X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42196
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

ANEKS
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel odbywający staż: Magdalena Czajka
Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - 01.09.2015r. – 31.08. 2018r.
nauczyciel wspomagający - od 01.09.2018r.
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2020 r.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Wspieranie aktywności twórczej uczniów.
• Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - rozdział 3a – zmiany od 1.09.2018 r.
• Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. wrzesień 2018 r.
Współpraca z opiekunem stażu
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
• zawarcie kontraktu z opiekunem stażu,
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
• aneks do planu rozwoju zawodowego,
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, omawianie zajęć oraz dokonywanie obiektywnej oceny pracy własnej,
• przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2017 r.
wrzesień 2017 r.
wrzesień 2018 r.
cały okres trwania stażu
czerwiec 2020 r.

Podnoszenie umiejętności zawodowych.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, werbinaria, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej),
• uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego,
• uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych,
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
cały okres trwania stażu

Doskonalenie warsztatu pracy
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem,
• utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy dydaktycznych – gazetki, sprawdziany, pokazy multimedialne, dyplomy, gry dydaktyczne, itp.,
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki zawodowej,
• organizowanie zajęć otwartych, cały okres trwania stażu

Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• prowadzenie dokumentacji klasowej, dziennika lekcyjnego,
• sporządzenie harmonogramu planu pracy wychowawcy klasowego,
• prowadzenie dziennika elektronicznego klasy,
• prowadzenie dziennika nauczyciela wspomagającego,
• opracowanie IPET – u, arkusza WOFU rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2018/2019
2019/2020

Realizacja projektów ogólnokrajowych, udział w konkursach, akcjach charytatywnych
• udział w ogólnokrajowym programie profilaktycznym „Zdrowe – nietrudne”,
• udział w międzynarodowym projekcje edukacyjnym eTwinning
• – „Christmas Cards Exchange 2018 – wymiana kartek bożonarodzeniowych 2018”
• udział w konkursie matematycznym „Kangur matematyczny”
• udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”,
• organizacja konkursu „Ogólnopolskie Dyktando Szkolne”,
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. październik – maj 2017/2018 r.
listopad/grudzień 2018 r.
marzec 2018 r., 2019r., 2020 r.
maj 2019 r.
cały okres trwania stażu

Organizowanie konkursów
• organizowanie plastycznego konkursu szkolnego „Patron naszej szkoły”
• organizowanie klasowego konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii”
• organizowanie klasowego konkursu matematycznego „Mistrz tabliczki mnożenia” październik 2019 r.
maj/czerwiec 2018 r.
maj/czerwiec 2018 r.
maj/czerwiec 2019 r.

Systematyczna współpraca z rodzicami
• włączanie rodziców w organizacje imprez i uroczystości szkolnych i klasowych,
• organizowanie zebrań, spotkań, rozmowy indywidualne.
cały okres trwania stażu

Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
• uczestnictwo, organizowanie i współorganizowanie uroczystości, akcji, imprez oraz konkursów szkolnych,
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych.
cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Podejmowanie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, zajęcia wyrównawcze, pomoc przy odrabianiu lekcji),
• współtworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• analiza opinii i orzeczeń dzieci badanych przez PPP. Wykorzystanie zawartych w nich wskazówek i zaleceń. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów,
• współpraca ze szkolnymi specjalistami.
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2018/2019

Wspieranie rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
• przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• współtworzenie gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów oraz wykonanie gazetki).
według terminarza

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
• rozmowy z rodzicami i dziećmi,
• organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy,
• tworzenie dekoracji plastycznych uatrakcyjniających wizerunek szkoły (korytarze szkolne, sala lekcyjna),
• przygotowywanie prezentacji multimedialnych zgodnych z potrzebami klasy, szkoły,
• indywidualizacja pracy na zajęciach,
• prowadzenie koła plastycznego dla uczniów klas I-III
cały okres trwania stażu
rok szkolny 2017/2018

Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym
• udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Zdrowe – nietrudne”,
• przyłączenie się do akcji i zajęcia profilaktyczne - XVIII Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy 2019 rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2018/2019

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
• aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
• rozmowy indywidualne z rodzicami,
• identyfikacja problemów dotyczących dzieci, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązywania w oparciu o studiowanie literatury fachowej,
• rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie aktywizujących metod w pracy dydaktycznej.
cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia

Wdrażanie uczniów do aktywności w procesie nauczania – uczenia się
• opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,
• stosowanie pracy w zespołach, rok szkolny 2017/2018
cały okres trwania stażu

Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym gier i zabaw
• opracowanie quizów, gier matematycznych przy pomocy programu Kahoot
cały okres trwania stażu
Organizacja zajęć poza salą lekcyjną
• organizowanie wycieczek edukacyjnych do teatru, muzeów, kina.
cały okres trwania stażu

Prowadzenie zajęć przez specjalistów i rodziców
• prowadzenie zajęć przez malarkę, dietetyka, policjanta
Stosowanie metod aktywizacyjnych:
• rozmowę dydaktyczną
• metodę projektów
• gry dydaktyczne
• mapy mentalne
• burzę mózgów
• prowadzenie dialogu z uczniami, zadawanie pytań pomocniczych, naprowadzanie,
• prowadzenie z uczniami projektów,
• stosowanie podczas lekcji bieżących i powtórkowych gier dydaktycznych (celem utrwalania materiału),
• mapy mentalne stosowane jako notatka/podsumowanie i utrwalenie lekcji/materiału,
• najczęściej celem wprowadzenia uczniom nowego materiału.
cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów,
• analiza osiągnięć semestralnych i rocznych,
• sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach, przeglądach,
• rozmowy z rodzicami,
• stosowanie po zajęciach znaczków – buźki, kciuki,
• gromadzenie i analiza prac uczniów. cały okres trwania stażu

Ewaluacja prowadzonych zajęć
• dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna,
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły i ich omówienie,
• obserwacje zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Dzielenie się zdobytą wiedzą
• dzielenie się wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego,
• opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole oraz w Internecie materiałów edukacyjnych: np. testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych,
• opublikowanie na portalu internetowym, facebook –u (grupa – awans zawodowy nauczyciela – mianowanie) zatwierdzonego Planu
Rozwoju Zawodowego,
• udział w zespole wychowawczym, omawianie problemów,
• udział w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznym, współpraca przy tworzeniu IPETów. cały okres trwania stażu
Promowanie ciekawych i skutecznych rozwiązań metodycznych
• prowadzenie pozalekcyjnych zajęć otwartych,
• udostępnianie własnych opracowań
cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
• obserwacja,
• zebrania z rodzicami,
• zajęcia otwarte,
• spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb. cały okres trwania stażu
Praca na rzecz środowiska lokalnego
• włączanie uczniów w środowiskowe i ogólnopolskie akcje charytatywne,
• wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta Garwolin,
• współpraca z logopedą, wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym
• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną.
cały okres trwania stażu

Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
• organizacja spotkań z iluzjonistą, autorem programów telewizyjnych oraz książek dla dzieci.
cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• opracowanie Szkolnego Programu Wychowawczego,
• dostosowanie planu pracy wychowawcy klasowego do Szkolnego Programu Wychowawczego,
• udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych,
rok szkolny 2017/2018
cały okres trwania stażu

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• Statutu Szkoły wraz z WSO
• Programu Wychowawczego Szkoły
• Programu Profilaktycznego Szkoły cały okres trwania stażu
Organizowanie wycieczek klasowych: turystyczno – krajoznawczych, przedmiotowych
• opracowanie niezbędnych dokumentów,
• przestrzeganie procedur.
cały okres trwania stażu

Klasyfikowanie i promowanie uczniów.
• opracowywanie ocen opisowych,
• przygotowanie sprawozdań klasyfikacyjnych.
rok szkolny 2017/2018

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcje prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej),
• przygotowanie materiałów dydaktycznych ( prezentacji multimedialnych, scenariuszy, testów, sprawdzianów) na komputerze,
• prowadzenie dziennika elektronicznego,
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. harmonogramu pracy wychowawcy klasowego),
• przygotowywanie ogłoszeń i dyplomów na potrzeby uczniów i ich rodziców,
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową,
• uczestnictwo w e-konferencjach, werbinariach,
• opracowanie i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej,
• dokumentowanie przebiegu stażu.
cały okres trwania stażu
Publikacje w Internecie.
• umieszczanie zdjęć z wycieczek, uroczystości szkolnych na szkolną stronę
rok szkolny 2017/2018

Korzystanie ze środków audiowizualnych
• słuchanie bajek, utworów muzycznych z płyty CD,
• oglądanie bajek i filmów edukacyjnych cały okres trwania stażu
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu,
• korzystanie ze stron MEN,
• korzystanie ze stron Internetu: www.men.gov.pl, www.ucze.pl, www.edu.info, www.publikacje.edu.pl
cały okres trwania stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.