X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42163
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela na nauczyciela mianowanego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr Magdalena Wilk
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
W tym: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku,
01.09.2017 r. - 31.05.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku
Opiekun stażu: mgr Krystyna Dziewulska
Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Efekty działań Uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego dot. awansu
zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);
- rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Założyłam, na własne potrzeby, teczkę dokumentującą działania związane z awansem zawodowym i dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego. Gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowanie zadania, taką jak: akta prawne funkcjonowania szkoły: statut szkoły, regulaminy wewnątrz szkolne, koncepcję pracy szkoły, sprawozdania z przeprowadzonych zebrań z rodzicami, notatki z prowadzonych rozmów z rodzicami (karty kontaktów z rodzicami)
scenariusze zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu,
notatki z przeprowadzonych przeze mnie imprez przedszkolnych i szkolnych,
w okresie stażu,
dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty z odbytych form doskonalenia zawodowego,
dyplomy i zaświadczenia z udziału w konkursach przez moich wychowanków.
3. Napisałam w odpowiednim terminie: wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacje dorobku, wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
4. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią mgr Krystyną Dziewulską. Określiłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zadania, które wspólnie określiłyśmy i spisałyśmy w kontrakcie, który wspólnie z Panią Dyrektor zaakceptowałyśmy. Dzięki szczegółowej analizie dokumentacji związanej z procedurami awansu zawodowego, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, rozporządzeniami MEN. Współpraca z opiekunem stażu pozwoliła mi na profesjonalne wykonanie postawionych sobie celów, uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie sumiennej pracy i do doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy pedagogicznej.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli z przedszkola oraz szkoły kl. I-III.
1. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli/wychowawców.
wrzesień 2016 r. -Język angielski klasa 0,
luty 2017 r. -Język angielski grupa 3 -5 latki,
październik 2017 r.- wychowanie fizyczne klasa 2,
kwiecień 2018 r. - edukacja plastyczna klasa 2,
grudzień 2018 r. - edukacja muzyczna klasa 1,
marzec 2019 r. - edukacja techniczna klasa 1.
2. Brałam udział w zajęciach otwartych organizowanych na terenie przedszkola i szkoły.
3. Czynnie udzielałam się w omawianiu obserwowanych zajęć, zadawałam pytania, wyciągałam wnioski.
4. Wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Miałam możliwość obserwować oraz brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, a także innych nauczycieli pracujących w mojej placówce.
Dzięki obserwacji prowadzonych lekcji, przez doświadczonych nauczycieli miałam szansę wzbogacić swoje umiejętności, a także nabyć nowe pomysły na ciekawie prowadzone lekcje przeze mnie.
Po wymienianiu doświadczeń z innymi nauczycielami, mogłam wyciągnąć wnioski do pracy na przyszłość.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowałam konspekty zajęć i omawiałam je z opiekunem stażu.:
Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich: „Wiemy, jak dbać o swoje zdrowie”
Oczekujemy nadejścia Świąt Wielkanocnych - scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich.
Scenariusz zajęć dla uczniów klasy 1: Laponia - kraina Świętego Mikołaja.
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy I-„Dzień Dziecka”
„Lecą liście z drzewa” - scenariusz zajęć dla uczniów klasy 2.
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie 2 “Rzeczpospolita Polska naszą Ojczyzną”.
Przygotowywałam odpowiednie materiały i pomoce dydaktyczne. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu:
Wrzesień 2016 r. “Wiemy, jak dbać o swoje zdrowie”.
Marzec 2017 “Oczekujemy nadejścia Świąt Wielkanocnych”.
Grudzień 2017 r. “Laponia - -kraina Świętego Mikołaja”.
Czerwiec 2018 r. “Dzień Dziecka”.
Październik 2018 r. “Lecą liście z drzewa”.
Maj 2019 r. “Rzeczpospolita Polska naszą Ojczyzną”.
Omawiałam zajęcia z opiekunem, analizowałam je, wyciągałam wnioski.
Samodzielnie prowadziłam zajęcia w obecności Dyrektora:
- 10.01.2019 r. Dzięki możliwości samodzielnego opracowywania konspektów zajęć, a także doborowi odpowiednich materiałów i pomocy dydaktycznych, miałam szansę sprawdzić swoją wiedzę, a także swoje umiejętności praktyczne. Analiza i omawianie spostrzeżeń z opiekunem stażu, a także dyrektorem szkoły, pozwoliły mi na wyciągnięcie wniosków do dalszej samodzielnej pracy.

4. Planowanie własnej pracy dydaktyczno -wychowawczej.
1. Opracowałam roczną koncepcję pracy dydaktyczno -
wychowawczej w danej grupie/klasie, z której korzystałam w ciągu trwania stażu.
2. Opracowałam miesięczne plany pracy dydaktyczno –
wychowawczej. Opracowanie tych planów pozwoliło mi na zapoznanie się z tematyką prowadzonych zajęć, mogłam dzięki temu systematycznie przygotowywać się do lekcji, dobierać odpowiednie formy, a także pomoce dydaktyczne.

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. 1. W celu poszerzania swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale również poszerzyły możliwości zawodowe.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
III 2016 r. — Szkolenie BHP
III 2017 r. — Szkolenie Klubu Młodego Nauczyciela Oddział w Olsztynku. Tematyka: Bieżąca sytuacja w oświacie. Awans zawodowy nauczyciela. Fundusze Europejskie dla placówek oświatowych. Organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału Olsztynek.
IX 2018 r. — Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, praktyczne aspekty stosowania RODO. Zorganizowane przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
I 2019 r. — e-konferencja: Jak wzmocnić koncentrację uczniów? Organizowane przez MAC Edukacja.
III 2019 r. — e-konferencja: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zorganizowane przez MAC Edukacja.
III 2019 r. — e-konferencja: Wiosna jest kobietą. Zorganizowane przez MAC Edukacja
III 2019 r. — e-konferencja: Pracownia Robotyki dla klas IV - VIII. Zakres podstawy kodowania robotów i organizacji pracowni robotyki. Zorganizowane przez RoboCamp.
IV 2019 r. — e-konferencja: Pracownia Robotyki dla klas I-III. Zakres podstawy kodowania robotów i organizacji pracowni robotyki. Zorganizowane przez RoboCamp.
IV 2019 r. Szkolenie z Programowania organizowane przez...
V 2019 r. Szkolenia TiK/TaK ...
V 2019 r. Szkolenie niedost

2. Uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
III 2019 r. — Rada szkoleniowa ze znajomości tablicy multimedialnej.
V 2019 r. - Rada szkoleniowa program Librus -wypełnianie świadectw końcoworocznych.

3. Tworzyłam i gromadziłam nowe pomoce dydaktyczne, przygotowywałam samodzielnie zestawy ćwiczeń, krzyżówki, zagadki, rebusy, karty słowno-obrazkowe, plakaty, które wykorzystywałam podczas prowadzenia lekcji.

4. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez lekturę publikacji zwartej, Internetu itp. Samodzielnie studiowałam literaturę i nowości dydaktyczne. Czerpałam wiedzę z następujących publikacji:
KSIĄŻKI:
Dryden G., Vos J., przeł. Jóźwiak B. (2000) Rewolucja w uczeniu. Poznań,
Bzowska L. Kownacka R., Lorek M., Sowińska A. (2010) Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka. Kraków,
Getka B. (2011) Przedszkolak. Rola zabawy w życiu dziecka. Wrzesień 2011, nr 7, Warszawa,
Piasecki E. (1922) Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży. Lwów – Warszawa,
Trawińska H. (2006) Zabawy rozwijające dla małych dzieci. Warszawa: ŻAK,

Tyborowska K. (1966) Wiek przedszkolny. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzież. Warszawa: PWN,

Wengier A. (1984) Gry dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa
CZASOPISMA:
“Nauczycielka Przedszkola”, “Życie Szkoły”, “Moja Szkoła”, “Głos nauczycielski”.
STRONY INTERNETOWE:
www.nowaera.pl, www.mac.pl, www.nauczyciel.pl, www.edunews.pl, www.wmodn.olsztyn.pl, www.szkolnictwo.pl, www.portaloswiatowy.pl
Wzbogaciłam swoją wiedzę i doświadczenie, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyła umiejętności zawodowe. Uzyskałam dostęp do większego zasobu materiałów i metod szkoleniowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności pomogły mi organizować interesujące zajęcia lekcyjne, które rozwijają zainteresowania uczniów i motywują do nauki.

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, czego dowodem są podpisy pod protokołami z rad, współpracowałam z gronem pedagogicznym.

Ustalałam z innymi nauczycielami harmonogram uroczystości i imprez okolicznościowych.

Czynne uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu wybranych imprez przedszkolnych i szkolnych oraz wykonywanie stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
26 października 2016 r. - Pasowanie na przedszkolaka,
11 listopada 2016 r. - Pomoc w wykonaniu dekoracji p. Małgorzacie Szelugowskiej na apel z okazji 11 Listopada, przygotowanie piosenki “Wojenko, wojenko...” z dziećmi 6-cio letnimi na występ ,
6 grudnia 2016 r. - Mikołajki w przedszkolu,
22 grudnia 2016 r. - Kolędowanie, spotkanie opłatkowe,
19 stycznia 2017 r. - Dzień Babci i Dziadka - zorganizowanie występu, pomoc przy wykonaniu dekoracji, zorganizowanie poczęstunku,
20 stycznia 2017 r. - Pomoc w organizacji balu karnawałowego z p. Krystyną Dziewulską, wykonanie dekoracji,
14 luty 2017 r. - Zorganizowanie słodkiego poczęstunku dla dzieci, wykonanie kart walentynkowych,
21 marca 2017 r. - Pomoc p. Jadwidze Marchlewskiej w wykonaniu dekoracji z okazji Dnia Wiosny,
1 czerwca 2017 r. - Pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka na terenie przedszkola,
7 października 2017 r. - Pomoc w przygotowaniu Uroczystości Nadania Imienia Szkole,
13 października 2017 r. - Pomoc w zorganizowaniu uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz dekoracji,
17 listopada 2017 r. - Przygotowanie uroczystości Ślubowania pierwszoklasistów, wykonanie dekoracji,
22 grudnia 2017 r. - Pomoc w przygotowaniu przedstawienia jasełkowego,
19 stycznia 2018 r. - Pomoc w organizacji balu karnawałowego z p. Krystyną Dziewulską, wykonanie dekoracji,
5 maja 2018 r. - Pomoc w przygotowaniu Uroczystości Nadania Szkole Sztandaru,
22 czerwca 2018 r. - Przygotowanie Apelu na Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018, pomoc w wykonaniu dekoracji,
3 września 2018 r. - Pomoc w obsługiwaniu sprzętu muzycznego na Uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego 2018/2019,
12 września 2018 r. - Przygotowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie dekoracji,
6 grudnia 2018 r. - Zorganizowanie Mikołajek klasowych,
8 lutego 2019 r. - Organizacja balu karnawałowego z p. Krystyną Dziewulską, wykonanie dekoracji. Tworzenie dokumentów razem z innymi członkami Rady Pedagogicznej oraz tworzenie scenariuszy, a także przygotowywanie do uroczystości, pozwoliło mi prawidłowo realizować założenia harmonogramu uroczystości i imprez okolicznościowych.

7. Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. W celu poszerzenia wiedzy oraz poznania innowacyjnych form i metod pracy, aktywnie uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Brałam udział w konferencjach, szkoleniach pozwalających udoskonalić mój warsztat pracy.
Korzystałam z edukacyjnych stron internetowych:
www.nowaera.pl, www.mac.pl, www.nauczyciel.pl, www.edunews.pl, www.wmodn.olsztyn.pl, www.szkolnictwo.pl, www.portaloswiatowy.pl.................. Pogłębiałam swoją wiedzę na temat pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Integrowanie zespołu nauczycieli umożliwia wymianę doświadczeń.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Uwagi

1. Rozpoznawanie problemów rozwojowych i środowiskowych wychowanków oraz ich potrzeb, uwzględnianie ich w pracy z dzieckiem. W celu wspierania rozwoju ucznia współpracowałam z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynku. Zapoznałam się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Kilkukrotnie kierowałam uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne.
Otrzymane zalecenia uwzględniałam w swojej pracy, dostosowując programy nauczania, plany pracy dydaktycznej oraz wymagania do możliwości uczniów.
W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej stosuję indywidualizację pracy z uczniem słabym i zdolnym. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do zaleceń poradni pozwoliło mi na uwzględnienie mi indywidualizacji pracy z uczniem.
Dostosowywanie programów nauczania do możliwości uczniów, pomogło również uczniom mniej zdolnym odnieść sukcesy.
Stworzenie optymalnie korzystnych warunków do nauki i rozwoju uczniów poprzez indywidualizację pracy.
Poznawanie najbliższego środowiska uczniów oraz szukanie przyczyn ich problemów związanych z nauką i zachowaniem.

2. Prowadzenie działań prozdrowotnych. Realizowałam działania związane z propagowaniem codziennego dbania o higienę jamy ustnej.
- nauka codziennego mycia zębów przez dzieci,
- propagowanie tej akcji wśród rodziców dzieci.
Wraz z klasą 1 i 2 w roku szkolnym 2017/2018 wzięliśmy udział w programie edukacji stomatologicznej Instytutu Blend-a-med Oral-B “Niesamowity świat higieny jamy ustnej”. Zostały przeprowadzone przeze mnie 3 lekcje, które miały na celu pomóc dzieciom w procesie uczenia się o właściwej higienie jamy ustnej. Wzięliśmy także udział w konkursie plastycznym z tego programu pt. “Niesamowity świat higieny jamy ustnej”.

Wraz z wychowankami mojej klasy realizowaliśmy w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 działania związane z programem „Wiem, co jem”, który stworzyliśmy na potrzeby rozwijania wiedzy prawidłowego odżywiania :
- przez okres trwania stażu systematycznie przygotowywaliśmy razem z dziećmi zdrowe kanapki, które później razem spożywaliśmy.
W październiku i listopadzie 2018 r., Realizowałam z uczniami klasy 2 program prozdrowotny “5 porcji zdrowia w szkole”. Przeprowadziłam jedną lekcję, która miała na celu przekazanie dzieciom jak najwięcej informacji dotyczących zdrowego odżywiania, spożywania jak najwięcej owoców i warzyw. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym. Realizacja tych programów pomogła dzieciom zdobyć cenna wiedzę dotyczącą codziennego dbania o higienę jamy ustnej, a także jak prawidłowo się odżywiać. Pozwoliły dzieciom na czynny udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomogły w integrowaniu się dzieciom. Pozwoliły rozwijać kreatywność, umiejętności plastyczne.

3. Podejmowanie działań przygotowujących dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym. Kształtowałam umiejętności społeczne u dzieci podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- nabywanie przez dzieci wiedzy o sobie i swojej rodzinie;
- nauka rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich w sposób akceptowalny;
- nabywanie przez dzieci coraz większej samodzielności w
zakresie samoobsługi;
- kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w
grupie podczas zabaw i zajęć.
Dzieci brały udział w licznych wycieczkach i wyjściach
pozaszkolnych. Między innymi:
wycieczki w pobliżu szkoły/przedszkola, które mają na celu ukazanie dzieciom zmiany zachodzące w przyrodzie, przybliżyć dzieciom ich środowisko lokalne,
wycieczki poza teren miejscowości,
do Olsztynka: Biblioteka Miejska w Olsztynku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Salon Wystaw w Olsztynku, Lodowisko,
do Olsztyna: Planetarium w Olsztynie, Teatr Lalek w Olsztynie, Kino Helios w Olsztynie, Muzeum Przyrodnicze w Olsztynie.
Wycieczka przyrodniczo - krajoznawcza do źródeł rzeki Łyna, w miejscowości Łyna oraz do Dobrzynia, aby zobaczyć rodzinny dom Erwina Kruka, który jest Patronem naszej szkoły.

Kształtowanie u dzieci umiejętności prawidłowego zachowania się poza terenem szkoły/przedszkola. Poszerzanie wiadomości, pogłębianie wiedzy.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Efekty działań Uwagi

1. Poznanie nowych programów komputerowych, nauka ich obsługi. Na bieżąco zapoznawałam się z nowymi programami komputerowymi, pod koniec maja 2019 r. wzięłam udział w 40-sto godzinnym szkoleniu “TIK na TAK”, w którym nabyłam umiejętności w wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 prowadziłam zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasach I, II,III.

Nabyte umiejętności obsługi komputera i programów edukacyjnych pozwoliły mi na prowadzenie nowoczesnych i urozmaiconych zajęć edukacyjnych.

Wymieniałam informacje i doświadczenia związane z nowymi programami komputerowymi z innymi nauczycielami. Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami pozwoliło mi na prowadzenie ciekawszych lekcji. Podczas zajęć korzystam z uczniami z komputerów, tabletów, internetu, płyt dołączonych do zeszytów ćwiczeń uczniów.
Wszyscy uczniowie mają możliwość pracy i nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz wyrównania szans edukacyjnych w stosunku do dzieci z większych miast.
Wzrosła aktywność uczniów, zwiększyła się chęć podejmowania nowych wyzwań.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela przedszkola/szkoły. W okresie trwania stażu przygotowywałam, za pomocą komputera, ciekawe pomoce dydaktyczne.

Napisałam plan rozwoju zawodowego na komputerze i sprawozdanie z jego realizacji.

Korzystałam z poczty elektronicznej i internetu w przygotowywaniu się do pracy, oraz przy tworzeniu dokumentacji potrzebnej w szkole, takiej jak: scenariusze zajęć, ogłoszenia, sprawozdania.

W ramach projektu “Akademia nowoczesnych szkół” od stycznia 2019 r. prowadziłam zajęcia doskonalące z programowania z wybranymi uczniami klas I-III, podczas których uczniowie mieli możliwość korzystania z laptopów, tabletów, tablicy multimedialnej, projektora.
Wykorzystuję program komputerowy “Ocena opisowa dla nauczania zintegrowanego” do wypisywania świadectw dla klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (obecnie klasa II).

Na bieżąco śledzę w internecie informacje dotyczące awansu zawodowego oraz wykorzystuję nowości dotyczące kształcenia zintegrowanego. Wzbogaciłam swój warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe pomysły i rozwiązania.

Powiększyłam swój warsztat pracy o nowe pomoce w postaci kart pracy, sprawdzianów oraz innych wytworów wykonanych w technologii komputerowej.

Napisanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.

Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania szkoły, tworzenie podstawowych dokumentów szkoły.

3. Publikacje w Internecie. Publikowałam wybrane scenariusze własnych zajęć na portalach edukacyjnych:
www.edux.pl, www.przedszkola.edu.pl,.

Publikowałam na stronie internetowej szkoły relacje z pracy w grupie przedszkolnej oraz z organizowanych imprez szkolnych.

Opublikowałam na portalu internetowym www.edux.pl swój plan rozwoju zawodowego. Publikacje na wybranych portalach edukacyjnych pozwoliły mi na dzielenie się swoimi scenariuszami zajęć, swoim planem rozwoju zawodowego z innymi nauczycielami.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Efekty działań Uwagi

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogiczno – psychologicznych. Aby pogłębić swoją wiedzę korzystałam z księgozbioru przedszkolnego i szkolnego, w szczególności z działów: wychowanie przedszkolne, psychologia, pedagogika. W miarę potrzeb korzystałam także z zasobów Biblioteki Miejskiej w Olsztynku oraz z Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.

Studiowałam literaturę dotyczącą pracy z dziećmi, a w szczególności z zakresu:
rozwijania umiejętności,
terapii pedagogicznej;
rozwijania umiejętności społecznych,
nieodrabiane prac domowych,
brak rywalizacji w nauce wśród uczniów. Większe efekty w rozwiązywaniu problemów w klasie.
Łatwiejsza praca z uczniem sprawiającym kłopoty.
Pozytywna współpraca z uczniami i innymi nauczycielami.

2. Pedagogizacja rodziców. Prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami na temat wspierania rozwoju dziecka, według potrzeb rodziców, a także moich.

Organizowałam i prowadziłam grupowe zebrania z rodzicami, podczas których omawiałam sprawy dotyczące nauki, zachowania dzieci, a także sprawy bieżące. Podczas tych zebrań udostępniałam rodzicom ciekawe artykuły psychologiczno-pedagogiczne, które pozwalały rodzicom przybliżyć problemy, z którymi borykają się ich pociechy w szkole i domu.

Rodzice byli zapraszani na wszystkie uroczystości przedszkole oraz szkolne, w których uczestniczyły ich dzieci, co pozwoliło na integrację uczeń-rodzic-nauczyciel.

Przekazywałam na bieżąco rodzicom informację, które wspomagały ich pracę z dzieckiem w domu.

Na koniec roku szkolnego (czerwiec 2017, 2018, 2019) przekazywałam rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce. Ciągła obserwacja zachowań uczniów i ich wyników w nauce powodowała stały kontakt z rodzicami, których dzieci potrzebowały pilnej pomocy, bądź reakcji ze strony dorosłych.
Rady zawarte w artykułach służyły rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dziećmi.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Efekty działań Uwagi

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego organizacji i pracy przedszkola i szkoły. W celu zapoznania się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego organizacji pracy w szkole analizowałam wybrane przepisy prawa, a w szczególności:
- Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r. (z
późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego (z
późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zmianami.
Na bieżąco analizowałam przepisy wewnętrzne oraz dokumenty szkolne, zwłaszcza:
- Statutu Szkoły,
- Roczna koncepcja pracy przedszkola/szkoły i planu nadzoru pedagogicznego;
- protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
Utrwalałam znajomość i przestrzeganie przepisów dot. BHP, procedury ewakuacji.
Śledziłam na bieżąco, według pojawiających się zmian w prawie oświatowym i ich bieżącą analizę. Uzyskane wiadomości pozwoliły mi na prawidłową pracę, a także na prawidłowe wykonanie dokumentów szkolnych oraz tych związanych z awansem zawodowym (opracowanie planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji).

2. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów i dokumentowaniu pracy nauczyciela. W celu poznania aktualizacji prawa oświatowego zapoznałam się z przepisami regulującymi funkcjonowanie sześcioletniej szkoły podstawowej oraz z aktami prawnymi dotyczącymi oświaty. Indywidualnie analizowałam ustawy i rozporządzenia i stosowałam się do nich:
Konwencja o prawach Dziecka Nowy Jork XI 1989 r.,
Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty,
Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela,
Ustawa z dnia 06.01. 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka,
Kodeks Pracy,
Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej i ramowych programów nauczania,
Podstawa programu kształcenia ogólnego dla 6-letniej szkoły podstawowej.
W sposób prawidłowy prowadziłam dokumentację szkolną oraz tą związaną z pracą nauczyciela. Uzupełniałam na bieżąco moją wiedzę na temat przepisów regulujących funkcjonowanie szkoły podstawowej, awansu nauczyciela oraz nowej podstawy programowej.

3. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentów regulujących wewnętrzne przepisy szkoły. W ciągu 2 lat i 9 miesięcy stażu brałam udział we wszystkich posiedzeniach rad pedagogicznych. W celu poszerzania wiedzy oraz poznania innowacyjnych form i metod pracy, aktywnie uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej. Wysłuchałam wiele interesujących referatów i opracowań, brałam czynny udział w dyskusjach na ich temat.
Brałam aktywny udział w tworzeniu i modyfikacji dokumentów wynikających z zadań szkoły np.:
Statut Szkoły,
Program Profilaktyczny,
Plan Pracy Wychowawczej Szkoły,
Karta Osiągnięć Ucznia w klasach I-III (Ocena opisowa). Pogłębianie mojej wiedzy na temat pracy wychowawczej i dydaktycznej pozwoliło mi na lepszą prace z uczniami, wprowadzanie im innowacyjnych form i metod pracy, prowadzenie ciekawszych zajęć.
Uczestnictwo w pracy zespołowej podczas tworzenia lub modyfikacji dokumentów szkolnych integruje nauczycieli, pozwoliło na wyminę doświadczeń.

Opracowała: mgr Magdalena Wilk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.