X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42298
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju Zapoznałam się ze zmianami w procedurze uzyskania awansu

III 2019 Prawidłowo sformułowane dokumenty
Wniosek o kontynuacje stażu
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
III 2019 Wniosek
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Aneks do Planu rozwoju zawodowego III 2019 Aneks planu rozwoju
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju Opracowanie sprawozdania
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego V 2020 Ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Systematyczne zapoznawanie się
ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny regulaminy.
Praca w zespole rekrutacji i zapisywaniu dzieci do Oddziału przedszkolnego
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora

2. Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje) Cały okres stażu Zaświadczenia
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej Cały okres stażu Lista obecności

3. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Cały okres stażu Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych
Materiały, pomoce
Tworzenie własnego warsztatu pracy; materiałów dydaktycznych, do dekoracji sali Początek każdego roku szkolnego Teczka dokumentacji danej grupy, zdjęcia, plany, scenariusze spotkań

Wpisy do dziennika zajęć
Cały okres stażu Dziennik zajęć
Opracowanie i realizacja planów współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym
2018/2019
2019/2020
Prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej Cały okres stażu Teczka obserwacji danej grupy, teczka diagnozy gotowości szkolnej danej grupy

Pomoc przy prowadzeniu strony internetowej przedszkola Według potrzeb Strona internetowa
4.

5.
Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy

Organizowanie uroczystości przedszkolnych Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego Marie Montessori, Muzyka B. Strauss, Orffa , Labana, Ruchu rozwijającego W. Sherborne, „Gimnastyki Mózgu” P. Dennisona itd..
Wdrażanie „ Aktywny Piątek” jako dzień aktywności według pomysłu dzieci Cały okres stażu Scenariusze, wpisy do dziennika
Uczestniczenie w konkursach szkolnych i przedszkolnych, występach, festiwalach, spektaklach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci Cały okres stażu Prace dzieci
Zdjęcia
Zaświadczenia
Dyplomy
4. Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy „ Dzień Przedszkolaka”
„Andrzejki”
„ Mikołajki”
„Wigilia”
„Zabawa Choinkowa”
„ Dzień Babci i Dziadka”
„Dzień Kobiet”
„I Dzień Wiosny”
„Dzień Ziemi’
„Konstytucji 3 Maja”
„Święto Rodziny”

Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku
Zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera Cały okres stażu
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, hospitacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera Na bieżąco Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu Cały okres stażu
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli

Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego Pozyskanie informacji z Internetu (np. na temat szkoleń, zmian w prawie oświatowym, nowości wydawniczych, itp..).
Cały okres stażu
2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola Aktualizowanie strony internetowej przedszkola Na bieżąco Strona internetowa

3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
Okres stażu Płyty DVD, CD
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi Okres stażu Prezentacje
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego Okres stażu Zdjęcia
4. Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefonu komórkowego Komunikowanie się z rodzicami, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora, rodziców, nauczycieli
Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, współpraca i kontakt z dyrektorem placówki za pomocą poczty e-mail (np. plany pracy, ważne informacje na temat nowych przepisów prawa oświatowego) Według potrzeb

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami Wspólne rozwiązywanie problemów Okres stażu
Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach Okres stażu Opinie nauczyciela
2. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli kontraktowych
Przeprowadzenie zajęć otwartych z wykorzystując metodę Weroniki Sherborne,
- nauczycieli
(w szczególności dla nauczycieli kontraktowych)

Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń Okres stażu Notatki
Zajęcia u Pani Małgorzaty Lubera
Wpis do dziennika
Zajęcia u Pani Krystyny Chodór
Zajęcia u pani Edyty

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” Program stażu
Okres stażu Kopia programu
Prace dzieci
Zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Diagnozowanie dzieci Poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci

Podjęcie działań wyrównujący start szkolny Cały okres stażu

Przedstawienie rodzicom wyników diagnozy
Arkusze diagnozy
2. Praca z dzieckiem zdolnym

Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów
Okres stażu Dyplomy, podziękowania, zdjęcia
3. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów Rozwijanie zainteresowań
Aktywny piątek
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Okres stażu Adnotacja w dzienniku

4. Współpraca z instytucjami
kulturalno – oświatowymi

Biblioteka Publiczna w Ostrowach Tuszowskich

Muzeum Etnograficzne Kolbuszowa

Komenda Policji Kolbuszowa

Straż Pożarna Kolbuszowa

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
(Caritas)

Współpraca ze Szkołą Podstawową
Im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach

Współpraca ze Służbą Zdrowia

Cykliczny udział w zajęciach bibliotecznych, wystawach, imprezach, konkursach.
Wypożyczanie książek dla dzieci.
Zapoznanie z tradycjami lokalnymi

Udział w pogadankach podczas cyklicznych spotkań w przedszkolu.

Spotkanie w remizie ,zapoznanie z OSP
Ostrowy Tuszowskie

Włączenie się w organizację zbiórek-pomoc dla potrzebujących
Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych

Spotkania w szkole np. Korespondencja z rówieśnikami oglądanie przedstawień, udział w zabawach ,zajęciach
Udział w pogadankach z pielęgniarką (higiena, zdrowy tryb życia) 2019/2020

Cały Okres
Stażu

Wg potrzeb

Cały Okres stażu Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Listy, kartki
Zdjęcia

Adnotacja w dzienniku

5. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
Rozwijanie zainteresowań Organizowanie wycieczki do „ Fabryki Czekolady” w Rzeszowie”
IV 2019

Adnotacje w dzienniku
Karty wycieczek,
Zdjęcia
6. Udział w akcjach ogólnopolskich Zbiórka makulatury
Zbiórka nakrętek Raz w roku
7. Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą Czytanie bajek przez nauczyciela, rodziców, zaproszonych gości.
Udział w projekcie „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury” Cały okres stażu Notatka w dzienniku
8. Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich Udział w pogadankach, warsztatach i wystawach
Ochrona i propagowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego
Rozwijanie zainteresowań dzieci Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku
Zdjęcia

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju Zapoznałam się ze zmianami w procedurze uzyskania awansu

III 2019 Prawidłowo sformułowane dokumenty
Wniosek o kontynuacje stażu
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
III 2019 Wniosek
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Aneks do Planu rozwoju zawodowego III 2019 Aneks planu rozwoju
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju Opracowanie sprawozdania
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego V 2020 Ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Systematyczne zapoznawanie się
ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny regulaminy.
Praca w zespole rekrutacji i zapisywaniu dzieci do Oddziału przedszkolnego
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora

2. Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje) Cały okres stażu Zaświadczenia
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej Cały okres stażu Lista obecności

3. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Cały okres stażu Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych
Materiały, pomoce
Tworzenie własnego warsztatu pracy; materiałów dydaktycznych, do dekoracji sali Początek każdego roku szkolnego Teczka dokumentacji danej grupy, zdjęcia, plany, scenariusze spotkań

Wpisy do dziennika zajęć
Cały okres stażu Dziennik zajęć
Opracowanie i realizacja planów współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym
2018/2019
2019/2020
Prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej Cały okres stażu Teczka obserwacji danej grupy, teczka diagnozy gotowości szkolnej danej grupy

Pomoc przy prowadzeniu strony internetowej przedszkola Według potrzeb Strona internetowa
4.

5.
Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy

Organizowanie uroczystości przedszkolnych Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego Marie Montessori, Muzyka B. Strauss, Orffa , Labana, Ruchu rozwijającego W. Sherborne, „Gimnastyki Mózgu” P. Dennisona itd..
Wdrażanie „ Aktywny Piątek” jako dzień aktywności według pomysłu dzieci Cały okres stażu Scenariusze, wpisy do dziennika
Uczestniczenie w konkursach szkolnych i przedszkolnych, występach, festiwalach, spektaklach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci Cały okres stażu Prace dzieci
Zdjęcia
Zaświadczenia
Dyplomy
4. Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy „ Dzień Przedszkolaka”
„Andrzejki”
„ Mikołajki”
„Wigilia”
„Zabawa Choinkowa”
„ Dzień Babci i Dziadka”
„Dzień Kobiet”
„I Dzień Wiosny”
„Dzień Ziemi’
„Konstytucji 3 Maja”
„Święto Rodziny”

Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku
Zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera Cały okres stażu
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, hospitacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera Na bieżąco Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu Cały okres stażu
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli

Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego Pozyskanie informacji z Internetu (np. na temat szkoleń, zmian w prawie oświatowym, nowości wydawniczych, itp..).
Cały okres stażu
2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola Aktualizowanie strony internetowej przedszkola Na bieżąco Strona internetowa

3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
Okres stażu Płyty DVD, CD
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi Okres stażu Prezentacje
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego Okres stażu Zdjęcia
4. Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefonu komórkowego Komunikowanie się z rodzicami, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora, rodziców, nauczycieli
Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, współpraca i kontakt z dyrektorem placówki za pomocą poczty e-mail (np. plany pracy, ważne informacje na temat nowych przepisów prawa oświatowego) Według potrzeb

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami Wspólne rozwiązywanie problemów Okres stażu
Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach Okres stażu Opinie nauczyciela
2. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli kontraktowych
Przeprowadzenie zajęć otwartych z wykorzystując metodę Weroniki Sherborne,
- nauczycieli
(w szczególności dla nauczycieli kontraktowych)

Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń Okres stażu Notatki
Zajęcia u Pani Małgorzaty Lubera
Wpis do dziennika
Zajęcia u Pani Krystyny Chodór
Zajęcia u pani Edyty

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” Program stażu
Okres stażu Kopia programu
Prace dzieci
Zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Diagnozowanie dzieci Poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci

Podjęcie działań wyrównujący start szkolny Cały okres stażu

Przedstawienie rodzicom wyników diagnozy
Arkusze diagnozy
2. Praca z dzieckiem zdolnym

Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów
Okres stażu Dyplomy, podziękowania, zdjęcia
3. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów Rozwijanie zainteresowań
Aktywny piątek
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Okres stażu Adnotacja w dzienniku

4. Współpraca z instytucjami
kulturalno – oświatowymi

Biblioteka Publiczna w Ostrowach Tuszowskich

Muzeum Etnograficzne Kolbuszowa

Komenda Policji Kolbuszowa

Straż Pożarna Kolbuszowa

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
(Caritas)

Współpraca ze Szkołą Podstawową
Im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach

Współpraca ze Służbą Zdrowia

Cykliczny udział w zajęciach bibliotecznych, wystawach, imprezach, konkursach.
Wypożyczanie książek dla dzieci.
Zapoznanie z tradycjami lokalnymi

Udział w pogadankach podczas cyklicznych spotkań w przedszkolu.

Spotkanie w remizie ,zapoznanie z OSP
Ostrowy Tuszowskie

Włączenie się w organizację zbiórek-pomoc dla potrzebujących
Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych

Spotkania w szkole np. Korespondencja z rówieśnikami oglądanie przedstawień, udział w zabawach ,zajęciach
Udział w pogadankach z pielęgniarką (higiena, zdrowy tryb życia) 2019/2020

Cały Okres
Stażu

Wg potrzeb

Cały Okres stażu Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Listy, kartki
Zdjęcia

Adnotacja w dzienniku

5. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
Rozwijanie zainteresowań Organizowanie wycieczki do „ Fabryki Czekolady” w Rzeszowie”
IV 2019

Adnotacje w dzienniku
Karty wycieczek,
Zdjęcia
6. Udział w akcjach ogólnopolskich Zbiórka makulatury
Zbiórka nakrętek Raz w roku
7. Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą Czytanie bajek przez nauczyciela, rodziców, zaproszonych gości.
Udział w projekcie „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury” Cały okres stażu Notatka w dzienniku
8. Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich Udział w pogadankach, warsztatach i wystawach
Ochrona i propagowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego
Rozwijanie zainteresowań dzieci Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku
Zdjęcia

(§ 8 ust.2 p 4e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii
wg kalendarza uroczystości szkolnych Zdjęcia, scenariusze zajęć
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych Integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńska. Cały staż Potwierdzenie dyrektora i innych nauczycieli
3. Aktywna i systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. obserwacja ucznia, pisanie opinii do poradni, sugerowanie konsultacji w poradni.

Opinie o uczniach wydane przez poradnię. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Rozwijanie własnych zdolności poza szkołą, wzbogacanie doświadczeń,wolontariat. Prowadzenie scholi w Parafii pw. Matki Kościoła w Zarębkach Okres stażu
według potrzeb Zdjęcia, Zaświadczenie
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych Studia podyplomowe 2019/ 2020 Dyplom

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza przypadku- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań
Okres stażu Opis i analiza przypadku

Opracowała: Ewa Kurda

Zatwierdził:

(§ 8 ust.2 p 4e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii
wg kalendarza uroczystości szkolnych Zdjęcia, scenariusze zajęć
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych Integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńska. Cały staż Potwierdzenie dyrektora i innych nauczycieli
3. Aktywna i systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. obserwacja ucznia, pisanie opinii do poradni, sugerowanie konsultacji w poradni.

Opinie o uczniach wydane przez poradnię. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Rozwijanie własnych zdolności poza szkołą, wzbogacanie doświadczeń,wolontariat. Prowadzenie scholi w Parafii pw. Matki Kościoła w Zarębkach Okres stażu
według potrzeb Zdjęcia, Zaświadczenie
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych Studia podyplomowe 2019/ 2020 Dyplom

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza przypadku- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań
Okres stażu Opis i analiza przypadku

Opracowała: Ewa Kurda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.