X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42296
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Izabela Bednarczyk
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Morskich
Adres szkoły: ul. Szpitalna 1
76-150 Darłowo
Stanowisko: nauczyciel wychowawca w internacie
Posiadane wykształcenie: wyższe
Czas trwania stażu: rok i dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu: mgr Robert Gorgol

I. CEL NADRZĘDNY

Podniesienie poziomu jakości pracy

II. CEL PODRZĘDNY

Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poznanie idei, zadań, organizacji, obowiązujących reguł i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i internacie
3. Uczestnictwo w roli obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych wychowawców,
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie z prowadzącymi obserwowanych zajęć;
4. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze, co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą w obecności, której zajęcia zostały przeprowadzone;
5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Nawiązanie współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018 r.)
Ustawa z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela z późn. zm. (Dz.U. 2018 poz. 967)

Plan działania według wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt 1).
Lp. Zadanie • Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Analiza przepisów oświatowych. - Ustawa o systemie oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenia MEN. Cały okres stażu Znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy.
2. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły i internatu, zadaniami im powierzonymi i organizacją pracy - Analiza dokumentów szkoły (statuty, regulaminy,procedury),
- udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej i Rady Wychowawców,
- rozmowy z innymi wychowawcami Wrzesień 2018 Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, Rady Wychowawców, notatki własne
3. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole i internacie - analiza dokumentów i obserwacja pracy innych wychowawców,
- rzetelne wypełnianie dokumentacji Cały okres stażu Dziennik zajęć grupy, adnotacje w dzienniku elektronicznym
4. Nawiązanie współpracy nauczyciela stażysty z opiekunem stażu - rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,
- zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu:
- określenie zakresu obowiązków stażysty,
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
- opracowanie zasad współpracy. Wrzesień 2018 Kontrakt dotyczący planu rozwoju i zasad współpracy z opiekunem stażu
5. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Napisanie planu rozwoju zawodowego Do 20 września 2018 Plan rozwoju zawodowego
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć Cały okres stażu Notatki własne, scenariusze zajęć, zaświadczenia
7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju Czerwiec 2020 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji Czerwiec 2020 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(§6 ust.2 pkt 2)*.
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z programem wychowawczym w internacie Szczegółowa analiza dokumentów wychowawczych obowiązujących w internacie Wrzesień 2018 Notatki własne
2. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów zajęć Wrzesień 2018 Terminarz zajęć, scenariusze
3. Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela wychowawcę Obserwacja i omówienie zajęć; zapisanie wyników obserwacji. Cały okres stażu – raz w miesiącu Wnioski z obserwacji w formie notatki
4. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły Prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami zawartymi w programie wychowawczym, przestrzeganie zasad BHP i p.poż., realizacja powierzonych zadań Cały okres stażu Notatki własne
5. Indywidualizacja pracy z uczniem Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Szczególne wsparcie dla wychowanków mających problemy z nauką języka polskiego Cały okres
stażu Notatki własne
6. Promowanie
zdrowego stylu życia
wychowanka i zapobieganie uzależnieniom - prowadzenie zajęć, pogadanek dotyczących dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne wychowanka
- tematyka prawidłowego
i racjonalnego odżywiania się
- problemy higieny osobistej i konieczności jej przestrzegania
- profilaktyka antynikotynowa, antyalkoholowa i antynarkotykowa. Cały okres
stażu Notatki własne, zapisy w dzienniku
7. Wspomaganie
aktywności
wychowanków Organizacja konkursów okolicznościowych, przygotowywanie gazetek tematycznych, turniejów sportowych Cały okres
stażu Notatki własne, fotografie
8. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy Cały okres
stażu Autoanaliza, ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkolenia niezbędnej do podniesienia kwalifikacji
9. Dzielenie się
posiadaną wiedzą i
doświadczeniem
z innymi
nauczycielami Publikacje Planu Rozwoju Zawodowego i scenariuszy zajęć wykorzystywanych w pracy w internacie na portalach internetowych Cały
okres stażu Publikacja na stronach internetowych
Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowanie nauczania (§6 ust.2 pkt 3)*
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z uczniami, ich sytuacja rodzinną, środowiskiem Analiza informacji zawartych w podaniach uczniów, ankietach osobowych, kartach osobowych wychowanków, przeprowadzenie ankiety poznawczej, indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami Cały okres stażu Notatki
z indywidualnych
rozmów, wnioski z ankiety poznawczej, wpisy w dzienniku grupy i dzienniku elektronicznym, wypełnione karty obserwacji
2. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i internatu Planowanie, organizacja i udział w wydarzeniach dotyczących życia szkoły i internatu Cały okres stażu Notatki, fotografie, informacje na stronie internetowej
3. Prowadzenie obserwacji uczniów podczas zajęć Dostosowanie zajęć do możliwości uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby mające problemy z nauką języka polskiego Cały okres stażu Notatki własne, wpisy w dzienniku grupy i dzienniku elektronicznym
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (§6 ust.2 pkt 4)*
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wykorzystanie wiedzy z dydaktyki Przeprowadzanie zajęć ze szczególnym wykorzystaniem dostępnych środków dydaktycznych Cały okres stażu Notatki własne
2. Realizacja działań z zakresu programu wychowawczego Przygotowanie zajęć z wychowankami na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, respektowania przepisów prawa Cały okres stażu Notatki własne, wpisy w dzienniku grupy
3. Współpraca z rodzicami Udział w zebraniach dla rodziców, dniach otwartych szkoły, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Cały okres stażu Adnotacje w kartach obserwacji, dzienniku grupy, notatki własne
4. Pomoc w sytuacjach konfliktowych uczniów Rozmowy z uczniami, mediacje. Cały okres stażu Notatki własne, zapisy w kartach obserwacji i dzienniku grupy
5. Studiowanie literatury pedagogicznej z zakresu wychowania, dydaktyki i psychologii, wymiana doświadczeń Analiza literatury przedmiotu, zapowiedzi wydawniczych, nowinek czytelniczych z zakresu przebiegu procesu wychowania
Cały okres stażu Potwierdzenia, wydruki komputerowe, oferty wydawnicze
Umiejętność wykorzystywania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego (§6 ust.2 pkt 5)*
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Udział w pracach zespołu zadaniowego wychowawców Uczestnictwo w zebraniach zespołu, podejmowanie zadań wynikających z realizacji planu pracy zespołu. Cały okres stażu Notatki własne
2. Udział w szkoleniach i doskonaleniach metodycznych. Udział w szkoleniach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli i wydawnictwa pedagogiczne, udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych Cały okres stażu Certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia
3. Stosowanie na zajęciach umiejętności zdobytych w czasie doskonalenia Indywidualizacja zajęć, motywowanie do nauki i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne Cały okres stażu Teczka stażysty, w tym scenariusze, notatki, wpisy
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych (§6 ust.2 pkt 6)*
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych oraz informatycznych podczas realizacji zajęć. Wykorzystanie komputera podłączonego do internetu w celu odtworzenia: muzyki, filmów instruktażowych, programów wychowawczych Cały okres stażu Własne notatki, wpisy w dzienniku grupy
2. Doskonalenie umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych Przygotowywanie scenariuszy zajęć Cały okres stażu Własne notatki, scenariusze
3. Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej Tworzenie i opracowanie dokumentacji nauczyciela stażysty, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych, platformy LIBRUS SYNERGIA, komunikatora Messenger, udostępnianie zdjęć i informacji za pomocą portalu Facebook Cały okres stażu Dokumenty nauczyciela stażysty
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 7)*
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wstępna samoocena Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski Cały okres stażu Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych wychowawców Omawianie obserwowanych zajęć z opiekunem stażu i wyciągnięcie wniosków Raz w miesiącu Arkusze obserwacji, notatki własne
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy zajęć i potrzebnych środków dydaktycznych,
konsultacje z opiekunem, analiza
przeprowadzonych zajęć, ewaluacja Raz w miesiącu Scenariusze zajęć, notatki własne, wnioski
4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Cały okres stażu Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym
5. Analiza i samoocena swojej pracy, określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena, analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Cały okres stażu Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 8)*
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły Rozmowa z innymi wychowawcami Wrzesień 2018 Notatki własne
2. Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów i rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków Rozmowy z rodzicami i opiekunami uczniów, współpraca z wychowawcami klas, indywidualne rozmowy z uczniami, zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpraca ze szkolnym pedagogiem Cały okres stażu Notatki własne, adnotacje w kartach obserwacji
3. Zapoznanie się z wykazem instytucji wspierających proces wychowawczy Rozmowa w zespole wychowawczym, własne poszukiwania instytucji Cały okres stażu Wykaz instytucji wraz ze spisem numerów telefonów
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych mieszkańców internatu Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, rozmowy w zespole wychowawczym, udział w szkoleniach Cały okres stażu Spis przeczytanych pozycji, notatki własne, zaświadczenia
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych nauczyciela wychowawcy w internacie Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów Według potrzeb Notatki własne
6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie wychowawczej i jej działalności w środowisku lokalnym Udział w uroczystościach szkolnych, angażowanie w działalność wolontarystyczną, kształtowanie nawyku bezinteresownej pomocy koleżeńskiej Cały okres stażu Fotografie, notatki, publikacje na portalach, adnotacje w dzienniku grupy, karty obserwacji wychowanków
Plan może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Plan rozwoju zawodowego opracowała Izabela Bednarczyk

Podpis opiekuna stażu ........................................

........................................
Data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.