X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42284
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Projekt planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta:
Dorota Gajos

I. Dane osobowe:
Imię i nazwisko stażysty: mgr Dorota Gajos
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa przedszkola: Przedszkole nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce - Leszczynach
Adres przedszkola: ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka – Leszczyny
Posiadane Wykształcenie:
Podyplomowe: kierunek: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wychowanie Przedszkolne;
Wyższe magisterskie: kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika pracy
Wyższe licencjackie: kierunek: Pedagogika, specjalność: Doradztwo edukacyjne i zawodowe

II Staż:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna Jamro

Opracowane na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 r., poz. 967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 sierpnia 2018r., poz. 1574)

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich przebiegu z prowadzącym obserwowane zajęcia.
6. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich przebiegu z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
7. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
8. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach
doskonalenia zawodowego.
9. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.
10. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
w której nauczyciel odbywał staż

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego:
• Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(Dz.U.z 2018r. , poz.967)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)
• Zapoznanie się z powinnościami, zadaniami i wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
Wrzesień 2018 Prawidłowo opracowany plan rozwoju zawodowego

Systematyczne dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. • Konsultacje związane z opracowaniem planu rozwoju zawodowego oraz ze sposobem realizowania zawartych w nim zobowiązań.
• Wspólne opracowanie pisemnego kontraktu między stażystą
a opiekunem stażu.
• Ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć, tematyki i prowadzenia zajęć.
• Poznanie zasad wzajemnej współpracy. Wrzesień 2018

Cały okres stażu Podpisanie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

Harmonogram obserwowanych i prowadzonych zajęć.
Scenariusze zajęć.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola • Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola: Statut Przedszkola, Regulamin przedszkola, Regulamin korzystania z sali zabaw, Regulamin wyjścia na plac zabaw, Koncepcja pracy przedszkola, Program wychowawczy, Podstawa programowa, miesięczne plany pracy, prowadzenie dziennika, ramowy rozkład dnia,
• Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Cały okres stażu Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

Zapisy w dziennikach zajęć

4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego • Zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce:
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
• Program wychowawczego „Jestem dobrym kolegą,
• Program wychowania przedszkolnego WSiP „Kocham Przedszkole” Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Miesze
Wrzesień 2018 Notatki własne
5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola • Analiza regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w szkoleniu BHP
• Poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola
• Zapoznanie się z planem budynku i instrukcjami dotyczącymi postępowania w razie pożaru
• Zapoznanie z procedurą w razie wypadku dziecka
• Udział w próbnej ewakuacji dzieci
• Zapoznanie się z procedurą dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci
Wrzesień 2018 Zaświadczenie o szkoleniu

Notatki własne

6. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej:
• Poznanie sposobu dokonywania zapisów w dzienniku zajęć, ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w placówce,
• Opracowywanie planów miesięcznych
• Opracowanie konspektów zajęć
• Prowadzenie kart obserwacji dziecka,
• Dokonywanie samodzielnych wpisów Cały okres stażu Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu:
• wpisy w dzienniku zajęć,
• prowadzenie miesięcznych planów pracy i scenariuszy zajęć,
• uzupełnianie arkusze obserwacji dziecka.

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, potwierdzeń dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci Teczki Stażysty (konspekty, zaświadczenia, sprawozdania, notatki itp.)
8. Sporządzenie sprawozdania z realizacji stażu
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju zawodowego
czerwiec 2019
czerwiec 2020 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego • Sporządzenie wniosku
• Przygotowanie dokumentacji ze stażu Czerwiec 2020 Wniosek
Dokumentacja z realizacji stażu

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola,
w szczególności realizację podstawy programowej

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy

Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej ustalonych w Podstawie programowej, Programie Wychowania przedszkolnego i w rocznym planie pracy przedszkola
Cały okres stażu Miesięczne plany pracy potwierdzone przez dyrektora przedszkola
2. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu Cały okres stażu Zgromadzone scenariusze zajęć
Notatki z konsultacji
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach, e- konferencjach,
• Udział w Radach Pedagogicznych,
• Udział w pracach zespołu ds. organizacji imprez i uroczystości.
• Projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, dekoracji sali, Cały okres stażu Zaświadczenia o ukończonych kursach
Własne notatki

§ 6 ust. 2 pkt 3
Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dziecka Prowadzenie obserwacji pedagogicznych
Uzupełnienie arkusza obserwacji
Współpraca z rodzicami, przekazywanie informacji i podjęcie konkretnych działań
Cały okres stażu Arkusz obserwacji dziecka
Notatki ze spotkań z rodzicami
Podpis rodzica pod kartą obserwacji potwierdzający zapoznanie się z informacją
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka Stała obserwacja dziecka i rozmowy indywidualne
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Współpraca z logopedą i innymi nauczycielami
Przygotowanie dziecka do udziału w występach , konkursach plastycznych, muzycznych
Cały okres stażu Notatki
Arkusze obserwacji
Zaświadczenia o ukończonych kursach
Podziękowania za udział w konkursie, dyplomy
3. Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka Zapoznanie się z zapisami w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, rozmowy z rodzicami,
Cały okres stażu Notatki własne

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Studiowanie literatury i
publikacji z zakresu
pedagogiki, psychologii i dydaktyki dotyczących współczesnych zagadnień wychowawczych. • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej
• Przygotowanie zajęć odpowiednich do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
• Prowadzenie zajęć poprawnie pod względem metodycznym Cały okres stażu Wpisy w dzienniku
Scenariusze zajęć
2. Wykorzystywanie wiedzy z dydaktyki, metodyki, pedagogiki oraz psychologii podczas przeprowadzania zajęć. • Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem poznanych metod dydaktycznych oraz wiedzy z psychologii i pedagogiki.
• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. Cały okres stażu Notatki własne
Scenariusze lekcji
Pomoce dydaktyczne.

§ 6 ust. 2 pkt 5
Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas szkoleń Szkolenia według własnych potrzeb i placówki Cały okes stażu Zaświadczenia

2. Wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia dokumentacji przedszkolnej i podczas prowadzenia zajęć Właściwe prowadzenie dokumentacji Cały okres stażu Plany miesięczne,
scenariusze zajęć

§ 6 ust. 2 pkt 6
Umiejętność korzystania w pracy zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć , z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej • Tworzenie i opracowanie wszelkiej dokumentacji,
• Korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych,
• Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Przygotowywanie materiałów na zajęcia dydaktyczne oraz na spotkania
z rodzicami
• Pisanie scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć dydaktycznych
• Tworzenie dyplomów dla dzieci, wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
• Poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów, ułatwienie pracy
• Posługiwanie się w pracy nowoczesnymi technologiami, praca z komputerem, odtwarzaczem CD, USB, wykorzystanie przenośnego nośnika bluetooth
• korzystanie ze szkoleń e – konferencji. Cały okres stażu Płyta Cd z dokumentacją stażu
Ulepszone pomoce dydaktyczne
Publikacje w Internecie
Scenariusze zajęć
Dyplomy,zaproszenia, dokumentacja
Wykaz stron www
2. Korzystanie z publikacji pedagogicznych • Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji,
• Zapoznanie się z artykułami pedagogicznymi, z czasopism dostępnych
on-line
Cały okres stażu Zapis w dokumentacji
Wykaz stron www
3. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami • Publikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy, konspektów zajęć, planu rozwoju zawodowego
• Umiejętność dzielenia się z innymi
• Zorganizowanie dla współpracowników warsztatów tanecznych „Zabawy z salsą” – przekazanie wiedzy z prywatnych zainteresowań, zdobytej podczas udziału w kursie dla własnych potrzeb; prezentacja i nauka układów tanecznych
Cały okres stażu portale internetowe

scenariusz warsztatów,
płyta Cd z nagraniami utworów

§ 6 ust. 2 pkt 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora • przygotowanie scenariuszy prowadzonych zajęć
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
• omawianie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu lub Dyrektorem Cały okres stażu • scenariusze zajęć, potwierdzenie przez opiekuna stażu
• wnioski i uwagi z obserwacji
2. Obserwowanie
zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu • hospitacja zajęć,
• omówienie i zapisanie w formie „notatki z omówienia zajęć przygotowanych przez opiekuna stażu”
Cały okres stażu • konspekty zajęć
• wnioski i uwagi z obserwacji
• notatki własne
3. Analiza mocnych
i słabych stron działalności własnej • zapoznanie się i uwzględnienie opinii o sposobie prowadzenie zajęć
i pracy z dziećmi. Cały okres stażu • teczka stażysty

§ 6 ust. 2 pkt 8
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dziecka • Analiza kart zgłoszeniowych, ze zwróceniem uwagi na ochronę danych osobowych
• Zapoznanie się z dokumentacją obserwacji prowadzonej w przedszkolu
• Rozmowa z opiekunem stażu Cały okres stażu Notatki własne

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnymi dziecka, tj. rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka, asystentami rodziny • Regularne rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi o bieżącej sytuacji dziecka, o jego postępach i zachowaniu
• Prowadzenie tablicy informacyjnej
• Organizowanie spotkań z rodzicami, zajęć otwartych, imprez okolicznościowych.
• Angażowanie rodziców w życie grupy, np. organizacja wycieczek, uroczystości grupowych, zaopatrzenie kącika przyrody.
• Udział rodziców w kampanii pt. „Cała polska czyta dzieciom”
• Prowadzenie zebrań z rodzicami Cały okres stażu • Wpisy w dzienniku
• Udokumentowanie zajęć, imprez okolicznościowych z udziałem rodziców w formie zdjęć
3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych • Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu , dekoracji sal
• Udział w wycieczkach przedszkolnych
• Udział w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych
• Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Cały okres stażu Potwierdzenie nauczyciela współpracującego
Zdjęcia
Podziękowania, dyplomy za udział w konkursach

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Nawiązanie współpracy m.in. z: Policją, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia, Biblioteką, Urzędem Gminy, Szkołą Podstawową
• Udział w wydarzeniach lokalnych Organizacja spotkań żołnierzami, pielęgniarką, policjantem, strażakiem, dentystą, leśniczym, piekarzem, górnikiem, przedstawicielami różnych zawodów
Cały okres stażu Scenariusze,
Notatki własne,
Dokumentacja zdjęciowa

Plan może ulec zmianie w trakcie roku

........................................ ........................................
Nauczyciel stażysta Opiekun stażu

........................................
Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.