X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42156
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEN NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i Nazwisko nauczyciela: Ewa Chabzda
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce Pracy: Gminne Przedszkole nr 4 w Trzciance
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018
Wydłużenie stażu: 28 sierpień 2019 (453 dni)
CELE MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy przedszkola.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
§8 ust.2 pkt 1-5
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
3. Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
4. Realizacja co najmniej trzech z następujących:
a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
b) Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych

Wymaganie §8 ust. 2 pkt 1

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
- sporządzanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego 2 razy w roku wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2015
Okres stażu
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola
- podjęcie studiów podyplomowych
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi
- Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej
- Analiza dokumentów: statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola .
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo, dyplom ukończenia szkoły wyższej, spis lektur, potwierdzenie dyrektora, potwierdzenia uczestnictwa, Referaty, potwierdzenie dyrektora Okres stażu
3. Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych - opracowanie regulaminów konkursów, pozyskiwanie środków na nagrody Regulaminy konkursów, zdjęcia, potwierdzenie dyrekora 3 w okresie stażu
4. Pedagogizacja rodziców, doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami - prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami
- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
- zajęcia otwarte dla rodziców
- wygłaszanie referatów na zebraniach z rodzicami
- plan współpracy z rodzicami, scenariusze uroczystości, zdobywanie przez rodziców nowych doświadczeń, wzbogacanie wiedzy rodziców na temat prawidłowości rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, potrzebach i najczęstszych zaburzeniach rozwoju Okres stażu

5. Obserwacja i analiza możliwości dzieci - obserwacja i analiza możliwości dzieci
- opracowanie arkuszy do badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci, arkusze badające gotowość do podjęcia nauki w szkole
Cały okres stażu
6. Aktywne wspieranie dzieci w różnego rodzaju przeglądach i konkursach o charakterze lokalnym, gminnym, powiatowym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
- Odkrywanie zdolności dzieci i wykorzystywanie ich umiejętności.
- Przygotowanie dzieci, prac plastycznych do konkursów
Potwierdzenia
Dyplomy
Lista dzieci biorących udział w konkursach
Cały okres stażu

Wymaganie § 8 ust. 2 pkt. 2

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej - ukończenie kursów doskonalących
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy
Zaświadczenie o ukończeniu kursów
Okres stażu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i własnych umiejętności posługiwania się komputerem do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji pedagogicznej - opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, karty pracy i pomocy dydaktycznych
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń
Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
- opracowywanie dokumentów przedszkolnych
- wysyłanie zdjęć i informacji do zamieszczenia na stronie internetowej przedszkola
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
Przykładowe materiały, plany, konspekty, scenariusze imprez, zdjęcia
Okres stażu
3. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy - wyszukiwanie niezbędnych informacji
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- opublikowanie w portalu internetowym scenariuszy imprez przedszkolnych i zajęć
Teksty publikacji
Przykłady materiałów ze stron internetowych
Okres stażu
4. Wykorzystanie technologii komputerowej we współpracy z rodzicami
Wysyłanie zdjęć z uroczystości spotkań, imprez
- kontakt e-mail z rodzicami Poprawne relacje z rodzicami, pewny przepływ informacji, potwierdzenie dyrektora Okres stażu
5. Wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć dydaktycznych - przygotowanie zajęć z wykorzystaniem komputera Uatrakcyjnianie zajęć, zdjęcia
Okres stażu

Wymaganie § 8 ust. 2 pkt. 3

1. Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji
Termin
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
- opracowanie i udostępnienie młodszym stażem nauczycielom scenariuszy zajęć, uroczystości i innych materiałów dydaktycznych Scenariusze zajęć, przykładowe materiały
Okres stażu
2. Współpraca z nauczycielami z innych grup i przedszkoli - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizujących metod pracy, współpracy z rodzicami, refleksji z samodzielnego studiowania literatury pedagogicznej
- pomoc innym nauczycielom w przygotowaniu zajęć, scenariuszy, imprez przedszkolnych
Zdjęcia, przykładowe scenariusze
Okres stażu
3. Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje - opublikowanie w portalu internetowym Planu rozwoju zawodowego
- opublikowanie na stronie:
• przedszkola scenariuszy z uroczystości przedszkolnych
• programu kółka tanecznego Publikacje w Internecie Okres stażu
4 Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego - omówienie i podpisanie kontraktu współpracy, pomoc przy napisaniu planu rozwoju
- obserwacja zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela kontraktowanego i wspólne ich omówienie
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego Kontrakt o współpracy, konspekty zajęć przykładowe Okres stażu

Wymaganie § 8 ust. 2 pkt. 4a

4. Realizacja co najmniej trzech z następujących:
a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z dzieckiem z trudnościami
-opracowanie programu realizacja programu według ustalonego planu pracy Program, konspekty zajęć, ewaluacja 2015/2016
2. Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego dla 3 latków Opracowanie i wdrożenie programu Program działań Czerwiec 2016
3. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego W zdrowy ciele zdrowy duch
Opracowanie i wdrożenie programu w swojej grupie Projekt edukacyjny, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora

Wymaganie § 8 ust. 2 pkt. 4c

c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
L.p Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Prowadzenie Kółka tanecznego - ukończenie kursów doskonalących edukację muzyczno- taneczną, prowadzenie zajęć z dziećmi Zaświadczenia z kursów, zdjęcia
Okres stażu
2. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców - prowadzenie zajęć otwartych
- zamieszczenie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola
- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty Zdjęcia, konspekty zajęć,
teksty artykułów,
Przepisy prawne
Okres stażu
3. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola - przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym - opracowane scenariusze, regulaminy, zdjęcia Okres stażu
4. Udział w akcjach charytatywnych - zachęcenie i motywowanie do udziału w akcjach
Potwierdzenie dyrektora
Okres satażu
5. Udział w projekcie edukacyjnym Mistrz Kodowania Junior - przygotowanie i koordynowanie projektu Zdjęcia, scenariusze zajęć
Wrzesień – grudzień 2015
6. Integracja przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dzieci - aktywny udział w organizowaniu pikników Rodzinnych
- kiermaszu dla rodziców i dzieci,
Udział w akcji WOSP
Zdjęcia, scenariusza imprezy
Potwierdzenie dyrektora maj 2016, 2017,2018
styczeń 2016,2017,2018
7. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki - wyjazdy do kina, teatru, na basen
- organizowanie wycieczek przedszkolnych
Potwierdzenia dyrektora, zdjęcia, karty wycieczki
Zgodnie z harmonogramem

Wymaganie § 8 ust. 2 pkt. 4e

e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Współpraca Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna - nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni
- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno- wychowawczych
Potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych tj:
• Policja
• Straż Pożarna
• Nadleśnictwo
• Biblioteka
• Muzeum
Zdjęcia, potwierdzenia dyrektora Okres stażu
4. Kontynuowanie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - spotkanie z książka, żywym słowem Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia 2015/2016
Zajęcia w bibliotece raz w tygodniu

Wymaganie § 8 ust. 2 pkt. 5

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opis i analiza przypadku wychowawczego - zdiagnozowanie przypadku wychowawczego
- ustalenie metod pracy z dzieckiem i oddziaływań wychowawczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Opis i analiza przypadku
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.