X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3543
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: Marzena XXX
2. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa XXX w Grodnie im. Mikołaja Kopernika
3. Nauczany przedmiot: nauczyciel – wychowawca świetlicy
4. Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2005r.
5. Data zakończenia stażu: 14.11.2008r.
6. Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego: XXX

Pani Marzena XXX odbyła staż na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej XXX w Grodnie od 1.09.2005r. do 14.11.2008r .
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego złożyła w terminie ustawowym.
Nauczycielka w trakcie stażu uwzględniając specyfikę pracy nauczyciela – wychowawcy świetlicy w szkole podstawowej:
1. Uczestniczyła w następujących pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły:
· posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej XXX w Grodnie oraz zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego;
· współpracowała przy konstruowaniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły;
· współuczestniczyła przy modyfikacji dokumentów szkolnych: Statutu Szkoły Podstawowej XXX w Grodnie , WSO, Szkolnego Programu Wychowawczego;
· uczestniczyła i prowadziła szkolenia w ramach WDN.
2. Pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w doskonaleniu zewnętrznym i wewnętrznym, formach dokształcania oraz samokształcenie. Wzbogacała wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii wieku wczesnoszkolnego uczestnicząc w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego.
3. Poznawała przepisy dotyczące systemu oświaty:
- Kartę Nauczyciela;
- Ustawę o systemie oświaty
- Podstawę programową do nauczania muzyki w klasach V i VI;
- Rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego.
4. Zna treść dokumentów związanych z zasadami funkcjonowania szkoły:
· Statut Szkoły Podstawowej XXX w Grodnie , Plan pracy szkoły, WSO, Szkolny Program Wychowawczy, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Plan Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyczny.
5. Odpowiednio dokumentowała realizację działań określonych w planie rozwoju zawodowego:
- sporządziła plan rozwoju zawodowego;
- prowadziła dokumentację lekcji obserwowanych;
- gromadziła potwierdzenia, zaświadczenia, sprawozdania, zdjęcia.
Pani Marzena XXX w okresie stażu realizowała zatwierdzony plan rozwoju zawodowego, a w szczególności:
1. Wykazała się umiejętnością organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu poprzez:
- określenie zasad współpracy z opiekunem stażu (kontrakt, opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć),
- opracowanie Planu Pracy Świetlicy Szkolnej, planu wynikowego do nauczania muzyki dla klas V i VI
- udział w zewnętrznym doskonaleniu (kursy, warsztaty, szkolenia), wśród których na szczególną uwagę zasługuje kurs: „Taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych we wspólnym kręgu – tańce narodów Europy, cz.2” „ADHD – Algorytm postępowania w klasie”;
- udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
- aktywny udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego.
2. Uwzględniała w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych poprzez:
- organizowanie spotkań integracyjnych z sąsiednimi szkołami;
- dokonywanie analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach muzyki;
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (koło taneczne dla uczniów klas I - III);
- współpracę ze strukturami samorządowymi, a w niej spotkania z policją,
- leśnikiem, strażakiem ;
- podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań :organizację uroczystości,
- apeli, spotkań okolicznościowych do samodzielnie opracowanych scenariuszy.
- (doskonalenie warsztatu pracy poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania; tworzenia przedmiotowego systemu oceniania; zdobywanie wiedzy na temat dokumentowania przebiegu awansu zawodowego).
3. Uczestniczyła w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez:
- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej pracującej nad modyfikacją dokumentów szkolnych,
- udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego;
- wygłoszenie referatu w ramach WDN –„Zaniżona samoocena”,
- zorganizowanie cykl spotkań w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodnie (lekcje biblioteczne);
- prowadzenie koła tanecznego;
- realizację zadań pod hasłem „Bezpieczna szkoła”;
- współpracę ze strukturami samorządowymi, a w niej: spotkania z policją, leśnikiem, strażakiem;
- organizację licznych konkursów szkolnych i wystaw prac uczniów.
4. Wykazała umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej poprzez:
- przygotowanie dokumentów i materiałów (scenariuszy, konspektów) na komputerze;
- korzystanie z Internetu (witryny edukacyjne dla nauczycieli oraz strony MEN);
- zamieszczenie na stronie internetowej publikacji.
5. Wykazała umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela poprzez;
- gromadzenie bibliografii przeczytanej literatury z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki;
- studiowanie czasopism fachowych ( „Głos Nauczycielski”);
- analizowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych świetlicy szkolnej,
- kontakt z pedagogiem w sprawach uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
- działania integrujące zespól dzieci ze świetlicy szkolnej.
6. Wykazała znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami poprzez:
- podejmowanie prób rozwiązywania problemów dydaktycznych;
wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
- rozmowy z rodzicami, rozwiązywanie problemów uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
Nauczyciel kontraktowy pani Marzena XXX podczas całego okresu stażu, uczestniczyła aktywnie we wszystkich formach życia społeczności szkolnej. Brała udział w spotkaniach rady pedagogicznej i zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego. Uczestniczyła szkoleniach w ramach WDN. Organizowała przedsięwzięcia wynikające z planu pracy szkoły. Organizowała i współorganizowała: apele, uroczystości i imprezy szkolne, konkursy, koncerty, spotkania pracownikami różnych zawodów. Rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem wypełniała obowiązki nauczyciela - wychowawcy świetlicy. Zaprezentowała się jako nauczyciel sumienny, twórczy, z ogromną wyobraźnią i inicjatywą.
Przez cały okres stażu rozwijała się zawodowo biorąc udział w szkoleniach i warsztatach w ramach WDN i CDN.
Wypełniając swe obowiązki w zakresie współpracy z opiekunem stażu, terminowo przedstawiała swe konspekty i arkusze obserwacyjne oraz uczestniczyła w lekcjach opiekuna stażu. Systematycznie przykładała się do wszystkich zaplanowanych działań. Była otwarta na współpracę i chętnie włączała się w dodatkowe działania. Rozwiązując problemy wychowawcze wykazywała takt pedagogiczny i znajomość psychologii dziecka wieku wczesnoszkolnego.
Nauczycielkę charakteryzuje wysoka kultura osobista oraz takt w kontaktach z innymi pracownikami szkoły.

Grodno, 26.11.2008r. Opiekunowie stażu: XXXX

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.