X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42288
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty na stopień
nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta:
Agata Piskorczyk

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agata Piskorczyk
2. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole ......................
3. Stanowisko: nauczyciel
4. Posiadane wykształcenie: magisterskie
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe,
pedagogika społeczno–opiekuńcza – studia magisterskie
pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki – studia licencjackie

II. Staż:

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2020r.
Opiekun stażu: mgr Beata Mynarska-Siwiec

III. Cel główny: uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy.
3. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i ich omawianie.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Plan rozwoju zawodowego.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola (§ 6 ust. 2 pkt 1)

Lp
Zadania
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego, tj. tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Wrzesień 2018r.
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
- krótkie notatki z analizy przepisów
2
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Wrzesień 2018
- omówienie i opracowanie zasad współpracy
3
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie do zatwierdzenia Dyrektorowi Przedszkola
Do 20.09.2018
- Plan Rozwoju Zawodowego
4
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola:
- Statut Przedszkola
- Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników
i konspektów
- udział w zebraniach Rad
Pedagogicznych
Wrzesień 2018 – maj 2020
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu - zapisy w dzienniku - pisanie scenariuszy zajęć - listy obecności
5
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu Plac Zabaw WSiP
Wrzesień 2018
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
6
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
Analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola
Wrzesień 2018
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
7
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, kart hospitacji
Cały okres trwania stażu
- teczka stażysty
8
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
Czerwiec 2020
- sprawozdanie z realizacji stażu
9
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Czerwiec 2020
- wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

2. Umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola (§ 6 ust. 2 pkt 2 )

Lp
Zadania
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Poznanie zasad konstruowania planów pracy

Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego Plac Zabaw, Wydawnictwo WSiP
Cały okres stażu
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
2
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
Systematycznie przez cały okres stażu
- zgromadzone scenariusze
3
Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Codziennie głośne czytanie przedszkolakom
Cały okres stażu
- zapisy w dzienniku
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
4
Udział w akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Realizacja wybranych działań ekologicznych na podstawie przesłanych bezpłatnych materiałów edukacyjnych
Cały okres stażu
- zapisy w dzienniku
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
5
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
- lektura czasopism psychologiczno-pedagogicznych
Cały okres stażu
-zaświadczenia o ukończonych kursach
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
6
Współorganizowanie imprez przedszkolnych i uroczystości okoliczności
Dzień Przedszkolaka, impreza mikołajkowa, Wigilijka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty
Cały okres stażu
- zdjęcia,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
7
Wykorzystywanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji
Cały okres stażu
- spis przydatnych stron internetowych,
- teczka stażysty
8
Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
Na bieżąco przez okres stażu
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola oraz na stronie internetowej

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3 )

Lp
Zadania
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Współpraca z rodzicami
Rozmowy z rodzicami. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka. Spotkania z rodzicami. Spotkania okolicznościowe

Cały okres trwania stażu

- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- plany zebrań z rodzicami
2
Poznanie potrzeb i możliwości dzieci w prowadzonej grupie
Stała obserwacja dziecka. Rozmowy indywidualne z dzieckiem. Praca indywidualna z dzieckiem według potrzeb.

Cały okres trwania stażu
- zapisy w dzienniku
3
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych
Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu. Udział w wycieczkach przedszkolnych. Przygotowanie dzieci do wystąpień.

Cały okres trwania stażu
- zdjęcia,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)

Lp
Zadania
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

Przygotowanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu. Omówienie zajęcia. Zrealizowanie zamierzonych celów. Opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form. Pokorne przyjmowanie uwag
Cały okres trwania stażu
- scenariusze zajęć
2
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
Obecność i obserwacja na zajęciu. Omówienie zajęcia.
Cały okres trwania stażu
- arkusze zajęć obserwowanych przez stażystę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.