X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42222
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

1 września 2016 r.
Data rozpoczęcia stażu

31 maja 2019 r.
Przewidywana data zakończenia

Posiadane kwalifikacje:

Niniejsze sprawozdanie zostało napisane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7 ust.2.
W Zespole Szkół..... rozpoczęłam pracę we wrześniu 2013 r. Od tego momentu rozpoczęłam swoją ścieżkę awansu zawodowego. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam w 2014 r. Od 2016 r. odbywałam staż mający na celu uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Uczestniczyłam w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających ze statutu oraz specyfiki szkoły. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, wierząc, że wzbogaci to mój zasób wiadomości merytorycznie i dydaktycznie, podniesie efektywność mojej pracy przyczyniając się do doskonalenia jakości usług świadczonych przez placówkę.
W Zespole Szkół ... pracuję na stanowisku nauczyciela biologii oraz przedmiotów zawodowych w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Zadania zapisane w planie rozwoju zawodowego skorelowane były z potrzebami placówki i wynikały z wymagań nauczyciela kontraktowego. Ich realizacja pozwoliła mi sprostać wymaganiom kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7 ust.2). Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Współpraca z opiekunem stażu.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunami stażu. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Sformułowałam wniosek o awans i prawidłowo sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. Sporządziłam półroczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i omówiłam go z opiekunem stażu. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, prawidłowe relacje między nami i obustronne dążenie do wspólnego celu przyczyniły się do terminowego i rzetelnego wykonania zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy. Cenne uwagi i spostrzeżenia motywowały do wzmożonej pracy doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
Aktualizowałam plan nauczania z biologii i przedmiotów zawodowych. Opracowałam pomoce dydaktyczne – gazetki, testy, pokazy multimedialne, prezentacje multimedialne. Brałam udział w szkoleniach, konferencjach, webinarach oraz warsztatach metodycznych. Współuczestniczyłam w pracy Zespołów przedmiotowych przyrodniczych i gastronomicznych. Zostałam przewodniczącą Zespołu przedmiotów przyrodniczych. Gromadziłam nowoczesne środki dydaktyczne, dbałam o estetykę i wyposażenie klasopracowni biologicznej oraz pracowni gastronomicznej.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych:
• Dni otwarte szkoły
• Człuchowskie Powiatowe Targi Pracy i Edukacji
• Dzień wolontariusza
• Kiermasz świąteczny
• Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Ślubowanie klas I
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
• Konkurs „Najpiękniejszy stół wielkanocny”
Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej. Wszystkie uroczystości szkolne zostały udokumentowane w Kronice Szkolnej, wykonanych zdjęciach oraz na stronie internetowej.
3. Publikacje własnych prac.
Udostępniałam scenariusze lekcji, plan rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze umieściłam na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej. Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych.
Systematycznie prowadziłam elektroniczny dziennik zajęć oraz dziennik zajęć pozalekcyjnych z zajęć przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego z biologii.
Dokonałam diagnozy wstępnej uczniów, mającej na celu sprawdzenie zakresu wiadomości i umiejętności ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Prowadzę również teczkę wychowawcy. Prowadzenie dokumentacji szkolnej dało mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Diagnoza wstępna pozwoliła mi przeanalizować umiejętności i wiadomości młodzieży oraz zwrócić szczególną uwagę na sfery, nad którymi należy więcej popracować.
5. Ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i szkoleń zewnętrznych.
W okresie stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:

• Studia podyplomowe ...
• Kurs „Dobre relacje i owocna współpraca z rodzicami uczniów”
• Kurs „ Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku”
• Kurs „Wewnątrzszkolny system oceniania – uporządkowanie wiedzy o współczesnym modelu oceniania”
• Kurs „ Zdrowe odżywianie kobiet w ciąży i dzieci”
• Warsztaty „Prawdy i mity o roślinach leczniczych”
• "VI rajd nowoczesnej dietetyki - kontrola apetytu - jak poradzić sobie z głodem podczas odchudzania?""
• "VI rajd nowoczesnej dietetyki - "profesjonalny zawodnik sportów walki w gabinecie dietetyka”
• "VI rajd nowoczesnej dietetyki - witamina D – reklama czy rzeczywista potrzeba. Aktualne rekomendacje".

Uczestniczyłam również w wewnątrzszkolnych szkoleniach organizowanych przez Dyrektora Szkoły o następującej tematyce:
• Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Procedury egzaminu zawodowego
• „Jak motywować od nauki”
• „Prawne podstawy oceniania szkolnego”
• „Prawidłowe konstruowanie tematu lekcji”
• „Praca z uczniem dyslektycznym i uczniem z dyskalkulią”
• „Kompetencje kluczowe”
• Coroczne szkolenia członków zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących egzamin maturalny i zawodowy
• „Bezpieczeństwo w szkole – procedury i regulaminy. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia o spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających”.
Doskonalenie zawodowe, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogło mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Kursy, szkolenia zwiększyły poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy oraz w sprostaniu roli wychowawcy. Dzięki szkoleniom wzmocniłam relacje z rodzicami i polepszyłam dzięki temu współpracę.

6. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce dietetycznej i biologicznej.
Podczas trwania stażu dbałam o aktualizację gazetek szkolnych. Umieszczałam ciekawe i inspirujące plakaty, zdjęcia o tematyce zdrowego żywienia oraz zagadnienia związane z biologią.
7. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Prowadziłam szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w Szkole – Procedury i regulaminy”.
8. Współpraca rodzicami i opiekunami.
Systematycznie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja lub rodzice. W trakcie odbywanego stażu starałam się współpracować z Radą Rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców biorą udział we wszystkich najważniejszych imprezach i uroczystościach, które odbywają się w szkole i innych miejscach. Współpracowałam i nawiązywałam partnerskie relacje z rodzicami, co miało pozytywny wpływ na osiąganie wytyczonych celów.
9. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Wzięłam udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy. Studiowałam literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki. Odwiedzałam strony internetowe poświęcone tematyce psychologii i pedagogiki. Szczególną uwagę poświęcałam zagadnieniom, które były związane z wzmacnianiem samooceny uczniów, stosowaniem systemu motywacyjnego.
10. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także zachęcałam rodziców do korzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców sporządzałam opinie pedagogiczne konieczne do rzetelnego badania. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i w zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
1. Poznanie środowiska młodzieży i ich rodziców.
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
W trakcie stażu zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Przeprowadziłam wywiad z rodzicami dotyczący ogólnego funkcjonowania ucznia oraz skonsultowałam się z Panią pedagog. Starałam się precyzyjne zaplanować zindywidualizowane wsparcie i dostosować metody pracy z uczniem. Moje działania polegały na czynnościach mających wpływ na efektywniejszą pracę, właściwe zrozumienie poleceń oraz radzenie sobie z planowaniem i wykonywaniem określonych czynności. Wspomagałam rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Rozpoznałam możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów. Zapoznałam się z zaświadczeniami lekarskimi wychowanków. Ponadto przeprowadzałam rozmowy z nauczycielami szkoły na temat zachowania, osiągnięć uczniów.
1. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki.
W roku szkolnym 2018/2019 zostałam wychowawcą klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. W ramach pracy wychowawczej utworzyłam tematykę godzin na zajęcia z wychowawcą oraz poszukiwałam metod rozwiązywania sytuacji problemowych. Podejmowałam konkretne działania usprawniające pracę wychowawczą. W trakcie odbywania stażu zapoznałam się ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym realizowanym w Zespole Szkół ... Starałam się tworzyć więzi pomiędzy szkołą, uczniami i rodzicami poprzez spotkania, rozmowy i uroczystości szkolne. Rozwijałam poczucie samodzielności i umiejętności krytycznego myślenia, prawidłowej samooceny u moich wychowanków oraz pozostałych uczniów. Podejmowałam rozmowy o tolerancji, poszanowaniu praw drugiego człowieka i jego inności. Kształtowałam świadomości współczesnego świata, promowałam zdrowy sty życia pod kątem fizycznym i psychicznym oraz zwracałam uwagę jak właściwe reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Starałam się zaszczepić w uczniach poczucie przynależności w grupie rówieśniczej i społeczności lokalnej. Pozyskiwałam wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem przez młodzież środków odurzających. Uświadamiałam wychowankom, uczniom o konieczności działań profilaktycznych, ich wpływu na przyszłe decyzje. Prowadziłam zajęcia na temat zagrożeń związanych z używaniem przez młodzież środków odurzających, substancji psychotropowych, leków. Zapoznałam się z problemami w szkole między innymi z przemocą rówieśniczą, paleniem papierosów, zaburzeniami nastrojów, konfliktów w klasach oraz z niską frekwencją w klasach starszych.
2. Kontakty z pedagogiem szkolnym.
Podczas pracy w roku szkolnym często konsultowałam się z panią pedagog. Rozmowy dotyczyły postępowania w pracy z wychowankami. Analizowałyśmy zachowania uczniów, ich wyniki w nauce, problemy. Panie pedagog pomagały mi rozwiązywać konflikty w grupie. Poza tym udzielały rad w jaki sposób motywować młodzież do działania, nauki, aktywności szkolnej i pozaszkolnej. Wspólnie tworzyłyśmy opinie o uczniach na prośbę rodziców lub poradni.
3. Zajęcia z uczniami zdolnymi.
W trakcie stażu prowadziłam zajęcia rozwijające zdolności uczniów o ponadprzeciętnym potencjale. Dzięki temu młodzież realizowała pogłębione i rozszerzone zagadnienia dotyczące biologii oraz dietetyki. Prowadziłam zajęcia dla młodzieży o tematyce związanej z egzaminem maturalnym z biologii. Uczniowie przygotowywali się w ten sposób do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii. Dodatkowo prowadziłam kółko dietetyczne. Młodzież zgłębiała wiedzę na tematy żywienia, anatomii, dietetyki, psychologii. Dodatkowe zajęcia dla młodzieży zdolnej i aktywnej dawały mi dużo satysfakcji. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności wykraczających poza tematykę lekcyjną. Uczennica z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wielokrotnie uczestniczyła w olimpiadach i konkursach plasując się na bardzo wysokich miejscach. W roku 2019 uzyskała tytuł finalistki centralnego etapu XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Znalazła się w gronie najlepszych żywieniowców z całej Polski. Od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. do prowadziłam zajęcia z uczniami w ramach projektu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. „Zajęcia rozwijające kompetencje biologiczne z wykorzystaniem TIK”. W trakcie realizowania zajęć dodatkowych dbałam o rozwijanie kompetencji kluczowych, wykorzystywałam bogate i zróżnicowane źródła informacji a także poszerzałam i pogłębiałam materiał o treści z wyższego etapu edukacyjnego. Uczyłam twórczego rozwiązywania problemów, motywowałam do samodzielności i podejmowania inicjatyw. Utrzymywałam wysoki poziom stawianych młodzieży zadań, zachęcałam do rozwiązywania nietypowych ćwiczeń. Zachęcałam uczniów zdolnych do dzielenia się pomocą i z wiedzą z rówieśnikami.
4. Zajęcia wyrównawcze z biologii i przedmiotów zawodowych.
Diagnozowałam potrzeby edukacyjne uczniów i udzielałam pomocy uczniom słabszym w ich rozwoju. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z biologii, których celem było zmotywowanie uczniów i zainteresowanie przedmiotem, by osiągali wyższe wyniki edukacyjne umożliwiające im dalszą edukację. Duży nacisk położony był na omawianie zagadnień, które sprawiały szczególne trudności uczniom oraz tematów i treści, zgłaszanych przez samych uczniów. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, w wielu przypadkach uzyskali lepsze oceny końcoworoczne w porównaniu z poprzednim rokiem, a w przyszłości mają szansę na osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
1. Wzbogacenie warsztatu pracy przez stosowanie metod aktywizujących.
Stosowałam w procesie dydaktycznym aktywizujące metody nauczania oraz zróżnicowane formy pracy z uczniem. W trakcie prowadzenia zajęć stosowałam metody aktywizujące uczniów, między innymi metodę twórczego myślenia, pozwalającą w krótkim czasie utworzyć listę pomysłów na rozwiązanie danego problemu, tzw. burza mózgów, metaplan. W pracy wykorzystywałam również portfolio, technikę niedokończonych zdań, debatę za i przeciw. Młodzież wykonywała zajęcia praktyczne a także ćwiczyła umiejętności laboratoryjne. Zadania realizowane w grupie, które zachęcały do współdziałania, ułatwiały integrowanie różnych dziedzin aktywności, sprzyjały przyswajaniu nowych wiadomości i ich utrwalaniu. Zastosowane metody aktywizujące uatrakcyjniły zajęcia dla uczniów, pobudzały aktywność, pozwoliły łatwiej przyswoić nowe wiadomości i umiejętności, między innymi współdziałania w zespole, komunikowania się, planowania, organizowania, stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Nauczyłam się odpowiednio dobierać metody aktywizujące, tak aby miały one sens podczas danego tematu zajęć.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
1. Dokonywanie analizy pracy własnej.
Regularnie prowadzę ewaluację własnej pracy. Wyciągam wnioski z pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. Cyklicznie prowadziłam analizę efektów kształcenia oraz wyciągałam wnioski usprawniając proces dydaktyczny. Analizowałam wyniki egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zaczynając nowy rok szkolny uaktualniam przedmiotowe zasady oceniania uwzględniając wewnątrzszkolny system oceniania. Systematycznie kontroluję postępy uczniów. Stosowałam różne metody i techniki pracy z młodzieżą, dostosowując przy tym tempo pracy do możliwości intelektualnych podopiecznych. Przystępując do ewaluacji lekcji, przyjmowałam informacje zwrotne od uczniów. Dbałam o prawidłowe relacje i dobrą współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków. Ponadto wdrażałam korelacje między przedmiotami ogólnokształcącymi i zawodowymi. Zasięgałam opinii wśród uczniów, rodziców na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Dzięki ewaluacji własnej pracy doskonalę proces kształcenia, podejmuje skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom uczniów.
2. Ewaluacja prowadzonych zajęć.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna. Uczestniczyłam także w zajęciach otwartych na temat „Wzory Viète'a”. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonych nauczycieli. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Realizując założenia planu rozwoju zawodowego prowadziłam zajęcia w obecności Pani Dyrektor oraz opiekunów stażu w wymiarze: 4 godzin zajęć w roku szkolnym w obecności opiekuna stażu oraz prowadzenie 1 godziny w roku szkolnym w obecności dyrektora.
Tematy zajęć lekcji hospitowanych przez opiekuna stażu :
• „Główne czynniki ryzyka związane z występowaniem chorób żywieniowo zależnych”
• „Substancje bioaktywne, podział, występowanie i ich rola w organizmie człowieka”
• „Metody zapobiegania stratom składników odżywczych podczas obróbki kulinarnej żywności”
• „Żywność wzbogacana i jej rola w żywieniu człowieka”
• „Rodzaje napojów bezalkoholowych i ich charakterystyka”
• „Zasady opracowywania receptur potraw i napojów”
• „Skutki zdrowotne nieprawidłowego spożycia węglowodanów”
• „Sposoby podawania i parzenia herbaty”
• „Obserwacje mikroskopowe jako źródło wiedzy biologicznej”
• „Kalkulacja cen w zakładzie gastronomicznym. Sporządzanie kart kalkulacyjnych”
• „Zawartość wody z tkankach ciała. Znaczenie wody w organizmie człowieka”
• „Wyroby z ciasta pierogowego z nadzieniem słonym. Wykonanie i właściwe podanie”.
Tematy zajęć lekcji hospitowanych przez Panią Dyrektor:
• „Wzory dekoracyjnego składania serwetek płóciennych. Zasady składania serwetek na różne okazje”
• „ Rola błonnika pokarmowego i innych węglowodanów nieprzyswajalnych”
• „Charakterystyka układu ruchu. Ogólna budowa i funkcje szkieletu”.
Opiekun stażu oraz Pani Dyrektor wskazywały moje mocne i słabsze strony. Analiza i omówienie mojego warsztatu pracy były pomocne i miały wpływ na polepszenie mojej pracy z uczniami.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
1. Dzielenie się zasobami, prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Prowadziłam lekcje otwarte z biologii i przedmiotów zawodowych dla nauczycieli naszej szkoły, dzięki czemu wymieniałam doświadczenia i mogłam dzielić się swoją wiedzą. Przeprowadziłam zajęcia na temat:
• „Rola żywienia w profilaktyce nadwagi i otyłości”
• „Żywność funkcjonalna i jej znaczenie w żywieniu”
• „Budowa i funkcje układu nerwowego”.
Omawiając zajęcia często rodziły się nowe ciekawe pomysły, które wykorzystywałam w pracy z uczniami. W czasie indywidualnych konsultacji omawiałam z nauczycielami prowadzone lekcje i rozwiązywałam bieżące problemy. Współpracownicy służyli mi cennymi wskazówkami i radami, a ja uwzględniałam je w praktyce. Działania te w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu mojej pracy oraz doświadczenia zawodowego. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Wymieniałam doświadczenia i dzieliłam się swoją wiedzą co wpłynęło pozytywnie na atmosferę i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym.

2. Prowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej.
W maju 2019 r. prowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Bezpieczeństwo w szkole – procedury i regulaminy. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia o spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających”.
3. Udział w pracach zespołów przedmiotowych
W trakcie realizowanie stażu byłam członkiem Zespołu przedmiotów gastronomicznych oraz przewodniczącą Zespołu przedmiotów przyrodniczych. Organizowałam i koordynowałam całą pracą zespołu, wyznaczałam terminy spotkań, opracowywałam plan pracy zespołu. Dzięki pracy w zespołach miałam możliwość wpływania na poprawę jakości pracy szkoły a także możliwość zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie organizacyjnym. Analizowałam wnioski i opracowywałam plan pracy zespołu. Uaktualniałam i opracowywałam ramowe i szczegółowe plany nauczania z poszczególnych przedmiotów zawodowych i biologii. Analizowałam wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w klasie III i IV w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Poza tym dokonywałam analiz i opracowań egzaminu maturalnego z biologii. W 2017 roku pracowałam jako asystent techniczny na egzaminie w Technikum Żywieniu i Usług Gastronomicznych – Sporządzanie i potraw i napojów. Byłam członkiem komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019. Od 2016 roku analizowałam i sporządzałam dokumentację dotyczącą Zewnętrznych form doskonalenia nauczycieli.
Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi w prowadzeniu tematów na zajęciach wychowawczych. Uczestnictwo w szkoleniach i webinarach udoskonaliło warsztat mojej pracy, którym chętnie dzieliłam się z nauczycielkami prowadzącymi zajęcia w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

§ 7 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Analiza i obserwacja uczniów i wychowanków.
W prowadzonych działaniach edukacyjno-wychowawczych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny uczniów, ich potrzeby a także możliwości tkwiące w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie. Starałam się dobrze poznać moich wychowanków. Miałam ku temu okazje nie tylko na lekcjach ale także na wyjazdach, uroczystościach, imprezach szkolnych. Zaobserwowane przeze mnie problemowe sytuacje wśród moich wychowanków rozwiązywałam przez rozmowy, pogadanki. Niekiedy potrzebna była pomoc ze strony Pani pedagog. Ewentualne problem zgłaszałam Pani dyrektor, a także informowałam o nieprawidłowościach rodziców. Na lekcjach wychowawczych podejmowałam rozmowy na temat akceptacji innych ludzi, wzajemnej życzliwości, metod rozwiązywania konfliktów. Tworzyłam atmosferę akceptacji, przekazywałam wyrażanie zadowolenia i doceniałam sukcesy uczniów. Przekazywałam wiedzę na temat radzenia sobie z niepowodzeniami i sukcesami. Dbałam o wszechstronny rozwój moich wychowanków. Realizowałam zadania w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.

2. Promowanie szkoły.
Przygotowywałam uczniów do konkursów promujących wiedzę o zdrowym żywieniu. Zorganizowałam międzyszkolny konkurs „Najpiękniejszy stół Wielkanocny”.
W 2018 roku podjęłam współpracę z Nadleśnictwem Człuchów. Zaprosiłam na spotkanie do klasy Technikum Agrobiznesu i Technikum Architektury Krajobrazu edukatora leśnego. Przedstawiciel Lasów Państwowych omówił kwestie związane z ochroną przyrody w lasach. Opowiedział o pracy leśników oraz zwrócił uwagę młodzieży na przepisy przeciwpożarowe. W trakcie spotkania uczniowie prowadzili dyskusje, wymieniali się doświadczeniami i poglądami.
Promowałam szkołę podczas spotkań z uczniami gimnazjów i szkół podstawowych. Razem z młodzieżą przygotowywałam poczęstunki na Światowy Dzień Wolontariusza, Pomorskie Dni Przedsiębiorczości, Targi pracy.
3. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły. Poznałam sytuacje rodzinne wychowanków. Przeprowadzałam rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów. W trakcie pracy współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze lub dydaktyczne. Interweniowałam w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Moim uczniom i wychowankom wdrażałam zasad tolerancji i akceptacji drugiego człowieka, prowadziłam rozmowy dyscyplinująco – wychowawcze. Jako wychowawca przekazywałam młodzieży wiedzę z zakresu przestrzeganie zasad kultury osobistej, kultury języka oraz zachowania się. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej, postępowania w sprawie nieletnich.
4. Organizowanie i przygotowywanie wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych.
Współorganizowałam wycieczki dla uczniów oraz sprawowałam w trakcie ich trwania opiekę:
• Wycieczka do ogrodów tematycznych „Hortulus” w Dobrzycy – wrzesień 2017 r.
• Targi POLAGRA GASTRO i INVEST HOTEL: Międzynarodowe Targi w Poznaniu -wrzesień 2016 r. – październik 2018 r.
• Warsztaty w Muzeum Czekolady w Poznaniu – październik 2018 r.
• Zwiedzanie Browaru Lech w Poznaniu – wrzesień 2016 r.
• Wyjazd do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni – listopad 2016 r.
• Ognisko integracyjne klas I – wrzesień 2018 r.
• Wyjścia do kin, wyjazdy do teatru.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia młodzieży pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.
§ 7 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza dokumentów prawa.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) -Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) - art. 9c ust. 3 zd. 2.art. 9c ust. 3 zd. 2.
• Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. oz. 2203) – Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. oz. 2203) – art. 125,art. 125, art. 127-128. art. 127-128.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393) - § 4 ust. 4.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133, w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r.) -§ 6.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 852)
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1508)
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 nr 33 poz. 178)
Uczestniczyłam w szkoleniu: „ Awans zawodowy nauczyciela- krok po kroku” Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN. Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole. Przeanalizowałam Kartę Praw Dziecka. Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
• Statutu szkoły wraz z WSO
• Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
• Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania
• Regulaminu praktyki zawodowej
• Zasady BHP, przepisy przeciwpożarowe.
Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam do analizy dokumentów szkoły. W codziennej pracy zawodowej starałam się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w dokumentach. Brałam udział w tworzeniu procedur i zasad przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych. Realizowałam podstawę programową, posługiwałam się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść dla młodzieży oraz działałam zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.
W związku z nowelizacją Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018 r., poz. 1574) przeanalizowałam zmiany i nowe zapisy. Wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy – krok po kroku”. Czytałam publikacje zamieszczone na stronie internetowej MEN oraz portalach internetowych poświęconych tematyce edukacyjnej.
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego.
Analizowałam dokumentację szkolną, zwłaszcza Statutu szkoły wraz z WSO. Poznawałam program wychowawczy szkoły - szkolnego programu profilaktycznego. W trakcie trwania stażu analizowałam Kartę Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN. Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez internetowe portale poświęcone awansowi. Pozyskiwałam cenne informacje ze stron internetowych takich jak www.men.gov.pl. www.portaloswiatowy.pl. Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans zawodowy. Uaktualniłam wiedzę na temat pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, - udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP. Organizowałam pomoc psychologiczną dla uczniów z trudnościami w nauce. Przez cały okres stażu gromadziłam własne zasobów tekstów wyżej wymienionych aktów w formie pisemnej i elektronicznej.
§ 7 ust. 2 pkt. 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
1. Wykorzystanie Internetu na lekcji biologii i przedmiotach zawodowych.
Prowadząc zajęcia korzystałam z multimedialnych atlasów anatomicznych, filmów instruktażowych, e-podręczników, zadań multimedialnych oraz arkuszy maturalnych i egzaminów zawodowych. W prowadzeniu lekcji pomagały mi portale takie jak: www.nowaera.pl, www.biomist.pl, www.scholaris.pl. Mam zamiar dalej wykorzystywać w procesie dydaktycznym zdobytych przeze mnie umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z najnowszych technologii informatycznych. Możliwość wykorzystywania w swojej pracy komputera, wszelkich programów multimedialnych oraz Internetu sprawia, że moje zajęcia są ciekawsze, bardziej urozmaicone, a praca jaką wykonuje nie odbiega od standardów stawianych przez współczesne realia życia w dzisiejszych czasach.
2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
Wykorzystywałam aplikację na androida w prowadzeniu zajęć związanych z żywieniem. Na zajęcia opracowywałam prezentacje, zdjęcia, filmy instruktarzowe, tworzyłam filmy i animacje.
3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze zajęć, ankiety, pomoce naukowe, dyplomy, prezentacje multimedialne. Opracowywałam dokumentację szkolną np. programy, ankiety ewaluacyjne, scenariusze zajęć, sprawozdania, świadectwa, itp.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).
Pomoce naukowe i materiały dydaktyczne stanowią główne narzędzie pracy dydaktycznej w szkole, odgrywają kluczową rolę w efektywnym prowadzeniu procesu edukacyjnego, a ich mnogość oraz różnorodność pozwalała mi dobrać choćby jedną z nich prawie do każdego realizowanego tematu. W pracy z młodzieżą korzystałam z okazów spreparowanych, plansz, plakatów, modeli anatomicznych, filmów edukacyjnych, ekranów projekcyjnych, preparatów mikroskopowych, lup, mikroskopów. Posługuję się sprawnie urządzeniami takimi jak: drukarka, skaner, projektor multimedialny, pendrive oraz ich oprogramowaniem w rozwiązywaniu problemów, gromadzeniu, przetwarzaniu i archiwizowaniu danych.

5. Wykorzystanie komputera przez uczniów na zajęciach lekcyjnych do pracy własnej.
Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby wykorzystywać technologię komputerową. Uczniowie korzystali na lekcjach z tablicy interaktywnej dzięki czemu lekcje były dla młodzieży bardziej atrakcyjne. Wielokrotnie też prowadziłam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź udostępnione w Internecie prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe. Uczniowie przedstawiali własne prace, prezentacje uatrakcyjniając zajęcia.

PODSUMOWANIE
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z klasą I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikające z potrzeb szkoły. Podejmowałam działania na rzecz promocji szkoły poza środowisko lokalne. Aktywnie współtworzyłam pozytywny wizerunek szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2018. Ponadto w 2019 r. szkoła została wyróżniona w ogólnopolskim prestiżowym rankingu Perspektyw zdobywając „Brązową Tarczę” dla Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i 23 miejsce wśród szkół w województwie.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.