X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42238
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Wstęp

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Obecnie jestem nauczycielem języka angielskiego oraz wychowania do życia w rodzinie. Posiadam także kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze zatrudniona jestem od 1 września 2005 r. Dnia 30 sierpnia 2012 r. uzyskałam stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Chęć ciągłego podnoszenia jakości swojej pracy oraz rozwoju personalnego skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Przed rozpoczęciem stażu dokonałam analizy własnych umiejętności, kompetencji jak również mocnych i słabych stron. Pomogło mi to w obraniu kierunku mojej dalszej pracy oraz w sprecyzowaniu zadań do realizacji podczas odbywania stażu.
Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniał mój czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań, wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności. Moja praca z uczniami skierowana była na wspieranie
ich wszechstronnego rozwoju. Uwzględniałam również potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego - uczniów i ich rodziców. Przez cały okres stażu systematycznie realizowałam zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.

Wymagania niezbędne
do uzyskania
stopnia nauczyciela
dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Dokonanie analizy własnej pracy

W celu podnoszenia jakości własnej pracy niezbędne jest dokonywanie analizy podejmowanych przez siebie działań, ich celowości jak również efektów.
W trakcie odbywanego przeze mnie stażu dokonałam szczegółowej analizy mojej pracy z uczniem podczas zajęć języka angielskiego oraz zajęć z wychowawcą obserwowanych przez dyrektora szkoły. Wnioski jakie wyciągnęłam po omówieniu lekcji pomogły mi w usprawnieniu sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych, a w szczególności gospodarowania czasem podczas pracy
z uczniem. Co więcej, w dokonywaniu analizy własnej pracy pomocne były ankiety ewaluacyjne zajęć dodatkowych prowadzonych przeze mnie. Dzięki nim poznałam opinie uczestników zajęć na temat metod i form pracy wykorzystywanych podczas zajęć.

Efekty podjętych działań:
1) podniesienia jakości własnej pracy;
2) podniesienie jakości pracy szkoły;
3) wpływ uczniów na przebieg procesu edukacyjnego.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy

Wszelkie wnioski jakie wyciągałam z analizy własnej pracy przyczyniły się do doskonalenia mojego warsztatu i metod pracy. Starałam się bardziej kontrolować wykorzystanie czasu podczas lekcji oraz ograniczałam użycie języka ojczystego na zajęciach języka angielskiego. Przygotowywałam własne pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć języka angielskiego: puzzle, plansze
do gier, karty obrazkowe, prezentacje multimedialne. Doskonaliłam swój warsztat pracy, także poprzez studiowanie literatury fachowej oraz publikacje internetowe:

1) Saniewska D.: Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza,
2) www.anglisci.pl
3) www.learnenglish.de
4) www.fullofideas.pl
5) www.oup.com
6) http://hangielski.blogspot.com/
7) https://en.islcollective.com/

Wiele ciekawych inspiracji do pracy czerpałam także z prenumerowanego przeze mnie czasopisma „The Teacher”. Dzięki systematycznej lekturze tego czasopisma miałam dostęp do bieżących trendów w nauczaniu języków obcych
i w pedagogice. Pozwoliło mi to także odświeżyć w pamięci niektóre ciekawe metody i rozwiązania.

W celu udoskonalania pracy wychowawczej prowadziłam rozmowy z bardziej doświadczonymi nauczycielami. W przypadku problemów wychowawczych starałam się konsultować z pedagogiem szkolnym, wymieniałam się spostrzeżeniami oraz omawiałam sposoby postępowania w poszczególnych przypadkach.
Efekty podjętych działań:
1) wzbogacenie warsztatu pracy;
2) wzrost motywacji uczniów;
3) szybki przepływ informacji dotyczących ucznia;

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego podnosiłam poziom swych kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego: warsztatach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
1) „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem Zespołu Aspergera, na różnych etapach edukacyjnych.” zorganizowane przez MSCDN w Radomiu;
2) warsztaty metodyczne „Zmiany w polskiej edukacji – reforma 2017. Adaptacja metod i technik pracy na lekcji do warunków określonych
w nowej podstawie programowej języka angielskiego.” zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era;
3) konferencja „O zmianach w podstawie programowej z języka obcego od września 2017r.” zorganizowana przez MSCDN w Radomiu;
4) szkolenie „Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego” zorganizowane przez MSCDN w Radomiu;
5) „Tworzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.”
6) szkolenie z obsługi tablic interaktywnych oraz oprogramowania Smart, zorganizowane przez firmę Image Recording Solutions;
7) warsztaty metodyczne „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach języków obcych – dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów.”, zorganizowane przez MSCDN Radom;
8) konferencja metodyczna „Reprezentacja i przetwarzanie danych”, zorganizowanej przez OEIiZK;
9) konferencja „Od teorii do dobrej praktyki – uczeń ze spektrum autyzmu
w rzeczywistości szkolnej”, zorganizowanej przez MSCDN Radom;
10) warsztaty w ramach sieci współpracy „Aktywna tablica”, zorganizowane przez MSCDN Radom;
11) szkolenie „Style i strategie uczenia się języków obcych”, zorganizowane przez MSCDN Radom;
12) szkolenie „Egzamin z języka obcego nowożytnego po klasie ósmej szkoły podstawowej”, zorganizowane przez MSCDN Radom;
13) szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty
z języka angielskiego, zorganizowane przez OKE w Warszawie.
14) Szkolenia w ramach WDN:
a) „Standardowa Procedura Ewakuacji uczniów i nauczycieli
z budynku w Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze”
b) „Jak prawidłowo układać zadania testowe?”
c) „Współczesne oblicze terroryzmu”
d) Szkolenie na temat dopalaczy prowadzone przez Miejską Komendę Policji w Radomiu
e) „Pierwsza pomoc przedmedyczna”;
f) „Dziecięcy świat wartości. Bezpieczeństwo emocjonalne
i społeczne”;
g) „Jak radzić sobie z agresją u dzieci?”
h) „Coaching w szkole.”;
i) Szkolenie z zakresu „Procedur postępowania z uczniem przewlekle chorym”;
j) Szkolenie z zakresu „Procedury postępowania z uczniem
w sytuacjach trudnych.”;
k) „Edukacja globalna w praktyce szkolnej. Cele Zrównoważonego Rozwoju.”;
l) „Pokonać lęk, zwyciężyć złość i nie bać się przyszłości – uczucia
i emocje dziecka.”;
m) cykl szkoleń i warsztatów z zakresu obsługi urządzeń TIK
w ramach programu „Aktywna Tablica”;
n) „Odwrócona lekcja – o pracy metodą flipped lesson”;
o) „Uczenie się kompetencją ucznia”;
p) „Kiedy młody człowiek atakuje samego siebie.”;
q) „Stres w pracy nauczyciela.”;
r) szkolenie na temat zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych;
s) „Polska szkoła na tle innych edukacji w innych krajach europejskich”;
t) „Jak pracować z dzieckiem zdolnym.”;
u) „Wykorzystanie prac domowych w procesie edukacji”;
v) „Procedury Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujące w PSP im. Marii Konopnickiej w Podgórze”;
w) „Odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna nauczyciela.”.
Efekty podjętych działań:
1) podniesienie kompetencji zawodowych;
2) wydajna i efektywna praca na rzecz dziecka i placówki;
3) nabycie nowych umiejętności i wykorzystanie ich w praktyce;
4) podniesienie bezpieczeństwa w szkole;
5) indywidualizacja procesu nauczania.

4. Rozwijanie zdolności językowych uczniów
Po przeprowadzeniu analizy osiągnięć uczniów z języka angielskiego
w listopadzie 2016 roku podjęłam decyzję o zorganizowaniu dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów klas V, VI. Opracowałam plan pracy zajęć wyrównawczych, który został zaakceptowany przez Panią dyrektor oraz wdrożony do pracy od grudnia 2016 r. Od listopada 2017 roku prowadziłam zajęcia wyrównawcze oraz koło zainteresowań z języka angielskiego w ramach 2-letniego projektu „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd”.
Od lutego 2017 roku systematycznie angażowałam swoich uczniów do udziału w projektach w ramach eTwinning. Dzięki współpracy ze szkołami z innych państw uczniowie mieli możliwość zweryfikować swoje dotychczasowe umiejętności. Pomogło im to także rozwinąć się językowo, głównie w zakresie pisania i mówienia.
Od lutego 2018 roku systematycznie wdrażałam moich uczniów do pracy
w programie Insta.Ling dla Szkół. Za swoją pracę uzyskałam dwa Certyfikaty Jakości Kształcenia Języka Angielskiego.
W kwietniu 2019 roku opracowałam regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych, który przeprowadziłam w maju 2019 r. Udostępniłam uczniom książki dotyczące tematyki konkursu oraz poleciłam ciekawe i pożyteczne strony internetowe. Opracowałam zadania konkursowe oraz przygotowałam dyplomy i nagrody rzeczowe.
Efekty podjętych działań:
1) podniesienie jakości kształcenia;
2) rozwijanie zdolności uczniów;
3) rozwijanie zainteresowań uczniów;
4) wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów;
5) nawiązanie współpracy międzynarodowej;
6) promocja szkoły na arenie międzynarodowej;
7) zwiększenie motywacji do nauki;
8) uzyskanie certyfikatu dla siebie i szkoły;

5. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły.
W trakcie odbywania stażu dokonywałam analizy dokumentów szkolnych:
1) Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Podgórze;
2) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
3) Regulaminu Rady Pedagogicznej;
4) Regulaminu Wycieczek Szkolnych;
oraz na bieżąco śledziłam wprowadzane w nich zmiany.

Efekty podjętych działań:
1) znajomość aktualnych przepisów;
2) stosowanie regulaminów w praktyce;
3) podnoszenie jakości pracy szkoły.

6. Modyfikacja Zasad Przedmiotowego Oceniania z języka angielskiego
Na bieżąco dokonywałam analizy Zasad Przedmiotowego Oceniania
z języka angielskiego pod kątem zgodności z dokumentami szkoły. Następnie wprowadzałam niezbędne zmiany. Opracowałam szczegółowe zasady oceniania wraz z kryteriami, zwiększyłam liczbę form sprawdzania poziomu opanowania wiedzy przez uczniów. Dostosowałam progi procentowe podczas oceniania prac pisemnych do zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Następnie uczniowie oraz rodzice zostali zapoznani z przygotowanym przeze mnie dokumentem.

Efekty podjętych działań:
1) dostosowanie wymagań do możliwości uczniów;
2) umożliwianie wszystkim uczniom odniesienia sukcesu;
3) umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa oświatowego;
4) przygotowanie dokumentacji szkolnej.

7. Organizowanie uroczystości szkolnych
W trakcie odbywania stażu byłam organizatorką oraz współpracowałam przy organizacji wielu uroczystości szkolnych:
1) akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
2) inscenizacja z okazji Dnia Babci i Dziadka;
3) akademia w ramach obchodów miesiąca książki i bibliotek;
4) Festyn rodzinny (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka);
5) Pierwszy Dzień Wiosny;
6) Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Opracowywałam scenariusze uroczystości, przygotowywałam podkłady muzyczne, dokonywałam wyboru wierszy i piosenek, dobierałam uczniów do poszczególnych ról, w taki sposób aby wyjść naprzeciw ich predyspozycjom oraz zainteresowaniom. Sprawowałam nadzór nad przygotowaniami do uroczystości oraz próbami.
Efekty podjętych działań:
1) rozwijanie umiejętności artystycznych uczniów;
2) uczenie właściwych zachowań w czasie uroczystości;
3) uczenie szacunku do osób starszych;
4) promocja szkoły w środowisku lokalnym;
5) integracja z nauczycielami wspierającymi mnie w działaniu;
6) integracja młodzieży szkolnej;
7) wdrażanie uczniów do umiejętnego organizowania i prowadzenia uroczystości.

8. Promocja czytelnictwa w szkole
W związku z wyznaczonym priorytetem polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017 oraz sprawowanej przeze mnie funkcji opiekuna biblioteki szkolnej, realizowałam szereg działań mających na celu promocję czytelnictwa w szkole. Działania przeprowadzone przeze mnie obejmowały:
1) przygotowanie regulaminu konkursów: plastycznego „Mój ulubiony bohater Stumilowego Lasu” oraz czytelniczego „Zaczytani”, przeprowadzenie konkursów, wyłonienie laureatów, zakup nagród;
2) nawiązanie współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki Tuliszków, zorganizowanie dwóch kiermaszów taniej książki, dzięki czemu pozyskałam środki finansowe na zakup nagród oraz drobne upominki dla laureatów konkursu „Mój ulubiony bohater Stumilowego Lasu” oraz 8 woluminów na kwotę 90 zł, które wzbogaciły księgozbiór naszej biblioteki;
3) nawiązałam współpracę z redakcją miesięcznika „Biblioteka w szkole” włączając się w organizację akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, polegającej na biciu rekordu w masowym czytaniu w jednym momencie. W akcję zaangażowałam całą społeczność szkolną;
4) dla laureatów dwóch edycji konkursu czytelniczego „Zaczytani” zorganizowałam akcje „Noc w bibliotece”;
5) przygotowywałam gazetki oraz wystawy ścienne poświęcone czytelnictwu;
6) Prowadziłam kącik biblioteczny, zamieszczając informacje dotyczące pracy biblioteki;
7) prowadziłam zajęcia biblioteczne dla uczniów klasy IV na temat „Budowa książki”, klasy VI „Zasady korzystania z katalogów on-line Radomskiej Biblioteki Cyfrowej”, w klasie V „Rodzaje czasopism i ich budowa” oraz w klasie II „Jak powstaje książka”.
W roku szkolnym 2017/2018 przygotowałam drugą edycję konkursu „Zaczytani”. Zaangażowałam uczniów klasy VI w projekt edukacyjny „Audiobook dla malucha”. Kontynuowałam współpracę z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki Tuliszków polegającą na zorganizowaniu Świątecznego Kiermaszu Taniej Książki oraz Wiosennego Kiermaszu Taniej Książki. Zgłosiłam szkolną bibliotekę do udziału w projekcie w ramach eTwinning „Biblioteki QR”. Zaangażowałam uczennice klas VI i VII w przygotowanie i nagranie recenzji przeczytanych książek. Udostępniałam kody przygotowane przez inne szkoły. Opracowałam scenariusz „Nocy w bibliotece” dla uczestników konkursu „Zaczytani”. W roku szkolnym 2018/2019 weszłam w skład zespołu zadaniowego projektu czytelniczego „Wkręceni w czytanie” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu. W ramach tego działania realizowałam zadanie „Lapbook dla Anglika”. Zapoznałam uczniów ze sposobami wykonania lapbooków, doradzałam przy wyborze tematyki i źródeł. Monitorowałam ich pracę oraz oceniałam efekt końcowy.
Efekty podjętych działań:
1) zwiększenie zainteresowania czytelnictwem
2) pozyskanie nowych woluminów do biblioteki szkolnej
3) integracja społeczności szkolnej
4) angażowanie społeczności lokalnej w życie szkoły
5) promowanie ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego

9. Realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
Pełniąc obowiązki nauczyciela-bibliotekarza opracowywałam harmonogram lekcji bibliotecznych. Następnie dokonywałam doboru tematyki zajęć do wieku uczniów, gromadziłam materiały, opracowywałam scenariusze zajęć, tworzyłam własne pomoce. W latach 2016-2018 przeprowadziłam zajęcia biblioteczne:
1) w klasie IV na temat „Rodzaje katalogów, karty biblioteczne.”, „Budowa książki”;
2) w oddziałach przedszkolnych na temat „Spotkanie z książką w bibliotece”;
3) w klasach VI „Zasady korzystania z katalogów on-line Radomskiej Biblioteki Cyfrowej”;
4) w klasie V „Rodzaje czasopism i ich budowa”, „Jak posługiwać się katalogami on-line Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu”;
5) w klasie II „Jak powstaje książka”;
6) w klasie VII „Rodzaje katalogów bibliotecznych”;
7) w klasie V „Książki popularnonaukowe – jak z nich korzystać?”;
8) w klasie VI „Książka a inne media”;
9) w klasie I „O budowie książki;
10) w klasie VI „Zabawy słowne z wykorzystaniem słowników”;
11) w klasie V „Gazety i czasopisma źródłem wiedzy”;
12) w klasie VII „Jak poszukiwać informacji w bibliotece?”;
Efekty podjętych działań:
1) wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
2) poszerzenie wiedzy uczniów na temat sposobów wyszukiwania informacji z różnych źródeł;
3) usprawnienie korzystania przez uczniów z biblioteki i czytelni poprzez utrwalenie wiedzy z zakresu katalogów bibliotecznych.

10. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne szkoły i instytucje.
Co roku przygotowywałam uczniów naszej szkoły do Gminnego Konkursu Języka Angielskiego, który odbywał się w Zespole Szkół w Małęczynie. Przeprowadzałam szkolny etap konkursu wyłaniając po dwóch uczniów każdej klasy do etapu gminnego. Następnie pracowałam nad doskonaleniem
i utrwalaniem wiadomości z języka angielskiego tych uczniów poprzez rozwiązywanie dodatkowych ćwiczeń oraz omawianie strategii egzaminacyjnych. W roku szkolnym 2016/2017 uczennica klasy IV zdobyła II miejsce w kategorii klas czwartych. W roku szkolnym 2018/2019 uczeń klasy IV zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Przygotowywałam także uczniów do udziału w Gminnym Przeglądzie Piosenki Angielskiej. Pomagałam w wyborze repertuaru oraz pracowałam nad poprawną wymową i intonacją. Przeprowadzałam próby wokalne. W konkursie przeprowadzonym w maju 2018r. uczennica klasy VI zajęła III miejsce.

Efekty podjętych działań:
1) rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
2) promocja szkoły w środowisku lokalnym;
3) motywacja uczniów do wytężonej pracy nad językiem;
4) wdrażanie do samokształcenia;
5) pozyskanie informacji zwrotnej dotyczącej mojej pracy na podstawie sukcesów uczniów;
6) satysfakcja z wykonywanej pracy
7) kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i porażką.

11. Sprawowanie funkcji opiekuna Drużyny Harcerskiej „Żywioły”
Podczas odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego kontynuowałam powierzoną mi na początku mojej pracy w szkole funkcję opiekuna drużyny harcerskiej. We wrześniu 2016 opracowałam program drużyny harcerskiej, który był realizowany podczas regularnych zbiórek na terenie szkoły. Przeprowadziłam akcję naborową do drużyny. Przygotowałam galerię na korytarzu szkolnym poświęconą wydarzeniom z życia drużyny. Na podniesie atrakcyjności organizowanych w drużynie wydarzeń miała niewątpliwie wpływ współpraca
z Hufcem ZHP Radom – Powiat. Raz w miesiącu uczestniczyłam w odprawach drużynowych w siedzibie hufca, podczas których opiekunowie drużyn z całego powiatu radomskiego dzielili się pomysłami dotyczącymi zadań realizowanych
w swoich środowiskach. Harcerze z naszej szkoły wzięli udział w następujących wydarzeniach:
1) XV Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty (impreza hufcowa)
2) wyjazd do Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju (impreza hufcowa)
3) kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Efekty podjętych działań:
1) uczniowie nabyli umiejętności organizacyjne;
2) uczniowie nawiązali kontakty z harcerzami z innych drużyn;
3) dzieci poszerzyły wiedzę z różnych dziedzin;
4) poznali ciekawe formy spędzania wolnego czasu;
5) poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych szkoły;
6) promocja szkoły w środowisku lokalnym.

12. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W ramach tego działania współpracowałam przy tworzeniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Planu Pracy.
Uczestniczyłam w spotkaniach z jego członkami, z których sporządzałam protokoły. Pomagałam w organizacji imprez szkolnych organizowanych przez uczniów, takich jak:
a) dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka połączona z wyborami Mistera Szkoły;
b) konkurs z okazji Halloween na najładniejszy lampion
z dyni oraz na najstraszniejsze przebranie;
c) Wróżby andrzejkowe;
d) Poczta walentynkowa;
e) Pierwszy Dzień Wiosny połączony z konkursem na najbardziej wiosenne przebranie;
Współorganizowałam prelekcje dla społeczności szkolnej:
a) „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”
b) „Mycie rąk - ważna sprawa!”;
c) „Bądź bezpieczny w sieci”.
Przygotowałam wystawę ścienną „Savoir vivre wobec niepełnosprawnych”. Zaangażowałam członków samorządu w kwestę na rzecz WOŚP oraz sprzedaż cegiełek fundacji Pomóż i Ty.
Efekty podjętych działań:
1) nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy nauczycielem i uczniami;
2) wspólne rozwiązywanie zadań;
3) pobudzanie kreatywności uczniów;
4) rozwijanie umiejętności organizacyjnych u uczniów;
5) rozwijanie postawy samorządności;
6) pielęgnowanie tradycji szkolnych.

13. Prowadzenie diagnozy osiągnięć uczniów
Mając na celu poprawę wyników nauczania oraz dostosowanie treści nauczania do potrzeb uczniów prowadziłam działania diagnozujące osiągnięcia moich podopiecznych:
1) co roku we wrześniu przeprowadzałam diagnozę wstępną w klasie IV, dokonałam jej analizy a wnioski wdrażałam podczas zajęć języka angielskiego;
2) przeprowadzałam diagnozę wstępną w klasie V - VIII, dokonałam jej analizy a wnioski wdrażałam podczas zajęć z języka angielskiego;
3) przeprowadziłam diagnozę końcową w klasach IV - VIII, dokonałam jej analizy oraz opracowałam wnioski i rekomendacje do pracy na kolejny rok szkolny;
4) dokonałam analizy sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego przeprowadzonego w kwietniu 2016 roku;
5) przeprowadziłam oraz dokonałam analizy dwóch próbnych testów typu egzaminacyjnego w klasie szóstej;
6) w kwietniu 2018r. przeprowadziłam oraz poddałam analizie próbny egzamin ósmoklasisty;
7) w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziłam oraz poddałam analizie próbne egzaminy ósmoklasisty zarówno w klasie VII jak i VIII;
8) na bieżąco monitorowałam wyniki poszczególnych uczniów z testów
i sprawdzianów i na tej podstawie podejmowałam dalsze działania (zorganizowanie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz koła języka angielskiego).
Efekty podjętych działań:
1) dogłębna analiza efektów nauczania;
2) nabycie umiejętności wyciągania wniosków na przyszłość;
3) podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzanie działań naprawczych;
4) uczniowie poznali swoje mocne i słabe strony
5) uczniowie zdobyli wiedzę odnośnie zagadnień, nad którymi muszą popracować;
6) uczniowie uzdolnieni językowo rozwinęli swoje zdolności.

14. Organizacja wycieczek krajoznawczych.
W okresie stażu organizowałam wycieczki klasowe oraz szkolne,
na których pełniłam rolę opiekuna lub kierownika. Opracowywałam programy wycieczek, konsultowałam wybór miejsc i atrakcji z uczniami, wypełniałam odpowiednie dokumenty oraz prowadziłam rozliczenia finansowe.
Zorganizowałam następujące wycieczki i wyjścia:
1) wyjazd na kręgielnię w Radomiu – październik 2016;
2) wyjazd na basen w Radomiu – grudzień 2016;
3) wyjazd do parku trampolin w Radomiu – marzec 2018, marzec 2019;
5) trzydniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie – czerwiec 2018;
6) wyjazd na kręgielnię w Radomiu – październik 2018;
7) piesze wycieczki na Grób Nieznanego Żołnierza w Lucinie – co roku
w listopadzie.
Pełniłam funkcję opiekuna podczas następujących wyjazdów:
1) wyjazd na wystawę klocków LEGO w Lublinie – październik 2017;
2) wyjazd na koncert Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Grandioso” – grudzień 2017;
3) wyjazd do kina w Radomiu – wrzesień 2018;
4) wyjazd na spektakl profilaktyczny „Dzieci Sieci” - luty 2019.
Efekty podjętych działań:
1) rozwijanie zaradności życiowej;
2) integracja klasy, poznanie siebie i kolegów w różnych sytuacjach życiowych;
3) wdrażanie do przestrzegania zasad regulaminu zachowania się i warunków bezpieczeństwa;
4) aktywne, świadome obcowanie z kulturą i sztuką;
5) poznanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych;
6) wzbogacenie swoich wiadomości i umiejętności
7) umiejętność współpracy z młodzieżą;
8) satysfakcja z własnej pracy;
9) kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

15. Współtworzenie dokumentacji szkolnej
Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 pracowałam w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej. Badałam następujące obszary:
1) „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.”
2) W ramach wymagania: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.”, badałam obszary:
a) „Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.”;
b) „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.”
W ramach pracy w zespole opracowywałam pytania kluczowe oraz narzędzia badawcze. Następnie we współpracy z innymi nauczycielami opracowywałam wyniki ankiet. Tworzyłam końcowe raporty z ewaluacji wewnętrznej opracowując wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. Na początku roku szkolnego 2018/2019 podjęłam funkcję koordynatora do spraw ewaluacji wewnętrznej. W ramach tego działania opracowałam plan oraz harmonogram ewaluacji.

Opracowałam „Regulamin organizacji biblioteki szkolnej” oraz „Regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych z dotacji MEN”. Współpracowałam przy tworzeniu „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” oraz „Regulaminu stołówki szkolnej”. Uzupełniłam wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który został rozpatrzony pozytywnie. Następnie przygotowałam zapotrzebowanie na książki w ramach tego projektu. We wrześniu 2017 roku współtworzyłam Regulamin Oceniania Zachowania. Pracowałam w zespole do opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Jako członek zespołów do planowania
i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowywałam harmonogramy pracy oraz uczestniczyłam w spotkaniach zespołów. W roku szkolnym 2017/2018 pełniłam funkcję protokolanta zebrań Rad Pedagogicznych. Przygotowałam „Szkolny zestaw programów nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze na rok szkolny 2018-2019”.

Efekty podjętych działań:
1) diagnozowanie i podnoszenie jakości pracy szkoły;
2) podniesienie kompetencji zawodowych nauczyciela;
3) nabycie umiejętności tworzenia dokumentów, ich analizy i pisania protokołów;

16. Cykliczne prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych uczniów.
W październiku 2016 oraz we wrześniu 2017 opracowałam ankiety dla uczniów, których celem było zbadanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów naszej szkoły. W badaniach brali udział odpowiednio uczniowie klas II–VI oraz IV-VII. Wnioski z analiz służyły do przygotowywania zapotrzebowania na książki do biblioteki szkolnej zgodnie z zainteresowaniem czytelników oraz do opracowania wydarzeń bibliotecznych opartych na preferencjach czytelniczych dzieci i młodzieży.
Efekty podjętych działań:
1) wiedza na temat zainteresowań czytelniczych uczniów;
2) zwiększenie zainteresowania uczniów księgozbiorem;
3) uaktualnienie księgozbioru pod kątem zainteresowań młodzieży.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przygotowywanie dokumentacji szkolnej przy użyciu technologii informacyjnej
W ramach realizacji tego zadania podejmowałam następujące działania:
1) opracowywałam pomoce dydaktyczne (karty pracy, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, karty wyrazowe), testy oraz kartkówki za pomocą programów MS Office;
2) uzyskałam dostęp do platformy Macmillan Diagnostic Tools, dzięki czemu miałam możliwość korzystania z narzędzi do opracowania testów diagnostycznych;
3) tworzyłam oraz opracowywałam narzędzia badawcze z wykorzystaniem edytorów tekstu;
4) korzystałam z zasobów Internetu podczas opracowywania pomocy dydaktycznych, pozyskiwania ciekawych artykułów;
5) posługiwałam się słownikami multimedialnymi oraz programami komputerowymi .
Efekty podejmowanych działań:
1) trwałe i estetyczne pomoce naukowe;
2) usprawnienie pracy nauczyciela;
3) atrakcyjny przebieg lekcji;
4) wzbogacenie warsztatu pracy;
5) podniesienie jakości pracy szkoły;
6) efektywne wykorzystanie pracowni komputerowej.

2. Doskonalenie warsztatu pracy
Uczestniczyłam w szkoleniach prowadzonych online:
1) “Managing Classroom Dynamics” – webinarium zorganizowane przez wydawnictwo Oxford University Press;
2) Bringing Grammar to life - webinarium zorganizowane przez wydawnictwo Oxford University Press;
3) szkolenie on-line “Egzamin ósmoklasisty – jak go oswoić?” zorganizowane przez Oxford University Press;
4) szkolenia internetowe w ramach eTwinning:
a. „Tydzień z narzędziami eTwinning Live”
b. „Tydzień z Movie Maker”
c. „Tydzień z TwinSpace”
5) “Open your mind to open task” – webinarium zorganizowane przez wydwnictwo Macmillan Education;
6) “Jak wzmocnić koncentrację uczniów?” - e-konferencja zorganizowana przez wydawnictwo MAC;
7) „Lekcje kreatywnie nakręcone” – webinarium zorganizowane przez wydawnictwo Macmillan Education.
Efekty podejmowanych działań:
1) efektywne wykorzystanie narzędzi TIK w procesie edukacyjnym;
2) poznanie zasad pracy w programie eTwinning;
3) nabycie umiejętności tworzenia i edytowania filmów;
4) poszerzenie wiadomości z zakresu dydaktyki języka angielskiego;
5) nawiązanie kontaktów z innymi nauczycielami za pośrednictwem czatu
w trakcie szkoleń, wymiana doświadczeń;
6) podniesienie atrakcyjności procesu edukacyjnego.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej podczas prowadzenia dokumentacji za okres stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej pozwoliła mi na śledzenie wszelkich zmian w prawie oświatowym, zapoznanie się z nowo ukazującymi się aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli w sposób szybki i bezpośredni. Ponadto, pomogło mi to w tworzeniu dokumentacji niezbędnej podczas odbywania stażu.
Efekty podejmowanych działań:
1) szybki dostęp do informacji;
2) przejrzysta i estetyczna dokumentacja;
3) podnoszenie jakości pracy szkoły oraz mojej własnej.

4. Prowadzenie lekcji języka angielskiego przy użyciu technologii informacyjnej
Wykorzystanie technologii informacyjnej podczas zajęć języka angielskiego sprzyja wychodzeniu naprzeciw zainteresowaniom współczesnego ucznia,
wspomaga proces uczenia się. Z tego względu często korzystałam z pracowni komputerowej podczas moich lekcji. Uczniowie klas IV-VIII rozwiązywali ćwiczenia gramatyczne online. Klasy młodsze posługiwały się tablicą interaktywną podczas gier internetowych z zakresu poznanego słownictwa. Opracowywałam własne lekcje interaktywne przy pomocy oprogramowania Smart. Korzystałam z oprogramowania do tablic interaktywnych podręczników dla klas I i VII. Podczas zajęć wyrównawczych korzystałam z platform Duolingo i Squla. Zachęcałam uczniów do samokształcenia z języka angielskiego
z wykorzystaniem programu komputerowego Angielski w Pigułce. Umożliwiałam uczniom oddawanie prac pisemnych przy użyciu poczty elektronicznej. Zapoznałam uczniów korzystających z podręczników wydawnictwa Macmillan Education z zasobami strony internetowej przeznaczonej dla uczniów. Przygotowywałam zajęcia z wykorzystaniem zasobów Internetu. Uczniowie klasy V wybrali się w wirtualną wycieczkę po Londynie. Pracując w grupach wykorzystywali Google Maps do opracowania tras-zagadek po Londynie. Podczas zajęć Wychowania do życia w rodzinie korzystałam z filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych do przybliżenia uczniom tematyki okresu dojrzewania. Poznałam zasady funkcjonowania platform edukacyjnych Quizizz oraz LearningApps. Wykorzystywałam ich zasoby podczas pracy z uczniami na zajęciach języka angielskiego oraz godzinach z wychowawcą. Wykorzystywałam telefony komórkowe na lekcjach języka angielskiego, opracowywałam ciekawe ćwiczenia z wykorzystaniem kodów QR. Praca z tak przygotowanymi materiałami przyczyniła się w znacznym stopniu do zwiększenia motywacji wśród dzieci,
a w konsekwencji do szybszego opanowania danych zagadnień.
Pozyskiwałam ciekawe materiały dydaktyczne w formie cyfrowej dostosowane do podręczników wykorzystywanych w pracy z uczniem poprzez dostęp do platform internetowych dla nauczycieli: Macmillan Stafroom oraz Macmillan Education Evetrywhere.
Efekty podjętych działań:
1) podniesienie jakości pracy szkoły i mojej jako nauczyciela;
2) uatrakcyjnienie materiałów dydaktycznych nauczanych przeze mnie przedmiotów jak również ciekawych materiałów przygotowanych dla uczniów;
3) szkoła w oczach uczniach jest bardziej atrakcyjna, gdyż stwarza szanse do wykorzystania nowocześniejszych środków przekazu;
4) urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć szkolnych;
5) zdobywanie nowych umiejętności przez uczniów;
6) rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez częsty kontakt
z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi;
7) wzrost motywacji do nauki;
8) satysfakcja z własnej pracy;
9) podniesienie jakości pracy nauczyciela.

5. Udział w projektach eTwinning.
W styczniu 2017 roku zarejestrowałam szkołę do udziału
w międzynarodowym programie eTwinning dzięki czemu moi uczniowie mogli przystąpić do ciekawych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK:
1) „Will you be my friend?”;
2) „Getting to know each other”;
3) „Be smart, don’t start”.
Efekty podjętych działań:
1) zwiększenie prestiżu szkoły;
2) promocja szkoły wśród innych szkół członkowskich;
3) innowacyjny sposób nauki;
4) wzrost osiągnieć i umiejętności jak np. praca zespołowa;
5) wzrost kompetencji kluczowych, takich jak porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność uczenia się, kompetencje informatyczne, świadomość
i ekspresja kulturalna;
6) wzrost kwalifikacji zawodowych nauczyciela;
7) wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
8) umożliwienie uczniom wykorzystania Internetu do kontaktów z rówieśnikami w języku angielskim.

5. Prowadzenie lekcji bibliotecznych przy użyciu technologii informacyjnej
Przeprowadziłam lekcje biblioteczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Uczniowie klas V i VI podczas lekcji bibliotecznych w pracowni komputerowej zapoznali się z zasadami korzystania z katalogów on-line Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu oraz poznali zasoby Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. Uczniowie klasy II wzięli udział w zajęciach
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej na temat „Jak powstaje książka”.

Efekty podjętych działań:
1) Poznanie źródeł cyfrowych zasobów bibliotecznych;
2) zainteresowanie historią książek;
3) zwiększenie motywacji czytelników do udziału w lekcjach bibliotecznych;
4) podniesienie jakości pracy szkoły;
5) uzmysłowienie uczniom, że książka i nowoczesna technologia nie wykluczają się nawzajem.

6. Publikowanie swoich opracowań na stronach internetowych.
Dzieliłam się swoimi opracowaniami z innymi użytkownikami Internetu poprzez zamieszczanie na popularnych serwisach edukacyjnych np. www.edux.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl swoich publikacji (Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty zajęć).

Efekty podjętych działań:
1) dzielenie się ciekawymi materiałami i informacjami z innymi nauczycielami poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej;
2) nabycie nowych umiejętności;
2) satysfakcja z własnej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współpraca z innymi nauczycielami
Współpraca z innymi nauczycielami bardzo często przybierała formę konsultacji oraz wymiany doświadczeń. Prosiłam koleżanki i kolegów o opinie na temat wybranych uczniów, uzyskiwałam cenne wskazówki dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz tworzenia dokumentacji szkolnej. Starałam się także służyć pomocą nauczycielom z mniejszym stażem pracy. Udzielałam porad odnośnie rozwiązywania problemów wychowawczych oraz doradzałam podczas tworzenia dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela. Równie często współpracowałam z innymi nauczycielami podczas organizowania uroczystości szkolnych oraz tworzenia dokumentacji szkolnej. Do działań tego typu należały:
1) współprowadzenie zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „Moja mała ojczyzna”;
2) współpraca w zespole do spraw ewaluacji;
3) współpraca podczas organizacji akcji „Adopcja Serca”;
4) współpraca podczas organizacji gminnego konkursu na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy;
5) współpraca podczas konkursu na najlepiej przebraną klasę z okazji Halloween;
6) współpraca podczas organizacji akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
7) współpraca podczas organizacji Dzień Babci i Dziadka;
8) współpraca podczas organizacji wyjazdu na kręgielnię w Radomiu z okazji Dnia Chłopca;
9) współpraca podczas organizacji mikołajkowego wyjazdu na basen
w Radomiu;
10) pomoc w przeprowadzeniu loterii fantowej;
11) praca w jury podczas wyborów” Mistera szkoły”;
12) współpraca przy tworzeniu „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”;
13) współpraca przy tworzeniu „Regulaminu stołówki szkolnej”;
14) współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji Festynu Rodzinnego;
15) Współpraca podczas przygotowania akademii z okazji obchodów miesiąca książki i bibliotek;
16) współpraca podczas przeprowadzania konkursu „List do taty”;
17) współpraca podczas organizacji wyjazdu do kina w Radomiu;
18) współpraca podczas przeprowadzenia „Nocy w bibliotece”;
19) współpraca podczas organizacji uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego;
20) współpraca podczas tworzenia Regulaminu Oceniania Zachowania;
21) współpraca podczas prac nad Programem Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły;
22) współpraca podczas opracowania Regulaminu Pracy Samorządu Szkolnego;
23) współpraca podczas przygotowania wycieczki do parku trampolin
w Radomiu;
24) współpraca podczas zaplanowania, przygotowania
i przeprowadzenia wycieczki krajoznawczej w Góry Świętokrzyskie;
25) współpraca z nauczycielami z innych szkół w sieci współpracy „Aktywna Tablica”;
26) współpraca podczas organizacji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny;
27) współpraca podczas prac zespołu nadzorującego przebieg egzaminu ósmoklasisty.
Efekty podjętych działań;
1) podniesienie jakości pracy szkoły;
2) zdobywanie nowych doświadczeń;
3) doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
4) możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
W trakcie odbywania stażu zaplanowałam, przygotowałam oraz przeprowadziłam szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN:
1) „Bajkoterapia jako jedna z form i metod pracy z dzieckiem”.
2) „Europejska społeczność szkół – zasady pracy na platformie eTwinning”.
3) „Dysleksja – praktyczne porady dla nauczycieli”.
4) „Szkoła XXI wieku – nowoczesne technologie w edukacji.”
Często prowadziłam rozmowy z nauczycielami dzieląc się ciekawymi informacjami oraz formami pracy poznanymi podczas różnego rodzaju szkoleń i kursów.
W ramach realizacji programu Aktywna Tablica i przystąpienia do sieci współpracy miałam możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Współpraca polegała na wymianie doświadczeń, związanych nie tylko z realizacją programu, lecz także spostrzeżeń dotyczących pracy z uczniem, dzieleniu się scenariuszami zajęć oraz możliwości udziału w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
W drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 zarejestrowałam się na stronie www.oxfordenglishlearningexchane.com, która daje możliwość wymiany doświadczeń oraz udziału w ciekawych dyskusjach z nauczycielami z całego świata. W ramach tego działania uczestniczyłam w ankietach dotyczących nauczania języka angielskiego. Brałam również aktywny udział
w opiniowaniu materiałów dydaktycznych pochodzących z podręczników do nauki języka angielskiego.

Efekty podejmowanych działań:
1) podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
2) inspirowanie do podejmowania nowych działań;
3) wymiana poglądów i doświadczeń;
4) możliwość opiniowania materiałów dydaktycznych;

3. Prowadzenie lekcji otwartych.
W trakcie całego stażu prowadziłam lekcje otwarte zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. Opracowywałam scenariusze zajęć dobierając ciekawe formy pracy, zamieszczałam zaproszenia dla osób zainteresowanych na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły, zbierałam informację zwrotną dotyczącą mojej pracy z uczniami. Przeprowadziłam następujące lekcje otwarte:
1) “The lion is coming – nauka piosenki. Utrwalenie poznanego słownictwa.”;
2) „Co się stanie jeśli... - pierwszy okres warunkowy.”;
3) „Train your brain – powtórzenie wiadomości.”;
4) „Pytanie o pozwolenie – czasownik modalny can.”
Efekty podjętych działań:
1) promocja szkoły w środowisku lokalnym;
2) możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przez uczniów;
3) analiza własnych kompetencji;
4) wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
4) dzielenie się doświadczeniem;

4. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk.
1) w drugim półroczy 2016/2017 przeprowadziłam 26 godzin obserwowanych przez praktykantkę w ramach praktyki ogólnopedagogicznej.
2) w pierwszym półroczu 2017/2018 przeprowadziłam 25 godzin języka angielskiego obserwowanych przez praktykantkę w ramach praktyki ogólnopedagogicznej oraz obserwowałam i oceniałam 25 godzin prowadzonych przez studentkę.
Dominika Sałbut, Publiczna Szkoła Podstawowa
nauczyciel mianowany im. Marii Konopnickiej w Podgórze

3) w drugim półroczu 2017/2018 przeprowadziłam 50 godzin języka angielskiego obserwowanych przez dwie praktykantki w ramach praktyki ogólnopedagogicznej oraz obserwowałam i oceniałam 50 godzin prowadzonych przez studentki.
Efekty podejmowanych działań:
1) możliwość wieloaspektowego poznania specyfiki pracy w szkole;
2) zdobycie przez studenta zróżnicowanej wiedzy w zakresie edukacji
i wychowania dziecka;
3) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela;

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowałam, a następnie wdrożyłam do pracy następujące plany pracy
i programy:
1) plan pracy zajęć wyrównawczych z języka angielskiego;
2) plan pracy koła języka angielskiego;
3) program Drużyny Harcerskiej Żywioły;
4) plan pracy biblioteki szkolnej;
5) program innowacji pedagogicznej;
6) plan do realizacji zajęć z wychowawcą dla klas IV-VIII zgodny
z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki;
7) plan do realizacji zajęć z wychowawcą dla klas IV-VIII zgodny
z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły;
8) Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
9) Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Współpracowałam z Pedagogiem szkolnym podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Efekty podejmowanych działań:
1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań;
2) podnoszenie umiejętności uczniów;
3) zagospodarowanie czasu wolnego od nauki;
4) wzrost ciekawości w dążeniu do poznawania świata;
5) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych i społecznych;
6) poszerzenie zakresu działalności szkoły;
7) promocja szkoły w środowisku lokalnym;
8) umiejętność tworzenia dokumentacji;

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Integracja środowiska uczniowskiego i lokalnego
Przyczyniłam się do integracji uczniów naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez pomoc w zorganizowaniu Choinki noworocznej połączonej
z Dniem Babci i Dziadka, Festynu Rodzinnego jak również poprzez nadzorowanie akcji dzielenia się Betlejemskim Światłem Pokoju z pracownikami Urzędu Gminy w Goździe.
Efekty podejmowanych działań:
1) przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym;
2) możliwość autoprezentacji;
3) budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
4) poczucie satysfakcji.

2. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego dbałam o to, aby aktywnie promować szkołę w środowisku lokalnym poprzez przygotowywanie uczniów do pozaszkolnych konkursów. Zadbałam, by moi uczniowie godnie reprezentowali szkołę podczas Gminnego Konkursu Języka Angielskiego oraz Gminnego Przeglądu Piosenki Angielskiej. Ponadto, chęć zaprezentowania dorobku i umiejętności naszych uczniów towarzyszyła mi również podczas organizacji dwóch edycji Gminnego Przeglądu Szkolnych Teatrów Anglojęzycznych, który przeprowadziłam w naszej placówce w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018.
Efekty podejmowanych działań:
1) promocja szkoły w środowisku lokalnym;
2) podniesienie jakości pracy szkoły;
3) kształtowanie wiary we własne możliwości uczniów;
4) rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
5) doskonalenie umiejętności organizacyjnych nauczyciela;
6) rozwijanie umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym.

3. Integracja ze środowiskami spoza terenu gminy
Realizacja tego działania była możliwa głównie dzięki współpracy z Hufcem ZHP Radom-Powiat. Biorąc udział w imprezach organizowanych przez władze hufca uczniowie naszej szkoły mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów
z harcerzami z innych drużyn z całego powiatu, dzielenia się swoimi umiejętnościami oraz nabywania nowych doświadczeń.
Efekty podejmowanych działań:
1) promocja szkoły w powiecie radomskim;
2) dzielenie się umiejętnościami;
3) nabywanie nowych doświadczeń;
4) rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów i nauczyciela.

4. Współpraca z wydawnictwami
Podczas stażu współpracowałam z konsultantami wydawnictw takich jak: Oxford University Press, Pearson, Macmillan Polska, Nowa Era poprzez konsultacje dotyczące wyboru nowych podręczników. Starałam się także pozyskać materiały edukacyjne, nagrody oraz pomoce dla nauczyciela. Uczestniczyłam w spotkaniach i konferencjach.
Efekty podejmowanych działań:
1) poznanie oferty edukacyjnej wydawnictw;
2) umiejętność dokonania trafnego wyboru podręcznika;
3) pozyskanie materiałów dydaktycznych;
4) doskonalenie warsztatu pracy;
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień
Przeprowadziłam lekcję wychowawczą poświęconą profilaktyce uzależnień na temat „Używkom mówimy nie.” jak również na bieżąco prowadziłam
z uczniami pogadanki na temat szkodliwego wpływu alkoholu, papierosów oraz narkotyków i dopalaczy. Zaangażowałam uczniów w profilaktyczny projekt „Be smart, don’t start”, dzięki któremu uczniowie mogli zapoznać się z regulacjami prawnymi odnośnie papierosów i e-papierosów w innych krajach europejskich oraz wymienić się spostrzeżeniami na temat palenia tych używek z uczniami z tych państw. Zgłębili oni także widzę na temat obowiązującego prawa dotyczącego palenia tytoniu i e-papierosów w Polsce. Poznali szczegółowe skutki stosowania tych używek.
Efekty podejmowanych działań:
1) usprawnienie pracy wychowawczej;
2) wspomaganie rozwoju psychicznego i społecznego swoich wychowanków;
3) diagnozowanie i zapobieganie zagrożeniom;
4) kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowań;
5) uświadomienie uczniom ryzyka wynikającego z palenia papierosów;
6) porównanie doświadczeń uczniów z używkami z doświadczeniami uczniów
z państw europejskich.
2. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej, w szczególności z zaleceniami do pracy z poszczególnymi uczniami. Indywidualizowałam proces edukacyjny na podstawie tych zaleceń.

Prowadziłam rozmowy z rodzicami, podczas których omawiałam problemy uczniów oraz sugerowałam potrzebę poddania dziecka badaniu
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Wzięłam udział w szkoleniu w ramach WDN na temat:
1) zapoznanie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach;
Efekty podejmowanych działań:
1) lepsze poznanie uczniów;
2) pomaganie uczniom w rozwiązywaniu problemów;
3) nawiązanie kontaktu z rodzicami;
4) wspomaganie psychicznego i społecznego rozwoju uczniów;
5) współpraca w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Na bieżąco prowadziłam rozmowy i konsultacje z pedagogiem szkolnym wynikające z pojawiających się problemów. Omawiałyśmy trudności w nauce i zachowaniu poszczególnych uczniów. We współpracy z pedagogiem i dyrektorem szkoły udzieliłam wsparcia rodzinie jednego z uczniów, który znalazł się z trudnej sytuacji życiowej. Wymieniałam uwagi dotyczące prowadzenia dokumentacji w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Efekty podejmowanych działań:
1) usprawnienie pracy wychowawczej;
2) diagnozowanie i zapobieganie zagrożeniom;
3) bieżące rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych;
4) wpływ na indywidualny rozwój ucznia i na poprawę efektów uczenia się;
5) udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi w trudnej sytuacji życiowej.
6) wymiana doświadczeń.

4. Podejmowanie działań mających na celu promowanie wśród młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu

Opracowywałam konspekty zbiórek drużyny harcerskiej promujących aktywne spędzanie czasu wolnego z uwzględnieniem nauki nowych gier, zabaw
i pląsów. Zadawałam zastępom zadania międzyzbiórkowe, w celu zachęcenia dzieci do kontaktów w czasie wolnym.
We współpracy z opiekunami innych drużyn zorganizowałam wycieczkę autokarową do Krakowa.
Efekty podejmowanych działań:
1) wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów;
2) zdobywanie nowych doświadczeń;
3) kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
4) organizacja czasu wolnego dla młodzieży zgodnie z ich oczekiwaniami;
5) rozwijanie zainteresowań młodzieży;
6) kultywowanie tradycji ZHP.

5. Współpraca z Komendą Straży Miejskiej w Radomiu.
W marcu 2019r. nawiązałam współpracę z Komendą Straży Miejskiej
w Radomiu, w wyniku której w szkole przeprowadzono prelekcje
z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej osób powyżej 13 roku życia.
Efekty podejmowanych działań:
1) nawiązanie współpracy z instytucją zewnętrzną;
2) aktywne włączenie organów i instytucji do działań na rzecz szkoły
3) efektywne stosowanie działań profilaktycznych;
4) poszerzenie wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy;
5) znajomość przez uczniów możliwych konsekwencji łamania prawa w sieci.

6. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Goździe
W kwietniu 2017 nawiązałam współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną
w Goździe, dzięki której w czerwcu uczniowie oddziałów przedszkolnych wzięli udział w lekcji bibliotecznej w ramach obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Efekty podejmowanych działań:
1) aktywny udział biblioteki w życiu szkoły;
2) nawiązanie kontaktów społecznych;
3) promowanie szkoły w środowisku;
4) podnoszenie jakości edukacji i wychowania;
5) promocja czytelnictwa;
6) wzbogacenie warsztatu pracy.

7. Podejmowanie działań mających na celu promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.
Pełniłam funkcję koordynatora programu „Trzymaj formę” organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Dokonałam lektury otrzymanych materiałów, zapoznałam uczniów z założeniami projektu, dokonaliśmy wstępnego wyboru rodzaju projektu, nad jakim klasa będzie pracować. Uczniowie zrealizowali projekt edukacyjny „Jak żyć zdrowo – blog.” Koordynowałam pracę każdego zespołu, dokonywałam oceny przygotowanych materiałów, doradzałam
w aspektach technicznych.
Prowadziłam lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce:
1) „Jak zdrowo się odżywiać”,
2) „Ile zależy od właściwego ubioru?”
3) „Zagrożeń wynikających z gier komputerowych.”
4) „W zdrowym ciele, zdrowy duch – jak dbać o formę fizyczną.”
Efekty podejmowanych działań:
1) ukształtowanie u uczniów odpowiedzialności za własne zdrowie i życie;
2) kształtowanie pożądanych postaw;
3) rozwijanie zainteresowań;
4) budzenie ciekawości poznawczej;
5) rozwój umiejętności pracy w grupie;
6) wzbogacenie warsztatu pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych
Prowadziłam ciągłą obserwację uczniów pod kątem ich umiejętności, postępów w nauce oraz zachowaniu. Otaczałam opieką dzieci z trudnościami w nauce dostosowując formy i metody pracy oraz kierując na zajęcia wyrównawcze. Pełniąc funkcję wychowawcy klasowego współpracowałam z rodzicami. Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów, którzy wykazywali trudności w nauce bądź sprawiali problemy wychowawcze. Doradzałam przebadanie dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ucznia klasy V, który wykazywał duże trudności w czytaniu i pisaniu. Prowadziłam rozmowy z rodzinnym kuratorem zawodowym w sprawie jednego z uczniów, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
Efekty podejmowanych działań:
1) integracja zespołu klasowego
2) eliminowanie niepożądanych zjawisk i zachowań
3) właściwe relacje w zespole klasowym
4) efektywna pomoc uczniom napotykającym trudności
5) wzbogacenie umiejętności własnych
6) udoskonalenie umiejętności interpersonalnych.

2. Opis i analiza przypadku rozpoznania problemów wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
PRZYPADEK I
1. Identyfikacja problemu.
Uczeń z zespołem Aspergera uzdolniony językowo.
Uczeń wychowuje się w pełnej rodzinie, choć ojciec dziecka często wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych. Chłopca wychowuje matka, która nie pracuje zawodowo. Uczeń ma dwoje starszego rodzeństwa – brata i siostrę. Jest bardzo związany emocjonalnie z matką oraz siostrą. Matka dziecka jest
w stałym kontakcie ze szkołą. Na bieżąco kontaktuje się z wychowawcą, pedagogiem oraz dyrektorem szkoły. W razie potrzeb rozmawia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Stara się realizować wszelkie zalecenia. Sytuacja materialna rodziny nie budzi zastrzeżeń.
Obecnie uczeń uczęszcza do klasy IV. Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w 2015r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu. Chłopiec objęty jest nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, historia, przyroda. Pozostałe przedmioty realizuje z zespołem klasowym.
Chłopiec ma trudności w nawiązywaniu poprawnych kontaktów rówieśniczych. Często wchodzi w konflikty z rówieśnikami, gdyż stara się zwrócić ich uwagę poprzez niewłaściwe zachowania, niejednokrotnie agresywne. Jest bardzo przywiązany do zasad i reguł panujących w otaczającym go świecie. Wszelkie próby łamania lub naciągania tych zasad powodują u chłopca niezrozumienie, co skutkuje płaczem i agresją. Zmiany, zwłaszcza niezapowiedziane, wzbudzają w chłopcu niepokój, co może przejawiać się zachowaniami niepożądanymi. Wymaga natychmiastowego rozwiązania problemów. W kontaktach ze starszymi uczniami, chłopiec jest bardzo nieśmiały. Wręcz ich unika. Bywa nadwrażliwy słuchowo, wychwytuje dźwięki z zewnątrz, które rozpraszają jego uwagę.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
Zajęcia z chłopcem prowadzę począwszy od klasy pierwszej. Już na początku mojej pracy z uczniem zauważyłam, że jest bardzo inteligentny
i uzdolniony językowo. Bardzo szybko przyswajał materiał z języka angielskiego. Z łatwością posługiwał się nowymi zwrotami. Bez problemu rozumiał sens opowiadań i piosenek. Jako jedyny w klasie znał wiele wyrażeń i zwrotów wykraczających poza program nauczania. Niestety, często dochodziło do sytuacji gdy chłopiec nie brał udziału w lekcjach, co było spowodowane jego złym samopoczuciem. Co więcej, utrudniał pracę grupie oraz mi jako nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Najczęściej spowodowane to było nierozwiązaną sytuacją konfliktową podczas przerwy, „niewłaściwym” w opinii chłopca zachowaniem jednego z uczniów podczas zajęć lub porażką odniesioną w trakcie gier i zabaw językowych. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przyznano chłopcu pomoc w formie nauczyciela wspomagającego, jednak chłopiec nie reagował dobrze na jego obecność.
Od drugiego półrocza roku szkolnego 2016/2017 chłopiec realizuje część zajęć w formie nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Podczas tych zajęć chłopiec jest o wiele spokojniejszy, gdyż nie ma tak wielu czynników, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego samopoczucie. Pomimo tego, zdarzają się sytuacje gdy bardzo trudno prowadzi się z nim zajęcia. Często przychodzi podirytowany wydarzeniem z przerwy bądź innym, z którym sam nie może sobie poradzić. W takich sytuacjach często odmawia współpracy, jest apatyczny a nawet płacze.
Chłopiec ma problemy podczas wystąpień publicznych. W trakcie występów na forum szkoły mówi szybko i niewyraźnie. Podobne trudności sprawiają mu wypowiedzi ustne podczas zajęć z języka angielskiego. Bardzo niechętnie się wypowiada. Często spuszcza głowę i mówi cicho pomimo tego, że poprawnie artykułuje angielskie zwroty.

3. Znaczenie problemu.
Zespół Aspergera to zaburzenie zaliczane do spektrum autyzmu. Ma ono podłoże neurologiczne. Bardzo często są to dzieci, których poziom inteligencji plasuje się w normie, a niejednokrotnie nawet powyżej przeciętniej. Często można także zaobserwować u nich wybitne uzdolnienia z jednej dziedziny. Dzieci z zespołem Aspergera cechują problemy w zakresie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Są oni bardzo często postrzegani jako dzieci niewychowane lub nie znające norm społecznych. Wynika to z faktu, iż nie wykazują oni żadnych innych oznak fizycznych swojej niepełnosprawności. Jest to właśnie istota problemu, gdyż z tego powodu mogą łatwo ulec odrzuceniu
i wykluczeniu społecznemu. Jest to ważny problem, gdyż wszyscy jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy, w mniejszym lub większym stopniu, obecności innych osób w naszym życiu. Dlatego właśnie, jako nauczyciele, musimy dołożyć wszelkich starań aby pomóc uczniom z zespołem Aspergera
w nawiązywaniu poprawnych kontaktów rówieśniczych oraz przezwyciężaniu swojej nieśmiałości, w celu zadbania o lepszą przyszłość dla tych dzieci.
4. Prognoza.
1) Negatywna:
Nie podejmując żadnych oddziaływań nastąpiłoby:
a) pogłębienie zachowań niepożądanych: ataków gniewu i agresji;
b) pogłębienie się poczucia niezrozumienia oraz niskiej samooceny;
c) niechęć do uczestniczenia w życiu klasy, szkoły i zajęciach edukacyjnych;
d) brak postępów w rozwoju psychofizycznym,
e) ciągła obawa przed ewentualną negatywną oceną otoczenia doprowadziłaby do całkowitego zablokowania się w sytuacjach społecznych bądź zachowań bardzo agresywnych, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do odrzucenia chłopca przez zespół klasowy;
f) brak wdrażania do posługiwania się językiem w mowie doprowadziłoby do pogłębiania się stresu przed ustną produkcją języka.
2) Pozytywna:
W przypadku podjęcia odpowiednich działań:
a) nastąpi stopniowe wyeliminowanie zaburzeń w zachowaniu;
b) chłopiec rzadziej będzie przejawiał zachowania agresywne;
c) poczuje się w szkole akceptowany i bezpieczny;
d) podniesie się jego samoocena;
e) stopniowo będzie mniej nieśmiały;
f) będzie pogodny;
g) chętniej będzie uczestniczył w procesie edukacyjnym;
h) będzie osiągał lepsze wyniki w nauce;
i) będzie podejmował częstsze próby w stosowaniu języka angielskiego w mowie.
5. Propozycje rozwiązania.
CELE:
Wyeliminowanie zachowań niepożądanych poprzez:
1) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa psychicznego;
2) uczenie przyjmowania uwag krytycznych;
3) oswajanie z porażkami;
4) wzmacnianie poczucia jego własnej wartości;
5) poprawna relacja z rówieśnikami;
6) przezwyciężenie nieśmiałości
ZADANIA:
1)Zdobycie zaufania chłopca;
2) Otoczenie go atmosferą zainteresowania i zrozumienia;
3) Nie wyręczanie chłopca w trakcie wykonywania zadań;
4) Zachęcanie do wypowiedzi ustnych;
5) Odwracanie uwagi od mało istotnych incydentów, które często negatywnie wpływają na udział w zajęciach;
6) udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów;
7) wykonywanie ćwiczeń wykraczających poza program nauczania;
8) Zintegrowanie chłopca z grupą rówieśniczą poprzez podkreślanie jego zalet.
6. Wdrożenie oddziaływań.
Bardziej intensywną pracę z chłopcem zaczęłam w momencie rozpoczęcia indywidualnych lekcji języka angielskiego. Pracowałam z nim wcześniej przez półtora roku, dzięki czemu nie byłam dla niego osobą obcą, co znacznie ułatwiło mi zadanie. Nauczanie indywidualne pozwoliło mi nawiązać z uczniem bliższe relacje, gdyż mogłam więcej czasu poświęcić jego osobie oraz częściej pochylić się nad jego problemami. W miarę możliwości rozmawiałam z nim o jego zainteresowaniach, czasie wolnym czy wakacjach. Chłopiec czuł się wtedy ważny i z chęcią opowiadał o istotnych dla niego sprawach. Co więcej zawsze starałam się udzielić mu wsparcia, pomocy lub chociaż dobrej rady w dręczących go problemach. Dzięki temu wiem, że zdobyłam jego sympatię i zaufanie. Jest on dzieckiem bardzo inteligentnym, dlatego też niejednokrotnie próbował wykorzystać swoją sytuację aby odwlec w czasie zajęcia. Szybko jednak nauczyłam się rozpoznawać takie zachowania i je skutecznie eliminować. Zawsze miałam przygotowane ciekawe dodatkowe ćwiczenie, najczęściej w formie interaktywnej. Jeżeli uczeń podejmował próbę manipulacji łatwo mogłam go zainteresować takim ćwiczeniem i szybko zapominał o wyolbrzymionym problemie. Chłopiec szybko też zauważył i zrozumiał moje działania i wie już, że nie akceptuję tego typu zachowań. Dzięki temu zyskałam jego szacunek.
Zdając sobie sprawę z niskiej pewności siebie chłopca podczas wypowiedzi ustnych starałam się go angażować w wiele ćwiczeń wymagających mówienia w języku angielskim. Bardzo często starałam się wprowadzać element zabawy, na przykład powtarzanie wyrazów lub zdań raz szeptem raz głośno, aby odwrócić jego uwagę od problemu nieśmiałości i uczynić z nauki i mówienia dobrą zabawę. Pomagałam mu przezwyciężyć niepewność siebie w ustnym posługiwaniu się językiem angielskim poprzez zaangażowanie go w program Insta.Ling dla Szkół. Program do nauki słówek wyposażony jest w nagranie poprawnej wymowy poszczególnych sówek. Dzięki temu chłopiec mógł powtarzać wielokrotnie słowa w domowym zaciszu, oswajając się tym samym z wymową.
Wiedząc o zdolnościach językowych ucznia zawsze starałam się aktywizować jego wiedzę z zakresu języka angielskiego, w celu podniesienia jego samooceny. Przed przystąpieniem do wyjaśniania zagadnień gramatycznych bądź tłumaczenia słów pytałam ucznia czy zna dane wyrażenie. Wiele było przypadków, które uczeń znał lub potrafił przetłumaczyć. Uświadamiało mu to jak dużą ma wiedzę i sprawiało, że czuł się pewnie w stosowaniu języka. Zdolności językowe ucznia przekładają się na jego wyniki w nauce i osiągnięcia. Jako jedyny uczeń w szkole uzyskał 100% poprawnych odpowiedzi w trakcie diagnozy wstępnej z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019. Ponadto wygrał eliminacje klasowe i zakwalifikował się do Gminnego Konkursu Języka Angielskiego w Małęczynie, gdzie zdobył trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Przed udziałem w konkursie podjęłam intensywną pracę z uczniem. Skupiała się ona nie tylko na rozwijaniu umiejętności językowych lecz przede wszystkim starałam się usilnie aby uczeń uzmysłowił sobie, że to tylko zabawa a ewentualna porażka nie oznacza nic złego. Moje obawy przed wyjazdem z uczniem na ten konkurs okazały się bezzasadne. Uczeń bardzo dobrze odnalazł się w nowym miejscu, w grupie nieznanych mu osób. Świetnie opanował stres. Dzięki temu wydarzeniu znacznie podniosła się jego samoocena. Pokazał też, że zaczyna radzić sobie z nieśmiałością i kontaktami międzyludzkimi. Zdolności językowe chłopca i sukcesy jakie odnosi, pozytywnie wpływają także na jego kontakty z rówieśnikami. Zawsze chwalę ucznia przed całą klasą, dzięki czemu zyskuje on uznanie i akceptację.

7. Efekty oddziaływań.
Zauważyłam, że działania podjęte przeze mnie przynoszą oczekiwane rezultaty. Chłopiec rzadziej wykazuje zachowanie niepożądane. Łatwiej daje sobie wytłumaczyć sytuacje konfliktowe bądź niezrozumiałe dla niego problemy. Coraz rzadziej opowiada o konfliktach z rówieśnikami. Szuka kontaktu i chętniej spędza z nimi czas. Nie przejawia zachowań agresywnych. Podejmuje częstsze próby wyraźnego komunikowania się w języku angielskim. Jest świadom swoich umiejętności. Dzięki sukcesom jakie odnosi w zakresie języka angielskiego stał się bardziej pewny siebie i otwarty. Częściej się uśmiecha i żartuje.

PRZYPADEK II
1. Identyfikacja problemu.
Problemy wychowawcze w zespole klasowym.
Od 2015 roku pełnię funkcję wychowawcy klasy. Jest to mały zespół,
w którym liczba uczniów ulegała zmianie. Początkowo do klasy uczęszczało 9 uczniów, obecnie jest w niej zaledwie 6 osób. Dwoje uczniów zmieniło miejsce zamieszkania, jedna z dziewczynek przeniosła się do szkoły specjalnej. Uczniowie w większości przypadków nie wykazywali problemów w nauce. Czworo uczniów przez trzy kolejne lata uzyskiwało świadectwa z wyróżnieniem za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Uczniowie aktywnie uczestniczą
w życiu szkoły. Chętnie biorą udział w konkursach, akademiach i imprezach szkolnych. Włączają się w wiele akcji charytatywnych.
Rodzice współpracują ze szkołą. Interesują się postępami dzieci w nauce. W większości stawiają się na zebraniach z wychowawcą lub kontaktują się telefonicznie. Pomagają w organizacji imprez klasowych. Bardzo prężnie działają w Radzie Rodziców. Pozyskują sponsorów i aktywnie uczestniczą w organizacji imprez szkolnych.
Wydawać by się mogło, że to wymarzony zespół klasowy dla każdego wychowawcy. Grupa jest mało liczna, uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, są aktywni. Jednak jeszcze na pierwszym etapie edukacyjnym pojawiały się sygnały o problemach wychowawczych. Ówczesny wychowawca sygnalizował, że klasa jest mało zgranym zespołem. Zaobserwowano dużą rywalizację pomiędzy uczniami oraz często występujący problem skarżenia.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
Problemy pojawiające się w tej klasie zostały mi przedstawione przez poprzedniego wychowawcę gdy obejmowałam wychowawstwo w tej klasie. Szybko przekonałam się, iż spostrzeżenia na temat zachowania grupy są jak najbardziej trafne. Uczniowie bardzo często wchodzili w konflikty. Przyczyny ich były niejednokrotnie stosunkowo błahe. Często dochodziło do kłótni, które jak się później okazywało, były spowodowane winą obu stron. Uczniowie często prowokowali pewne zachowania próbując następnie obwiniać pozostałych. Niejednokrotnie dało się zauważyć, że zachowania takie były wynikiem zazdrości i rywalizacji, jak również chęci dominacji w klasie. Często obserwowałam sytuacje, w których uczniowie starali się pomniejszyć sukces innego ucznia próbując doszukać się jego „winy”. Zaskakujące wydawało się to, że niejednokrotnie uczniowie potrafili się doskonale ze sobą dogadywać. Zaangażowani wspólnie w wykonanie jakiegoś projektu, potrafili pracować bardzo kreatywnie, z ciekawym efektem końcowym.
Problem braku integracji został także poruszony podczas zebrania
z rodzicami. Zdaniem rodziców konflikty między uczniami były momentami na tyle silne, że dzieci nie miały ochoty przychodzić do szkoły. Zapewniali mnie, że starają się rozmawiać ze swoimi dziećmi na ten temat i tłumaczyć jak się zachować, lecz bez widocznych, długotrwałych rezultatów.

3. Znaczenie problemu.
Dzisiejsze tempo życia wymusza rywalizację oraz walkę o swoje. Nie zawsze musi ona jednak oznaczać coś negatywnego. Jeżeli nauczymy nasze dzieci umiejętnie z niej korzystać, może mieć bardzo pozytywny wpływ nie tylko na relację z rówieśnikami w szkole, ale także na przyszłe życie zawodowe. Dzięki zdrowej rywalizacji rozwija się w nas ambicja, która z kolei powoduje wzrost motywacji, a ta skutkuje efektywniejszą pracą.
Jeśli rywalizacja wymyka się spod kontroli i dzieci zaczynają rywalizować w niezdrowy sposób efekty są niepokojące. Dzieci stają się typem zwycięzcy. Każda porażka prowadzi do gniewu i frustracji. Uczniowie zaczynają traktować siebie nawzajem jak przeciwników i tracą szacunek względem siebie.
Opisywany przeze mnie problem ma w mojej opinii dwojakie podłoże.
Po pierwsze, może on wynikać z niewystarczającej kontroli nad rywalizacją na pewnym etapie edukacji. Po drugie, może to być spowodowane cechami charakteru uczniów tworzących klasę. Większość wychowanków, których problem dotyczy, to osoby o bardzo mocnych osobowościach. Wszyscy są uzdolnieni, pewni siebie i swoich umiejętności. Większość moich podopiecznych cechuje także upór w dążeniu do postawionych sobie celów.
4. Prognoza
1) Negatywna:
Nie podejmując żadnych oddziaływań nastąpiłoby:
a) pogłębienie braku integracji członków zespołu klasowego;
b) nasilenie negatywnych emocji względem pozostałych uczniów;
c) niechęć do uczestniczenia w życiu klasy;
d) słabsze wyniki w nauce;

2) Pozytywna:
W przypadku podjęcia odpowiednich działań:
a) nastąpi stopniowa integracja zespołu klasowego;
b) uczniowie nauczą się szanować siebie nawzajem;
c)zwiększy się ich poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w klasie;
d) wzrośnie motywacja do nauki;
e) uczniowie nauczą się jak zdrowo rywalizować w szkole i w dorosłym życiu.

5. Propozycje rozwiązania.
CELE:
Wyeliminowanie zachowań niepożądanych poprzez:
1) doprowadzenie do nawiązania silniejszych więzi między uczniami;
2) wywołanie chęci porozumienia i akceptacji innych;
3) nauczenie koleżeństwa oraz panowania nad emocjami;
4) pomoc w nawiązaniu lepszej komunikacji między uczniami;
ZADANIA:
1) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami mające na celu uświadomienie im skutków ich zachowań;
2) przeprowadzenie działań wychowawczych skupiających się na integracji grupy oraz sposobach rozwiązywania konfliktów;
3) nieustanne wskazywanie uczniom potrzeby wzajemnego wspierania się;
4) organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym;
5) organizowanie różnego rodzaju imprez klasowych;
6) angażowanie uczniów do wykonywania wspólnych zadań;
7) podtrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzicami i indywidualne rozmowy z nimi na temat zachowania samych uczniów;
8) udzielanie pochwał za postawy koleżeńskie.

6. Wdrożenie oddziaływań
Każdą próbę rozwiązania przypadków niepożądanych zachowań zaczynałam od indywidualnych rozmów z uczniami. Starałam się poznać punkty widzenia obu stron, zrozumieć przyczynę problemu oraz wypracować porozumienie. Niejednokrotnie moje starania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Skłócone strony uparcie trwały przy swoim zdaniu.
Systematycznie prowadziłam godziny do dyspozycji wychowawcy poświęcone integracji klasy, np.: „Jak stworzyć zespół?”, „Jak porozumiewać się z innymi?”, „Jak radzić sobie z agresją?”, „Jak unikać konfliktów rówieśniczych?”, „Rola przyjaźni w naszym życiu.”. Zajęcia te starałam się przygotowywać w taki sposób, aby dać grupie szansę osiągnąć sukces dzięki współpracy a nie rywalizacji. Podkreślałam zalety każdego ucznia oraz udział każdego z nich w efekcie końcowym wykonywanych zadań. Stosowałam różnego rodzaju metody aktywizujące, gry i zabawy integrujące grupę, np. „Kto tak jak ja...?”, która miała za zadanie uzmysłowić moim wychowankom jak wiele mają ze sobą wspólnego.
Wdrażałam poszczególne osoby do wykonywania wspólnie różnego rodzaju zadań. Uczniowie, którzy najczęściej wchodzili ze sobą w konflikty wykonywali wspólnie projekty oraz współpracowali podczas akademii i przedstawień. Co ciekawe, ich współpraca przynosiła bardzo pozytywne efekty.
Organizowałam wiele imprez klasowych i wyjazdów. Wspólnie jeździliśmy do kina, na kręgielnię i do parku trampolin. Zachęcałam uczniów do obchodów Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka oraz Mikołajek klasowych.
Wszystkie moje działania były konsultowane z rodzicami, których na bieżąco informowałam o zaistniałych sytuacjach oraz o postępach w zachowaniu klasy. Rodzice byli bardzo przejęci sytuacją w klasie i okazali mi dużo wsparcia. Pomoc przy zintegrowaniu zespołu otrzymałam także od pedagoga szkolnego. Zawsze mogłam liczyć na podpowiedź odnośnie zastosowania odpowiedniego działania lub poprosić o rozmowę z uczniami. Nieodzownym elementem mojej pracy nad zachowaniem klasy były pochwały. Każdy, nawet najmniejszy przejaw koleżeńskiego zachowania spotykał się z pochwałą, zarówno indywidualną jak i na forum klasy.
7. Efekty oddziaływań.
Podjęte przeze mnie działania przyniosły pozytywne efekty. Klasa jest bardziej zgrana, rzadziej dochodzi do konfliktów na tle rywalizacji. Uczniowie chętnie spędzają ze sobą czas. Często organizują wspólne spotkania w czasie wolnym, również z uczniem, który w trakcie zmienił szkołę. Potrafią dostrzec mocne strony kolegów i koleżanek i je pochwalić na forum klasy. Częściej można zaobserwować zachowania koleżeńskie, choć zdarzają się też te niepożądane. Rodzice potwierdzają moje obserwacje. Nie zgłaszają problemów wychowawczych ani zaobserwowanych konfliktów między uczniami.

PODSUMOWANIE
Przygotowując się do awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, podczas opracowywania planu rozwoju zawodowego oraz
w trakcie odbywania stażu moim nadrzędnym celem było dobro uczniów oraz placówki, w której mam ogromną przyjemność pracować. Podejmując zaplanowane działania dążyłam także do podnoszenia jakości swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Okres ten wzbogacił mnie o nową wiedzę
i doświadczenia. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Dokładam starań, aby moi uczniowie rozwijali się wszechstronnie.
W ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje umiejętności i podnosić jakość pracy.
Opracowała:
Dominika Sałbut

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.