X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42200
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cel główny:
 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
 Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno– wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
 Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
 Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Sporządzenie kontraktu współpracy na okres stażu.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacje zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Prawidłowe dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Napisanie sprawozdania z działań wykonanych w czasie stażu.

Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem.

Harmonogram spotkań.

Wnioski z obserwacji.

Scenariusze zajęć.

Wnioski

Plan Rozwoju zatwierdzony przez Dyrektor Szkoły

Notatki własne

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Wrzesień 2016

cały okres stażu

cały okres stażu

Wrzesień 2016

cały okres stażu

Maj 2019

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych w szkole lub poza nią.

Praca w humanistycznym zespole samokształceniowym.
Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały.

Protokoły zebrań zespołu

Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej, cały okres stażu

rok szkolny 2016/2017

cały okres stażu

3. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.

Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy.

Opracowanie kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy spotkań z rodzicami, scenariuszy uroczystości okolicznościowych.

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i elementów oceniania kształtującego.

Zbieranie pomocy dydaktycznych do sali językowej.
Zbiór materiałów, zaświadczenia, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne.

cały okres stażu

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Prowadzenie dzienników zajęć.
Opracowanie narzędzi diagnozujących.
Przygotowanie wynikowych planów nauczania, wyników kompetencji z języka angielskiego po klasie III.
Stworzenie planu pracy wychowawczej klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły.
Opracowanie projektu z języka angielskiego dla kl. IV-VI na rok szkolny 2016/2017.

Opracowanie scenariusza na przedstawienie „Europejskie Dni Języków Obcych”. Dzienniki zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.
Teczka wychowawcy.

Plan projektu edukacyjnego z języka angielskiego

Scenariusz przedstawienia cały okres stażu

Wrzesień 2016
(Projekt realizowany Wrzesień 2016- Kwiecień 2017)

Wrzesień 2016

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2 pkt 2)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej. Nawiązanie współpracy z rodzicami.

Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina).

Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.
Opracowanie kontraktu grupowego.
Opracowanie i realizacja działań integrujących grupę poprzez wykorzystanie zabawy, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody projektów.
Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie. Karty obserwacji dzieci, ankiety, zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne, karty wycieczki

Protokoły z zebrań, wpisy w dzienniku.

kontrakt wychowawcy z uczniami
Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

Przygotowanie kart pracy o różnym stopniu trudności.

Protokoły spotkań z rodzicami. cały okres stażu

zebrania, wg potrzeb

początek roku szkolnego

2.Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym, logopedą, współpraca z PPP, kuratorem społecznym Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem i logopedą w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Nawiązanie kontaktu z kuratorem społecznym. Scenariusz zajęć, tematy w dzienniku zajęć, notatki służbowe ze spotkań i rozmów

Notatka służbowa, wpisy w dzienniku wg potrzeb

Spotkania organizowane raz w miesiącu

3. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. Indywidualizacja nauczania (stosowanie różnorodnych metod nauczania).

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.
Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia – lekcje z pielęgniarką szkolną na godzinie wychowawczej. Tematy w dzienniku zajęć, notatki własne, dokumenty potwierdzające współpracę, zdjęcia.

cały okres stażu

raz w semestrze

4. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych.

Włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbieranie baterii, zbieranie korków).

Włączenie się do akcji organizowanych na terenie szkoły

Realizacja elementów profilaktycznych
dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień i stresu.
Notatki własne, scenariusze, zdjęcia, karty wycieczek, wpisy w dzienniku.

Spotkania z policjantem
Spotkania z psycholog
Wpisy w dzienniku

cały okres stażu

według potrzeb

5. Współorganizacja i udział w konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez szkoły oraz inne instytucje.

Organizacja i współorganizacja imprez klasowych i szkolnych
Przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i gminnych
Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce związanej z Wielką Brytanią.
Udział w cyklicznych imprezach szkolnych.
„Europejski Dzień Języków Obcych”- przedstawienie dla klas IV-VI. Scenariusze, zdjęcia.

Regulamin konkursów.
Dyplomy. Podziękowania.

Zdjęcia, notatki własne.

Zdjęcia, notatki własne.

Scenariusz przedstawienia
cały okres stażu

wg ustalonego harmonogramu

Wrzesień 2016

6. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Prowadzenie konsultacji w ramach pracy nad ofertą przedstawień szkolnych.

Realizacja projektu z języka angielskiego dla klas IV- VI pt.: „Poznajemy kulturę Wielkiej Brytanii”.

Prowadzenie konsultacji wspierających dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego w klasie IV-V. Harmonogram spotkań, scenariusze inscenizacji w języku angielskim.

Scenariusze zajęć, zdjęcia, materiały własne.

notatki własne, harmonogram spotkań cały okres stażu

Wrzesień- Kwiecień 2016/2017

cały okres stażu

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, sprawdziany, testy itd.).

Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy.

Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej – gazetki ścienne.

Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, internetu.

Wykorzystanie zasobów internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych.

Korzystanie z Internetu– korzystanie z zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, adresy portali edukacyjnych.

Nazwy encyklopedii multimedialnych.

cały okres stażu

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej.
Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu.

Udział w kursach i szkoleniach komputerowych.

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania w tym przygotowanie lekcji.

Redagowanie strony internetowej szkoły.
Notatki własne

Zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Opracowane materiały
cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust.2 pkt 4)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych. Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy z uczniem.
Notatki własne. Literatura przedmiotu, zestawy ćwiczeń, zabaw.
cały okres stażu

2. Dzielenie się wiedzą. Prezentowanie referatów/prezentacji multimedialnych podczas spotkań z rodzicami.
Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych klas.
Przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w ramach udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych, zdrowotnych i wychowawczych.
Aktywny udział w dyskusjach problemowych w ramach zespołu edukacji wczesnoszkolnej
Aktywny udział w dyskusjach z nauczycielami uczącymi w kl. IV-VI. Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, prezentacje.

Scenariusze zajęć.

Notatki ze spotkań,
Wpisy w dzienniku

Notatki własne. cały okres stażu

wg potrzeb

cały okres stażu

3. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi. Opracowanie i wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali, a także podczas wycieczek (sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych).
Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami dydaktycznymi poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej czy indywidualną pomoc.
Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do konkursów).
Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
Współpraca z rodzicami w celu ukazania kierunku i sposobu pomocy dziecku.
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru. Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: wycieczki, imprezy klasowe. Zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, otrzymane dyplomy, karty wycieczek, karty obserwacji uczniów. cały okres stażu

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

Śledzenie aktów prawnych dotyczących organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Lista książek, czasopism notatki własne.

Notatki własne. cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Znajomość prawa oświatowego. Analiza aktów prawnych. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
 Karta Nauczyciela (26.01.1982r.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie ustaw i rozporządzeń. Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce.

cały okres stażu

2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Praca w komisjach powoływanych w szkole.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu dokumentów szkolnych. Notatki własne, podpisy pod listą obecności na zebraniach RP, spotkania zespołu. cały okres stażu

Plan Rozwoju Zawodowego realizowany od 1 września 2016 do 31 maja 2019 roku posiada formę otwartą na ewentualne zmiany pojawiające się podczas realizacji moich działań.

Podpis nauczyciela ........................................

Podpis opiekuna stażu........................................

Zatwierdzam do realizacji

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.