X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42127
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1. 09. 2017 – 31. 05. 2019)

Nauczane przedmioty:biologia, chemia, przyroda

WSTĘP

Czas kontynuacji stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nauczycielskiej, ze względu na wymagania jakie postawiłam przed sobą w aneksie do planu rozwoju zawodowego. Proces realizacji zaplanowanych zadań pozwolił mi na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Przez ten czas doskonaliłam również znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam
w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych jak i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w aneksie do planu rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie kontynuacji stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu. Z pomocą opiekuna stażu opracowałam aneks do Planu Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora i dopuszczony do realizacji.
We wrześniu 2017 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Efekty realizacji:
Konstruując aneks do planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione
na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie
z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez opiekuna stażu. Były to lekcje matematyki (6 obserwacji) i uroczystości szkolne takie jak Dzień Edukacji Narodowej
(2 obserwacje – październik 2017 i październik 2018).
Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela.
W czasie obserwacji zajęć szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcje zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Po każdej lekcji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z nauczycielem prowadzącym i wyciągałam odpowiednie wnioski.
Efekty realizacji:
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora oraz innych nauczycieli.
Zgodnie z harmonogramem prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu (7 lekcji) lub dyrektora szkoły (2 lekcje – Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie oraz Budowa i działanie układu hormonalnego, uroczystość szkolna – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – maj 2018). W trakcie stażu przeprowadziłam trzy godziny zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć.
Później w czasie spotkań omawiane były obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów.
Efekty realizacji:
Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu, dyrektorem i innymi nauczycielami okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w dalszej pracy. Wszyscy służyli mi cennymi wskazówkami np. pani dyrektor zwróciła mi uwagę, że w czasie pisania na tablicy dobrze jest mówić do klasy co się pisze. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy
w zawodzie nauczyciela. W okresie kontynuacji stażu ukończyłam następujące szkolenia:
Szkolenie w zakresie: „Mnemotechniki – czy warto je stosować?” przeprowadzone przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Rabce – Zdroju.
Szkolenie w zakresie: „Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych” przeprowadzone przez firmę Profilaktyka KIER.
Szkolenie dotyczące obsługi i wykorzystania monitorów interaktywnych w ramach projektu Aktywna Tablica.
Szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu ósmoklasisty.
Szkolenie eTwinning - Nowe metody w nauczaniu. Metoda projektu i współpraca międzynarodowa.
Kurs z zakresu Podstawowej Pierwszej Pomocy przeprowadzony przez COR – MED Grzegorz Jaskulski.
Szkolenie z zakresu Kompetencji Kluczowych
Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i udoskonaliły warsztat pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystywałam w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania
i nauczania. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych zajęć.

5.Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz jego doskonalenie
Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również moich uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Opracowałam wymagania edukacyjne, rozkład materiału oraz przedmiotowy system oceniania z chemii, biologii
i przyrody. Na bieżąco samodzielnie tworzyłam narzędzia pomiaru dydaktycznego: sprawdziany, testy, kartkówki. Ich wyniki dały mi pogląd na poziom wiedzy, umiejętności i możliwości uczniów, co pomogło mi w odpowiednim doborze metod i form pracy.
Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpływa również na kreatywność uczniów, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. Starałam się, aby w czasie lekcji było jak najwięcej doświadczeń, zwłaszcza na lekcjach chemii i przyrody. W szkole stworzyłam od zera zaplecze chemiczne. Zostały zakupione odczynniki chemiczne oraz szkło i sprzęt laboratoryjny.
W Szkole Podstawowej w Ostrowsku uzupełniłam brakujące pomoce dydaktyczne. Do biologii wybrałam dwa mikroskopy wraz z przyrządami potrzebnymi do zrobienia preparatów mikroskopowych. Do chemii rozdzielacz służący do rozdzielania mieszanin substancji o różnej gęstości oraz brakujące szkło i sprzęt laboratoryjny: probówki, zlewki, palnik gazowy i sprzęt laboratoryjny.
Opracowałam karty charakterystyki substancji chemicznych zgromadzonych w pracowni chemicznej w Ostrowsku, Knurowie i Szlembarku. Zapoznałam uczniów z informacjami tam zawartymi i zebrałam ich podpisy świadczące o tym, że wiedzą jak się zachowywać w kontakcie z tymi substancjami.
Aby jeszcze bardziej urozmaicić przeprowadzane lekcje opracowywałam pomoce dydaktyczne. Były to między innymi karty pracy, krzyżówki, rebusy oraz model wymiany gazowej,
Prenumeruję kwartalnik Niedziałki redagowany przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Efekty realizacji:
Stworzenie lub uzupełnienie bazy dydaktycznej umożliwiło uczniom obserwowanie, a także wykonywanie samodzielnie niektórych doświadczeń. Uczniowie mogli samodzielnie zaobserwować zachodzące zmiany i wyciągnąć wnioski na podstawie tych obserwacji. Takie działanie ułatwiło uczniom zapamiętanie i zrozumienie istoty zachodzącego procesu. Dzięki doświadczeniom nauczyli się krytycyzmu co do wyników doświadczenia oraz sposobów szukania i sprawdzania tych wyników. Podczas samodzielnego wykonywania doświadczeń uczniowie nauczyli się porządku, odpowiedzialności, przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy.

6.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną w elektronicznym dzienniku lekcyjnym Librus.
Po zakończeniu każdego półrocza pisałam szereg różnych sprawozdań m.in. sprawozdanie przewodniczącego zespołu matematyczno – przyrodniczego, sprawozdanie wychowawcy, sprawozdanie nauczyciela, sprawozdanie z prowadzonego kółka.
Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

7.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
W czasie trwania stażu opiekowałam się salą lekcyjną nr 24. W sali uczniowie z mojej klasy pod moją opieką redagowali gazetkę klasową, na której były zamieszczane różne informacje
( nadchodzące święta, ważne wydarzenia w życiu szkoły, informacje o konkursach, tygodniowy rozkład zajęć klasy, lista dyżurnych w danym tygodniu, skład samorządu klasowego itp.).
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam w Ostrowsku konkurs szkolny z okazji Dnia Krajobrazu pt. „Mój wymarzony krajobraz za oknem”. Wykonałam plakat zachęcający do udziału i zrobiłam wystawę w szkole z prac biorących udział w konkursie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.
W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam w Ostrowsku warsztaty z robienia bombek choinkowych. W warsztatach brały udział klasy I – VI. Warsztaty prowadziły panie na co dzień pracujące w firmie Armar s.c. Szklane Ozdoby Choinkowe. Uczniowie własnoręcznie pomalowali bombki szklane farbami akrylowymi tworząc niesamowite wzory i po wysuszeniu pięknie zapakowane zabrali do domu.
W Szkole Podstawowej w Ostrowsku (rok szkolny 2017/2018) i w Szkole Podstawowej
w Szlembarku (rok szkolny 2018/2019) pracowałam w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej. Tematami ewaluacji były: „Czy uczniowie są aktywni?” oraz „Czy uczniowie nabywają w szkole wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. Zadaniem zespołu było przygotowanie ankiet dla rodziców, uczniów i nauczycieli, następnie ich opracowanie i zrobienie raportu. Raport łącznie z wnioskami został przedstawiony na radzie pedagogicznej a w dalszej kolejności na zebraniu z rodzicami.
W Szkole Podstawowej w Szlembarku dwa razy w ciągu roku przygotowywałam materiały na gazetkę szkolną o tematyce biologicznej i chemicznej. Dzięki temu uczniowie poznali wiele nowych pojęć m.in. mimetyzm, nisza ekologiczna, sukcesja ekologiczna.
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Ostrowsku pomagałam w organizacji andrzejek dla uczniów klas 0 –IV. Przygotowałam różne wróżby i zabawy.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych.W ciągu dwóch ostatnich lat byłam współautorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych:
Akademia z okazji 11 Listopada
Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i maj 2019r.)
Akademia z okazji DEN
Efekty realizacji:
Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznanie i pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów
W ciągu okresu trwania stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów.
Poznałam sytuacje rodzinne dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w ich środowisku. Jako wychowawca klasy czwartej pięć razy w ciągu roku spotykałam się z rodzicami swoich uczniów. W razie potrzeby spotykałam się też indywidualnie lub rozmawiałam telefonicznie z rodzicami poszczególnych uczniów, co pozwalało na bieżąco likwidować zauważone u nich problemy wychowawcze czy zapobiegać trudnościom w nauce.
W tym celu ściśle też współpracowałam z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.
Aby lepiej poznać środowisko moich uczniów wzięłam udział w organizacji festynu
w Ostrowsku (czerwiec 2019r.). Z tej okazji wspólnie z uczniami przygotowałam stoisko
z ciekawymi doświadczeniami chemicznymi. Uczestnicy festynu zobaczą ciekawe eksperymenty a niektóre z naszą pomocą wykonają samodzielnie. W czasie festynu będę mogła zobaczyć,
jak zachowują się uczniowie poza szkołą oraz zaobserwować relacje między poszczególnymi członkami rodziny.
W Szkole Podstawowej w Szlembarku i w Szkole Podstawowej w Ostrowsku wzięłam udział w przygotowaniu kiermaszu świątecznego (grudzień 2018r.). Na kiermasz w Szlembarku upiekłam 250 sztuk pierników, które zapakowałam w torebki foliowe i ozdobiłam wstążkami. Pierniki cieszyły się dużą popularnością i szybko zostały sprzedane przez uczniów. Zgromadzone podczas kiermaszu pieniądze zostały przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla uczniów z naszej szkoły w trudnej sytuacji materialnej, a także dla potrzebujących osób ze Szlembarku. Paczkę dostał między innymi pan, który po wypadku jeździ na wózku inwalidzkim. Na kiermasz w Ostrowsku wykonałam wiele różnych ozdób choinkowych. Pieniądze uzyskane
z kiermaszu zostały przeznaczone na zakup ozorobotów do programowania.
Efekty realizacji:
Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. Nawiązałam dobrą współpracę
z rodzicami. W związku z tym mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
2.Uwzględnianie w pracy wychowawczej współczesnych zagrożeń i problemów
W klasie IV, której jestem wychowawcą w roku szkolnym 2018/2019 zrealizowałam program „Bieg po zdrowie”. W ramach programu na godzinach wychowawczych były omawiane zagadnienia związane ze szkodliwością palenia papierosów. Również rodzice byli zachęcani do wzięcia udziału w programie m.in. poprzez wypełnianie ankiet, rozmowy ze swoimi dziećmi
w domu odnośnie treści poruszanych w trakcie przebiegu programu.
Na lekcjach biologii przy okazji omawiania różnych tematów lekcji często zwracałam uwagę uczniów na problemy cywilizacyjne. Bardzo często na lekcjach zwracam uczniom uwagę, że trzeba oszczędzać papier, każdą kartkę w zeszycie należy zapisać do końca. Przedstawiałam wyliczenia, ile trzeba drewna, aby powstał jeden zeszyt.
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Ostrowsku i w Szkole Podstawowej w Szlembarku zorganizowałam Dzień Ziemi zgodnie z hasłem tegorocznej edycji.
Z tej okazji wykonałam obszerne gazetki na korytarzu szkolnym i zorganizowałam konkurs szkolny na grę planszową pt. „Chrońmy nasze gatunki”.
Efekty realizacji:
Dzięki organizacji Dnia Ziemi uczniowie poznali gatunki zagrożone wyginięciem i w jaki sposób można temu zapobiec. Program „Bieg po zdrowie” dostarczył uczniom wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów. Pokazał atrakcyjność życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, co w przyszłości będzie skutkowało opóźnieniem lub zapobiegnięciem inicjacji tytoniowej.

3.Obserwacja ucznia słabego, poszukiwanie metod pracy.
Na lekcji zawsze sprawdzałam, czy słabsi uczniowie zrozumieli przekazane treści. W razie potrzeby powtarzałam jeszcze raz.
Pomagałam uczniom mającym trudności w opanowaniu niezbędnych wiadomości i umiejętności. W czasie trwania stażu prowadziłam w razie potrzeby zajęcia wyrównawcze z chemii. Uczniowie mogli nadrobić zaległości spowodowane np. dłuższą nieobecnością
w szkole, a także poprawić oceny niedostateczne lub napisać zaległy sprawdzian.
Zachęcałam uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej, zwłaszcza z chemii.
Uczeń, który pomógł słabszemu koledze otrzymywał ode mnie ocenę wzorową z zachowania.
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Ostrowsku zrealizowałam projekt własnego autorstwa pt. „Chemia dla młodych”. Do realizacji projektu wybrałam uczniów, którzy mieli problem z opanowaniem podstawy programowej z chemii. Uczniowie szukali ciekawych doświadczeń, a następnie ćwiczyli ich prawidłowe wykonanie. Efekty swojej pracy zaprezentowali uczniom klas I – III. Projekt będzie również realizowany w następnych latach.
Efekty realizacji:
Dzięki podjętym działaniom spadła praktycznie do zera liczba ocen niedostatecznych na koniec roku z chemii. Realizacja projektu „ Chemia dla młodych” przyniosła zamierzony efekt. Uczniowie wytypowani do jego realizacji zaczęli interesować się chemią. Poprawili bieżące oceny. Czuli się dumni i wyróżnieni udziałem w projekcie. Uczniowie młodszych klas byli zachwyceni pokazem doświadczeń. Później na korytarzu szkolnym dopytywali starszych uczniów jak zrobić niektóre z doświadczeń w domu.

4.Obserwacja i analiza możliwości uczniów w poszczególnych klasach.
Zawsze starałam się dopasować metody nauczania i sprawdzania przyswojonych wiadomości do poziomu reprezentowanego przez klasę, tak aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Gdy zauważyłam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałam rozwiązań, ułatwiających im uczenie się. Szczególnie dla słabszych uczniów bardzo cenne okazało się nauczenie ich samodzielnego uczenia się, do czego nie byli dotychczas przyzwyczajeni.
W klasach zgodnie z zaleceniem dyrektora robiłam diagnozę na początku i pod koniec roku szkolnego, aby sprawdzić w jakim stopniu uczniowie opanowali materiał. Jeżeli wyniki były słabe w następnym roku wprowadzałam zmiany. Sprawdzałam nowe sposoby i formy przekazywania wiedzy.
Efekty realizacji:
Diagnozy przedmiotowe dały mi pogląd na stopień opanowania materiału przez uczniów. Były ważnym aspektem mojej autorefleksji i motywacji do poszukiwania nowych, bardziej skutecznych metod nauczania.

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
Raz w tygodniu w Szkole Podstawowej w Ostrowsku odbywały się zajęcia kółka biologiczno - chemicznego, podczas którego uczniowie poszerzali swoją wiedzę chemiczną i biologiczną.
W jego ramach przygotowałam uczniów do konkursów:
Małopolski Konkurs Biologiczny, w którym jeden uczeń dostał się do etapu rejonowego
(Ostrowsko - październik 2018).
Konkurs „Czysta woda zdrowe życie” zorganizowany przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Jeden uczeń został laureatem i jego praca została umieszczona w kalendarzu tego przedsiębiorstwa na nowy rok (Ostrowsko – grudzień 2018).
Konkurs „Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę” zorganizowany przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Krościenko - Nowy Targ. Konkurs składał się z trzech etapów. W szkołach zorganizowałam etap szkolny i z trójką najlepszych uczniów z każdej szkoły pojechałam na drugi etap. Jedna uczennica ze Szkoły Podstawowej w Szlembarku
w marcu 2019 r. dostała się do trzeciego etapu. Jest to ogromny sukces, ponieważ konkurencja była bardzo duża (Ostrowsko – luty – maj 2019 i Szlembark – luty – maj 2018 i 2019).
Konkurs „Nie daj szansy AIDS” zorganizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. Konkurs składał się z dwóch etapów. W szkole zorganizowałam etap szkolny i z trójką najlepszych uczniów pojechałam na drugi etap. Uczniowie nie zdobyli pierwszych trzech miejsc, ale z roku na rok zdobywają coraz więcej punktów (Knurów – listopad – grudzień 2017).
Konkurs „Wczujmy się w klimat” zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska. Praca mojego ucznia dostała się do ścisłej czołówki. Następnie w drugim etapie, który polegał na głosowaniu internautów w całej Polsce zdobyła wyróżnienie (Ostrowsko – listopad 2018).
Konkurs gminny „Woda to skarb” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Szlembarku. Drużyna z Ostrowska zdobyła pierwsze miejsce a ze Szlembarku drugie miejsce. Pomagałam również w organizacji tego konkursu (Ostrowsko i Szlembark – marzec 2019).
W roku szkolnym 2017 / 2018 byłam współorganizatorem wycieczki do Krakowa dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ostrowsku na „Noc Biologów”. Zajęcia odbywały się m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim i trwały do późnego wieczora. Uczniowie w ramach zajęć dowiadywali się ciekawych rzeczy na temat nietoperzy, pszczół, dotykali prawdziwych skamieniałości, izolowali DNA z tkanek roślinnych, sporządzali preparaty mikroskopowe
i oglądali pod super nowoczesnymi mikroskopami.
W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam wycieczkę do Krakowa na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla uczniów klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej
w Szlembarku i Szkoły Podstawowej w Knurowie. Uczniowie brali udział w dwóch pokazach chemicznych „Chemik na miejscu zbrodni’’ i „ Pokazy kriogeniczne’’. Uczniowie zapoznali się
z nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym i zobaczyli doświadczenia chemiczne, które w większości są niewykonalne w warunkach szkolnych.
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Knurowie pomagałam nauczycielowi przyrody w zrealizowaniu projektu pt. „Koloratorium” organizowanego przez Śnieżkę. Moim zadaniem było przygotowanie scenografii, która posłużyła do nagrania filmu biorącego następnie udział w etapie finałowym projektu.
Efekty realizacji:
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Dzięki udziałowi w konkursach uczniowie stali się bardziej ambitni, nauczyli się zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz podnieść poziom własnej samooceny. Niektórzy uczniowie przełamali lęk przed wystąpieniami publicznymi. Wyjazdy do Krakowa posłużyły nie tylko pogłębieniu wiedzy ale również uczniowie mieli okazję zobaczyć środowisko akademickie.

§7 ust.2 pkt 3
Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
Technologia komputerowa w obecnych czasach jest nieodłącznym narzędziem pracy, ułatwia pracę i jest niezbędna w wielu zawodach, także w zawodzie nauczyciela. Z technologii komputerowej korzystałam w przypadku opracowania między innymi: scenariuszy zajęći uroczystości, elementów gazetek ściennych, sprawdzianów, kartkówek, wszelkich sprawozdań, opinii, konkursów oraz innych dokumentów niezbędnych w pracy nauczyciela.
W swoich działaniach wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną również do kontaktowania się z innymi nauczycielami czy organizatorami konkursów poprzez pocztę elektroniczną, oraz z nauczycielami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.
Często odwiedzałam następujące strony internetowe: www.nowaera.pl, www.edux.pl, www.literka.pl, www.men.gov.pl,www.portaloświatowy.pl, www.szkolnictwo.pl, oraz wiele innych stron w celu śledzenia nowości wydawniczych, oferowanych kursów, nowinek w prawie oświatowym, poszukiwania materiałów dydaktycznych.
Efekty realizacji:
Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu. Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Dzięki sieci Internet mogłam śledzić na bieżąco harmonogram szkoleń i kursów.

2.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego umieściłam na stronie internetowej: www.edukacja.edux.pl.
Efekty realizacji:
Opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

3.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych
Na lekcjach biologii, chemii i przyrody bardzo często korzystałam ze stron: www. quizizz.com, www. krzyżówki.edu.pl, www.learningapps.org, www. kahoot.com.
Na lekcjach chemii doświadczenia, których nie można było wykonać na lekcji (brak digestorium) uczniowie mogli zobaczyć za pośrednictwem strony www.nowaera.pl.
Na lekcjach biologii i przyrody wykorzystywałam aplikacje, które zainstalowałam na komputerach klasowych. Są to Multimedialny Atlas Anatomiczny i Multiteka. Zawierają one interaktywne tablice, filmy, animacje, a także ćwiczenia i quizy.
Efekty realizacji:
Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela. Wykorzystanie komputera
i Internetu na lekcjach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące, ale przede wszystkim ułatwiły przyswajanie wiedzy.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Aby lepiej poradzić sobie z problemami wychowawczymi wzięłam udział w warsztatach zorganizowanych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu:
„Wspieranie uczniów w radzeniu sobie ze stresem szkolnym” (rok szkolny
2018/ 2019).
„Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu (rok szkolny 2018/ 2019).
Efekty realizacji:
Szkolenia, w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy.
Dostałam konkretne wskazówki i materiały, które wykorzystałam następnie na godzinie wychowawczej.

2.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Przed zaplanowaniem pracy wychowawczej rozmawiałam z uczniami o tematach jakie chcieliby aby były poruszane. W tym celu na początku roku szkolnego przeprowadziłam ankietę wśród uczniów mojej klasy. W ankiecie uczniowie zaznaczali spośród podanych zagadnienia, które ich interesują. Na podstawie informacji zebranych po zrobieniu ankiety, a także po analizie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego opracowałam tematy godzin wychowawczych realizowanych później w ciągu całego roku.Podczas godzin wychowawczych, wraz z podopiecznymi, analizowałam frekwencję, oceny oraz zachowanie uczniów. Realizowałam na lekcjach tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Jako wychowawca wzięłam udział w zorganizowanej w szkole akcji „Dobrze Cię widzieć”. W jej ramach przeprowadziłam lekcje związane z bezpieczeństwem
w ruchu drogowym oraz rozdałam uczniom kamizelki odblaskowe. Kształtowałam świadomość ekologiczną, patriotyczną oraz poczucie odpowiedzialności i dbałość o wspólne mienie.
Jako wychowawca klasy IV zorganizowałam wiele imprez klasowych m.in. wigilię, walentynki, dzień kobiet, dzień chłopaka. Na zajęciach z wychowawcą uczniowie pisali listy do Świętego Mikołaja, które następnie zostały wysłane. Po kilku tygodniach Mikołaj odpisywał. Każdemu uczniowi z mojej klasy przygotowałam paczki mikołajkowe i drobne upominki z okazji Dnia Dziecka.
Efekty realizacji:
Praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i zintegrowanego zespołu klasowego. Nawiązałam dobre relacje nie tylko z moimi uczniami, ale też z rodzicami.

3.Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
Zawsze wnikliwie analizowałam opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na początku każdego roku szkolnego pisałam zalecenia do pracy z uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie zgodnie z opinią Poradni. W czasie stażu pracowałam
z uczniami mającymi m. in. dysleksję i dysgrafię. Na prośbę wychowawców kilkukrotnie w czasie stażu sporządzałam notatki o uczniach do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wielokrotnie rozmawiałam ze szkolnym pedagogiem i innymi wychowawcami. Korzystałam z ich doświadczenia i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami.
Zawsze reagowałam na niewłaściwe zachowania uczniów.
Efekty realizacji:
Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pomogło mi dostosować metody pracy i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami wspomagała moją pracę, zwłaszcza z uczniami o szczególnych potrzebach. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą
i pomagać sobie nawzajem.

4.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Swoją wiedzę i umiejętności ze wskazanego wyżej zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz szkoleniach zewnętrznych. Dużo ciekawych wskazówek i sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłam zgłębiając publikacje dostępne w Internecie. Wiele cennych rad uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli – wychowawców, pedagoga szkolnego, z którymi współpracowałam.
W okresie trwania stażu zapoznałam się z następującymi pozycjami:
„ Jak oceniać, aby uczyć?” P. Black, Ch. Harrison, C. Lee, B. Marshall, D. Wiliam
„ Jak radzić sobie ze stresem” Bill Rogers
„ Migracje zwierząt” Ben Hoare
„Umiejętności psychologiczno – pedagogiczne w pracy nauczyciela” J. Mróz, K. Kaleta
„ Kompetencje coachingowe nauczycieli” L. Kupaj, W. Krysa
„ Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi” M. Jąder – Taboł
„ Nowoczesne nauczanie” G. Petty
„ 12 zasad skutecznej edukacji” P. Bąbel, M. Wiśniak
Efekty realizacji:
Zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych. Poznałam nowe, nieznane mi wcześniej metody pracy z uczniami.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły
Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku.
Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
Koncepcja Pracy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ostrowsku na lata 2015 – 2020.
Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi dzienników lekcyjnych.
Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Poznałam podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisy przeciwpożarowe. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawsze obowiązkowo stawiałam się na dyżurach międzylekcyjnych.
Efekty realizacji:
Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwalała mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

2.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Rozpoczynając staż przystąpiłam do czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego.
W czasie stażu poddałam analizie m.in. takie akty prawne:
Karta Nauczyciela
Ustawa Prawo Oświatowe
Ustawa o Systemie Oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i sposobu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Szczegółowo przeanalizowałam Nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Efekty realizacji:
Dzięki znajomości prawa i przepisów opracowałam aneks do planu rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Poznałam odpowiednie dokumenty, do jakich należy sięgać w sytuacjach problemowych.
3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
W Szkole Podstawowej w Ostrowsku pełniłam i nadal pełnię funkcję przewodniczącego zespołu matematyczno – przyrodniczego. Kilka razy w roku szkolnym organizowałam spotkania z nauczycielami należącymi do zespołu. Podczas spotkań analizowane były między innymi wyniki egzaminu gimnazjalnego i próbnego egzaminu ósmoklasisty, wyniki diagnoz przedmiotowych, wyniki konkursów przedmiotowych. Po analizach były wyciągane wnioski i opracowywane działania mające na celu podniesienie efektywności nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Brałam udział w pracach nad modyfikacją dokumentów obowiązujących w szkole - opracowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły na rok 2017/2018 i jego aktualizacja na rok 2018/2019.
Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących zebraniach Rady Pedagogicznej. Przez cały okres stażu tworzone przeze mnie dokumenty dostosowane były do obowiązujących uregulowań prawnych.
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Ostrowsku pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego podczas pierwszego dnia egzaminu gimnazjalnego.
Efekty realizacji:
Dzięki pracy w w/w zespołach miałam możliwość wpływania na poprawę jakości pracy szkoły a także możliwość zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie organizacyjnym.

4.Umiejętne posługiwanie się przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych.

Organizowane przeze mnie wycieczki przeprowadzone były zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Wycieczki zorganizowane w klasie, której byłam wychowawcą w roku szkolnym 2018/2019:
Wycieczka do Nowego Targu
Wycieczka do Męciny koło Nowego Sącza
Efekty realizacji:
Dzięki znajomości prawa i przepisów wszystkie zorganizowane przeze mnie wycieczki były bezpieczne dla uczniów.

PODSUMOWANIE
Przedstawione sprawozdanie obejmuje jeden rok i dziewięć miesięcy stażu. Uważam,
że cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w pełni zrealizowane. W czasie kontynuacji stażu spełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmowałam szereg zadań, mających na celu wzbogacenie i unowocześnienie swojego warsztatu pracy. Potrafiłam planować
i organizować działania oraz dokumentować ich przebieg. Podchodziłam krytycznie wobec swojej pracy. Pytałam o zdanie bardziej doświadczonych nauczycieli, analizowałam i oceniałam skuteczność swoich działań, a w razie potrzeby modyfikowałam je.
Uwzględniałam w swojej pracy problemy środowiska szkolnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Zgłębiałam literaturę fachową i stosowałam ją w czasie prowadzenia zajęć.
W miarę możliwości korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego m.in. kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam nowoczesne narzędzia komunikacji oraz Internet.
Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutu szkoły. Satysfakcję sprawiała mi praca jako wychowawcy klasy. Nabyłam dzięki temu wiele doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość pracy własnej, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Wiele rozpoczętych przeze mnie zadań (np. wprowadzenie do kalendarza imprez szkolnych obchodów Dnia Ziemi ) to projekty ciągłe, które z wielką przyjemnością będę kontynuowała w ciągu kolejnych lat swojej pracy.
Jestem przekonana, że ciągła praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi będzie dawała widoczne efekty. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej, z korzyścią dla siebie i całej społeczności szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.