X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42259
Przesłano:

Sprawozdanie okresowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie okresowe (2016/2017) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Katarzyna Turczyk
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2015r. (06.04.2017r.- 31.07.2017r- II sprawozdanie)
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. ( termin przesunięty z uwagi na nieobecność spowodowaną urlopem macierzyńskim – data zakończenia stażu wypada na 05.08.2019r.)
Opiekun stażu:
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkół w Krempnej

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele pośrednie: zadania ogólne mojego planu rozwoju zawodowego realizowane w procesie dalszego pogłębiania wiedzy, zdobywania wiadomości i doświadczeń, kształtowania i doskonalenia poszczególnych sprawności i umiejętności.

§7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
• Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli .
• Uczestniczyłam w konferencji online dotyczącej awansu nauczycieli.

2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
• Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu.
• Opracowałam harmonogram spotkań z opiekunem

3. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i inne nauczycielki .
• Obserwowane zajęcia na bieżąco omawiałam z nauczycielem prowadzącym zajęcia i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy.

• Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.

• Przygotowałam projekt sprawozdania za okres stażu
- sprawozdanie cząstkowe 30.07.2017r

4.Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i Dyrektora przedszkola

5.Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Brałam udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego oraz w szkoleniach Rady Pedagogicznej (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej) celem wykorzystania wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej i pogłębiania swojej wiedzy.

- „Gry i zabawy w przedszkolu ” e-szkolenie, wydawnictwo MAC
- „ Dzień z pomysłem w przedszkolu” E-szkolenie, wydawnictwo MAC
- „ Zmiany w oświacie” e-szkolenie , wydawnictwo MAC

• Regularnie czytałam literaturę pedagogiczną.
• śledziłam strony internetowe.(w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet ,portale poświęcone awansowi, poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki) , konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych ,uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)

6. Monitoring i ewaluacja własnej pracy.
• Regularnie i sumiennie opracowywałam miesięczne plany dydaktyczno- wychowawczych
• Na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną : dziennik zajęć, karty zapisu dzieci do przedszkola, opracowanie arkuszy obserwacji- przeprowadzenie jej 2 razy w roku.
• W miarę potrzeb korzystałam z literatury pedagogicznej.
• Sumiennie i estetycznie tworzyłam własny warsztat pracy, materiały dydaktyczne, dekoracje sali .
• Dokonałam okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków- sprawozdanie półroczne

§7 ust. 2pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Dokładnie i wnikliwie starałam się poznać środowisko dzieci i ich rodziców, starałam się regularnie współpracować z rodzicami
• Dokonałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci
• Poznałam sytuację rodzinną wychowanków poprzez przeprowadzenie rozmów i obserwacji
• Poprzez wnikliwą i dokładną obserwację analizowałam możliwości dzieci

• Regularnie i starannie prowadziłam kącik dla rodziców (dekoracje, prace dzieci, ważne informacje ).

2.Dokonywałam diagnozy i rozwijałam zainteresowania dzieci.
• Poprzez obserwację i analizę możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia ( karty pracy, opracowanie zestawu ćwiczeń dla dzieci)
• Stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań.

3.Uaktywnienie środowiska przedszkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Kontynuowanie współpracy z Ośrodkiem Edukacyjnym wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego- comiesięczne warsztaty dla dzieci o tematyce przyrodniczej
• Współpraca z Biblioteką Publiczną w Krempnej- wizyta w bibliotece, warsztaty, codzienne czytanie bajek.

4.Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
• Starałam się pozyskiwać sponsorów (przekazanie kwoty pieniężnej z ubezpieczenia dzieci na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz przedszkola)

5.Byłam organizatorem i współorganizatorem uroczystości i konkursów przedszkolnych
• Przygotowywałam dzieci do występów, wykonywałam dekorację, kostiumy, rekwizyty, opracowywałam scenariusze do następujących uroczystości przedszkolnych:

- Wycieczka do Muzeum Magurskiego Parku Narodowego
- wyjazd do kina do Krosna
- Dzień Rodziny
- Dzień Dziecka z MPN

- Akcja „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – zajęcia w ramach akcji

6. Współpracowałam opiekunem stażu oraz innymi nauczycielkami.

-dzięki cennym wskazówkom i uwagom mojego opiekuna stażu i innych nauczycielek pogłębiałam swoją wiedzę oraz wzbogacałam swój warsztat pracy
-Chętnie służyłam koleżeńską pomocą

7.Byłam współorganizatorem wycieczek przedszkolnych
• Podczas drugiego półrocza roku szkolnego 2016/2017 odbyliśmy następujące wycieczki:
.- do Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum MPN,
- do Biblioteki Publicznej w Krempnej
- do Kina do Krosna

§7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Wykorzystywałam w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną
• Wykorzystywałam materiały z Internetu na zajęciach z dziećmi
• Wykorzystywałam program multimedialny podczas zajęć z języka angielskiego,
• Korzystałam z tablicy multimedialnej podczas zajęć

2.Korzystałam z programów komputerowych, Internetu w praktyce- w celu organizowania własnego warsztatu pracy.
• Wykonywałam pomoce dydaktyczne, opracowywałam scenariusze zajęć, karty obserwacyjne, karty pracy dla dzieci, plany miesięczne za pomocą komputera
• Przygotowywałam dyplomy, zaproszenia, podziękowania.
• Regularnie opracowywałam dokumentację związaną z awansem
• Wymieniałam spostrzeżenia i informacje z rodzicami i innymi nauczycielami.

§7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• W celu podejmowania właściwych działań sięgałam do literatury pedagogicznej
-„Zarys psychologii rozwoju”- A.Matczak
- „Jak wykształcić inteligencje emocjonalną”- Dianne Schiling
- „Jak pomóc dziecku z ADHD – Alicja Borowska
-„Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” Genowefa Demel
-Wychowanie w przedszkolu
2.Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze.
• Starałam się rozwiązywać sytuacje konfliktowe, integrować grupę .
• Zapobiegałam agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

3.Na bieżąco śledziłam i stosowałam różnorodne metody pracy z dziećmi
• Prowadziłam zajęcia według pedagogiki zabawy, metodami Weroniki Sherborn, Orfa, Labana.

§7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1.Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego
• Analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego- zapoznałam się z aktami prawnymi.
• Zapoznałam się z Kartą nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z Późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004r.)
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
• Na bieżąco śledziłam informacje z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron Internetowych MEN i S, Kuratorium Oświaty.

2. Dokładnie przeanalizowałam dokumenty znajdujące się w przedszkolu
• Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola : Statut , plan rozwoju przedszkola, regulaminy i program wychowawczy.
• Uczestniczyłam w konferencjach, Radach Pedagogicznych podejmujących temat o systemie oświaty

3.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
• Studiowałam literaturę rozwojową dzieci w wieku 3-6 lat
- „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” Maria Żebrowska,
- „Psychologia rozwojowa człowieka” Barbara Harwas Napierała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.