X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42243
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Ewa Piętka

Placówka oświatowa:
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania:
1. Współpraca z opiekunem stażu
2. Doskonalenie zawodowe
3. Uczestniczenie w pracach organu szkoły w ramach zadań statutowych placówki
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
5. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy

Formy realizacji:
- prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i omawiałam je (4 razy w roku szkolnym)
- obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu(4 razy w roku szkolnym)
- podczas stażu prowadziłam zajęcia obserwowane przez dyrektora placówki (raz w roku szkolnym)§ ,,Zabawy symetrią’’-17.05.2017 r.§ ,,Różne domy’’-31.10.2017 r.§ ,,W marcu jak w garncu’’-13.03.2019 r.
- prowadziłam dwie lekcje otwarte w obecności doradcy metodycznego (pracownika Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie), dyrektora, opiekuna, pozostałych nauczycieli§ ,,Poznajemy budowę ptaka’’(02.04.2019)§ ,,Ptasie koncerty’’(05.04.2019)
- wszystkie przeprowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w obecności obserwujących je osób
- uczestniczyłam w lekcjach otwartych oraz uroczystościach przeprowadzanych przez innych nauczycieli naszej szkoły
- analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć oraz postępów uczniów
- systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny

Ukończyłam następujące formy doskonalenia:
Wewnątszkolne:- kurs doskonalający ,,Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych’’(06.04.2016 r.)- warsztat metodyczny ,,Metody stymulujące aktywność uczniów podczas lekcji’’(14.11.2016 r.)- szkolenie z zakresu obsługi sprzętu komputerowego w związku z realizacją zadania ,,Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Latowicz’’(30.01.2017 r.)- warsztaty metodyczne ,,Praca z uczniem o specjalnych potrzebach w edukacji włączającej’’(08.11.2017 r.)- kurs doskonalający ,,Zdolny leń- jak z nim pracować?’’(08.05.2018 r.)- seminarium ,,Tworzenie programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły’’(28.08.2018 r.)- szkolenie ,,Ochrona danych osobowych, praktyczne aspekty stosowania RODO’’(29.08.2018 r.)- seminarium ,,Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania. Organizacja wolontariatu’’(1.10.2018 r.)- szkolenie ,,Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy’’(18.11.2018 r.)- seminarium ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna’’(01.03.2019 r.)

Zewnętrzne:- studia podyplomowe ,,Edukacja wczesnoszkolna’’(2018-2019 r.)- szkolenie ,,Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi’’(06-07. 05.2017 r.)- szkolenie ,,Przeczytaj, czyli nauka czytania’’(9.12.2017 r.)- warsztaty metodyczne ,,Teatr i muzyka na wesoło’’(13.01.2018 r.)- szkolenie ,,Aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem metody Batii Strauss’’(09-10.02.2018 r.)- webinarium ,,Dziecko z mutyzmem wybiórczym jako nowe wyzwanie w pracy nauczyciela’’(12.02.2018 r.)- szkolenie ,,Matematyka od przedszkolaka-eksperymentujemy, szacujemy i przewidujemy’’(13.12.2018 r.)- szkolenie ,,Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia’’(15.12.2018 r.)- szkolenie ,,Obserwacja pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym zakończona analizą i oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole’’(27-28.02.2019 r.)Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej "Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół", podczas projektu uczestniczyłam w następujących szkoleniach:- "Logorytmika dla smyka"- „ Nauka czytania metodą sylabową”- „Symptomy zaburzeń rozwojowych dziecka”- „Matematyka jest wszędzie -zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”- „Dyscyplina w grupie – jak pozytywnie wpływać na oczekiwane zachowanie dzieci w grupie?”- „Animator zabaw”- „Zmysłoplastyka.”- „Bajkoterapia w pracy z dzieckiem”- "Kuferek małego artysty -plastyczne inspiracje”(maj 2019 r.)

- byłam członkiem zespołu opracowującego statut szkoły (opracowałam paragraf dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych)
- uczestniczyłam w pracach zespołu opracowującego program wychowawczo- profilaktyczny szkoły
- byłam członkiem zespołu opracowującego program doradztwa zawodowego we wszystkich klasach szkoły

W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela edukacji przedszkolnej. Opracowałam np.- informację o uczniach do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z opinią lub orzeczeniem - Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dwóch uczniów (autystycznego chłopca oraz dziewczynki z chorobą genetyczną)
- wyszukiwałam oraz studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Do najciekawszych należą:czasopisma:· ,,Bliżej przedszkola’’ · ,,Nauczycielka przedszkola’’książki: · Anna Klim – Klimaszewska,, Pedagogika przedszkolna’’· Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska,,,Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później’’· Agnieszka Wentrych ,,Zanim wkroczy specjalista. Jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców’’· Marta Bogdanowicz ,,Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym’’· Artur Kołakowski, Agnieszka Pisuła ,,Sposób na trudne dziecko’’· Adele Faber, Eliane Mazlish ,, Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły’’· Wiele książek związanych z diagnozą i terapią logopedyczną dzieci
- gromadziłam podręczniki, przewodniki metodyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć
- dbałam o salę lekcyjną jako warsztat pracy, na bieżąco wykonywałam dekoracje, gazetki oraz kąciki tematyczne
- pozyskałam, dzięki uprzejmości rodziców, gry i książki do kącika zabaw i kącika czytelniczego, pomoce dydaktyczne
- opracowywałam własne pomoce dydaktyczne m.in. karty pracy, plakaty, krzyżówki, rebusy
- dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność i ciągle poszukując nowych atrakcyjnych sposobów prowadzenia zajęć, np. metoda Carla Orffa, pedagogika zabawy Klanza, gry planszowe, edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, ćwiczenia rytmiczne, metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metoda czytnia Jagody Cieszyńskiej, drama, doświadczenie, mapa skojarzeń, plakat, dyskusja, gry dydaktyczne

Efekty:
- wzbogacenie warsztatu pracy o nowe atrakcyjne metody pracy- atrakcyjna realizacja podstawy programowej- atrakcyjne zajęcia-trwała wiedza uczniów- właściwie planowane i realizowane zajęcia- motywacja do dalszej pracy- wymiana doświadczeń- bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli- rozwój osobisty- rozwinięcie umiejętności oraz poszerzenie możliwości zawodowych- wzbogacenie warsztatu pracy- uatrakcyjnienie zajęć- podniesienie kultury pedagogicznej rodziców i bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli poprzez dzielenie się materiałami oraz informacjami ze szkoleń- rozwój placówki poprzez możliwość przeprowadzenia ewaluacji pracy szkoły oraz jej profesjonalnego wspomagania- opracowanie programu zgodnego z przepisami oraz potrzebami uczniów i szkoły- efektywny proces dydaktyczno-wychowawczy- umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia własnego warsztaty pracy - rzetelnie i prawidłowo przygotowana dokumentacja- wzbogacenie wiedzy i doświadczenia- dzielenie się z rodzicami ciekawymi rozwiązaniami z zakresu rozwoju dziecka- wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zajęć- różnorodność pomocy dydaktycznych- czysta, estetyczna, atrakcyjna sala lekcyjna- różnorodne kąciki tematyczne do zabaw- atrakcyjność zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania:
1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
3. Przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych
4. Organizacja wycieczek
5. Działania charytatywne
6. Organizacja oraz udział w konkursach
7. Promocja placówki
8. Opracowanie oraz wdrożenie projektu edukacyjnego i programu autorskiego

Formy realizacji:
- prowadziłam indywidualne konsultacje z rodzicami, chętnie służyłam pomocą i poradą
- dzieliłam się z rodzicami ciekawymi kartami pracy oraz artykułami z zakresu rozwoju dziecka
- przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców ,,Zawód moich marzeń’’ (kwiecień 2019 r.)
- przeprowadziłam dwa warsztaty dla rodziców i dzieci ,,Stroik świąteczny’’, ,,Nasze bombki’’(grudzień 2016 r., grudzień 2018 r.)
- wspólnie z rodzicami zorganizowałam przedstawienie teatralne dla całej społeczności szkolnej pt. ,,Rzepka’’ według wiersza Juliana Tuwima (czerwiec 2017 r.)
- zachęcałam rodziców w aktywne włączanie się w życie szkoły np. poprzez przygotowanie strojów, pieczenie ciast, przygotowanie upominków, dopingowanie dzieci, uczestnictwo w akademiach
- przeprowadziłam anonimową ankietę skierowaną do rodziców dotyczącą potrzeb, oczekiwań rodziców wobec przedszkola, zadowolenia rodziców z efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej. Wyniki ankiety przedstawiłam Pani Dyrektor (maj 2019 r.)
- prowadziłam akcję ,,Cała Polska Czyta Dzieciom’’, zapraszałam bliskich dzieci do wspólnego czytania (okres stażu)
- nawiązałam współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wielgolesie(czerwiec 2018 r.) oraz Stacją Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim(czerwiec 2017 r.), dzięki zaangażowaniu tych służb zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy
- zorganizowałam integracyjny wyjazd do Szkoły Podstawowej w Dębem Małym, dzieci miały możliwość uczestniczenia w wspólnych zabawach oraz zapoznania z rówieśnikami (maj 2016 r.)
- organizowałam wyjścia edukacyjne do sklepu oraz apteki w Wielgolesie
- raz w tygodniu spacerowaliśmy nad pobliski staw, było to nasze kluczowe miejsce obserwacji zmian w przyrodzie

Organizowałam oraz współorganizowałam następujące uroczystości szkolne i klasowe:§ Festyn Rodzinny § Mikołajki§ Dzień Chłopaka/Dzień Kobiet§ Dzień Dziecka§ Dzień Babci i Dziadka § Wigilię klasową§ Zabawę karnawałową§ Choinkę szkolną

W trakcie stażu zorganizowałam następujące wycieczki:§ Centrum Kultury i Sztuki Siedlce, przedstawienie muzyczne ,,Pchła Szachrajka’’(10.11.2016 r.)§ Warszawa- teatr, zoo, sala zabaw (16.05.2017 r.)§ Mińsk Mazowiecki- przedstawienie teatralne ,,Karolcia’’(29.01.2018 r.)§ Kawęczyn ,,Od ziarenka do bochenka’’ (29.05.2018)§ Centrum Kultury i Sztuki Siedlce, przedstawienie ,,Plastusiowy pamiętnik’’(10.10. 2018 r.)§ Latowicz- przedstawienie teatralne ,,Spotkanie ze Świętym Mikołajem’’(21.12.2018 r.)§ Warszawa – planetarium, zoo, sala zabaw(30.05.2019 r.)

Wspólnie z dziećmi i rodzicami brałam udział w następujących akcjach charytatywnych:§ „Torba Pełna Miłości” – zbieraliśmy środki czystości dla potrzebujących§ ,,Dla Domu Pokoju w Betlejem’’- zbieraliśmy środki finansowe§ ,,Opatrunek na ratunek’’- pomoc dzieciom w Afryce§ „Kup Pan szczotkę!”- zbieraliśmy pasty i szczotki § ,,Pomoc schronisku w Celestynowie’’- zbieraliśmy karmę § Zbiórka plastikowych nakrętek§ Zbiórka zabawek, gier, książek dla Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek w Nowym Zglechowie

Organizowałam następujące konkursy:§ Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci z rodzicami pt. ,,Moja mała Ojczyzna’’ (październik 2018 r.)§ Konkurs wokalno-recytatorski ,,Od przedszkola do Opola’’(czerwiec 2017 r.)§ ,,Mam talent’’(czerwiec 2018 r.)§ konkursu fotograficznego dla rodziców ,,To wszystko Polska’’, pokazanie wyjątkowości regionów naszego kraju(listopad 2018 r.)§ ,,Wiosenny przegląd dziecięcych zdolności’’(marzec 2019 r.)§ przygotowałam z dziećmi palmę wielkanocną (marzec 2017 r.)oraz stroik świąteczny (grudzień 2018 r.) na konkurs zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Transborze (I i II miejsce)§ mobilizowałam i zachęcałam dzieci do uczestnictwa we wszystkich konkursach organizowanych przez innych nauczycieli naszej placówki- pisałam artykuły oraz wykonywałam zdjęcia, które przekazywałam na stronę internetową szkoły

- uczestniczyłam w narodowym czytaniu ,,Wesela’’ Stanisława Wyspiańskiego organizowanym przez Wójta Gminy Latowicz (wrzesień 2017 r.)

- przygotowywałam uczniów oraz występowałam w pokazach talentów podczas Gminno-Parafialnych Dożynek w Latowiczu(sierpień.2017 r.)

Realizowałam następujące programy oraz projekty:§ ,,Mądre bajki z całego świata’’( 2016/2017)§ ,,Bohater tygodnia’’(2016/2017)§ ,,Niesamowity świat higieny jamy ustnej’’(2017/2018)§ ,,Piękna Nasza Polska Cała’’(2018/2019)§ ,,Wymiana pocztówkowa’’(2018/2019)§ ,,Cała Polska Czyta Dzieciom’’(okres stażu)Opracowałam oraz wdrożyłam pierwszą w placówce innowację pedagogiczną pt.,,Sensoplastyka dla smyka’’(II półrocze 2018/2019)

Efekty:
- zaangażowanie rodziców, dziadków w życie klasy i szkoły- integracja zespołu klasowego oraz grona rodziców- możliwość wspólnej zabawy rodzic-dziecko- otwarcie się placówki na potrzeby i oczekiwania rodziców- zacieśnianie relacji w rodzinie- budzenie szacunku dla ludzkiej pracy- kształtowanie świadomości uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy- uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego- poznanie piękna ,,małej ojczyzny’’- nawiązanie nowych znajomości- możliwość zaprezentowania swoich dokonań przed szerszą publicznością- integracja zespołu klasowego- aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły- prezentacja talentów- budzenie u uczniów ciekawości poznawczej- organizacja czasu wolnego od nauki- wdrożenie uczniów do bezpiecznego i kulturalnego zachowania podczas wycieczek- kształtowanie pożądanych postaw- budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych- promocja szkoły- rozwój talentów- przełamywanie barier nieśmiałości- promocja placówki- upowszechnienie informacji na temat szkoły- kształtowanie postaw patriotycznych- budowanie pozytywnego wizerunku placówki - podniesienie świadomości uczniów w zakresie dbania o higienę jamy ustnej- kształtowanie postaw patriotycznych- wdrażanie do autoprezentacji- poznawanie nowych dzieł literackich , obcowanie ze sztuką- poznanie ciekawych miejsc w Polsce- rozwój wielozmysłowy dziecka- zacieśnianie relacji w grupie, integracja

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania:
1. Umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji:
- w trakcie całego stażu wykonywałam pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne z wykorzystaniem internetu oraz technologii komputerowych
- tworzyłam prezentacje multimedialne do zajęć dydaktycznych- nieocenioną pomocą w mojej pracy stała się tablica mulimedialna (zainstalowana w styczniu 2018),
-codziennie korzystałam podczas zajęć z różnych pomocy:§ edukacyjnych programów multimedialnych§ pokazu filmów i zdjęć§ malowania, kolorowania, rysowania§ edukacyjnych portali dla przedszkolaków
- pozyskiwałam informacje ze stron internetowych, portali edukacyjnych, grup na Facebooku:§ www.portal oświatowy.pl§ www.printoteka.pl§ www.profesor.net§ www.awans.pl§ www.logopediapraktyczna.pl§ www.panimonia.pl§ grupa Kreatywne Nauczycielki Przedszkola
- opublikowałam na stronie internetowej plan rozwoju, sprawozdanie, scenariusze zajęć otwartych
- kontaktowałam się z rodzicami poprzez dostępne komunikatory internetowe messenger, e-mail, najczęściej jednak rodzice preferowali kontakt telefoniczny oraz zeszyt korespondencji (w okresie stażu)

Efekty:
- uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego- wdrażanie uczniów do bezpieczeństwa w czasie korzystania z komputera i internetu
- aktywne uczestnictwo uczniów w lekcji
-przyswajanie treści programowych poprzez zabawę, odkrywanie
- zastosowanie nowatorskich pomysłów
- dzielenie się wytworami własnej pracy- lepszy przekaz informacji

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania:
1 .Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2. Rozwijanie twórczych uzdolnień i zainteresowań dzieci
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno- wychowawczych
4. Wsparcie dydaktyczno-wychowawcze rodziców

Formy realizacji:
- współpracowałam ze szkolnym psychologiem, pedagogiem, logopedą, nauczycielami wspomagającymi (konsultacje dotyczące uczniów, koordynowanie ich współdziałania z rodzicami, korzystanie ze wskazówek i materiałów)
- dostosowywałam materiały dydaktyczne, karty pracy, prowadziłam zajęcia z uwzględnieniem wszystkich potrzeb, możliwości oraz trudności dziecka
- prowadziłam zajęcia wczesnego –wspomagania z dziewczynką obciążoną zespołem Coffina – Lowry’ego
- prowadziłam indywidualne zajęcia z chłopcem o niespecyficznych trudnościach rozwojowych (podejrzeniem mutyzmu)
- prowadziłam kółko taneczne dla zainteresowanych dzieci z oddziałów przedszkolnych (2018/2019)
- organizowałam spotkania z ciekawymi ludźmi§ Spotkanie z fryzjerką (styczeń 2019 r.)§ Warsztaty ozdabiania świątecznych choinek z kucharką (9.12.2016 r.)§ Uczestnictwo w warsztatach pszczelarskich (7.10.2016 r.)§ Warsztaty plastyczno-techniczne z panią z Koła Gospodyń Wiejskich (grudzień 2016)
- prowadziłam cykl zajęć ,,Moje hobby’’, podczas których dzieci dzieliły się swoimi zainteresowaniami, przynosiły do szkoły swoje zwierzątka, demonstrowały różne umiejętności np. umiejętność szybkiego skakania na skakance czy sztuczki piłkarskie

Obserwowałam uczniów w różnych sytuacjach, rozmawiałam z innymi nauczycielami, rodzicami, pedagogiem, a wyniki wykorzystałam w celu:§ wdrażania zadań ukierunkowanych na integrację zespołu klasowego§ wdrażania uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa§ szybkiego niwelowania niepożądanych zachowań np. agresji słownej bądź fizycznej

Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków tak, aby zadbać o ewentualne udzielenie pomocy osobom potrzebującym.- rozmowy, konsultacje indywidualne- zachęcanie do kontaktu ze specjalistami, dzielenie się adresami- wygłosiłam prelekcję dla nauczycieli i rodziców na temat ,,Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśniczej’’(kwiecień 2017)- przygotowałam dla rodziców szkolenie, połączone z warsztatami pt. ,,O przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania,,(styczeń 2019)

Efekty:
- wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia
- podniesienie efektów w nauce
- poznanie oraz możliwość zastosowania w praktyce nowych metod pracy
- lepsze poznanie wychowanków
-efektywniejsza pomoc
- rozwój zdolności poznawczych uczniów
- budzenie zainteresowania otaczającym ich światem
- realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej
- rozwój zainteresowań
- umiejętność autoprezentacji
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w grupie
- integracja zespołu klasowego
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród uczniów- eliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego
- niwelowanie agresji wśród rówieśników
- świadome, efektywne i racjonalne zaangażowanie rodziców w pomoc własnym dzieciom
- poszukiwanie wspólnych rozwiązań na codzienne problemy wychowawcze
- zwiększenie świadomości w stosunku do trudności dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania:
1. Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi system oświaty
2. Nawiązanie oraz kontynuacja współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

Formy realizacji:
- w oparciu o aktualne przepisy prawa prowadziłam dokumentację szkolną, zapoznałam się ze wszystkimi aktami prawnymi, które były mi niezbędne podczas mojego stażu np.§ organizacja wycieczek Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)§ tworzenie IPET Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591)
- współpracowałam Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Latowiczu (pomoc uczniowi z rodziny z trudnościami wychowawczymi)
- współpracowałam z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną W Mińsku Mazowieckim (wymiana dokumentów oraz rozmowy indywidualne dot. dzieci z opiniami i orzeczeniami)
- współpracowałam z pielęgniarką z Centrum Diagnostyczno-Medycznego(gromadzenie dokumentacji zdrowotnej dzieci, konsultacje w sprawach zdrowotnych dzieci, badanie czystości głów wg. potrzeb)

Efekty:
- znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego
- rzetelnie prowadzona dokumentacja
- zrozumienie procedury awansu zawodowego oraz jego realizację
- efektywna pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu
- wdrożenie długofalowej pomocy uczniom z trudnościami rozwojowymi
- wzrost świadomości higieny osobistej uczniów
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych
- sprawnie przeprowadzona rekrutacja
- poznanie nowych uczniów naszej szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.