżąco monitorowałam poziom rozwoju dzieci. Wraz z nauczycielami klas pierwszych wspólnie prowadziłam zajęcia wychowania fizycznego.
Prowadziłam zajęcia taneczne i plastyczne w ramach zajęć dodatkowych, zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęcia dla uczniów zdolnych.

Efekty:

Poprzez udział w pracach nad dokumentami szkolnymi znałam na bieżąco zmiany w nich dokonywane. Miałam wpływ na tworzenie dokumentów oraz wprowadzane zmiany. W zespołach nauczycielskich dzieliłam się swoim doświadczeniem, a także doskonaliłam umiejętność pracy w grupie.
Udział uczniów w konkursach i uroczystościach różnego typu motywuje uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły. Zaletami jest to, że dzieci rozwijają swoje talenty, poszerzają wiedzę, ale też uczą się radzić sobie z porażkami. Dzięki wszystkim tym działaniom jakość pracy szkoły wzrosła, a szkoła zyskała promocję w środowisku lokalnym.
Pracując w komisjach i będąc koordynatorem programu „Mały Mistrz” zdobywałam doświadczenie i rozwijałam zdolności organizacyjne.
Organizowanie konkursów, apeli, uroczystości, wycieczek i konkursów miało na celu podniesienie jakości pracy szkoły i promowaniu jej w regionie a także służyły rozwojowi naszych uczniów.
Poprzez udział w zajęciach dodatkowych uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności, rozwijali swoje zainteresowania, a dla uczniów mających trudności w nauce były szansą na nadrobienie zaległości.
Bogata oferta zajęć dodatkowych mobilizowała uczniów, budowała zaufanie rodziców. Ja sama zdobywałam doświadczenie i doskonaliłam swój warsztat pracy.
Dzięki systematycznemu studiowaniu literatury fachowej pogłębiłam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Zdobyta wiedza pozwala na rozwiązywanie problemów np. podczas pełnienia dyżurów szkolnych co podnosi poziom bezpieczeństwa w szkole. Bardziej wnikliwa obserwacja uczniów pozwala na udzielenie pomocy bądź skierowanie po taką pomoc uczniów jej wymagających.
Wszystkie działania podejmowane w okresie stażu podniosły również moje kompetencje zawodowe. Czynny udział w codziennym funkcjonowaniu szkoły, wpływ na jej kształt i jakość miały wpływ na dobre funkcjonowanie placówki.

§8 ust. 2 pkt. 2

Treść zadania:

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo – dydaktycznej.
2. Korzystanie z Internetu, poczty elektronicznej oraz opracowywanie prezentacji multimedialnych.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Technologia informacyjna i komunikacyjna wkroczyła do wszystkich aspektów naszego życia. Ważna jest umiejętność wykorzystania tej technologii i połączenia jej z zadaniami szkoły. Obsługa komputera była przydatna przy opracowywaniu planów dydaktycznych, systemu oceniania, planów wynikowych, scenariuszy imprez i uroczystości, dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej ewaluacji a także przy opracowaniu całej dokumentacji dotyczącej stażu. Korzystałam z programów Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point.
Opracowałam:
• karty pracy;
• pomoce dydaktyczne;
• scenariusze imprez i uroczystości;
• scenariusze lekcji;
• sprawozdania z konkursów;
• dyplomy za udział w konkursach;
• artykuły promujące szkołę;
• regulaminy konkursów;
• sprawozdania z realizacji zajęć;
• ankiety, opracowanie wyników i sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej;
• informacje na gazetki ścienne.
• dokumentację związaną z awansem.
Wykorzystywałam różnorodne materiały usprawniające prace na lekcjach oraz materiały dostępne dla nauczycieli na stronach wydawnictw. Na lekcjach starałam się korzystać z urządzeń wspomagających proces edukacyjny. Często na zajęciach wykorzystywałam komputer , odtwarzacz płyt CD i DVD. Doskonaliłam umiejętności stosowania technologii komputerowej, która pomogła w unowocześnieniu i udoskonaleniu własnego warsztatu pracy.
Z pomocą komputera umieszczałam sprawozdania, zdjęcia i relacje z wydarzeń i uroczystości szkolnych na stronie internetowej szkoły.

Efekty:

Komputer ułatwił mi wykonanie całej dokumentacji szkolnej i pomocy dydaktycznych. Potrafię posługiwać się komputerem i wykorzystywać go w swojej codziennej pracy. Sprawnie przygotowuję materiały edukacyjne, testy, ankiety, które są przejrzyste i estetyczne. Materiały opracowane na stronę internetową szkoły służą jej promocji w środowisku. Pomoce dydaktyczne są atrakcyjne co przyczynia się do ciekawego aranżowania lekcji co skutkuje wyższym poziomem zainteresowania ze strony uczniów i zachęca ich do pracy. Poprzez posługiwanie się komputerem i programami komputerowymi miałam okazję bogacić swój warsztat informatyczny, rozwijać umiejętności oraz kreatywność.

2. Korzystanie z Internetu, poczty elektronicznej oraz opracowywanie prezentacji multimedialnych.

Internet był wykorzystywany przez mnie na bieżąco do śledzenia i analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego. Dzięki forom dla pedagogów mogłam dzielić się swoim doświadczeniem i korzystać z pomocy innych nauczycieli.
Zajęcia z uczniami, w których samodzielnie korzystali z zasobów Internetu wyzwoliły w nich aktywność i ciekawość poznawczą i pokazało uzdolnienia dzieci w tym temacie.
Swoimi opracowaniami dzielę się z użytkownikami Internetu. Opublikowałam dwa artykuły z konferencji naukowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w których brałam czynny udział. Opublikowałam także plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
Dzięki umiejętnościom nabytym jako administrator strony internetowej szkoły przyczyniłam się do promocji szkoły poprzez prezentację szkolnych wydarzeń.
Korzystanie z poczty elektronicznej było konieczne do uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego, kontaktu z organizatorami konkursów, kontaktu z wydawnictwami.
Jako koordynator programu „Mały Mistrz” byłam w ciągłym kontakcie z jednostką prowadzącą ten projekt. W ramach tegoż programu byłam zobowiązana do prowadzenia pomiarów dzieci, przeprowadzenia ankiet, testów kompetencji i uzupełniania wyników i odpowiedzi na stronie internetowej programu.
Demonstrowanie prezentacji multimedialnych na zajęciach lekcyjnych przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności zajęć. Wspomagało to znacząco proces edukacyjny. Prezentacje były przygotowywane przeze mnie bądź uzyskiwane za pomocą poczty elektronicznej od innych nauczycieli. Udostępnianie prezentacji i materiałów dydaktycznych innym nauczycielom miało na celu dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Wszystkie te działania przyczyniły się do doskonalenia mojego warsztatu pracy.

Efekty:

Internet i poczta elektroniczna pozwala na szybki kontakt i dostęp do potrzebnych informacji, daje możliwość publikowania własnych materiałów, osiągnięć szkoły na stronie internetowej co przyczynia się do podniesienia jakości pracy placówki i jej promocji w regionie a także do doskonalenia moich własnych umiejętności.
Publikowanie materiałów własnych dało możliwość dzielenia się swoją wiedza i doświadczeniem zwinnymi nauczycielami co przyczyniło się do wymiany doświadczeń i podniesieniu jakości własnej pracy.
Uczniowie mieli możliwość poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Lepiej rozumieli poznawane treści, byli zaangażowani i zainteresowani.
Praca z dziennikiem elektronicznym pozwoliła na łatwe zamieszczanie, porządkowanie i archiwizowanie danych o postępach uczniów.
Praca z prezentacjami multimedialnymi wzbogaca proces dydaktyczny i uatrakcyjnia zajęcia. Uczniom ułatwia zrozumienie treści, pobudza wrażenia estetyczne i rozwija myślenie twórcze poprzez ułatwione kojarzenie odległych faktów i zdarzeń. Tworzenie prezentacji przyczyniło się do podniesienia umiejętności w tym zakresie co wzbogaciło mój warsztat pracy i podniosło jakość pracy.

§8 ust. 2 pkt. 3

Treść zadania:

Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz udział w pracach zespołów nauczycielskich.

§8 ust. 2 pkt. 3

Treść zadania:

Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

W trakcie stażu starałam się dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Wspomagałam nauczycieli stażystów i mianowanych poprzez dzielenie się informacjami na temat tworzenia planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji a także dzielenie się materiałami zgromadzonymi podczas stażu.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem polegało również na publikowaniu na portalach edukacyjnych własnych artykułów, planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się nie tylko z młodszymi stażem nauczycielami, ale również z tymi doświadczonymi. Służyłam pomocą w obsłudze dziennika elektronicznego, wypisywaniu i drukowaniu arkuszy ocen uczniów i świadectw. Pomagałam w organizacji wycieczek i wyjazdów do teatru. Udostępniałam innym nauczycielom materiały samodzielnie przeze mnie przygotowane – sprawdziany, testy, karty pracy, rozkłady materiałów, scenariusze imprez i uroczystości oraz prezentacje multimedialne.
Jako koordynator programu „Mały Mistrz” dzieliłam się wiedzą dotyczącą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, prowadziłam te zajęcia wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz pomagałam w wyborze metod nauczania tak, aby proces nauczania był atrakcyjny i adekwatny do poziomu rozwoju wychowanków.

Efekty:

Potrafię się dzielić doświadczeniem i wiedza z nauczycielami. Wymiana doświadczeń przyczynia się do ciągłego doskonalenia warsztatu pracy i dzięki temu podnosi poziom kształcenia w szkole. Uczniowie uczestniczą w ciekawych lekcjach, wzrasta ich motywacja i chęć do nauki. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przyczyniło się również do sprawnego i szybkiego rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych. Wspólne działania pomogły w formułowaniu wniosków i wytycznych do dalszej pracy.
Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kompetencje a poprzez wymianę doświadczeń podwyższa się poziom kształcenia i wychowania w szkole przez co uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauczaniu.
Dobrze dobrane metody pozwoliły nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej na atrakcyjne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i były odpowiednie dla rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Przyczyniło się do tego, że uczniowie nie byli zniechęceni do różnych form ruchu, chętnie uczestniczyli w zajęciach co wpłynęło na wyższą frekwencjię osób ćwiczących na lekcjach wychowania fizycznego.

2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz udział w pracach zespołów nauczycielskich.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, a także z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej polegała na wymianie informacji, wspólnego przygotowywania konkursów, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych. Formalne i nieformalne spotkania były dobrą okazją aby wzbogacać swoja wiedzę i wyciągać wnioski dla siebie z doświadczeń innych nauczycieli. Przepływ informacji z nauczycielami uczącymi języka angielskiego i religii w klasie, w której byłam wychowawcą przyczynił się do sprawnego i szybkiego rozwiązywania problemów wychowawczych, co przyczyniło się również do podniesienia bezpieczeństwa podczas zajęć.
Na początku każdego roku szkolnego brałam udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, którego zadaniem było ustalenie Planu Pracy Szkoły oraz harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych. Celem było również opracowywanie lub modyfikacja planów pracy na rok szkolny oraz wymiana spostrzeżeń i doświadczeń.
Będąc członkiem zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji wewnętrznej dzieliłam się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Opracowywałam ankiety dla rodziców, uczniów i nauczycieli, analizowałam wyniki i opracowywałam sprawozdania i wnioski do dalszej pracy n podstawie przeprowadzonych badań. Wyniki pracy zespoły zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Efekty:

Efektem współpracy między nauczycielami było podwyższenie jakości funkcjonowania szkoły. Podczas dzielenia się warsztatem pracy pomiędzy nauczycielami naszej szkoły pogłębiłam swoje umiejętności, łatwiej wykonywałam powierzone mi zadania.
Spotkania w różnych zespołach zadaniowych były korzystne dla poprawy jakości pracy naszej szkoły. Wnioskami dzieliliśmy się z dyrekcją i innymi nauczycielami tak, aby proces nauczania i wychowania był jeszcze bardziej usprawniony. Praca w zespołach nauczycielskich przyczyniła się do lepszego komunikowania się i przekazywania informacji pomiędzy nauczycielami naszej szkoły.
Współpraca z nauczycielami uczącymi w jednej klasie pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemów i sprawne ich rozwiązywanie. Dzięki współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcami klas możliwe jest organizowanie i sprawne przeprowadzanie różnych imprez i konkursów.

§8 ust. 2 pkt. 4a

Treść zadania:

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Wdrażanie programów działań edukacyjnych.
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu wspierającego dziecko.

§8 ust. 2 pkt. 4a

Treść zadania:

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Wdrażanie programów działań edukacyjnych.

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!
Program edukacji antytytoniowej dla klas I – III szkół podstawowych prowadzony przez Państwowy Inspektorat Sanitarny. Program miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby pala przy nich papierosy. Program składał się z pięciu zajęć warsztatowych, w których stosowałam metody aktywizujące. Pracowaliśmy w małych grupach co pozwoliło na prowadzenie rozmów i konfrontowanie wiedzy. Odgrywałam rolę doradcy i koordynatora a nie osoby kontrolującej. Uczniowie pracowali i dochodzili do wniosków samodzielnie. Efektem pracy były sformułowane wnioski i prace plastyczne o tematyce antytytoniowej.

Efekty:

Dzięki programowi profilaktycznemu uczniowie uporządkowali i poszerzyli swoją wiedze na temat skutków palenia na zdrowie ludzkie. Kształtowała się w nich postawa odpowiedzialności za zdrowie własne i bliskich. Uświadamiałam dzieciom szkodliwość palenia tytoniu. Uczniowie zostali uwrażliwieni na szkodliwe działanie dymu papierosowego.
Program ten doskonale wpisał się w działania profilaktyczno – wychowawcze szkoły. Dzięki udziałowi w nim poszerzyliśmy działalność szkoły, podnieśliśmy poziom świadomości uczniów. Współpraca między nauczycielami zaowocowała zapisami w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym Szkoły.

Mleko w szkole.
Dzieci spędzają w szkole przeciętnie 5 – 6 godzin. Biorąc pod uwagę, że wielu uczniów nie je systematycznie posiłków w szkole a część z nich przychodzi do szkoły bez śniadania takie programy jak „Mleko w szkole” mają ogromne znaczenie. Celem akcji była dbałość o zdrowie dzieci oraz edukacja w zakresie żywienia

Efekty:

Każde dziecko dostawało kartonik mleka. Oprócz tego, że rozdawałam każdorazowo mleko w klasie, w której byłam wychowawcą korzystałam z materiałów edukacyjnych i wplatałam tematykę w zajęcia lekcyjne. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie żywienia .
Rodzice uzyskali informację na temat programu. Na spotkaniu wywiadowczym przedstawiłam im zasady programu, informacje na temat żywienia i korzyści płynących z picia mleka.
Dzięki udziałowi w takich projektach u uczniów są kształtowane pozytywne nawyki i postawy a dzięki temu szkoła spełnia nie tylko rolę edukacyjną ale też wychowawczą.

Owoc w szkole.
W ramach programu dla szkół, który ma celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety udostępniane są w szkołach owoce i warzywa. Aby program taki jak ten był skuteczny konieczne są kompleksowe i cykliczne działania nauczycieli i rodziców.
Otrzymaliśmy poradnik dla nauczycieli, rodziców i broszurę dla uczniów. Zawierały one treści dotyczące zasad prawidłowej diety, opis wybranych owoców i warzyw. Materiały te wsparły szkołę w działaniach edukacyjnych.
Zasady zdrowego żywienia to wiedza, którą wplatałam w scenariusze prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych. Aby teoria zamieniła się w nawyk wymaga praktyki dlatego w trakcie zajęć organizowałam warsztaty kulinarne. W ramach tych zajęć wraz z uczniami przygotowywaliśmy zdrowe potrawy i uczyliśmy się jak prawidłowo komponować posiłki.

Efekty:

Program „Owoc w szkole” był doskonałym sposobem n prezentację i utrwalanie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Dzieci na zajęciach uczyły się posługiwać podstawowymi narzędziami, ćwiczyły i usprawniały dłonie, ćwiczyły koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczyły wszystkie zmysły. Uczyły się dobrze i zdrowo jeść by być zdrowym.
Jako nauczyciel uaktualniłam swoją wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i przekazałam ją rodzicom. Rodzice zapoznali się z materiałami edukacyjnymi oraz pomagali w dotarciu do dzieci i zmianie ich nawyków żywieniowych. Szkoła jako placówka edukacyjno – wychowawcza jest zobowiązana do kształtowania nawyków i postaw prozdrowotnych, co dzięki takim programom się udaje.

„Mały Mistrz”.
Poziom aktywności fizycznej dzieci systematycznie spada, dlatego konieczne jest opracowanie specjalnych programów, które pomogłyby odwrócić ten proces. Jednym z takich programów był prowadzony przez Małopolski Związek Sportowy w Krakowie program „Mały Mistrz”. ”. Celami programu było:
• zachęcanie nauczycieli do prowadzenia bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z podstawą programową;
• zachęcanie uczniów do podejmowania zróżnicowanej aktywności fizycznej;
• rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych (orientacji przestrzenna, szybkość reagowania, równowaga, różnicowanie ruchów i rytmizowanie), mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu motoryki małej dziecka;
• monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I – III szkół podstawowych;
• zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności najmłodszych uczniów.
Ideą programu „Mały Mistrz” było propagowanie aktywnej postawy zdobywania odznak sportowych. Aby otrzymać odznakę uczeń bierze udział w próbie sprawnościowej dobranej do odpowiedniej dyscypliny sportowej. Program obejmuje sześć bloków tematycznych. Poszczególne bloki (dyscypliny) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z kalendarzem roku szkolnego i dostosowane są do warunków atmosferycznych.
Program „Mały Mistrz”, jak każda aktywność fizyczna niesie ze sobą wiele skutków na tle biologicznym, psychicznym i społecznym. Zmianie ulega sprawność fizyczna, która jest sprawdzana za pomocą baterii testów.
W ramach programu prowadziłam zajęcia wychowania fizycznego, zbierałam, opracowywałam i umieszczałam na stronie internetowej dane dotyczące pomiarów i sprawności uczniów. Moim zadaniem było także promowanie programu co czyniłam na stronie internetowej szkoły oraz dokumentowanie i stworzenie prezentacji na temat organizacji i przeprowadzenia programu w naszej szkole.

Efekty:
Rozpoczęcie przez dzieci 6 i 7- letnie nauki w szkole powoduje ograniczenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka, spowodowane jest to koniecznością dostosowania się do wymogu siedzenia w ławce przez większość czasu trwania lekcji.
Moim zadaniem jako nauczyciela było promowanie zasad zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Przekazywałam wiedzę, kształtowałam postawy i zachowania wpływające na styl życia. Badania, które prowadziłam wykazały, że po roku uczestnictwa w programie poprawie uległy wyniki wszystkich testów sprawnościowych zarówno w grupie chłopców, jak i w grupie dziewcząt.
Regularna aktywność fizyczna przyczyniła się do pozytywnych zmian nie tylko w obszarze sprawności fizycznej ale także do zmian w budowie ciała. Program ten odegrał ważną rolę w profilaktyce nadwagi i otyłości oraz podniósł poziom sprawności fizycznej. Dzięki rozmowom z rodzicami i prowadzeniem zajęć nastąpiła aktywizacja dzieci i kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu już od najmłodszych lat. Starałam się wyrabiać nawyk ruchu oraz wyposażać dzieci w taką wiedzę i umiejętności, aby dbały o swoje ciało, sprawność i zdrowie.

2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu wspierającego dziecko.

Będąc wychowawcą klasy pierwszej, która w całości składała się z dzieci sześcioletnich stanęło przede mną zadanie integracji klasy oraz wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
Na zajęciach dodatkowych prowadziłam zajęcia kółka tanecznego pt. „Taniec uczy i bawi”. Celem tego programu było zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka, poznanie tańców integracyjnych, zabaw ruchowych, rozwijanie zdolności dziecka a także aktywny udział w życiu klasy co sprzyja integracji zespołu.
Treść zajęć obejmowała ruch przy muzyce, zabawy taneczne ze śpiewem, zabawy integracyjne i naukę układów tanecznych do wybranych piosenek.
Program wykorzystałam także do pracy z zespołem taneczno – wokalnym „Tralalinki”, który prowadziłam przez 4 lata w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.
Od najwcześniejszych lat bardzo ważne jest rozwijanie twórczych możliwości dziecka za pomocą różnych form wychowania estetycznego. Jedną z nich jest plastyka. Wychowanie plastyczne jest elementem procesu wychowania w szkole. Zajęcia plastyczne dają dziecku radość, wzmacniają poczucie własnej wartości, sprzyjają przyswajaniu form współżycia tj. samodzielności, wytrwałości, gotowości do współdziałania. Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność ( klejenie, lepienie, malowanie, wycinanie, projektowanie, składanie ) poprawiają sprawność manualną. Biorąc to pod uwagę prowadziłam kółko plastyczne.
Celami zajęć było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych, pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, promowanie prac i ich autorów poprzez prezentacje na gazetkach oraz rozwijanie i wspieranie poczucia własnej wartości.
Tematyka zajęć obejmowała tworzenie kartek świątecznych, upominków dla najbliższych, dekoracji świątecznych, dodatków do stroju na bal karnawałowy, dekoracji do sali lekcyjnej oraz prac inspirowanych porami roku. Uczniowie rozwijali różne techniki plastyczne.
Rozpoczynając pracę jako wychowawca klasy pierwszej zostałam koordynatorem zespołu nauczycieli do opracowania Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie dziecka z orzeczeniem w szkole . Podstawą do przygotowania programu były informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, którą stworzyłam wraz ze współpracownikami. Dokument został przygotowywany na pierwszy etap edukacyjny, a jego ewaluacja odbywała się 2 razy w roku szkolnym. Rodzice otrzymali kopię wielospecjalistycznej oceny i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz jego ewaluacji.
W IPET zostały zawarte następujące informacje:
• zakres dostosowań wymagań edukacyjnych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
• zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów;
• zajęcia rewalidacyjne;
• formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wraz z określeniem rodzaju zajęć i ich wymiaru godzinowego;
• działania wspierające rodziców ucznia, zakres współpracy z rodzicami i innymi podmiotami;
• rodzaj i sposób dostosowania warunków kształcenia (w zależności od potrzeb).
Podstawowym celem IPET BYŁO przygotowanie do jak najpełniejszej samodzielności uczennicy, doskonalenie umiejętności społecznych służących dobremu funkcjonowaniu oraz pełna integracja społeczna.

Efekty:

Dzięki realizacji programów uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, prezentowali swoje umiejętności, uczyli się współpracować w zespole i aktywnie uczestniczyli w życiu klasy.
Realizacja zajęć dodatkowych pomogłam mi poznać dzieci w nowych sytuacjach. Podczas zajęć i zabaw następowała integracja uczniów. Starałam się tworzyć dobre warunki do rozwoju dzieci a także usprawniłam swoją pracę wychowawczą. Praca z dziećmi zaowocowała większym zaufaniem dzieci względem mojej osoby. Pomogło to w dotarciu do uczniów i ułatwiło szybkie i skuteczne rozwiązanie zaistniałych problemów i trudności dzieci.
Zajęcia z zespołem taneczno - wokalnym były nowym doświadczeniem, przygotowywane przeze mnie wraz z zespołem aranżacje piosenek były wielokrotnie prezentowane na różnych imprezach, których współorganizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
Przygotowywanie IPET I wielospecjalistyczna ocena uczennicy pozwoliła mi na poznanie dziewczynki. Wszystkie działania były podejmowane regularnie, efektywnie i adekwatnie do potrzeb. Doprowadziły do zaspokojenia potrzeb: odrębności, samodzielności, a równocześnie integracji społecznej i poczucia wspólnoty. Skonstruowanie dokumentu, jego wdrożenie i ewaluacja wzbogaciły mój warsztat pracy a także przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego ruchowo w społeczności klasowej i szkolnej. Wszystko to wpłynęło na jakość pracy szkoły.

§8 ust. 2 pkt. 4c

Treść zadania:

Poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego.
2. Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym.
3. Angażowanie rodziców w życie placówki oraz dostarczanie informacji środowisku rodzinnego na jego temat.
4. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną.

§8 ust. 2 pkt. 4c

Treść zadania:

Poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego.
Jakość szkoły tworzy bardzo wiele czynników. Bardzo ważne jest współdziałanie rodziców, nauczycieli oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.
W czasie trwania stażu starałam się współpracować z placówkami ze środowiska lokalnego.
Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Podegrodziu polegała na edukacji uczniów na temat oszczędzania, pracy urzędników. W Ramach współpracy klasa pierwsza zaprosiła dyrektor banku na uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej. W imieniu dyrektor na uroczystość przybyła pracownica banku. Była to również okazja dla uczniów, aby po zakończonej akademii w rozmowie z pracownikiem zadawać pytania dotyczące pracy urzędników w banku. Uczniowie otrzymali drobne upominki a także Książeczki Szkolnej Kasy Oszczędności.
Współpraca z Parafią Rzymsko – Katolicką polegała na ciągłym kontakcie z księżmi, angażowaniu ich w życie klasy. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka jest Pierwsza Komunia Święta, która była organizowana przy współpracy z księdzem katechetą uczącym religii w klasie, w której byłam wychowawcą. Wycieczka klasowa w klasie trzeciej również tradycyjnie jest organizowana we współpracy z księdzem. Charakter tej wycieczki oprócz celów krajoznawczych i turystycznych zawierał w sobie również elementy kultu religijnego.
Gminny Ośrodek Kultury w ramach współpracy ze szkołą zaprosił klasę na spektakl „O czym marzą drzewa” , było to przedstawienie namawiające do ochrony środowiska i kształtujące postawę proekologiczną. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury to także udział w Przeglądzie Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych Gminy Podegrodzie, gdzie uczniowie naszej szkoły mieli szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i umiejętności.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to także instytucja, z którą współpracowałam. Jedna z rodzin w klasie, w której byłam wychowawcą miała trudności dotyczące opieki i wychowania dzieci. Został jej przydzielony asystent rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Moja współpraca z asystentem rodziny polegała na częstych spotkaniach, na których omawialiśmy sytuację rodziny, planowaliśmy wspólne działania i poddawaliśmy je ewaluacji. Moim zadaniem było również wspieranie uczniów, pomoc w nadrabianiu zaległości na zajęciach wyrównawczych oraz spotkania i rozmowy z rodzicami na temat uczniów i sposobów pracy z dziećmi w domu.
W czasie trwania stażu współpracowałam również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Starym Sączu. Moje działania w tym zakresie były nakierowane na jak najpełniejsze wykonanie zaleceń poradni w stosunku do niepełnosprawnej ruchowo uczennicy, której byłam wychowawczynią.
Organizowanie zajęć z dziećmi ze świetlicy dawało mi wiele satysfakcji. Wspólne kolędowanie, wykonywanie kartek okolicznościowych czy tańce przyczyniały się do integracji grupy. Dzieci miały okazję do poznania różnych technik plastycznych, tańców integracyjnych a wspólne zajęcia były bardzo miłą formą spędzania czasu wolnego.

Efekty:
Moje działania podjęte w ramach podjęcia współpracy z różnymi instytucjami miały na celu integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym, promowanie osiągnięć szkoły, jej wychowanków i nauczycieli, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczności lokalnej.
Współpraca z lokalnymi instytucjami przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat ich funkcjonowania, pozwoliła na pozyskanie wsparcia finansowego ze strony Rady Rodziców do wycieczek klasowych oraz do organizacji wyjazdów na spektakle teatralne do Podegrodzia i Starego Sącza. Wspólne wyjścia i wyjazdy sprzyjają integracji uczniów, lepszej relacji uczeń – nauczyciel, a także rozwijają zainteresowania uczniów i pogłębiają wiedzę o regionie, ciekawych miejscach. Udział w przedstawieniach uwrażliwia na sztukę i kształtuje odpowiednie zachowania w miejscach publicznych.
Ważnym aspektem współpracy z jednostkami była pomoc uczniom mającym trudności w nauce i rodzinom, które napotykają problemy opiekuńczo - wychowawcze. W takich wypadkach ważne jest kompleksowe i długotrwałe działanie, które gwarantuje osiągnięcie zamierzonych efektów. Jako wychowawca klasy dawałam wsparcie rodzicom i prowadziłam rozmowy na temat pracy z dzieckiem w domu.
Praca w Miejskim Ośrodku Kultury oraz współpraca ze świetlicą dała mi również wiele satysfakcji w pracy z dziećmi i możliwość przekazania im wiedzy i umiejętności.
Poszerzyłam swoją wiedzę , doskonaliłam umiejętność pedagogizacji rodziców oraz współpracy z różnymi instytucjami.
Od września będę również współpracowała z parafialnym oddziałem Caritas poprzez prowadzenie Szkolnego Koła Caritas.

2. Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym.
Organizowanie uroczystości szkolnych, konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów to doskonała okazja do prezentowania osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.
Na uroczystości takie jak Wigilia Szkolna, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy Świąt Bożego narodzenia zapraszani byli Wójt Gminy Podegrodzie oraz Radni z Brzeznej. Akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki były z kolei okazją do integrowania środowiska rodzinnego i szkoły. Uczniowie mieli szansę pokazać swoje umiejętności i zaprezentować się nie tylko przed nauczycielami i kolegami ale także przed władzami gminy czy rodzinami.
Osiągnięcia uczniów każdorazowo były prezentowane przeze mnie na stronie internetowej szkoły, a także kilkakrotnie w formie artykułów do czasopisma lokalnego pt. „Wieści Podegrodzkie” i na stronę internetową https://podegrodzkie.info/.
Dorobek uczniów naszej szkoły to nie tylko sukcesy w konkursach i udział w uroczystościach i imprezach szkolnych. To także przygotowywane przez same dzieci upominki dla bliskich. Wraz z dziećmi ze świetlicy kilkakrotnie przygotowywałam upominki na Dzień Babci, Dzień Dziadka, dzień Mamy i Taty, kartki okolicznościowe i świąteczne. Wszystkie prace dzieci prezentowane były również na gazetkach ściennych, które były na bieżąco aktualizowane.

Efekty:

Poprzez wszystkie działania związane z prezentowaniem osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym starałam się promować szkołę i jej wychowanków oraz podnosić jakość jej pracy. Uczniowie byli zmotywowani do brania udziału w różnych przedsięwzięciach. Szkoła współtworzyła życie kulturalne wsi. Dla mnie jako nauczyciela była to okazja do podnoszenia swoich umiejętności oraz zdobywania doświadczenia w organizowaniu różnych imprez kulturalno – oświatowych.

3. Angażowanie rodziców w życie placówki oraz dostarczanie informacji środowisku rodzinnego na jego temat.
Praca w szkole wymaga współpracy z rodzicami. Od tejże współpracy zależy powodzenie wielu przedsięwzięć.
Aby skutecznie i efektywnie współpracować z rodzicami na pierwszym spotkaniu wywiadowczym przeprowadziłam ankietę dotyczącą oczekiwań rodziców, poznawałam opinie i pomysły na współpracę.
Współpraca z rodzicami była bardzo owocna. Rodzice aktywnie włączali się w pomoc przy organizacji różnych uroczystości klasowych. Spotkania z rodzicami były też okazją do rozmów z uczniami na temat wykonywanych przez rodziców pracy zawodowej. Rodzice uczestniczyli w określaniu pracy szkoły w trójce klasowej oraz jako przedstawiciele w Radzie Rodziców. Aktywnie uczestniczyli w planowaniu imprez, uroczystości oraz sprawowali opiekę nad dziećmi w trakcie wycieczek klasowych.
Dostarczanie informacji środowisku rodzinnemu na temat życia placówki odbywało się na powyżej wspomnianych uroczystościach, apelach, spotkaniach. Wszelkie informacje na temat szkoły, spotkań rodziców z wychowawcą czy dni otwartych szkoły były umieszczane przeze mnie na stronie internetowej szkoły i na bieżąco aktualizowane. Informacje na temat przebiegu realizacji programu „Mały Mistrz” były przygotowane w formie prezentacji multimedialnej i przedstawione rodzicom.
Rodzice na bieżąco byli informowani o osiągnięciach dziecka. Udzielałam im porad w sprawach wychowawczych i pracy z dzieckiem w domu. Poznawałam potrzeby wychowawczo – opiekuńcze dzieci. W trakcie spotkań z rodzicami starałam się organizować również krótkie pogadanki o uzależnieniach, agresji bezpieczeństwie w szkole celem pedagogizacji rodziców.
Bardzo ważnym elementem współpracy z rodzicami było zapraszanie ich na imprezy i uroczystości szkolne. Dzieci mogły zaprezentować rodzicom swoje umiejętności a rodzice mieli okazję obserwowania wydarzeń i życia placówki.
Rodzice, którzy byli najbardziej zaangażowani w pracach na rzecz klasy i szkoły otrzymywali dyplomy i wyróżnienia.

Efekty:

Poprzez wszelkie moje działania dotyczące angażowania rodziców w życie szkoły i dostarczaniu im na bieżąco informacji dotyczących wydarzeń w placówce współpraca z rodzicami bardzo się zacieśniła.
Rodzice byli zadowoleni ze współpracy zarówno ze mną jak i dyrekcją szkoły. Wraz z innymi nauczycielami wychodziliśmy naprzeciw oczekiwaniom rodziców. W razie potrzeby prowadziłam pogadanki lub wzywałam rodziców indywidualnie aby skutecznie i szybko reagować na wszelkie sytuacje stwarzające zagrożenie dla uczniów.
Uczniowie mogli zaprezentować się przed rodzicami w czasie apeli, zintegrować się podczas wycieczek i poszerzać swoją wiedzę podczas rozmów z rodzicami przy okazji ich pobytu w szkole.
Szkoła zyskała w oczach rodziców jako placówka, która oprócz funkcji dydaktycznej potrafi zapewnić dzieciom opiekę i kształtuje odpowiednie postawy.
4. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną.
W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres trwania stażu byłam wychowawcą klasy. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. Obserwacje te pomogły zdiagnozować potrzeby i możliwości moich uczniów. Wielokrotnie w klasie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa.
Zorganizowałam klasową akcję „Sprzątanie świata”, dzięki której uczniowie nauczyli się jak dbać o środowisko przyrodnicze by niebyło zanieczyszczone.
Przez cały okres stażu starałam się prowadzić ewaluację swojej pracy jako nauczyciela i wychowawcy. Jako wychowawca klasy sześciolatków stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy.
Co roku organizowałam wigilie klasowe, mikołajki, wspólne wyjścia i wyjazdy.
Rokrocznie organizuję również Dzień Sportu w obchodach Dnia Dziecka w naszej szkole, którego głównym celem jest integracja całej społeczności uczniowskiej. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem.
W zależności od potrzeb spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie. Sprawowałam opiekę podczas wycieczek organizowanych przez innych nauczycieli oraz wspólnie z nimi oraz opiekę podczas organizowanych w szkole zabaw integracyjnych, andrzejkowych i karnawałowych oraz prowadziłem konkurencje sportowe podczas Dnia Dziecka. Opieka nad uczniami podczas „Biegu Mikołajkowego” oraz podczas wyjazdów na basen w ramach projektu „Już pływam” również była sprawowana przeze mnie.

Efekty:

Dzięki wszystkim podejmowanym przeze mnie działaniom zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Starałam się poznać ich świat, życie, marzenia, problemy, co uwzględniałam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałem informacje o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy i ich charakter.

§8 ust. 2 pkt. 4e

Treść zadania:

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
W trakcie trwania stażu starałam się promować szkołę w środowisku lokalnym. Jednym z działań w tym temacie było redagowanie sprawozdań z konkursów, wycieczek, relacji z przeprowadzonych działań i umieszczałam je wraz ze zdjęciami na stronie internetowej szkoły.
Redagowałam lub współredagowałam również artykuły do czasopisma lokalnego „Wieści Podegrodzkie”.
Brałam z uczniami udział w akcjach charytatywnych, konkursach.
Od września będę opiekunem Szkolnego Koła Caritas. Działalność moja i członków koła również przyczyni się do promocji szkoły.

Efekty:

Przygotowując wiele imprez i uroczystości szkolnych oraz konkusów poszerzam działalność szkoły we współpracy z instytucjami, fundacjami. Systematycznie administrowałam stroną internetową.

2. Współorganizowanie akcji charytatywnych oraz akcji na rzecz środowiska.
Wspierając działania szkoły uczestniczyłam w akcji „Góra Grosza”. Wspólnie z wychowankami przeprowadziłam zbiórkę pieniędzy, a zebrane grosze przeliczyłam i przekazałam koordynatorowi akcji.
Od kilku lat systematycznie zbieramy nakrętki plastikowe, są one odbierane przez rodziców niepełnosprawnego dziecka. dochód ze sprzedaży służy wsparciem finansowym rehabilitacji chłopca.
Co roku organizujemy zbiórkę w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Wybieramy rodzinę z bazy rodzin i wraz z uczniami gromadzimy rzeczy, których najbardziej potrzebują. W większości są to artykuły spożywcze oraz odzież.
Zorganizowałam klasową akcję „Sprzątania świata”. Uczniowie po krótkich zajęciach mieli możliwość spaceru i zaobserwowania jak bardzo zanieczyszczona jest nasza najbliższa okolica.
Wraz z klasą wzięliśmy udział w akcji „Czyste powietrze, czysta sprawa”, która poruszała ważne tematy czystego powietrza i zagrożeń wynikających z jego zanieczyszczania. Uczniowie uczyli się jak przeciwdziałać zanieczyszczeniu i kształtować postawy proekologiczne.

Efekty:

Potrafię przeprowadzić akcje charytatywne, uświadamiać uczniów o potrzebie takich akcji oraz zmotywować ich do udziału. Staram się pomagać rodzinom w trudnej sytuacji. Uczestnictwo szkoły w wyżej wymienionych akcjach uwrażliwia dzieci na ludzkie krzywdy. Widząc nieszczęścia innych ludzi zaczynają doceniać to, co mają sami.
Dbam o środowisko, kształtuję w uczniach postawy proekologiczne, uczę ich jak dbać o zdrowie własne i innych. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniom, sortowaniu odpadów.

3. Nawiązanie współpracy z nauczycielami i instytucjami.
Współpracując z wydawnictwami otrzymałam różne pomoce naukowe, które mogłam wykorzystać do pracy dydaktycznej. Mam również dostęp do zasobów internetowych udostępnionych przez wydawnictwa. Stanowią one ciekawe uzupełnienie i urozmaicenie zajęć. Zaglądając na strony internetowe wydawnictw poszerzyłam własny zbiór materiałów.
Aby poszerzyć ofertę szkoły, sprostać wymaganiom uczniów, rodziców oraz wymaganiom wynikającym z planu pracy szkoły współpracowałam z następującymi instytucjami:
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Starym Sączu;
• Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu;
• Bankiem Spółdzielczym w Podegrodziu;
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
• Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Sączu;
• Organizatorami akcji „Nie pal przy mnie proszę”;
• Organizatorami projektu „Mały Mistrz”;
• Zespołami redakcyjnymi „Wieści Podegrodzkich”
Współpraca z nauczycielami była konieczna przy konsultacjach problemów wychowawczych i niepowodzeń w szkole. Starałam się również poznawać sytuację rodzinną uczniów by lepiej zrozumieć ich postępowanie i reagować adekwatnie do sytuacji.

Efekty:

Współpraca z wydawnictwami umożliwiła mi pozyskanie ciekawych materiałów co uatrakcyjniło lekcje i wpłynęło na motywacje uczniów do nauki.
Dzięki współpracy z instytucjami i nauczycielami mogłam właściwie reagować w trudnych sytuacjach i zapewnić pomoc uczniów, przez co podnosiłam jakość szkoły. Uwrażliwiałam uczniów na konieczność odpowiedniego zachowania w szkole i poza nią. Motywowałam słabszych uczniów do nauki, poprawy ocen.
Praca w szkole nauczyła mnie systematyczności, odpowiedzialności i cierpliwości, uczenia pokonywania trudności uczniom mającym trudności w nauce. Mam wiele satysfakcji z odniesionych sukcesów, które motywują mnie do dalszej pracy.

4. Organizacja i współorganizacja wycieczek i imprez okolicznościowych.
Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych i imprez okolicznościowych to część pracy w szkole nauczyciela – wychowawcy.
Poprzez organizowanie wycieczek umożliwiałam uczniom poznanie regionu. Celem wycieczek było poszerzenie wiedzy uczniów, zwiedzanie zabytków, ale także przyjemne spędzanie czasu wolnego.
Jako kierownik wycieczek organizowałam następujące wyjazdy:
• Wycieczka do kopalni soli w Bochni;
• Wycieczka do Niedzicy;
• Wycieczka do Krynicy;
• Współorganizacja wyjazdów do teatru.
Inne podejmowane zadania w zakresie imprez szkolnych to:
• Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas Powiatowego Biegu Mikołajkowego;
• Organizacja zabaw andrzejkowych i karnawałowych;
• Akademie i apele z okazji świąt i uroczystości szkolnych
• Dzień Dziecka.

Efekty:

Potrafię organizować wycieczki szkolne z zachowaniem przepisów BHP, określić ich cele oraz opracować program. Wycieczki, które organizowałam przyniosły wiele korzyści – uczniowie mieli możliwość poznania nowych miejsc, kształtowałam w nich postawy aktywnego wypoczynku na łonie natury, w znacznym stopniu przyczyniły się do zintegrowania klasy. Uczniowie Wzbogacili swoją wiedzę. Dla mnie była to okazja do nawiązania nowych znajomości i zacieśnienia współpracy z nauczycielami naszej szkoły. Wycieczki mają także duże znaczenie dla mnie, jako nauczyciela – wychowawcy. Dzięki nim lepiej poznaję swoją klasę, nastroje panujące w zespole, mam okazję rozmawiać z uczniami o ich pasjach, problemach, planach na przyszłość. Obserwacja uczniów poza szkołą jest bardzo istotna przyczynia się do lepszego ich poznania i, a zebrane doświadczenia mogłam wykorzystać w pracy pedagogicznej.

§8 ust. 2 pkt. 5

Treść zadania:

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo – edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji, materiałów dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym.

§8 ust. 2 pkt. 5

Treść zadania:

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
Obserwacja możliwości i zachowania ucznia oraz jego środowiska rodzinnego jest podstawą w pracy nauczyciela wychowawcy. Istota pracy jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami oraz kierowanie zespołem klasowym.
Poznanie środowiska rodzinnego pozwoliło mi w późniejszym czasie zrozumieć zachowania uczniów i ich przyczyny. Ważna jest również wiedza na temat spędzania czasu wolnego przez uczniów. Ma on wpływ na wyniki w nauce. Wszystkie informacje uzyskiwałam w efekcie prowadzonych przeze mnie wywiadów z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Wnikliwe i systematyczne obserwacje pozwoliły na ocenę postępów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
W ramach współpracy z rodzicami w czasie spotkań omawiałam bieżące sprawy klasowe i szkolne, informowałam o wynikach w nauce i frekwencji. Z rodzicami uczniów sprawiających najwięcej trudności byłam w stałym kontakcie telefonicznym. Rodzice byli na bieżąco informowani o kłopotach wychowawczych i podjętych działaniach. Zawsze byłam otwarta na rozmowę z rodzicami o problemach moich uczniów.
Bardzo ważna jest rola rodzica w procesie nauczania, zwłaszcza w początkowych etapach edukacji dziecka. Rodzice poprzez kontrolę postępów, motywowanie go do pracy, pomoc w pokonywaniu trudności oraz zapewniając odpowiednie warunki do pracy w domu wspomagają proces dydaktyczny.
Wiedza rodziców na temat ich dziecka pozwala im na poznanie możliwości dziecka i skuteczna pomoc w razie trudności.
Możliwość współpracy ze szkołą daje rodzicom realny wpływ na życie placówki.

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo - edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji, materiałów dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym.
Prawidłowo realizowane działania pedagogiczne musza być poparte umiejętnością rozpoznawania przez nauczyciela możliwości uczniów. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych jest bardzo ważne. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie uczniom jak najlepszych warunków w szkole. Jest to niezwykle ważne gdy mamy do czynienia z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych lub wychowawczych.
Praca z dziećmi obfituje w różne sytuacje problemowe zarówno wychowawcze jak i dydaktyczne. Poniżej przedstawiam dwa przypadki, których rozwiązania się podjęłam.

Opis i analiza problemu.
Identyfikacja problemu.
Obejmując opieką wychowawczą klasę pierwszą składającą się z dzieci sześcioletnich oraz uczennicy siedmioletniej z mózgowym porażeniem dziecięcym stanęłam przed bardzo trudnym zadaniem. Z jednej strony była to adaptacja dzieci sześcioletnich do warunków szkolnych i integracja zespołu a z drugiej zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do pracy w szkole.
Zachowanie jednego z uczniów, Arka było wyjątkowo uciążliwe. Chłopiec okazywał niepokój ruchowy, chodził po klasie bez celu, wyjmował różne przedmioty z szafek i bawił się nimi. Odmawiał pisania w zeszycie, a kiedy w nim pisał robił to bardzo szybko i niedbale. Często wybuchał złością, był agresywny w stosunku do kolegów i był bardzo gadatliwy. Jego zachowanie na zajęciach przeszkadzało innym uczniom i zakłócało pracę nauczyciela. Szczególnie dokuczał jednemu chłopcu, który z kolei był bardzo niedojrzały emocjonalnie, często płakał, nie radził sobie z porażką i łatwo było wyprowadzić go z równowagi. Między nimi dochodziło do ciągłych kłótni a nawet rękoczynów. Oprócz tego Arek chciał zdominować klasę kreując się na przywódcę.
Celem moich działań była pomoc w radzeniu sobie z emocjami i zlikwidowanie zachowań agresywnych. Bardzo ważne było stworzenie w grupie przyjaznej atmosfery i unikanie konfliktów.
Geneza i dynamika zjawiska.
Arek jest młodszym z dzieci państwa K. Rodzice dziecka są po rozwodzie. Chłopiec mieszka z matką i siostrą w sąsiedztwie dziadków (rodziców matki) i rodzeństwa matki. Uczeń nie radzi sobie z sytuacją w domu. Otoczony jest opieką matki, która w domu często sobie z nim nie radzi. Arek często dostaje kary, które są egzekwowane, ale nie Przenosza skutku. Brakuje mu męskiego wzorca osobowego, często opowiada o wujkach i o tym jak spędza z nimi czas. Ojciec ma wyznaczone dni, w które widuje się z dziećmi. Odbiera je wtedy ze szkoły i spędza z nimi czas.
Pod względem dydaktycznym Arek nie budzi większych zastrzeżeń, ma bogaty zasób słownictwa, wiedzę na podstawowe tematy, jest bardzo sprawny fizycznie. Zadane prace wykonuje szybko i niestarannie. Podczas zajęć często zajmuje się rzeczami niezwiązanymi z tematem, przerywa zajęcia aby opowiedzieć o swoich przeżyciach, doświadczeniach lub o tym co wydarzyło się zeszłego dnia w domu.
Nie potrafi dostosować się do reguł i zasad panujących w klasie, często kłóci się z rówieśnikami, próbuje ich przekrzyczeć. Problemy z rówieśnikami najczęściej rozwiązuje z użyciem siły fizycznej. Decyzje podejmuje impulsywnie. Ma duży wpływ na rówieśników w grupie.
Najbardziej dokucza Arturowi, który jest dzieckiem bardzo niedojrzałym emocjonalnie, nie radzi sobie z przegraną i jest bardzo płaczliwy. Arkowi wyraźną satysfakcję sprawia dogadywanie, przedrzeźnianie i docinanie Arturowi. Na tym tle dochodzi między nimi do sprzeczek i przepychanek na każdej lekcji.
Arek jest bardzo sprawny fizycznie, często chce być przywódcą i poza wygraną nic nie ma dla niego znaczenia. Często nagina reguły w taki sposób, żeby być na pierwszym miejscu. W rywalizacji zespołowej o niepowodzenia obwinia rówieśników.

Znaczenie problemu.
Arek przez swoje zachowanie w stosunku do kolegów i koleżanek jest powoli wykluczany z grupy. Dzieci zrzucają na niego winę jeśli dochodzi między nimi do konfliktów. Inni uczniowie w ramach obrony przed Arkiem również stają się agresywni. Cała sytuacja dezintegruj e klasę. Prowadzenie lekcji staje się bardzo trudne, wręcz niemożliwe gdy duża część zajęć poświęcana jest na uspokajanie uczniów i próby łagodzenia konfliktów.
Prognoza negatywna.
Jeżeli zaniedbane zostaną oddziaływania naprawcze agresywne zachowania Arka pogłębią się i staną się niebezpieczne dla niego i otoczenia. Pozostawiony sam sobie nie poradzi sobie z problemem a agresja i przemoc staną się reakcją trwałą. U chłopca utrwalą się wzory zachowań co utrudni mu przystosowanie się do życia w grupie. Zostanie odizolowany przez dzieci ze swojej klasy przez co poczuje się samotny i wyobcowany.

Prognoza pozytywna.
Jeżeli zostaną wdrożone odpowiednie środki i oddziaływania zmierzające do zmniejszenia agresji można spodziewać się efektów pozytywnych. Wyciszenie złych emocji i przede wszystkim umiejętność radzenia sobie z nimi w sytuacjach stresujących oraz uświadomienie sobie konsekwencji własnych działań wpłynie na pozytywny rozwój społeczny i emocjonalny.

Propozycje rozwiązań.
Celem działań było to aby dziecko zintegrowało się z rówieśnikami, przestrzegało zasad i umów obowiązujących w grupie. Bardzo ważne jest stworzenie w grupie przyjaznej atmosfery, unikanie konfliktów oraz nabycie przez ucznia umiejętności opanowania zniecierpliwienia i ruchliwości podczas zajęć.
Zadanie, które stanęło przede mną wymagało pracy z dzieckiem poprzez okazywanie cierpliwości, wyrozumiałości i konsekwencji w działaniu, prowadzenia rozmów z chłopcem oraz uważnego słuchania go. Bardzo ważne jest kierowanie prostych poleceń ustnych skierowanych bezpośrednio do ucznia a także włączanie go w zadania i działania grupy.
Działania aby przyniosły pożądany efekt muszą być prowadzone równolegle z pracą z dzieckiem w domu. Kontakt z matką chłopca musi być częsty i stały aby oddziaływania wychowawcze były ujednolicone i skuteczne.

Wdrażanie oddziaływań.
W każdym działaniu najważniejsza jest systematyczność i cierpliwość. W pracy z dzieckiem dbałam o to aby na zajęciach siedział w odpowiednim miejscu, kierowałam do niego krótkie, konkretne polecenia, wykorzystywałam jego aktywność na drobne prace na rzecz klasy i pomoc dyżurnym. W czasie zajęć odnosiłam się do kontraktu klasowego, który wisiał w widocznym miejscu. Wskazywałam na konsekwencje nieprzestrzegania zasad : zapisy w ocenach z zachowania, upomnienia wychowawcy. Motywowałam Arka pochwałami, dostrzeganiem jego mocnych stron. Codzienne rozmowy z chłopcem, które nie dotyczyły jego zachowania a tematów, którymi się interesował sprawiły, ze po pewnym czasie zmieniło się jego nastawienie w stosunku do mnie. Wzbudziłam jego zaufanie. Konsekwencja w działaniu sprawiła, że czuł respekt do moich decyzji i starał się wypełniać polecenia z odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Udział w zawodach sportowych, przedstawieniach szkolnych oraz prace, które wykonywał w klasie rozładowały napięcie nerwowe i ruchowe.
Równolegle do pracy z dzieckiem prowadziłam systematyczne rozmowy i spotkania z matką chłopca. Arek został przez nią zapisany do psychologa dziecięcego, z którym pracował raz w tygodniu. Chłopiec zapisany został do klubu piłkarskiego. Trenował dwa razy w tygodniu. Praca w klubie oprócz tego, że pomogła w rozładowaniu napięcia to dała możliwość osiągania sukcesów na tym polu.

Efekty oddziaływań.
Moje działania nie od razu przyniosły efekt. Rozwiązania wprowadzałam stopniowo, równolegle z pracą matki i psychologa. Dziecko potrzebowało czasu aby nauczyć się jak poprawić swoje zachowanie. Coraz rzadziej zdarzały się działania impulsywne dezorganizujące pracę grupy. Wdrażane działania pokazały pozytywny obraz dziecka. Zarówno nauczyciele jak i matka znają jego mocne strony. Obecnie Arek zapisał się do sekcji pływackiej. Cztery razy w tygodniu uczęszcza na basen na treningi a wybuchy agresji są już sporadyczne. W sytuacjach dla niego trudnych prosi o pomoc.

Opis i analiza przypadku.
Identyfikacja problemu.
Do klasy pierwszej, której byłam wychowawczynią uczęszczała siedmioletnia dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Miała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starym Sączu ze względu na niepełnosprawność ruchową.
Dziewczynka pochodzi z pełnej rodziny. Ma pięcioro rodzeństwa. Do klasy wraz z Faustyną chodziła jej młodsza o rok siostra. Ojciec dzieci pracował przy budowach na wyjeździe. Dziećmi zajmowała się matka, która jednak nie potrafiła zapewnić im należytej opieki i z tego względu rodzinie został przydzielony asystent rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a potem kurator sądowy.
Uczenie dziecka z porażeniem mózgowym było dla mnie dużym wyzwaniem. Postawiłam sobie za cel aby dziewczynka oprócz postępów w nauce dobrze czuła się w klasie i by była zaakceptowana przez rówieśników.

Geneza i dynamika zjawiska.
Dziecięce porażenie mózgowe jest zespołem zaburzeń motorycznych będącym skutkiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Porażenie mózgowe nie ma charakteru postępującego i jest często spotykanym problemem okołoporodowym.
U Faustyny widoczne są zaburzenia motoryki dużej i małej. Zauważyłam także problemy z mową na skutek obniżonej sprawności języka i warg oraz niska sprawność grafomotoryczna – nieprawidłowo trzyma narzędzie pisarskie.
Zapoznałam się i przeanalizowałam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a w szczególności zalecenia do pracy z dzieckiem. Przeprowadziłam z wychowawczynią oddziału przedszkolnego, która uczyła dziecko w poprzednim roku szkolnym. Rozmowy prowadziłam aby poznać charakter dziecka oraz jego umiejętności i trudności.
Przeprowadziłam również rozmowę z matką dziecka aby dowiedzieć się w jaki sposób pracuje w domu z dziewczynką. Okazało się ze matka nie pracuje z dzieckiem w domu. Jest to osoba bardzo roszczeniowa, trudna w rozmowie. Stwierdziła, że skoro Faustyna chodzi do szkoły , uczęszcza na zajęcia wynikające z zaleceń poradni i pracuje w domu z asystentem rodziny to nie ma konieczności aby i ona pomagała jej w nauce. Rozmowy z matką odbywały się najczęściej na zebraniach wywiadowczych. W ciągu roku szkolnego kontakt z nią był ograniczony, nie odbierała telefonów bądź wyłączała telefon. W razie nagłych wypadków i konieczności pomocy kontaktowałam się z asystentem rodziny. Zarówno Faustyna jak i jej młodsza siostra notorycznie spóźniały się do szkoły, były nieprzygotowane do zajęć, brakowało im przyborów, często zapominały książek. Bardzo często opuszczały zajęcia w szkole a zaległości nie nadrabiały.
Przeczytałam kilka publikacji na temat pracy z dzieckiem z porażeniem mózgowym m.in. „Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Część 3. Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” pod red. Ewy Mazanek, „Efekty integracji dzieci niepełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym” Krystyna Barłóg.

Znaczenie problemu.
Praca z uczniem niepełnosprawnym to bardzo złożony i długotrwały proces. Ważne jest integrowanie dzieci społecznie. Chciałam aby dziewczynka odnalazła się w klasie, została zaakceptowana przez koleżanki i kolegów, by czuła się częścią klasy. Ważne było także aby Faustyna jak najwięcej skorzystała z lekcji i zajęć dodatkowych, by nie była jedynie biernym uczestnikiem zajęć. Miałam nadzieję, że w miarę swoich możliwości rozwijała swoje zdolności. Zdawałam sobie sprawę z tego, że dziewczynka będzie wymagała wolniejszego tempa pracy, że będzie potrzebowała więcej uwagi i pracy indywidualnej, stopniowego zwiększania wymagań wobec niej. Miałam nadzieję, że również współpraca z matką będzie na poziomie, który zapewni Faustynie rozwój oraz, że praca zapoczątkowana na zajęciach będzie kontynuowana w domu.

Prognoza negatywna.
Jeżeli zaniedbane zostaną oddziaływania naprawcze dziewczynka nie nawiąże bliższych kontaktów z rówieśnikami. Rozwój umiejętności społecznych dziecka zostanie zahamowany podobnie jak rozwój emocjonalny. Odrzucenie przez klasę wpłynie na samoocenę dziewczynki. Nie będzie w stanie pokonać trudności szkolnych a więc nie poszerzy swojej wiedzy i umiejętności.

Prognoza pozytywna.
Jeżeli zostaną wdrożone odpowiednie środki i oddziaływania zmierzające do rozwiązania problemu dziecko zintegruje się z klasą, zawiążą się pozytywne stosunki koleżeńskie pomiędzy Faustyną a pozostałymi uczniami. Nastąpi rozwój emocjonalny dziecka. Poczucie wartości uczennicy wzmocni się co pozytywnie wpłynie na jej samoocenę. Dzięki zajęciom dodatkowym nastąpi poprawa w funkcjonowaniu dziecka w szkole, poszerzy ono swoją wiedze i umiejętności.

Propozycje rozwiązań.
Moje działania będą skupiały się na zintegrowaniu niepełnosprawnej dziewczynki z rówieśnikami poprzez stwarzanie życzliwej i przyjaznej atmosfery oraz kształtowanie pozytywnych stosunków koleżeńskich pomiędzy uczniami. W uczniach pełnosprawnych rozwinę postawy tolerancji i otwartości na innych. Ważne jest przełamywanie barier i strachu pomiędzy dziećmi. Na zajęciach dodatkowych skupić należało się na budowaniu pozytywnej samooceny dziewczynki i poczucia własnej wartości, doskonaleniu zachowań społecznych oraz stymulowaniu i dynamizowaniu rozwoju ucznia. Wszystkie te cele mogą być realizowane tylko wtedy gdy działania będą systematyczne, długotrwałe, prowadzone przez różnych specjalistów równolegle i kontynuowane w domu.

Wdrażanie oddziaływań.
Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka jako koordynator zespołu stworzyłam wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. W dokumencie tym zostały opracowane formy pomocy dla uczennicy. Zajęcia rewalidacyjne były prowadzone dwa razy w tygodniu, zajęcia logopedyczne i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze jeden raz w tygodniu.
Na zajęciach ćwiczona była motoryka duża i mała, wykonywane były ćwiczenia manualne i grafomotoryczne. Doskonaliłyśmy umiejętności matematyczne, czytania i pisania.
Początkowo dziewczynka chodziła niechętnie na zajęcia, jej częste nieobecności sprawiły, że zajęcia straciły swą systematyczność. Po wielokrotnych rozmowach z matką i ojcem dziecka oraz asystentem rodziny sytuacja uległa poprawie.
W klasie Faustyna miała miejsce zapewniające stabilna i bezpieczną pozycję ciała oraz swobodę ruchów. Zadania miała dostosowane do jej możliwości ruchowych i manipulacyjnych. Kiedy tego potrzebowała zawsze zapewniałam jej pomoc. Uczniowie pełnosprawni udzielali jej również wsparcia i pomocy. Brała udział w przedstawieniach i życiu klasy i szkoły na miarę swoich możliwości. Wszystkie te działania sprawiały jej radość i dawały wiarę we własne siły i podnosiły poczucie jej wartości.
Z Faustyną pracowałam przez trzy lata. W tym czasie starałam się włączyć ją do społeczności klasowej i szkolnej. Odbywało się to przez włączanie jej do zabaw i gier zespołowych, wspólne śpiewanie piosenek, pracę w grupach oraz tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie.
Wspierałam rozwój emocjonalny dziecka poprzez tworzenie relacji z uczennicą, poprzez okazywanie jej zainteresowania, rozmowy o życiu poza szkolnym. Zwracałam na nią uwagę nie tylko podczas lekcji ale także podczas dyżurów na korytarzu.
Działania wspierające rodziców polegały na rozmowach, Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Część 3. Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” pod red. Ewy Mazanek pedagogizacji, informowaniu o wymaganiach w stosunku do dziecka i jego postępach. Rodzice dostawali instrukcje do pracy z dzieckiem w domu.

Efekty oddziaływań.
Zakres dostosowań został opracowany na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas I etapu edukacyjnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową. Cele edukacyjne i terapeutyczne zostały zrealizowane. Uczennica poczyniła postępy w umiejętnościach i funkcjonowaniu w szkole. Jest coraz bardziej samodzielna, wymaga jednak nadzoru i pomocy nauczyciela. Uczennica uczestniczyła we wszystkich formach zajęć, choć uczęszczała na nie nieregularnie. Sytuacja uległa poprawie odkąd zaczęłam współpracować z asystentem rodziny.
W trakcie realizacji IPET nauczyciele i specjaliści współpracowali ze sobą. Wymieniali się informacjami dotyczącymi funkcjonowania dziecka w szkole. Praca polegająca na wspomaganiu uczennicy prowadzona była systematycznie przez wszystkich nauczycieli.
Formy pracy z uczennicą polegały na pracy indywidualnej na zajęciach rewalidacyjnych i pracy w grupie na zajęciach wyrównawczych i terapii logopedycznej. Zajęcia indywidualne pozwoliły na efektywne ćwiczenia i utrwalanie umiejętności i wiadomości. Zajęcia grupowe wpłynęły na rozwój kontaktów rówieśniczych uczennicy.
Na początku roku szkolnego rodzice zostali poinformowani o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jakie zaplanowane zostały dla uczennicy. Rodzice byli informowani o postępach dziewczynki, głownie na zebraniach wywiadowczych oraz podczas indywidualnych rozmów. . Na spotkaniu wywiadowczym w styczniu 2017 roku ojcu dziewczynki zostały przekazane dokumenty do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu. Rodzice zobowiązali się do wykonania badań w Poradni celem uzyskania opinii bądź orzeczenia na kolejny etap edukacyjny.
Działania terapeutyczno – edukacyjne były właściwie dobrane dla uczennicy. Stała współpraca nauczycieli i specjalistów przyczyniła się do wzmocnienia postępów dziecka. Metody i formy pracy przyniosły oczekiwany skutek, pomogły w nabywaniu nowych umiejętności i wiadomości oraz podniosły samoocenę uczennicy.
Większość zamierzonych celów zostało osiągniętych, dziewczynka świetnie czuje się w klasie, ma koleżanki, jest zauważana przez innych uczniów na korytarzu szkolnym. Wiem, że chętnie uczęszcza do szkoły. Bardzo mile zaskoczyli mnie pozostali uczniowie, nie mieli żadnych problemów z akceptacją dziecka, a podjęte przeze mnie działania na rzecz integracji z klasą pogłębiły poczucie wspólnoty klasowej.

Podsumowanie.

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. W ciągu stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć zawodowo i osobiście. Wykorzystywałem je w codziennej pracy.
Dostrzegam wkład pracy każdego ucznia na miarę jego możliwości, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby. Zwracam uwagę na rozwijanie umiejętności kluczowych, tj. pracę w grupie, umiejętność współpracy i współdziałania, kulturalnego komunikowania się, dociekliwość i dążenie do celu.
Staram się pracować metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy, jakie posiada szkoła oraz moich własnych. W wychowaniu uczniów zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, zasady tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach, wiarę we własne możliwości. Jestem otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W dalszym ciągu będę rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zawsze wypełniałam swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2016/2017 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości.
Zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić, jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.