X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42124
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2016 - 31.08.2017

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1. 09. 2016 – 31. 08. 2017)

Nauczany przedmiot: chemia

WSTĘP

Staż na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach rozpoczęłam 1 września 2016 roku na stanowisku nauczyciela chemii. Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
Ten roczny okres trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju.
To także czas wielu zmian w moim życiu – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez ten czas pogłębiłam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły. Jednocześnie wiem, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi nadrobić i nauczyć się. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla uczniów i siebie.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań założonych w Planie Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in.:
Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393)
Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań służących podnoszeniu jakości pracy placówki. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Po zakończeniu stażu przygotowałam również cząstkowe sprawozdanie z realizacji powyższego planu według obowiązujących procedur.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu. Z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora i dopuszczony do realizacji. We wrześniu 2016 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Współpraca z opiekunem stażu zaowocowała pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy. Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz cząstkowe sprawozdanie z realizacji tego planu.

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
Istotnym punktem współpracy były obserwowane przeze mnie raz na trzy miesiące lekcje prowadzone przez opiekuna stażu.
Tematy obserwowanych zajęć:
Liść – wytwórnia pokarmu.
Ryby – kręgowce wodne.
Płazińce i nicienie.
Komórkowa budowa organizmów.
Dwukrotnie obserwowałam lekcje prowadzone przez nauczyciela fizyki.
Tematy obserwowanych zajęć:
Siła i jej cechy.
Ruch i jego względność.
W czasie obserwacji szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje różnorodnych środków dydaktycznych, metody i formy pracy z uczniami, zasady oceniania, w tym elementy oceniania kształtującego, indywidualizację procesu nauczania
z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolnych, na atmosferę panującą na lekcji oraz stosunek nauczyciela do uczniów. Po każdej lekcji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z nauczycielem prowadzącym i wyciągałam odpowiednie wnioski.
Dzięki obserwacjom lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli udoskonaliłam i wzbogaciłam własny warsztat pracy oraz poznałam różnorodne techniki prowadzenia zajęć.
Podczas całego stażu dzieliłam się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami. Pełniłam funkcję opiekuna praktyk studenckich koleżanki z pracy, która studiowała chemię w ramach studiów podyplomowych. Obserwowałam prowadzone przez nią lekcje, dzieliłam się cennymi uwagami z zakresu nauczania tego przedmiotu. Pomagałam w przygotowaniu doświadczeń potrzebnych do zrealizowania danych lekcji.

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Raz na trzy miesiące prowadziłam zajęcia otwarte w obecności opiekuna stażu.
Tematy przeprowadzonych zajęć:
Wodór i jego właściwości.
Masa i rozmiary atomów.
Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.
Poznajemy pH roztworów.
Kilka razy prowadziłam lekcje w obecności Dyrektora szkoły.
Tematy przeprowadzonych zajęć:
Reakcje zobojętniania.
Reakcje strąceniowe.
Później w czasie indywidualnych spotkań omawiane były hospitowane zajęcia i rozwiązywane bieżące problemy.
Opiekun stażu i Dyrektor zawsze służyli mi cennymi wskazówkami, dzięki czemu doskonaliłam warsztat pracy i nauczyłam się korygować błędy popełniane w trakcie prowadzenia zajęć.

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
W ramach doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2016 / 2017 ukończyłam następujące szkolenia:
Szkolenie nt. „Najnowsze zmiany w prawie oświatowym’’ w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Nowym Sączu.
Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla nauczycieli przeprowadzone przez firmę szkoleniowo – wdrożeniową „Compleks”.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzone przez firmę szkoleniowo – wdrożeniową „Compleks”.
Szkolenia Rady Pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach m.in.:
Szkolenie pozwalające prawidłowo posługiwać się dziennikiem elektronicznym.
Szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
Szkolenie nt. „Jak prowadzić lekcje z wykorzystaniem multimediów”
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną
i udoskonaliły warsztat pracy. Oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykałam się w codziennej pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystywałam w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.

6.Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz jego doskonalenie
Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również moich uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
Opracowałam rozkład materiału, wymagania edukacyjne oraz przedmiotowy system oceniania z chemii do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.
Na bieżąco samodzielnie tworzyłam narzędzia pomiaru dydaktycznego: sprawdziany, testy, kartkówki. Ich wyniki dały mi pogląd na poziom wiedzy, umiejętności i możliwości uczniów, co pomogło mi w odpowiednim doborze metod i form pracy .
Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpływa również na kreatywność uczniów, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. Starałam się, aby w czasie lekcji było jak najwięcej doświadczeń chemicznych.
Aby jeszcze bardziej urozmaicić przeprowadzane lekcje, opracowywałam pomoce dydaktyczne. Były to min. różnorodne ćwiczenia, karty pracy, krzyżówki, rebusy.
Lekcje chemii, na których były wykonywane doświadczenia bardzo podobały się uczniom. Uczniowie poznali szkło i sprzęt laboratoryjny, nauczyli się prawidłowo formułować obserwacje i wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

7.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
W tym roku szkolnym opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego „Librus Synergia”. Zdobyłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej
w formie elektronicznej, także wypisywania w ten sposób świadectw uczniów. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Opracowałam karty charakterystyki substancji chemicznych zgromadzonych w pracowni chemicznej. Zapoznałam uczniów z informacjami tam zawartymi i zebrałam ich podpisy świadczące o tym, że wiedzą jak się zachowywać w kontakcie z tymi substancjami.
Zrobiłam porządek z odczynnikami chemicznymi zgromadzonymi na zapleczu obok sali chemicznej. Sporządziłam listę odczynników, które są potrzebne do przeprowadzenia doświadczeń ujętych w podstawie programowej. Brakujące odczynniki za zgodą dyrektora zostały przeze mnie zakupione. Zrobiłam napisy grup odczynników, które nakleiłam na szafkach i według nich uporządkowałam wszystkie substancje chemiczne. Skróciło to mój czas poświęcany przed lekcjami na przygotowanie doświadczeń chemicznych.

8.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
W czasie trwania stażu opiekowałam się salą lekcyjną nr 6. Z własnej inicjatywy zakupiłam do sali cztery storczyki i zorganizowałam grupę uczniów, którzy się nimi opiekowali. Uczniowie Ci zdobyli cenne umiejętności w pielęgnacji tych roślin, a sala dzięki storczykom wyglądała ładniej i uczniom przyjemniej się w tej sali pracowało. W Sali nr 6 uczniowie z mojej klasy pod moją opieką redagowali gazetkę szkolną, na której były zamieszczane różne informacje (nadchodzące święta, ważne wydarzenia w życiu szkoły, informacje o konkursach itp.).
Zachęciłam uczniów z mojej klasy do wzięcia udziału w konkursie szkolnym organizowanym przez samorząd uczniowski na najładniejszy wystrój sali przed Świętami Bożego Narodzenia. Upiekłam pierniki, które powiesiliśmy na choince. Zakupiłam materiały potrzebne do zrobienia dekoracji. Moja klasa zdobyła w konkursie trzecie miejsce (w konkursie brało udział dziewięć klas).
Brałam udział w przygotowaniu upominków dla uczniów klas trzecich, które wręczyli uczniowie klas drugich w dniu zakończenia roku szkolnego na uroczystej akademii.
W roku szkolnym 2016 / 2017 wspólnie z innymi nauczycielami organizowałam następujące uroczystości:
Dzień Nauczyciela (akademia),
Opłatek Szkolny (akademia),
Dzień Dziecka (dwugodzinny pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych).
Częsty udział uczniów w imprezach, w których m.in. recytowali wiersze, prezentowali swój talent, śpiewali piosenki zaowocowało wiarą we własne możliwości, oraz zniwelowało lęk przed wystąpieniami publicznymi.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznanie i pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów
Jako wychowawca klasy drugiej pięć razy w ciągu roku spotykałam się z rodzicami swoich uczniów. W razie potrzeby spotykałam się też indywidualnie lub rozmawiałam telefonicznie z rodzicami poszczególnych uczniów, co pozwalało na bieżąco likwidować zauważone u nich problemy wychowawcze czy zapobiegać trudnościom w nauce.
W tym celu ściśle też współpracowałam z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas. Współpraca ta pozwoliła mi na znalezienie przyczyn zaburzeń i pomogła w określeniu możliwie najefektywniejszej drogi postępowania z uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze i mającymi trudność w nauce.
Przez cały rok byłam opiekunem w autobusie szkolnym dowożącym uczniów
do i ze szkoły. Pilnowałam bezpieczeństwa uczniów w trakcie przejazdu. Zwracałam uwagę kiedy używali wulgarnych słów czy śmiecili. Podróżowanie z uczniami pozwoliło mi na poznanie miejsc ich zamieszkania. W autobusie szkolnym z uwagi na luźniejszą atmosferę uczniowie byli bardziej chętni do rozmowy niż w szkole. Dzięki temu mogłam poznać ich problemy i pomóc w ich rozwiązaniu np. kilku uczniom pomogłam zorganizować pomoc koleżeńską we wspólnym uczeniu się matematyki.

2.Uwzględnianie w pracy wychowawczej współczesnych zagrożeń i problemów
Towarzyszyłam uczniom mojej klasy w warsztatach dotyczących problemów wychowawczych w ramach programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów.
Na zakończenie dostałam od prowadzących warsztaty scenariusze dwóch lekcji, które zostały zrealizowane na godzinach wychowawczych.
Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam uczniów do konkursu o AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. W szkole najpierw został przeprowadzony etap szkolny, na który wspólnie
z opiekunem stażu opracowałam pytania. Na konkurs do Sanepidu zostały wysłane trzy osoby, które zdobyły najwięcej punktów. Uczniowie nie załapali się na pierwsze trzy miejsca, ale mogli poszczycić się dużą ilością zdobytych punktów i przede wszystkim dużą wiedzą o tej niebezpiecznej chorobie.
Zorganizowałam konkurs szkolny pt. „Efekt cieplarniany - mit czy realne zagrożenie?’’. Opracowałam plakat zachęcający do udziału. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów z różnych klas, co dowodzi, że uczniowie wbrew pozorom interesują się problemami ochrony środowiska.
Możliwość pokazania swoich zdolności, odnoszone sukcesy bardzo pozytywnie wpłynęły na wzrost samooceny wielu uczniów, pozwoliły im uwierzyć we własne siły, wiedzę i umiejętności.
Na lekcjach chemii przy okazji omawiania różnych tematów lekcji często zwracałam uwagę uczniów na problemy cywilizacyjne (min. pozyskiwanie energii, wpływ rozwoju przemysłu na środowisko).

3.Obserwacja ucznia słabego, poszukiwanie metod pracy.
W czasie trwania stażu prowadziłam raz w tygodniu zajęcia wyrównawcze z chemii. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie mogli zadrobić zaległości spowodowane np. dłuższą nieobecnością w szkole, a także poprawić oceny niedostateczne lub napisać zaległy sprawdzian.
Pomoc uczniom, którzy mają kłopoty z opanowaniem materiału nauczania przyczyniła się do podwyższenia wyników nauczania w szkole i zniwelowania zaległości w nauce.

4.Obserwacja i analiza możliwości uczniów w poszczególnych klasach.
Zawsze starałam się dopasować metody nauczania i sprawdzania przyswojonych wiadomości do poziomu reprezentowanego przez klasę, tak aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
Raz w tygodniu odbywały się zajęcia kółka chemicznego, podczas którego uczniowie poszerzali swoją wiedzę chemiczną. W jego ramach przygotowałam sześć uczennic
do Małopolskiego Konkursu Chemicznego.
Byłam opiekunem dwóch projektów edukacyjnych z chemii: „Poczuć chemię do chemii” i „Sławni polscy chemicy”. W obu projektach brało udział łącznie dziesięciu uczniów
z klasy 2c i 2a. Uczniowie realizujący projekty nauczyli się planowania pracy, dokonywania modyfikacji ustalonego wcześniej harmonogramu. Jako koordynator oraz nauczyciel wspierający uczniów w trakcie realizacji projektów miałam możliwość wytrenowania pełnienia roli wspierającej aniżeli organizacyjnej. Dzięki temu mogłam w odpowiedni sposób kierować procesem edukacyjnym uczniów.

§7 ust.2 pkt 3
Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i internetowej
Technologia komputerowa w obecnych czasach jest nieodłącznym narzędziem pracy, ułatwia pracę i jest niezbędna w wielu zawodach, także w zawodzie nauczyciela.
Z technologii komputerowej korzystałam w przypadku opracowania między innymi: rozkładów materiałów, planu rozwoju zawodowego, wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z chemii, sprawdzianów, kartkówek, wszelkich sprawozdań, opinii, regulaminu konkursu i pytań konkursowych, wszelkich dokumentów niezbędnych do pracy nauczyciela.
Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu.
2.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
Plan rozwoju zawodowego, cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty zajęć umieściłam na stronie internetowej: www.edukacja.edux.pl.
Publikowanie materiałów na stronach internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
Często odwiedzałam następujące strony internetowe: www.nowaera.pl, www.edux.pl, www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.portaloświatowy.pl, www.szkolnictwo.pl, oraz wiele innych stron w celu śledzenia nowości wydawniczych, oferowanych kursów, nowinek w prawie oświatowym, poszukiwania materiałów dydaktycznych.
Na lekcjach chemii doświadczenia, które nie mogły zostać wykonane uczniowie oglądali za pośrednictwem strony internetowej www.nowaera.pl.
Dzięki zasobom Internetu lekcje były bardziej interesujące a uczniowie bardziej zaangażowani w przebieg zajęć.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
W okresie trwania stażu zapoznałam się z następującymi pozycjami:
„Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie” Robert J. MacKenzie
„Między zabawą a chemią” K. Kostić
„Chemia całkiem prosta” Herman Raaf
Aby lepiej sprostać wymaganiom stawianym przez nową podstawę programową zaczęłam prenumerować kwartalnik Niedziałki redagowany przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dzięki systematycznemu studiowaniu fachowej literatury, specjalistycznych czasopism przeznaczonych dla nauczycieli pogłębiłam moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania.

2.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Przed ułożeniem rozkładu materiału z godziny wychowawczej rozmawiałam z uczniami o tematach jakie chcieliby aby były poruszane. W tym celu na początku roku szkolnego przeprowadziłam ankietę wśród uczniów mojej klasy. W ankiecie uczniowie zaznaczali spośród podanych zagadnienia, które ich interesują. Na podstawie informacji zebranych po zrobieniu ankiety opracowałam tematy godzin wychowawczych realizowanych później
w ciągu całego roku. Wspólnie z uczniami na początku roku szkolnego opracowałam kodeks właściwego zachowania się w klasie. Kodeks podpisany przeze mnie i wszystkich uczniów znajdował się w centralnym miejscu klasy i motywował do właściwej postawy uczniowskiej. Podczas godzin wychowawczych, wraz z podopiecznymi, analizowałam frekwencję, oceny oraz zachowanie uczniów. Na bieżąco rozwiązywałam pojawiające się problemy.
Jako wychowawca wspólnie z uczniami zorganizowałam wigilię klasową i mikołajki. Imprezy klasowe integrowały uczniów, uczyły umiejętności organizacji, szacunku, akceptacji dla rówieśników.
Posiadanie wychowawstwa to jedna z najbardziej odpowiedzialnych ról pełnionych podczas pracy w szkole. Sprawiła mi ona niebywałą radość, była podstawą do nabycia nowych, bardzo przydatnych umiejętności. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie poczucia własnej wartości to tylko fragment mojej pracy z młodzieżą. Szkoła to ich drugi dom, dlatego starałam się być wychowawcą, u którego zawsze można szukać pomocy.

3.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
Jako wychowawca klasy drugiej gimnazjum spotkałam się z różnymi problemami moich uczniów. Miałam utrudnione zadanie, ponieważ w klasie pierwszej uczniowie mieli innego wychowawcę. Pomimo tego starałam się jak najlepiej realizować powierzone mi zadania. Nawiązałam bardzo dobre relacje z uczniami. Kiedy pojawił się problem ze spóźnianiem się na lekcje kilku uczniów od razu zaczęłam reagować. Przeprowadziłam rozmowę z uczniami, skontaktowałam się z rodzicami i pedagogiem szkolnym. Dzięki temu problem zniknął całkowicie. Uczniowie do Gimnazjum w Krempachach dojeżdżali z różnych miejscowości – Dursztyna, Nowej Białej, Harklowej, Dębna, Knurowa i Szlembarku. Dzięki wspólnej podróży autobusem szkolnym mieli okazję zobaczyć jak mieszkają ich koledzy i koleżanki. W klasie, w której byłam wychowawcą kilka osób zaczęło się wyśmiewać z jednej uczennicy, że mieszka bardzo skromnie. Przeprowadziłam szereg rozmów z uczniami. Tłumaczyłam, że skromny dom nie powinien mieć wpływu na postrzeganie innych osób. Uczniowie zrozumieli, że postąpili niewłaściwie i przeprosili koleżankę.
Dzięki mojej szybkiej reakcji niewłaściwych zachowań było coraz mniej. Szybkie działanie zapobiegało eskalacji problemów. Uczniowie nauczyli się wzajemnego szacunku oraz konsekwencji swojego zachowania.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły
Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
Statut Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Regulamin oceny z zachowania
Regulamin Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Poznałam podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisy przeciwpożarowe. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawsze obowiązkowo stawiałam się na dyżurach międzylekcyjnych.
Dzięki analizie tych dokumentów mogłam dokładnie orientować się w kompetencjach poszczególnych organów szkoły, takich jak Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole. Posiadanie tej wiedzy uważam za niezbędne zarówno do pracy w gronie pedagogicznym jak i podczas zajęć edukacyjnych
i wychowawczych z uczniami. Ponadto z tymi dokumentami zapoznałam również swoich wychowanków i ich rodziców.
2.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Rozpoczynając staż przystąpiłam do czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. W czasie stażu poddałam analizie m. in. takie akty prawne:
Karta Nauczyciela
Ustawa Prawo oświatowe
Ustawa o Systemie Oświaty
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych.

3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Przed i w trakcie stażu byłam członkiem zespołu matematyczno - przyrodniczego. Podczas spotkań analizowane były min. wyniki egzaminu gimnazjalnego, działania mające na celu podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
Aby mieć wpływ na zasady obowiązujące w szkole aktywnie uczestniczyłam we wszystkich radach pedagogicznych i szkoleniowych.
Brałam udział w tworzeniu Planu Pracy Szkoły na rok 2016 / 2017.
Współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiedziałam jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiałam rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej.

4.Umiejętne posługiwanie się przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych.
Byłam opiekunem uczniów podczas wycieczki do Doliny Chochołowskiej śladami Jana Pawła II w Zakopanem. Jako wychowawca klasy 2c wspólnie z uczniami tej klasy zorganizowałam poczęstunek, który jest coroczną tradycją wycieczek do Zakopanego.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdu do Nowego Targu na spektakl pt. „Pozornie wolni”.
W pierwszy dzień wiosny byłam opiekunem podczas wyjazdu do kina w Nowym Targu na film pt. „Zerwany kłos”.
W ramach projektu Erasmus+ zorganizowałam dwudniową wycieczkę do Krakowa dla uczniów z różnych klas.
Wycieczki i wyjścia zorganizowane w klasie, której byłam wychowawcą:
Całodniowa wycieczka do Energylandii w Zatorze.
Ognisko klasowe.
Potrafiłam organizować wycieczki szkolne z zachowaniem przepisów BHP, określić ich cele oraz opracować program. Zorganizowane przeze mnie wycieczki przyniosły wiele korzyści – uczniowie mieli możliwość poznania miejsc, których jeszcze nie widzieli
i wzbogacili swoją wiedzę. Dla mnie była to okazja do nawiązania nowych znajomości
i zacieśnienia współpracy z nauczycielami naszej szkoły. Wycieczki miały także duże znaczenie dla mnie, jako nauczyciela – wychowawcy. Dzięki nim lepiej poznałam swoją klasę, nastroje panujące w zespole, miałam okazję rozmawiać z uczniami o ich pasjach, problemach, planach na przyszłość. Obserwując moich uczniów mogłam ich lepiej poznać
i zrozumieć, a zebrane doświadczenia wykorzystać w pracy pedagogicznej.

PODSUMOWANIE
Przedstawione sprawozdanie obejmuje tylko rok stażu. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój uczniów. Często pracuję metodami aktywnymi
z wykorzystaniem wszystkich pomocy, jakie posiada szkoła oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Praca z młodzieżą daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia. Myślę, że wykonane zadania znacznie przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy i jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak aby warsztat mojej pracy był coraz doskonalszy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.