X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42152
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko: Karolina Zaród
Nazwa szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
Stanowisko: nauczyciel świetlicy, biologii, doradca zawodowy, wychowawca klasy
Posiadane kwalifikacje:
Studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział: matematyczno-przyrodniczy, kierunek: biologia (2012)

Studia magisterskie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział: matematyczno-przyrodniczy, kierunek: biologia, specjalność: biologia medyczna z elementami diagnostyki (2014)

Studia podyplomowe: Instytut Studiów Podyplomowych „Andrago Centrum” w Kielcach, kierunek: przygotowanie pedagogiczne (2018)

II. STAŻ

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
2. Termin zakończenia stażu 31.05.2020 r.
3. Opiekun stażu: mgr Paulina Kwaśniewska- Świercz

III. CELE STAŻU:

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
• Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenie).
• Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
• Organizowanie okolicznościowych uroczystości.
• Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.
• Pogłębienie kontaktów z rodzicami i nauczycielami.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. Nr 967).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

Zaznajomienie się z ogólnymi przepisami prawa pracy i przepisami oświatowymi, poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Zapoznanie się z przepisami prawa pracy i przepisami oświatowymi;
• Śledzenie zmian w Internecie i prasie poświęconej oświacie;
• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli);

• Napisanie planu rozwoju zawodowego.
IX.2018 Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
Zapoznanie się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły oraz dokumentacją obowiązującą w szkole Zapoznanie się z:
• Statutem Szkoły;
• Programem wychowawczo- profilaktyczny;
• Planem pracy szkoły;
• Planem pracy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
• Planem nadzoru pedagogicznego;
• Planem pracy zespołu nauczycielskiego;
• Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
• Regulaminem Rady Pedagogicznej;
• Regulaminem Rady Rodziców;
• Regulaminem Samorządu Uczniowskiego;
• Regulaminem biblioteki;
• Regulaminem świetlicy szkolnej;
• Regulaminem wycieczek;
• Tygodniowym rozkładem zajęć w szkole;
• Planem dyżurów, zastępstw.
IX.2018,
cały okres stażu
Notatki własne z analizy dokumentacji.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
• Dziennik zajęć;
• Dziennik zajęć świetlicowych;
• Dziennik zajęć pozalekcyjnych;
• Arkusze ocen;
• Świadectwa szkolne; IX.2018,
cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Zaznajomienie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
• Dokonanie analizy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Udział w szkoleniu BHP;
• Stosowanie się do zasad BHP. IX.2018 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
• Współpraca z Radą Rodziców;
Cały okres stażu
Podpis na liście obecności
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu dotycząca przebiegu stażu;
• Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty jak i opiekuna stażu;
• Ustalenie z opiekunem harmonogramu spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
IX.2018
Kontrakt z opiekunem stażu
Terminarz spotkań i obserwacji

Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły; IX.2018 Wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
• Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
• Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Cały okres stażu
Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
VI.2020
Sprawozdanie z realizacji stażu
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją
• Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

VI.2020 Wniosek
Dokumentacja z realizacji planu
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
• Samoocena i refleksja nad działaniem, pogłębione rozumienie własnej roli zawodowej, kreatywne, otwarte nastawienie do zawodu nauczyciela.
VI.2020 Uporządkowanie Teczki stażysty

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Analiza Podstawy programowej oraz obowiązujących podręczników do biologii;
• Opracowanie Przedmiotowego systemu oceniania z biologii dla klas V, VI, VII, VIII;
• Opracowanie Planu pracy wychowawcy klasowego;
• Opracowanie Planu świetlicy.
• Opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
• Opracowanie Programu doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII.
IX 2018,
IX 2019 PSO z biologii
Plan pracy wychowawcy klasy 4 i 5
Plan świetlicy szkolnej
WSDZ
Program doradztwa zawodowego
Prowadzenie zajęć z biologii w klasach V-VIII
• Nauczanie biologii zgodnie z obowiązującą podstawą programową;
• Przygotowywanie się do zajęć;
• Opracowywanie sprawdzianów, kart pracy;
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów Oceniania Kształtującego.
Cały okres stażu
Wpisy do dzienników;
Przykładowe scenariusze, karty pracy, monitoring podstawy programowej
Zdjęcia z zajęć
Prowadzenie zajęć świetlicowych w klasach I-VI oraz grupie przedszkolnej 2,5-6 latków
• Opieka nad dziećmi objętymi zajęciami świetlicowymi;
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć oraz odprowadzania ich do autobusu szkolnego;
• Pomoc przy odrabianiu prac domowych;
• Stworzenie warunków do rozwijania kreatywności dzieci.
• Opracowanie i realizacja projektu „Bajki, które leczą” w grupie uczniów z klasy I-III
• Przygotowanie i realizacja orientacji zawodowej w grupie uczniów z klasy I, III.
Cały okres stażu Wpisy do dzienników
Zdjęcia z zajęć
Prace uczniów
Program projektu „Bajki, które leczą”
Program orientacji zawodowej dla klas I, III
Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII
• Nauczanie doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym Programem doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII na podstawie WSDZ;
• Przygotowywanie się do zajęć;
• Opracowywanie scenariuszy, kart pracy.
Cały okres stażu
Wpisy do dzienników
Przykładowe scenariusze, karty pracy
Zdjęcia z zajęć
Diagnozowanie osiągnięć uczniów
• Ocenianie osiągnięć uczniów zgodnie z WZO;
• Modyfikowanie sprawdzianów z dostępnych źródeł oraz opracowywanie własnych;
• Udział w przeprowadzaniu diagnozy przedmiotowej uczniów na rozpoczęcie i zakończenie nauki w poszczególnych klasach.
Cały okres stażu Wpisy ocen do dziennika
Raporty z diagnoz
Ocenione sprawdziany, kartkówki, karty pracy
Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych

Organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprez i uroczystości okolicznościowych
Cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem imprez Scenariusze przeprowadzonych uroczystości;
Materiały fotograficzne;
Artykuł zamieszczony na stronie Internetowej szkoły;
Artykuł w gazetce lokalnej.

§ 6 ust. 2 pkt 3
Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

Obserwacja uczniów w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych i nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z uczniami
• Reagowanie i interweniowanie w sytuacjach koniecznych
• Wysłuchanie oraz rozmowa z uczniami sygnalizującymi problemy.
Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Rozmowa z wychowawcami i dyrektorem
Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie
• Rozpoznanie w grupie dzieci zdolnych oraz z trudnościami w nauce;
• Indywidualizacja nauczania (stosowanie różnorodnych metod nauczania);
• Współpraca z wychowawcami;
• Współpraca z PP-P (uwzględnianie zaleceń poradni PP-P);
• Współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zajęcia otwarte).
Cały okres stażu Dokumentacja PP-P
Pomoc w nauce
i wyrównywaniu braków szkolnych Wspieranie dzieci w odrabianiu zadań domowych w czasie zajęć świetlicowych.
Cały okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć świetlicowych
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
• Udział wychowanków w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
• Organizowanie i współorganizowanie konkursów
• Prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających. Cały okres stażu
• Potwierdzenie od Dyrektora
• Potwierdzenia od organizatorów
• Dyplomy
• Program i dziennik zajęć „Młody przyrodnik”

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Samodzielne studiowanie fachowej literatury o tematyce pedagogiczno-psychologicznej i dydaktycznej

• Lektura czasopism, poradników pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej i dydaktycznej;
• Wyszukiwanie w Internecie materiałów do wykorzystania w pracy zawodowej.
Cały okres stażu Pisemna prezentacja przeczytanej lektury

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania i współpracy z rodzicami
Czytanie różnych pozycji pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych.
Cały okres stażu
Biblioteczka
Wykaz stron www

§ 6 ust. 2 pkt 5
Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Autorefleksja, autoanaliza
Cały okres stażu
Uwagi w autorefleksji
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz warsztatach pedagogicznych organizowanych w ramach szkoleń zewnętrznych oraz WDN
• Zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów;
• Poszerzenie własnego warsztatu pracy - umiejętność weryfikacji przydatnych materiałów
Cały okres stażu Podpis na liście obecności
Zaświadczenia, certyfikaty
Wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas szkoleń
• Szkolenia według potrzeb własnych i placówki;
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń.
Cały okres stażu Zaświadczenia

Korzystanie z pomysłów i rad doświadczonych nauczycieli Wymiana doświadczeń, czerpanie inspiracji od bardziej doświadczonych nauczycieli
Cały okres stażu
Notatki własne
Podnoszenie własnych kwalifikacji

Kontynuacja studiów podyplomowych w Instytucie Studiów Podyplomowych „Andrago Centrum” w Kielcach, kierunek: Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier.
IX.2018 –VI.2019
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

§ 6 ust. 2 pkt 6
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć
z narzędzi multimedialnych i informatycznych;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
• Wykorzystanie komputera do opracowania sprawdzianów, testów, scenariuszy lekcji i materiałów dla uczniów oraz dyplomów, zaproszeń;
• Tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych przy tworzeniu: planów pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości, imprez okolicznościowych, konkursów, sprawozdań, ogłoszeń,
• Stosowanie nowoczesnych metod w pracy z dziećmi, przy pomocy materiałów dostępnych na stronie internetowej wydawnictwa oraz ich prezentacja na lekcjach;
• Systematyczne pogłębianie wiedzy informatycznej,
• Korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, prowadzenie konta poczty elektronicznej grupy, która umożliwia szybkie przekazywanie informacji rodzicom;
• Wykorzystanie komputera podłączonego do internetu w celu odtworzenia: e- podręczników, muzyki, filmów, bajek – dostosowanych do wieku uczniów.
• Tworzenie i opracowanie wszelkiej dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych, Ms Word, Ms Powerpoint, Excel;
• Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego;
• Opracowanie dokumentacji związanych z własnym stażem;
• Komunikowanie się z nauczycielami i Dyrektorem przez Internet;
• Komunikowanie się z rodzicami za pomocą mediów elektronicznych;
• Śledzenie portali internetowych, uczestnictwo w grupach dyskusyjnych (m.in. Awans zawodowy nauczyciela);
• Poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów, ułatwienie pracy;
• Posługiwanie się w pracy nowoczesnymi technologiami, praca z komputerem, tablicą i stołem interaktywnym, wykorzystanie przenośnego nośnika bluetooth.
Cały okres stażu
Sprawdziany, scenariusze, karty pracy dla uczniów, dyplomy, zaproszenia
Testy przygotowane przy pomocy Generatora testów i sprawdzianów na stronie internetowej wydawnictwa
Multiteki, Multibooki, Flipbooki, Multimedialny Atlas Anatomiczny
Adres poczty elektronicznej
Płyta Cd z dokumentacją stażu
Ulepszone pomoce dydaktyczne
Plansze dydaktyczne
Publikacje w Internecie
Scenariusze zajęć
Wykaz stron www

Zapoznanie z programem do wypełniania świadectw i arkuszy ocen Praktyczne wykorzystanie programu e-świadectwa do wypełnienia arkuszy i świadectw uczniów klasy czwartej i piątej.
I i VI.2019
I.2020 Prawidłowo wypełnione świadectwa i arkusze ocen
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego;
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie prezentacji.
Cały okres stażu
Zaświadczenie o publikacji w Internecie
Teczka stażysty
Prezentacja przebiegu stażu dla komisji egzaminacyjnej

§ 6 ust. 2 pkt 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

Obserwacja raz w miesiącu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
• Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji);
• Omówienie i zapisanie spostrzeżeń;
• Zdobycie doświadczenia w zakresie umiejętności prowadzenia własnych zajęć poprawnych pod względem metodycznym i merytorycznym;
• Pozyskiwanie sposobów pracy z dziećmi od innych nauczycieli, czerpanie z ich doświadczenia zawodowego.
Cały okres stażu
Harmonogram obserwacji
Arkusze obserwacji

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu raz w miesiącu lub Dyrektora szkoły raz w ciągu stażu • Opracowanie scenariusza zajęć;
• Konsultacja;
• Analiza i ocena słabych i mocnych stron zajęć.
Cały okres stażu
Wykaz lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły
Scenariusze lekcji
Arkusze obserwacji
Opinia osoby obserwującej

§ 6 ust. 2 pkt 8
Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

Poznanie środowiska dzieci poprzez współpracę z rodzicami.
• Rozmowy z rodzicami na temat sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków oraz informowanie na bieżąco o postępach w nauce i zachowaniu dziecka;
• Organizacja i udział w spotkaniach z rodzicami;
• Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych;
• Obserwacja uczniów podczas pobytu na świetlicy szkolnej;
• Pogadanki z uczniami w czym są dobrzy, a w czym słabsi;
Cały okres stażu
Ankiety dla rodziców
Protokoły spotkań z rodzicami

Poznanie zasad wychowawczych szkoły i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy oraz nauczyciela świetlicy
• Opracowanie planu świetlicy i pozycji miesięcznych cykli tematycznych;
• Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie własnych zadań wychowawczych w klasie IV i V.
IX. 2018
IX.2019
Opracowany Plan pracy świetlicy szkolnej
Opracowany Plan wychowawcy klasowego
Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów
• Analiza dokumentacji - ankiety, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy;
• Arkusze ocen uczniów klasy III.
X.2018
Notatki własne
Udział w projekcie „Lekcje z klasą IV” organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie Zgłoszenie klasy czwartej do udziału w projekcie.
Realizacja projektu:
• Przeprowadzenie 8 lekcji wychowawczych zgodnie z otrzymanymi od organizatora projektu scenariuszami;
• Wysłanie opinii na temat przeprowadzonych lekcji.
IX-V.2018 Otrzymany zestaw edukacyjny Lekcje z klasą IV „Profesor Szkiełko i tropiciele”
List do dyrekcji szkoły informujący o udziale w projekcie
Artykuły specjalistyczne i inne materiały dydaktyczne
Certyfikat dla nauczyciela
Dyplom dla klasy
Nawiązanie ścisłej współpracy
z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów
• Wspólna praca wychowawcza- rozwiązywanie najbardziej palących problemów wychowawczych;
• Rozmowy z wychowawcami klas i nauczycielami podczas spotkań wynikających z zaistniałych sytuacji;
• Analiza zachowania uczniów.
Cały okres stażu
Notatki własne z przeprowadzonych rozmów
Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
• Asystent rodziny;
• Kurator rodzinny;
• GOPS;
• Społeczny Ruch Trzeźwości.
Cały okres stażu
Opinia do poradni
Opinia dla kuratora
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw
Dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
Cały okres stażu
Plan dyżurów międzylekcyjnych
Prowadzenie akcji „Program dla szkół” Koordynowanie działań w ramach akcji „Program dla szkół”
Cały okres stażu
Dokumentacja związana z akcją „Program dla szkół”
Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym
• Włączenie się do organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych w szkole (Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Dzień Kobiet)
• Udział w wycieczkach.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku
Karty wycieczek

........................................ ........................................
/podpis nauczyciela stażysty/ /data i podpis dyrektora szkoły/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.