X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42217
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2016 r. do
maja 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE:

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA –Paweł Binerat
NAZWA I ADRES SZKOŁY –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
NAUCZANY PRZEDMIOT – religia, język angielski
POSIADANE KWALIFIKACJE –ukończone studia magisterskie na kierunku teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończone studia licencjackie na kierunku lingwistyka stosowana w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie, oraz dyplom ukończenia studium pedagogicznego w Akademii Polonijnej w Częstochowie
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – Agata Kierończyk (religia), Iwona Lepka (język angielski)
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2016 – 31. 05.2019.
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE- przewodniczący zespołu przedmiotowego nauczycieli religii
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie, oraz dyplom ukończenia studium pedagogicznego w Akademii Polonijnej w Częstochowie
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU – Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2016– 31.05.2019.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.
§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły, realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wynikają ze statutu oraz potrzeb szkoły.
Przez cały okres trwania stażu brałem udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestniczyłem w stałych szkolnych komisjach przedmiotowych oraz doraźnie powoływanych np. Komisja ds. ewaluacji wewnętrznej. Współpracowałem z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicz¬nym przy organizowaniu imprez, konkur¬sów, wycieczek. Współpracowałem również z samorządem uczniowskim podczas orga¬nizacji imprez szkolnych.
Przeprowadzałem konsultacje z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w sprawach opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz orzeczeń o niepełnosprawności. Regularnie spotykałem się z rodzicami uczniów podczas konsultacji oraz zebrań.
Uczestniczyłem w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego – kur¬sy, rady szkoleniowe, warsztaty metodyczne, dni skupienia, rekolekcje, konferencje rejonowe i dekanalne.
Poznawałem przepisy poprzez bieżąca lektura zmian w przepisach prawa oświatowego, analizę zapisów Ustawy Oświatowej, Karty Nauczyciela, Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Zapoznawałem się również z publikacjami, dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, Internet). Uzupełniałem wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego, w oparciu o lekturę czasopism oświato¬wych i publikacji na stronach www.
Współpracowałem z biblioteką szkolną.
Efekty realizacji:
Poprzez uczestnictwo w pra¬cach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opie¬kuńczych lub innych, wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lo¬kalnego zaznajomiłem się sposobem funkcjonowania szkoły. Poprzez uczestnictwo w różnych formach kształcenia zawodowego, samodzielnie lub przez udział w róż¬nych formach kształce¬nia ustawicznego pogłębiłem natomiast wiedzę i umiejętności zawodo¬we.
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu-panią Agatą Kierończyk. We wrześniu 2016 powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Na początku roku szkolnego zapoznałem się również z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)). Następnie poznałem procedury awansu zawodowego nauczycieli i przygotowałem plan rozwoju zawodowego. Analizowałem zapisy Ustawy Oświatowej, Karty Nauczyciela, Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2016 r. przygotowałem wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłem lekcje religii i zajęcia z języka angielskiego w obecności opiekuna stażu. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałem, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałem swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.
Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałem przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłem się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności
poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowe¬go
W trakcie stażu systematycznie doskonaliłem własny warsztat pracy. Uczestniczyłem w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego – kursach, radach szkoleniowych, warsztaty metodycznych, dniach skupienia, rekolekcjach, konferencjach rejonowych i dekanalnych. Brałem udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych. Gromadziłem świadectwa i zaświadczenia.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
2016/2017:
• 20-22.10.2016 Konferencja metodyczna organizowana przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskie w Gietrzwałdzie,
• 07.01.2017 Konferencja metodyczna połączona ze spotkaniem noworoczno-opłatkowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu,
• 22.02. 2017 Szkolenie na temat: "Promocja i wizerunek szkoły. Budowanie wizerunku i autorytetu nauczyciela",
• 16.02.2017 Szkoleniowa rada pedagogiczna-matury 2017,
• Konferencja metodyczna-Wielkopostny dzień skupienia, organizowana przez Wydział Nauki Katolickiej w Elblągu,
• 15.06.2017 Szkoleniowa rada pedagogiczna-szkolenie do egzaminu zawodowego,
• 21.06.2017 Szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego 'Librus',

2017/2018:

• 30.08.2017 Wykład inauguracyjny w Wydziale Nauki Katolickiej w Elblągu połączony z konferencją metodyczną,
• 20-22.10.2017 Konferencja metodyczna: "Być przyjacielem Jezusa" organizowana przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskie w Gietrzwałdzie,
• 07.11.2017 Szkolenie: ''Bezpieczeństwo w szkole i w Internecie." Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych",
• 01.12.2017 Konferencja metodyczna- adwentowy dzień skupienia organizowana przez Wydział Nauki Katolickiej w Elblągu,
• 09.01.2018 Konferencja metodyczna połączona ze spotkaniem noworoczno-opłatkowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu,
• 14.02.2018 Szkoleniowa rada pedagogiczna: "Reforma oświaty",
• 14.02.2018 Szkolenie wewnętrzne z obsługi e-dziennika,
• 02.03.2018 Wielkopostny dzień skupienia w Lisewie Malborskim organizowany przez Wydział Nauki Katolickiej w Elblągu połączony z konferencją metodyczną,
• 06.03.2018 Rada pedagogiczna szkoleniowa z obsługi e-dziennika,
• 15.03.2018 Szkolenie na temat "Wychowawcza rola szkoły-wychowanie do wartości",
• 22.08.2018 Szkolenie z obsługi e-dziennika "Vulcan".

2018/2019:

• 25.09.2018 Szkolenie wewnętrzne z prawa "RODO",
• 19-21.10.2018 Konferencja metodyczna, organizowana przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskie w Gietrzwałdzie,
• 30.11.2018 Konferencja metodyczna organizowana przez Wydział Nauki Katolickiej w Elblągu-Adwentowy dzień skupienia w Malborku,
• Szkolenie na temat: "Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym",
• 05.01.2019 Konferencja metodyczna połączona ze spotkaniem noworoczno-opłatkowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu,
• 12.03.2019 Spotkanie z konsultantem metodycznym wydawnictwa Pearson: "Zmiany w podstawie programowej w szkołach ponadpodstawowych"
• 29.03.2019 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli katechetów: "Katecheta-świadek wiary"- Wielkopostny dzień skupienia organizowany przez Wydział Nauki Katolickiej w Elblągu.

Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły
warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w szkoleniach miałem również możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałem w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji tworząc oryginalne konspekty.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłem, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń.
W czasie trwania stażu poszerzałem wiedzę pedagogiczną poprzez studiowanie literatury, różnych czasopism specjalistycznych oraz śledzenie nowości na wybranych stronach internetowych. Przez cały czas trwania stażu systematycznie czytałem artykuły w miesięczniku Egzorcysta, i tygodniku Niedziela. Po lekturze artykułów często analizowałem ich treść pod kątem tworzenia konspektów lekcji.

4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicz¬nej.
Sumiennie pracowałem nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularnie przeprowadzałem różnorodne form sprawdzania wiedzy (sprawdziany, kartkówki, testy) co dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału.

5. Publikowanie autorskich tekstów i innych efektów pracy
Opublikowałem plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji stażu w Internecie. Współpracowałem również przy publikacji osiągnięć uczniów na stronie szkoły.
Efekty realizacji:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami.

6. Podejmowanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły i środowiska

Brałem czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłem współautorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych, i środowiskowych:
• organizacja jasełek szkolnych 22.12.2017,
• współudział w organizacji jasełek szkolnych 21.12.2018
• coroczne współorganizowanie Wielkopostnych rekolekcji dla uczniów ZSP Nr4 w parafii św. Jana w Malborku,
• zorganizowanie spowiedzi Wielkopostnej w CEZ w 2018 roku.

Efekty realizacji:
Przygotowanie szkolnych akademii było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Systematycznie prowadziłem dzienniki lekcyjne: zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałem również w postaci: planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej, oraz gromadziłem materiały do sprawozdania z realizacji stażu.
Efekty realizacji:
Pogłębiłem wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, oraz arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

8.Ewaluacja własnej pracy:
Diagnozowałem własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy. Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
Przeprowadzałem dyskusje z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi lekcjami, poznawałem przyczyny ich trudności w nauce. Dowiedziałem się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania z danego przedmiotu.
Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz innych doświadczonych koleżanek i kolegów. Po dokonaniu autorefleksji doszedłem do następujących wniosków:
• praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania,
• mam dobry kontakt z uczniami,
• potrafię współpracować z uczniami’
• powinienem stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.

Efekty realizacji:
Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów

W ciągu stażu starałem się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Szkole Obserwowałem moich uczniów i wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. Te trzy lata pozwoliły na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałem sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałem problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałem poprzez rozmowy z nimi na godzinach wychowawczych. Starałem się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Wraz z uczniami przygotowywaliśmy wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałem uwagę uczniom na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy tez alkoholu bądź uzależnienie od komputera. W czasie trwania stażu współpracowałem z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Sprawowałem dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem.
Przez cały okres stażu starałem się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Szukałem nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałem, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałem nowych rozwiązań. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabych ma problemy z rozumowaniem starałem się im to ułatwić stosując na lekcjach metody pracy dostosowane do ich poziomu możliwości poznawczych.
Jako wychowawca klasy VII SMS stosowałem różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrowanie zespołu klasowego. Organizowałem imprezy klasowe; Dzień Chłopaka, Mikołajki, klasową Wigilię, Dzień Kobiet. Starałem się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
W dniu 28.05.2019 przeprowadziłem prelekcję dla rodziców na temat: "Bezpieczeństwo w szkole".
Sprawowałam opiekę podczas wycieczek organizowanych przez innych nauczycieli oraz wspólnie z nimi: Muzeum Solidarności w Gdańsku, Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku, wyjazd do Tczewa w ramach programu: "Kino na temat" na film pt. "Dywizjon 303".
Efekty realizacji:
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałem ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałem się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Współpraca z rodzicami uczniów
Jako wychowawca klasy VII SMS od września 2018, nawiązałem dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałem informacje o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, czy charakter.
W związku ze współpracą z rodzicami mogłem również szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną.
W ramach dostosowania działań edukacyjnych do potrzeb uczniów słabszych, współpracowałem z pedagogiem szkolnym w celu umożliwienia im uzyskania właściwego dostosowania stosowanych metod do poziomu ich możliwości.

Efekty realizacji:
Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mnie daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.

3. Praca z uczniem zdolnym.
W trakcie trwania stażu przygotowywałem kilkanaścioro uczniów zdolnych do udziału w konkursach, uroczystościach.
W ramach rozwijania zainteresowań i zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, w latach 2016-2018 przygotowywałem uczniów szczególnie zainteresowanych tematyką religijną do konkursów i olimpiad tematycznych. Były to:
• XXVI Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej: "Święty Jan Paweł II-wychowawca młodych pokoleń"(2016)
• XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej: "Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka" (2018)
Współorganizowałem również etap szkolny konkursu językowego w zakresie języka angielskiego:
• Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus (32 edycja/2018)- w kategorii szkół gimnazjalnych (obecnie VII klasa szkoły podstawowej)
Efekty realizacji:
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu zarówno religii, jak i języka angielskiego. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcenie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
4. Realizowanie zadań zgodnych ze szkolnym programem wychowawczym
W czasie trwania stażu brałem udział w pracach zespołów wychowawczego, zespołu przedmiotowego nauczycieli religii oraz zespołu przedmiotowego nauczycieli języka angielskiego. Pracowałem też z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce zgodnie ze wskazaniami opinii psychologów lub orze¬czeń lekarskich.
Jako przewodniczący zespołu przedmiotowego nauczycieli religii w roku szkolnym 2017/2018, przeprowadziłem analizę i ocenę pracy zespołu. Analizę przeprowadziłem pod kątem realizacji programów nauczania, oraz korelowania treści nauczanych na lekcjach religii z innymi przedmiotami. Kwestie te omawiałem również w trakcie spotkań zespołu przedmiotowego.
Również w ramach pracy zespołu nauczycieli religii współpracowałem z biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym oraz przeprowadziłem konsultacje z polonistami min. przy organizacji jasełek szkolnych. Dzięki tym konsultacjom udało się dopracować tekst jasełek oraz stworzyć podstawę do tzw. tematów wspólnych zgodnych ze szkolnym programem wychowawczym.
Efekty realizacji:
Efektem pracy zespołu było stałe poszerzanie wiedzy z zakresu religii i ciągłe zwiększanie zainteresowania uczniów tematyką religijną.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
W swojej pracy na bieżąco korzystałem z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowywałem testy, pomoce dydaktyczne, wyszukiwałem materiały do lekcji, przesyłałem prace i dokumenty drogą internetową, publikowałem swoje prace na stronie internetowej. Wziąłem udział w kilku szkoleniach z zakresu korzystania z dziennika elektronicznego.
Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej, audiowizualnej, informacyjnej w pracy pedagogicznej
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak:, pomoce dydaktyczne , scenariusze zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałem w następujący sposób:
• Uzyskiwałem wiedzę na temat awansu zawodowego ( portale internetowe);
• Poznawałem przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
• Korzystałem z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałem się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Opublikowałem na stronie internetowej, plan rozwoju zawodowego, sprawowanie ze stażu;
• Odwiedzałem strony np. www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłem się z uczniami i innymi nauczycielami. Zachęcałem uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.

Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.
Efekty realizacji:
Wykorzystanie Internetu na lekcjach religii oraz języka angielskiego zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłem poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłem, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałem z portali edukacyjnych.
Pomagałem uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałem od opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałem.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych znajdowałem jeszcze czas na krótką pogadankę z rodzicami. W ten sposób próbowałem ułatwić im zrozumienie niektórych problemów w pracy z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci.
1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
W trakcie odbywania stażu starałem się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas lekcji wspomagałem uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałem problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałem ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie realizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi. Realizowałem na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałem świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach społecznych, dbałość o powierzone mienie.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innym nauczycielami oraz rodzicami do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów, praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Przez cały okres stażu starałem się kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec środowiska a także drugiego człowieka.
Brałem udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych i szkolnych oraz pomagałem organizować klasowe imprezy integracyjne. Pełniłem dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliły mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej, pogłębiłem swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałem się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr4 w Malborku, takich jak Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
Brałem czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących. Uczestniczyłem w pracach zespołów klasowych, a także jako przewodniczący lub członek komisji nadzorujących przebieg rozmaitych egzaminów. Były to: egzaminy maturalne, gimnazjalne, zawodowe, ósmoklasisty. Prace tych komisji miały miejsce na terenie Malborka w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Zespole Szkół Katolickich, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr2, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr3, i w Centrum Edukacji Zawodowej.
W latach 2016-2018 brałem również udział w pracach komisji rekrutacyjnej powoływanej przez dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku. W tym samym czasie brałem również udział w pracach komisji w trakcie egzaminów poprawkowych oraz w przeprowadzaniu egzaminów próbnych- tzw. 'próbnej matury'.
Pracowałem wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałem źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałem zasady i sposób funkcjonowania szkoły.

PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu religii, języka angielskiego, psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłem wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałem je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły.
Nadal będę prezentował postawę otwartość i aktywności. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.