X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42157
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZOWJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Dane personalne
a) Imię i nazwisko nauczyciela:
b) Miejsce pracy:
c) Pełniona funkcja:
d) Okres odbywania stażu: 01.09.2016- 31.05.2019r.

2. Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karcie Nauczyciela, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2013 r. Poz. 393.

3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. nr 214, poz.1580).
 Karta Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały.
 Śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty.
 Wrzesień 2016.
 Na bieżąco.  Plan rozwoju zawodowego.
 Notatki.
 Kserokopie.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
 Rozmowa, ustalenie zasad współpracy terminów spotkań, zawarcie kontraktu.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
 Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
 Wrzesień 2016.
 Jeden raz w miesiącu.
 Jeden raz w miesiącu.
 Harmonogram współpracy.
 Kontrakt.
 Plan rozwoju zawodowego
 Scenariusze i konspekty zajęć.
 Arkusze spostrzeżeń pohospitacyjnych.

3. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
 Poszerzanie zbioru samodzielnie przygotowanych pomocy i środków dydaktycznych.
 Podnoszenie umiejętności, wiedzy i kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia.
 Uczestniczenie w warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach doskonalących, udział w zajęciach koleżeńskich.
 Udział w radach szkoleniowych.
 Współpraca z Radą Pedagogiczną.
 Współpraca z dyrektorem- konsultacje, hospitacje, rozmowy.
 Cały okres stażu.
 Notatki.
 Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego.
 Konspekty.
 Materiały i opracowania.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy, zastosowanie nowatorskich metod w inspirowaniu twórczej aktywności dziecka.
 Gromadzenie i wzbogacanie własnej biblioteki w materiał o tematyce pedagogicznej i psychologicznej oraz pomocy dydaktycznych przygotowanych samodzielnie lub korzystanie z gotowych.
 Zastosowanie metod aktywizujących dzieci na zajęciach.
Cały okres stażu.
 Książki.
 Czasopisma.
 Kserokopie,
 Pomoce dydaktyczne,
 Scenariusze zajęć,
 Notatki.

5. Przeprowadzenie zajęć związanych z wybranymi problemami środowiska lokalnego, społecznego i cywilizacyjnego.
 Zajęcia z ekologii : „Wędrówka kropelki wody”, „Bajka o kominie, który przestał dymić”, „Skąd się biorą drzewa”, „Bajka o mądrych drzewach”.
Cały okres stażu.
 Zdjęcia.

6.  Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
 Opracowanie sprawozdania z realizacji awansu zawodowego.
 Kompletowanie, opracowywanie i porządkowanie zgromadzonych dokumentów i materiałów.
 Autorefleksja- określenie słabych i mocnych stron własnej pracy.
 Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu. W czasie trwania stażu oraz po jego zakończeniu.
 Teczka dorobku zawodowego.
 Pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych
Przygotowanie konkursów, dyplomów, podziękowań
Na bieżąco.
Regulamin konkursu, dyplomy, podziękowania.

2. Uczestnictwo w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie gminy i całego kraju.
 Przygotowywanie dzieci do konkursów i wystąpień publicznych.
 Przygotowywanie wraz z dziećmi prac plastycznych
Cały okres stażu.
 Notatki.
 Zdjęcia.
 Zaświadczenia
 Podziękowania.

3. Rozpoznawanie problemów wychowawczo-opiekuńczych dzieci
 Współpraca z poradnią ( organizowanie spotkań z rodzicami), pomoc w diagnozowaniu dzieci z grupy.
 Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Na bieżąco.
 Kserokopie informacji.
 Notatki.

4. Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych  Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji.
 Praca z dziećmi.
Cały okres stażu
 Scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych.
 Sprawozdania.
 Zdjęcia.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi ( np. Policja, Służba Zdrowia)
 Organizowanie wyjść i spotkań ( z leśniczym, z bibliotekarką Gminą), udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom, „Dzień Pluszowego Misia”. W czasie trwania stażu.
 Zapisy w dzienniku zajęć.
 Zdjęcia.
 Scenariusze.
 Kserokopie podziękowań.

6. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
 Obserwacja dzieci.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Zebrania z rodzicami.
 Rozmowy indywidualne z rodzicami wynikające z indywidualnych potrzeb.
Cały okres stażu.
 Karty obserwacji dzieci.
 Notatki.
 Listy obecności.
 Karty indywidualnych spotkań.

7. Współpraca z rodzicami Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami:
 Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych,
 Prowadzenie zajęć otwartych,
 Organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym,
 Pedagogizacja rodziców,
 Zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola ( włączenie w organizację uroczystości, wycieczek). W czasie trwania stażu
 Listy obecności.
 Protokoły zebrań.
 Referaty.
 Artykuły.
 Zapisy w dzienniku zajęć.
 Scenariusze zajęć.
 Kserokopie informacji, podziękowania.

8. Współpraca ze specjalistami  Korzystanie z wiedzy i doświadczeń pedagoga, logopedy.
 Nawiązanie kontaktów z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną, itp. Na bieżąco.
 Rozmowy indywidualne.
 Notatki.
 Adnotacje w dziennikach.
 Karty konsultacji ze specjalistami.

§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie techniki komputerowej i Internetu w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z rodzicami i innymi nauczycielami.
 Wykonywanie wszelkiego rodzaju opracowań, planów pracy, informacji dla rodziców, kart pracy.
 Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej.
 Przesyłanie materiałów nauczycielom i rodzicom drogą e-mailową.
 Przygotowywanie dyplomów na konkursy przedszkolne.
 Dokumentacja przebiegu stażu.
Cały okres stażu
 Opracowania i materiały tematyczne.
 Plany pracy.
 Kserokopie umieszczanych informacji na stronach internetowych.
 Wykaz portali internetowych.

2. Wykorzystanie komputera do rozbudowy własnego warsztatu pracy.
 Opracowywanie narzędzi badawczych i diagnostycznych, ankiet, dokumentacji przedszkolnej ( scenariusze, plany wychowawcy itp.).
 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu
 Karty pracy.
 Ankiety.
 Pomoce dydaktyczne.
 Scenariusze zajęć i uroczystości
 Plany wychowawcy, itp.
 Pomoce dydaktyczne.

3. Korzystnie z edukacyjnych serwerów internetowych.
 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
 Korzystanie ze stron MEN i innych stron internetowych .
Cały okres stażu
 Akty prawne.
 Wykaz stron internetowych.
 Kserokopie.
 Notatki.
 Pomoce dydaktyczne.

§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
 Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
 Współpraca z nauczycielami szkoły macierzystej i innych szkół, z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.
 Udział w kursach.
 Warsztatach.
 Szkoleniach.
Cały okres stażu
 Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego.
 Notatki.
 Opracowania.

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi, we współpracy z rodzicami i nauczycielami  Identyfikacja problemów wychowawczo-dydaktycznych.
 Podejmowanie działań prowadzących do rozwiązania problemu.
 Konsultacje indywidualne z innymi nauczycielami.
 Organizowanie szkolnych imprez kulturalnych.
 Planowanie i wdrażanie działań naprawczych.
Na bieżąco
 Opis i analiza zdobytej wiedzy.
 Dokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 Karty rozmów z rodzicami.
 Opracowania.

3. Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy.  Integrowanie grupy.
 Rozwiązywanie konfliktów.
 Zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo- dydaktycznej.
 Czynny udział w akcjach charytatywnych.
Cały okres stażu.
 Notatki.
 Wpisy w dzienniku.
 Plany pracy stymulacyjnej.
 Kserokopie materiałów.

§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której, nauczyciel odbywał staż.
Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
 Analiza aktów prawnych( Karta Nauczyciela, Wewnątrzszkolny System Oceniani, rozporządzenie MEN).
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
 Bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
 Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.
Cały okres stażu.
 Zbiór aktów prawnych.
 Notatki.
 Wniosek o rozpoczęcie stażu.

2. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego.
 Udział w pracach zespołów nauczycielskich
 Modyfikacja planu działania przedszkola do potrzeb placówki.
 Opracowanie innowacji dydaktycznej.
W czasie trwania stażu
Zbiór aktów prawnych, notatki.

3. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej związane z realizacją podstaw funkcjonowania przedszkola i wynikających z niej zadań.
 Uczestnictwo w radach szkoleniowych, posiedzeniach rady pedagogicznej oraz spotkań zespołów nauczycielskich.
W czasie trwania stażu
 Notatki.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 roku.


Zatwierdzam do realizacji:
........................................
........................................
Data i podpis Dyrektora
........................................
Popis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.