X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42112
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- czerwiec 2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Imię i nazwisko: ...
2. Nazwa i adres szkoły: ...
3. Nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
4. Posiadane kwalifikacje:...
5. Opiekun stażu: ...
6. Okres trwania stażu: 01.09.2016 – 31.05.2019.

Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas rozwoju zarówno, jako dla nauczyciela, jak i człowieka.
Od momentu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego w 2013 roku, przez wymagany prawem czas karencji, a w szczególności przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz pogłębiałam swoją wiedzę w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań. Jednocześnie jestem przekonana, że dotychczasowa praca w zawodzie nauczyciela, związane z nią funkcje i działania ubogaciły mnie jako pracownika, ale także jako człowieka. Jednakże mam świadomość, że w nieustannie zmieniającym się świecie zachodzi konieczność ciągłej nauki, pracy nad sobą, zawodowej autorefleksji i pogłębiania doświadczeń, co niezmiennie mi towarzyszy.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia

Podjęte zadania

Termin/
Poziom/
Sposób realizacji/

Uzyskane efekty
§ 7 ust. 2 pkt 1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpracowałam z opiekunem stażu

>>>>>>>>>>>>>>>>

2. Doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej

>>>>>>>>>>>>>>>>

3. Współtworzyłam i prowadziłam dokumentację szkolną Wrzesień 2016 r.:
• spisałam kontrakt i omówiłam zasady współpracy z opiekunem stażu;
• przygotowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu
i plan rozwoju zawodowego

Przez cały okres stażu:
• obserwowałam zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, uroczystości
i imprezy prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
• prowadziłam zajęcia, uroczystości i imprezy
w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły i innych nauczycieli, w tym akademie, konkursy, wycieczki szkolne, klasowe wyjścia, klasowe nocowanie, pokazy projektów edukacyjnych;
• określałam mocne i słabe strony własnej działalności.

Czerwiec 2019r:
• przygotowałam i złożyłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Czerwiec 2017, 2018r.:
• dokonywałam analizy i wyboru programów nauczania w oparciu
o merytoryczne jego wartości.

Wrzesień 2016, 2017, 2018r.:
• opracowywałam i aktualizowałam przedmiotowe systemy oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz plany pracy wychowawczej.

Przez cały okres stażu:
• pod kierunkiem dyrektora szkoły, opiekuna stażu i innych nauczycieli doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
• przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości (z okazji Dnia Kobiet, Świąt Narodowych – 11 listopada, 1 marca, 3 maja), regulaminy konkursów (m.in. Międzyszkolnego Konkursu
o Świętym Bracie Albercie; Szkolnego Konkursu „Klasowe Zmagania o Coolturalne Zachowania; Szkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej
„Dla Niepodległej”, Szkolnego Quizu o Polsce „Kocham Cię Polsko”);
• stosowałam w procesie dydaktycznym aktywne metody nauczania (m.in.. burza mózgów, mapa mentalna, drzewko decyzyjne, debata, metaplan, analiza SWOT, praca z tablicą interaktywną, film, drama, wycieczka) oraz zindywidualizowane i grupowe formy pracy z uczniem;
• samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne – m.in. gazetki, plakaty, plansze, karty pracy, testy, prezentacje multimedialne, gry itp.;
• dobierałam różnorodne metody
i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania;
• przeprowadzałam diagnozy przedmiotowe i dokonywałam analiz próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego
z historii i wiedzy
o społeczeństwie;
• brałam udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych t.j.:
- „Kurs kierowników wycieczek szkolnych” – kurs doskonalący zorganizowany przez PCEN Rzeszów (26.03.-3.04.2019r.),
- „Tworzenie tekstu argumentacyjnego na lekcjach języka polskiego i historii” – SP Studzian (14.03.2019r.),
- „Nie dla hejtu” – kurs e-lerning na temat bezpieczeństwa online prowadzony przez Fundację Dajmy Dzieciom Siłę (23.01.2019r.),
- „Patriotyzm i tożsamość. Tradycyjne wartości w nowoczesnej szkole” – warsztaty zorganizowane przez PCEN Rzeszów (26.09.2018r.),
- „Szkoła Młodych Patriotów” – kurs e-lerning prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego (15.03.-15.06.2018r.),
- „Konferencja dla szkolnych doradców zawodowych” – zorganizowana przez PCEN Rzeszów Oddział w Przemyślu (27.11.2017r.),
- „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” przeprowadzone przez ALTIS-SZKOLENIA (16.11.2017r.),
- „Statut-przygotowanie nowego dokumentu na podstawie art. 98-112 ustawy- Prawo oświatowe. Nowelizacja statutu po zmianach prawa od 1 września 2017.” – szkolenie przeprowadzone przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr (2.10.2017r.),
- „Ochrona Danych Osobowych” - szkolenie zorganizowane przez BM Format (25.11.2016r.),
- „Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu jako jedna
z przyczyn zachowań agresywnych i praktyczne przeciwdziałanie temu zjawisku przez grono pedagogiczne” – szkolenie przeprowadzone przez InterActiv – Agencję Komunikacji Marketingowej (5.10.2016r.),
W okresie karencji:
- „Jak uczyć uczniów uczenia się? Techniki uczenia się
i zapamiętywania” – szkolenie rady pedagogicznej zorganizowane przez PCEN Rzeszów (10.05.2016r.),
- „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wspieranie kadry szkół gimnazjalnych” – szkolenie przeprowadzone przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (9.06.2015; 26.10.2015r.),
- „Zmiany w ustawie o systemie oświaty w 2015r. Przystosowanie statutów szkół i placówek do nowego roku szkolnego” – szkolenie-seminarium zorganizowane przez „BETAKOM” – Biuro Obsługi Szkoleń w Rzeszowie (9.09.2015r.),
- „Powiat przeworski-wspomaganie szkół drogą do jakości” – projekt realizowany w okresie od września 2013 do czerwca 2015 przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku i Instytut Komeńskiego (1.07.2015),
- „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole” – szkolenie rady pedagogicznej zorganizowane przez PCEN Rzeszów (18.03.2015r.),
- „Oceniamy, by skutecznie uczyć. Podstawy oceniania kształtującego” – szkolenie rady pedagogicznej zorganizowane przez PCEN Rzeszów (16.03.2015r.),
- „Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli” – szkolenie okresowe zorganizowane w formie seminarium przez Ośrodek Szkolenia w Jarosławiu (10.03.2015r.)
• dodatkowo:
ukończyłam podyplomowe studia kwalifikacyjne i zdobyłam uprawnienia do nauczania przedmiotów:
- „Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna”,
- „Doradztwo zawodowe”,
a także samodzielnie rozwijałam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie fachowej literatury
i portali internetowych
dla nauczycieli. (m.in http://www.podstawaprogramowa.pl, http://static.scholaris.pl, http://www.oke.krakow.pl, http://www.ipn.gov.pl, http://www.e-zamek.pl, https://konkursy.spe.edu.pl, https://doradztwo.ore.edu.pl, https://notatkizlekcji.pl)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przez cały okres stażu:
• przewodniczyłam pracom nad nowelizacją zapisów statutu szkoły;
• przewodniczyłam pracom nad opracowaniem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
• uczestniczyłam w pracach nad przygotowaniem Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły;
• uczestniczyłam w pracach zespołów stałych: zespołu wychowawców, zespołu nauczycieli humanistów, zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołu ds. ewaluacji;
• na bieżąco prowadziłam: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, teczkę wychowawcy, arkusze ocen, arkusze wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, karty dostosowania wymagań edukacyjnych, karty wycieczek, karty projektów edukacyjnych, protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego, analizy wyników próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych;
• sporządzałam notatki z rozmów
z uczniami i rodzicami;
• tworzyłam dokumentację dotyczącą własnego awansu zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na sprostanie wymaganiom stawianym nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego.

Po zapoznaniu się z treścią: Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013r., jak i Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574), właściwych fragmentów Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967), Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), UoSO, Ustawy Prawo Oświatowe, informacji zamieszczonych na stronach internetowych MEN, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz tematycznych portali internetowych zdobyłam i uaktualniałam wiedzę na temat procedur awansu zawodowego.

Analiza wspomnianych przepisów prawnych umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego, które zostały sprawdzone przez opiekuna stażu, a następnie przyjęte i zaakceptowane przez dyrektora szkoły.

Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
Przez cały okres stażu zgodnie z założeniem obserwowałam zajęcia i imprezy okolicznościowe prowadzone przez opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli, a także prowadziłam w ich obecności zajęcia i imprezy okolicznościowe. Podczas obserwacji zajęć największą uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć oraz rodzaj stosowanych metod
w pracy z uczniami. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela
do uczniów. Te obserwacje inspirowały mnie
do doskonalenia swojego warsztatu pracy, podsuwały nowe pomysły na jeszcze ciekawsze formy realizacji lekcji.
Zajęcia prowadzone przeze mnie były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Wspólnie
z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Obserwacje zajęć lub imprez przez opiekuna stażu, dyrektora szkoły i innych nauczycieli przyczyniły się do zastosowania przeze mnie na nich większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych oraz różnych rekwizytów. Zajęcia były dla uczniów atrakcyjne, ciekawe i rozwijające.
W efekcie wspólnej współpracy przy pomocy opiekuna stażu przygotowałam projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W związku z wprowadzoną w roku szkolnym 2017/2018 reformą oświaty zapoznałam się z nową podstawą programową nauczanych przeze mnie przedmiotów (wg. Ustawy Prawo Oświatowe , Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej[...],Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego) i na jej podstawie wybrałam programy nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, opracowałam nowy Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz nowe Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii
i wiedzy o społeczeństwie.
Zapoznałam się również z treścią nowego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły i na jego podstawie dostosowałam Plan Pracy Wychowawczej Klasy i realizowaną tematykę godzin wychowawczych.
Aktualizacja planów pracy, programów nauczania
i systemu oceniania umożliwia prawidłową realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego
z zachowaniem zalecanych form i sposobów, a także wykształcenie u uczniów niezbędnych umiejętności
i postaw.
Współpraca z opiekunem stażu, sugestie, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, a także pomoc innych nauczycieli, w tym dyrektora szkoły, były bardzo przydatne w kształtowaniu umiejętności nauczania, wychowania i opieki oraz podniesieniu ich efektywności. Otrzymane wskazówki wykorzystywałam podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce.
W tworzonym przeze mnie własnym zapleczu dydaktycznym znalazły się scenariusze zajęć, imprez
i uroczystości, wprowadzające zróżnicowane pomoce, metody i formy dydaktyczne. Dzięki tym opracowywanym i wykorzystywanym przeze mnie pomocom dydaktycznym, rekwizytom, udawało mi się podczas lekcji aktywizować uczniów, a także angażować ich
do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach przygotowania do uroczystości i konkursów, realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych, czy też w celu nadrobienia zaległości edukacyjnych.
W wyniku przeprowadzanych diagnoz i analiz egzaminów gimnazjalnych, dokonywałam ewaluacji, wyciągałam wnioski i uwzględniałam je w dalszej pracy z uczniami,
a ich efekty przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Po dokonaniu osobistych autorefleksji dochodziłam
do wniosku, że moja praca sprawia mi wiele satysfakcji. Najbardziej cenię sobie w niej pozytywny kontakt
z uczniami i możliwość przekazywania im wiedzy
z zakresu nauczanych przeze mnie przedmiotów. Zależy mi, żeby zainteresować nimi moich uczniów i zaszczepić w nich pasję. Mój zapał, poziom kreatywności, wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób realizować ten cel i skutecznie prowadzić proces wychowania, nauczania i opieki. Poszukiwałam nowatorskich metod i form pracy oraz dostosowywałam je do indywidualnych potrzeb
i możliwości dziecka. Podnosiłam swoje kompetencje,
by moja wiedza i umiejętności były dostosowane
do potrzeb współczesnego systemu edukacji.
W efekcie uczestniczenia w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, oprócz dodatkowej i solidnej podbudowy teoretycznej, otrzymałam pomoc w radzeniu sobie z zadaniami i problemami, z którymi spotykam się
w codziennej pracy. Studia podyplomowe, warsztaty, szkolenia, projekty itp. poszerzyły zakres moich umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela, wpłynęły na podniesienie poziomu mojej pracy z uczniem i jakości pracy szkoły,
a także wzbogaciły moją biblioteczkę dydaktyczną.

Dokumentowałam własną pracę w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, notatek, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły (http://mm.pl/~spzurawiczki/).
Zdobywaną wiedzę i umiejętności z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pogłębiłam wiedzę dotyczącą rodzajów dokumentacji szkolnej. Następnie wykorzystałam ją w praktyce szkolnej, do prawidłowego prowadzenia tejże dokumentacji.

W związku z wprowadzoną w 2017r. reformą oświatową
z sukcesem opracowałam treść najważniejszego szkolnego dokumentu, jakim jest Statut, a także treść Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Przyczyniłam się też do stworzenia Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły.

Współtworzyłam plany pracy, sprawozdania, analizy tworzone przez poszczególne nauczycielskie zespoły stałe.

Dobra znajomość wszystkich dokumentów oraz bieżące prowadzenie dokumentacji - dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne teczkę wychowawcy, arkusze ocen, arkusze wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, karty dostosowania wymagań edukacyjnych, karty wycieczek, karty projektów edukacyjnych, protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego, analizy wyników próbnych
i właściwych egzaminów gimnazjalnych - towarzyszącej codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy umożliwia mi profesjonalne wykonywanie obowiązków, daje poczucie osobistej kontroli nad prowadzoną pracą dydaktyczno-wychowawczą, ułatwia dokonywanie oceny poziomu efektywności własnej pracy, ułatwia dostrzeganie sposobów rozwiązywania problemów oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy. W efekcie pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły i wpływać na podnoszenie jakości jej pracy.

Zdobyta w ww. zakresie wiedza i praktyka jest wykorzystywana przeze mnie do osobistego
i zawodowego rozwoju. Skrupulatne prowadzenie
i systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi niezwykle przydatne umiejętności dokumentowania przebiegu stażu, w efekcie stworzyłam sprawozdanie oraz dokonałam samooceny własnych działań i starań założonych w planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Promowałam szkołę

>>>>>>>>>>>>>>>>

2. Przygotowywałam gazetki ścienne
o różnorodnej tematyce

>>>>>>>>>>>>>>>>
3. Pełniłam opiekę nad szkolnym pocztem sztandarowym

>>>>>>>>>>>>>>>>

4. Pracowałam z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną (mającymi trudności w nauce
i zdolnymi)

>>>>>>>>>>>>>>>>
5. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym
i pielęgniarką szkolną.

>>>>>>>>>>>>>>>>

6. Realizowałam zadania wychowawcze zgodne
ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym

>>>>>>>>>>>>>>>>
7. Podejmowałam działania naprawcze
i korygujące Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• Przygotowywałam i prowadziłam uroczystości
i imprezy szkolne:
- upamiętniające rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja: „Kocham Cię Polsko” 2019/ „Barwy mojej Ojczyzny” 27.04.2018 / „Patriotyzm w artystycznym wydaniu” 31.04.2017 / „Bóg- Honor- Ojczyzna” (29.04.2016) / „Niech każdy (...) miłość własną - kraju miłości poświęci!” (4.05.2015);
- upamiętniające postać płk Wojciecha Szczepańskiego
i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1.03.2019/ 2018/ 2017/ 2016);
- upamiętniające 100-lecie (9.11.2018) i wcześniejsze rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę: „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek” (10.11.2017) / „Ku wolności...” 14.11.2016 / „Pociąg do wolności” (13.11.2015) / „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy...” (12.11.2014);
- upamiętniające 1050 rocznicę Chrztu Polski (maj 2016);
- Święto Komisji Edukacji Narodowej pod tytułem „Koncert życzeń dla nauczycieli” (13.10.2014);
- komers i pożegnania klasy
III gimnazjum ( 2018/ 2016/ 2015);
- otrzęsiny klasy pierwszej gimnazjum (16.10.2014).

• Przygotowywałam i przeprowadzałam konkursy, akcje, wystawy, programy
i projekty wewnątrzszkolne:
- Kiermasz Kartek i Ozdób Wielkanocnych, z którego dochód został przeznaczony
na dofinansowanie uczniowskiej wycieczki w Góry Świętokrzyskie
(7, 14.04.2019r.);
- Szkolny Konkurs Wiedzy Historycznej pod hasłem
„Dla Niepodległej” (30.10.2018);
- Wystawę „Symbole naszej historii cz. 1” udostępnioną przez IPN
o. Rzeszów (15-26.10.2018r.);
- I i III edycję Międzyszkolnego Konkursu o Patronie Szkoły pod hasłem „Adam Chmielowski- Święty i Patriota (21.05.2018) oraz Święty Brat Albert– Patron Mojej Szkoły (6.06.2016) realizowany w ramach zainicjowanej i podjętej przeze mnie współpracy ze Szkołą Podstawową (Zespołem Szkół) im. Świętego Brata Alberta w Studzianie;
- Szkolny Konkurs Wychowawczy „Klasowe Zmagania o Coolturalne Zachowania” (21.12.2015-15.01.2016, 15.12.2014-16.01.2015)
- Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek (grudzień 2018/ 2017/ 2016);
- Edukacyjne projekty gimnazjalne z historii i wiedzy o społeczeństwie: „Droga Polaków do niepodległości” (r.sz. 2017/18), „Patriotyzm
w artystycznym wydaniu” (r.sz. 2016/17), „Żurawiczki- nasza mała ojczyzna dawniej i dzisiaj” (r.sz. 2015/16), „Czego nam brakuje do szczęścia? Czyli o problemach współczesnej polskiej młodzieży” (r.sz. 2014/15);
- Program „Żyj smacznie i zdrowo” propagujący wśród wychowanków zdrowy styl życia i odżywiania (24.03.2015).

• Przygotowywałam uczniów do konkursów i imprez pozaszkolnych:
- VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” (15.03-15.11.2018);
- etapu szkolnego Konkursu Kuratoryjnego z Historii dla gimnazjum: pod hasłem „Na drodze do potęgi. Historia Polski – od Kazimierza Wielkiego do Władysława IV Wazy – w latach 1333-1648” (rok szkolny 2018/19); etapu szkolnego Konkursu Kuratoryjnego z Historii dla szkoły podstawowej pod hasłem „Od rozbiorów do odzyskania niepodległości. Polacy w walce o niezależność i niepodległość w latach 1768-1918” (rok szkolny 2017/18);
- Gry Miejskiej „Zapomniany Przeworsk” zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku w ramach „Dnia z kulturą żydowską” (8.06.2018);
- Międzyszkolnego Konkursu Poświęconego Postaci Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filia w Przeworsku (24.04.2018);
- Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Historii „EDI Panda” dla kl. IV-VI SP i kl. I-III gimnazjum (kwiecień 2018/ 2017/ 2016);
- Ogólnopolskiego Konkursu „Początki Państwa Polskiego”: Poziom 1 – szkoła podstawowa
i Poziom 2 - gimnazjum (kwiecień 2018/ 2017);
- Ogólnopolskiego Konkursu „Epizody z Najnowszej Historii Polski w Komiksie” zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej IPN (kwiecień 2018);
- Powiatowego Konkursu „Miejsce Powiatu Przeworskiego w Kraju
i Europie na Przestrzeni Dziejów” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku (kwiecień- maj 2016 /2015);
- II Międzyszkolnego Konkursu
o Świętym Bracie Albercie „Pomagając stajemy się lepsi” zorganizowanego przez Zespół Szkół w Studzianie (maj 2017);
- Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy „1050 Rocznica Chrztu Polski” zorganizowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku (26.04.2016)

• Brałam udział w realizacji uroczystości i imprez lokalnych:
- wraz ze szkolnym pocztem sztandarowym uczestniczyłam
w uroczystościach gminnych upamiętniających rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3.05. 2019/ 2016);
- wraz ze szkolnym pocztem sztandarowym uczestniczyłam
w uroczystościach gminnych upamiętniających 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę (11.11.2018);
- wspomagałam przygotowania
do Festynu Rodzinnego organizowanego przez społeczność szkolną dla mieszkańców Żurawiczek z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny (maj 2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015).

• Organizowałam lub współorganizowałam wycieczki:
- organizowałam wycieczkę uczniów w Góry Świętokrzyskie (30-31.05.2019r.);
- organizowałam wycieczkę uczniów do Warszawy (4-5.06.2018);
- organizowałam uczniowskie spływy kajakowe rzeką Wieprz (20.06.2018 / 17.09.2018);
- pełniłam opiekę nad uczniami podczas wycieczki „Szlakiem Świętego Brata Alberta” (Igołomia, Kraków, Zakopane- Kalatówki) (29-30.05.2017);
- organizowałam wycieczkę uczniów do Muzeum Auschwitz- Birkenau oraz Jaskini Wierzchowskiej (10.04.2017);
- na zaproszenie pana posła Andrzeja Matusiewicza pełniłam opiekę podczas wycieczki uczniów
do Warszawy (7.10.2016);
- zorganizowałam wyjazd
do Muzeum Dzieduszyckich
w Zarzeczu (6.04.2016);
- pełniłam opiekę podczas rajdu turystyczno-krajoznawczego ,,Nasza okolica", zorganizowanego w ramach realizacji edukacyjnego projektu gimnazjalnego (2.06.2015);
- pełniłam opiekę nad uczniami podczas wycieczki turystyczno- krajoznawczej w Pieniny (Krościenko, Szczawnica, Niedzica, Czorsztyn) oraz Tatry, Zakopane) (27-28.05.2015);
- pełniłam opiekę nad uczniami podczas wyjazdu na mecz I Ligi Siatkówki do Łańcuta (7.03.2015);
- organizowałam wyjazd do Muzeum Lubomirskich w Przeworsku, gdzie uczniowie uczestniczyli
w następujących lekcjach muzealnych: "Święty Mikołaj Biskup w tradycji i kulcie religijnym" oraz „O starym Przeworsku gawęda" (5.11.2014);
- organizowałam wyjazd do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku, gdzie uczniowie obejrzeli wystawę
w Galerii Magnez pt. „Rzecz o sztuce robienia cukru z buraków, czyli historia Cukrowni w Przeworsku", uczestniczyli również w lekcji muzealnej „Życie codzienne
w pałacu magnackim w XIX w." oraz zwiedzili Muzeum Pożarnictwa („Gaszenie pożarów dawniej i dziś - rozwój techniki gaśniczej
na przestrzeni wieków") (6.11.2014);
- pełniłam opiekę nad 25 uczniami
z naszej szkoły i wraz z nimi wzięłam udział w rajdzie rowerowym pod hasłem „Świat bez przemocy”
w ramach projektu „Mówimy stop przemocy w Gminie Zarzecze” (27.09.2014).

• Współpracowałam z osobami
i instytucjami wspierającymi proces nauczania
i wychowania:
- z rodzicami uczniów
- innymi wychowawcami,
- pedagogiem szkolnym,
- pielęgniarką szkolną,
- absolwentami szkoły,
- Parafią pw. Matki Bożej Różańcowej w Żurawiczkach,
- Centrum Kultury w Zarzeczu,
- Muzeum im. Dzieduszyckich
w Zarzeczu,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarzeczu,
- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Przeworsku,
- Komisariatem Policji w Kańczudze, Komendą Powiatową Policji
w Przeworsku,
- Sądem Rejonowym w Przeworsku III Wydział Rodziny i Nieletnich,
- Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy,
- Kinem „Warszawa” w Przeworsku,
- Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
- Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• dbałam o estetyczny wygląd klas
i korytarzy szkolnych;
• samodzielnie tworzyłam kreatywne i nowatorskie gazetki
i dekoracje;
• inspirowałam i angażowałam
do pracy twórczej uczniów;
• upowszechniałam wiedzę historyczną i informacje na temat różnych wydarzeń (rozpoczęcie roku szkolnego, ferii, wakacji, świąt, rocznic i postaci historycznych itp.).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• opracowałam szkolny ceremoniał przekazania sztandaru;
• angażowałam członków pocztu sztandarowego do udziału
w uroczystościach szkolnych;
• uczestniczyłam wraz z członkami pocztu sztandarowego
w uroczystościach lokalnych.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• prowadziłam obserwacje uczniów w celu rozpoznawania
u nich zdolności, trudności
w nauce i innych indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych;
• współpracowałam z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
w procesie diagnostycznym;
• indywidualizowałam proces nauczania i wychowania, dostosowywałam tempo i metody pracy;
• na bieżąco wprowadzałam zalecenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej;
• stwarzałam warunki
do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów
w życiu szkoły oraz
w środowisku społecznym;
• prowadziłam z uczniami zdolnymi i mającymi trudności
w nauce zajęcia dodatkowe
z historii i wiedzy
o społeczeństwie;
• zachęcałam uczniów do udziału w konkursach i do podejmowania wysiłku w celu poprawy ocen;
• organizowałam konsultacje
i spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty w nauce
lub zachowaniu;
• diagnozowałam zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc
w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• korzystałam z pomocy szkolnych specjalistów – pedagoga
i pielęgniarki,
• zasięgałam rady i analizowałam informacje i opinie uzyskane
od specjalistów,
• brałam udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• uzupełniałam prowadzone przez pedagoga szkolnego m.in.: karty dostosowań wymagań edukacyjnych, wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania ucznia, IPET (indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• pełniłam funkcję wychowawcy klas gimnazjalnych;
• podczas zajęć, przerw, wyjść obserwowałam swoich uczniów
i wychowanków;
• budowałam pozytywną atmosferę w zespole klasowym;
• prowadziłam rozmowy
z uczniami oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami,
w ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości
i problemy moich uczniów;
• wspierałam moich uczniów
i wychowanków, rozwiązywałam różnego rodzaju problemy wychowawcze i dydaktyczne;
• współpracowałam z rodzicami uczniów, ze specjalistami
i innymi nauczycielami;
• organizowałam imprezy, wyjścia
i wycieczki klasowe;
• prowadziłam dokumentację klasową;
• prowadziłam zebrania ogólne
z rodzicami.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• przeprowadzałam wywiady
lub ankiety sprawdzające poziom prowadzenia przeze mnie zajęć
i stopień satysfakcji uczniów
co do stosowanych przeze mnie form i metod pracy;
• przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami;
• w miarę potrzeb organizowałam spotkania indywidualne
z rodzicami;
• w razie potrzeby prowadziłam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja bądź rodzice;
• podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki
w trakcie trwania zebrań;
• angażowałam rodziców
do aktywnego uczestnictwa
w życiu klasy i szkoły;
• organizowałam imprezy integracyjne dla uczniów (m.in. klasowy dzień chłopaka, klasowy dzień kobiet, spływy kajakowe, klasowe nocowanie).

Udział uczniów w uroczystościach, imprezach, konkursach, różnego rodzaju akcjach i projektach pogłębił ich wiedzę i umiejętności, rozbudził w nich dociekliwość, wyobraźnię i kreatywność, ujawniał talenty i zdolności, a także kształtował nawyki zdrowej rywalizacji i pewności siebie.
Imprezy i konkursy o tematyce wychowawczej integrowały społeczność klasową i szkolną, wywoływały pozytywne emocje, wpływały na podniesienie efektywności wychowania.

Samodzielnie i kreatywnie tworzyłam scenariusze, regulaminy, dyplomy, dekoracje, stroje, które aktywizowały uczniów do dodatkowej pracy, pogłębiały ich motywację, rozwijały uzdolnienia i poszerzały horyzonty.
Uroczystości i konkursy o tematyce historycznej podnosiły zainteresowanie dorobkiem przeszłych pokoleń, umacniały postawę patriotyczną i poczucie tożsamości narodowej. Widomym efektem popularyzacji przeze mnie wiedzy historycznej jest umieszczona na budynku szkolnym tablica upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Moi uczniowie osiągali sukcesy w konkursach historycznych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym
i powiatowym. Angażowali się w realizację różnorodnych akcji, programów i projektów. Aktywny udział pocztu sztandarowego w różnego rodzaju wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych uświetniał ich rangę, a wśród uczniów kreował poczucie odpowiedzialności
i szczególny stosunek do sztandaru szkoły.
Osiągane przez moich uczniów sukcesy i podejmowana
z mojej inicjatywy uczniowska aktywność w znaczny sposób przyczyniły się do promocji szkoły w środowisku lokalnym (Wieś Żurawiczki, Gmina Zarzecze, Powiat Przeworsk).

Dzięki powyższym działaniom szkoła otrzymywała stosowne certyfikaty (np. „Szkoła Młodych Patriotów”), listy gratulacyjne, podziękowania, pogłębiała także współpracę z różnymi - organizującymi konkursy
i uroczystości oraz wspierającymi proces nauczania
i wychowania - instytucjami (inne szkoły, Urząd Gminy w Zarzeczu, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Instytut Pamięci Narodowej o. Rzeszów).

Udział uczniów w organizowanych przeze mnie wycieczkach umożliwił realizację celów edukacyjnych
i wychowawczych. Uczniowie nabywali wiedzę
o historii, przyrodzie i społeczeństwie, poszerzali horyzonty, kształtowali zamiłowanie do polskiego dorobku kulturowego, uczyli się odpowiedzialności, samodzielności i umiejętności współpracy
oraz wykorzystywali tą wiedzę
i umiejętności w praktyce. W przypadku moich wychowanków wycieczki i inne formy wspólnych wyjść są również formą integracji zespołu klasowego
oraz uczniów i nauczycieli.

Wszystkie uroczystości szkolne i pozaszkolne, wyjścia
i wycieczki uczniowskie zostały udokumentowane
na szkolnej stronie internetowej (http://mm.pl/~spzurawiczki/), w Kronice Szkolnej,
na płytach DVD oraz wykonanych zdjęciach. Informacje na temat najważniejszych realizowanych przeze mnie działań zostały zamieszczone w formie artykułów
w gminnym kwartalniku „Kurier Zarzecki”.

Dzięki moim inicjatywom i zamiłowaniu do tworzenia rękodzieła, gazetek i dekoracji sale i korytarze szkolne zyskały atrakcyjny wygląd i stały się wizytówką szkoły. Uczniowie współdziałali ze mną, rozbudzali w sobie twórczego i kreatywnego ducha. Zyskali także atrakcyjnie przekazaną wiedzę na temat różnorodnych wydarzeń.
W ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej rozwiązywałam problemy wychowawcze, prowadziłam doraźne porady, konsultacje
i zajęcia dodatkowe. W efekcie mojej współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcami i szkolnymi specjalistami – szczególnie z pedagogiem szkolnym i szkolną pielęgniarką - uczniowie otrzymali efektywniejszą pomoc i specjalistyczne wsparcie, pokonywali trudności, odkrywali własne predyspozycje, zainteresowania
i uzdolnienia, , kształtowali własną samoocenę i wiarę
w siebie.
Jako osoba współodpowiedzialna za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego umieściłam na szkolnej stronie internetowej zakładkę „Doradztwo zawodowe”, w której uczniowie i ich rodzice otrzymali informacje związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Podtrzymywane przeze mnie przyjazne kontakty z absolwentami szkoły
i organizowane wyjazdy do lokalnych szkół średnich umożliwiły moim uczniom świadomy wybór szkoły
i przyszłego zawodu.
W trakcie odbywania stażu wypełniałam zadania wychowawcze szkoły poprzez realizację szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.
Indywidualne w nauczaniu i wychowaniu podejście
do uczniów spowodowało zacieśnienie się więzi między mną a nimi. Dostrzegałam ich potrzeby i problemy, dzięki czemu w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej uwzględniałam właściwe działania, metody i środki. Dostosowywałam do potrzeb moich wychowanków Plan Pracy Wychowawczej. W zależności od ich bieżących potrzeb ustalałam i modyfikowałam tematykę godzin wychowawczych. Uczniowie nabyli wiedzę, umiejętności i właściwe postawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ekologii, kultury oraz relacji.
Zaangażowanie się w poznanie środowiska lokalnego skutkowało efektywną współpracą z rodzicami. Byłam
w stałym kontakcie z rodzicami moich wychowanków. Dzięki uzyskanemu z ich strony zaufaniu mogłam lepiej pełnić swoje obowiązki dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze. Również rodzice angażowali się
w organizację imprez klasowych i szkolnych (m.in. kiermasz wielkanocny, wigilia klasowa, festyn rodzinny, wycieczki, choinka, komers).
Dzięki podejmowaniu działań naprawczych
i korygujących oraz dostosowywaniu warsztatu pracy
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i wychowawczych moich uczniów
z powodzeniem rozwiązywałam ich problemy.

§ 7 ust. 2 pkt 3) umiejętność wykorzystywania
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Doskonaliłam umiejętność korzystania
z komputera i Internetu

>>>>>>>>>>>>>>>>>
2. Wykorzystywałam techniki komputerowe do przygotowania materiałów dydaktycznych, prac klasowych, testów, konspektów, sprawozdań, analiz, itp.

>>>>>>>>>>>>>>>>>
3. Wykorzystywałam na zajęciach komputer, tablicę multimedialną
i Internet

>>>>>>>>>>>>>>>>>
4. Przygotowywałam i publikowałam materiały na stronę internetową szkoły

>>>>>>>>>>>>>>>>>
5. Opublikowałam na portalach edukacyjnych własne prace Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• komputer, drukarka, skaner, kopiarka i Internet stały się podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi przeze mnie w codziennej pracy;
• korzystałam m.in. ze stron MEN, CKE, OKE Kraków, KO Rzeszów, ORE;
• za pośrednictwem Internetu
na bieżąco śledziłam zmiany
w Ustawie o Systemie Oświaty, Ustawie Prawo Oświatowe, Ustawie wprowadzającej Prawo Oświatowe, Karcie Nauczyciela oraz właściwych przepisach wykonawczych prawa oświatowego (w tym w sprawie awansu zawodowego nauczycieli);
• dzieliłam się i wymieniałam doświadczeniem z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową;
• zachęcałam uczniów
do wyszukiwania informacji
w Internecie, korzystania z jego zasobów w celu uzupełniania
i poszerzania wiedzy oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• opracowywałam dokumentację szkolną m.in.. programy, kryteria oceniania, plany pracy, ankiety ewaluacyjne, scenariusze zajęć, imprez, analizy, sprawozdania, świadectwa, karty z ocenami, karty IPET, itp.;
• przygotowywałam
na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, kartkówki, pomoce naukowe, karty pracy, regulaminy, dyplomy, filmy
i prezentacje multimedialne, nagrania z muzyką tematyczną, szablony gazetek i dekoracji;
• w codziennej pracy posługiwałam się głównie systemem operacyjnym Windows oraz pakietem MS Office, a także oprogramowaniem do tablic interaktywnych Flow!Works i IQ Board.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• wykorzystywałam podczas lekcji projektor i tablicę interaktywną, multibooki, e-podręczniki, wyszukane w Internecie filmy, prezentacje multimedialne, mapy, zdjęcia, wykresy itp.;
• wykorzystywałam Internet
i zasoby portali edukacyjnych
w celu doskonalenia własnej pracy m.in.: nowaera.pl, gwo.pl, operon.pl, scholaris.pl, historianotatkizlekcji.pl, literka.pl, publikacje.edu.pl, edux.pl, interklasa.pl, profesor.pl
45min.pl, ucze.pl, chomikuj.pl
fdds.pl i wielu innych.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• opracowywałam wpisy na stronę internetową szkoły informujące
o podejmowanych przeze mnie działaniach;
• stworzyłam na szkolnej stronie internetowej bazę adresów stron internetowych z materiałami diagnostycznymi z zakresu doradztwa zawodowego.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć.

Sprawna obsługa komputera i powiązanych z nim urządzeń peryferyjnych, a także wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy były bardzo pomocne:
w przygotowywaniu szkolnej dokumentacji (w tym związanej z awansem zawodowym), jak również
w procesie przygotowania się
i prowadzenia lekcji.

Doskonalona w tej dziedzinie wiedza i umiejętności miały zdecydowany wpływ na podniesienie poziomu atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia
w rodzinie i doradztwa zawodowego.

Dla uczniów zajęcia stały się bardziej przystępne
i czytelne, aktywizowały ich, angażowały uwagę, gdyż obrazowały zagadnienia i wskazywały im sposoby wykorzystywania – tak bliskiej im w dzisiejszych czasach - technologii informacyjno-komunikacyjnej nie tylko
w zabawie, ale i w nauce. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia zainteresowania
i motywacji uczniów.

Komputer i Internet stanowiły dla mnie źródło niewyczerpanych inspiracji. Służyły mi w codziennym samorozwoju, gdyż dzięki nim pozyskiwałam informacje na temat różnorodnych materiałów lekcyjnych, środków
i metod dydaktycznych oraz oferowanych szkoleń
i kursów.
Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami, a także z osobami
i instytucjami wspierającymi pracę szkoły (wydawnictwa, IPN, PCEN, itp.)

Korzystając często z edukacyjnych serwerów internetowych, uświadomiłam sobie, że publikowanie własnych materiałów jest potrzebne, bo daje możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Szczególnie w kwestii tworzenia różnorodnej szkolnej dokumentacji, korzystanie
z internetowych publikacji pozwala upewnić się,
co do wymaganej treści i formy. Publikacja własnych, ciężko wypracowanych dokumentów daje ogromną satysfakcję ze świadomości, że mogą one stanowić – tak jak dla mnie - nieocenioną pomoc w nauczycielskim rozwoju.

§ 7 ust. 2 pkt 4) umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania
w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań 1. Aktualizowałam
i pogłębiałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki.

>>>>>>>>>>>>>>>>>
2. Zapoznawałam się z opiniami
i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

>>>>>>>>>>>>>>>>>

3. Pogłębiałam wiedzę nt. aktualnego rozwoju uczniów
z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego

>>>>>>>>>>>>>>>>>
4. Udzielałam pomocy uczniom w procesie kształtowania charakteru.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

5. Współpracowałam z rodzicami i przeprowadzałam ich pedagogizację Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• zapoznawałam się
z czasopismami (m.in. „Sygnał”, „Wychowawca”, „Kwartalnik Edukacyjny”) i literaturą fachową, w tym tematycznymi stronami internetowymi;
• brałam udział w posiedzeniach
i szkoleniach rady pedagogicznej, a także tematycznych szkoleniach, warsztatach,
i kursach zewnętrznych m.in.:
- „Nie dla hejtu” – kurs e-lerning na temat bezpieczeństwa online prowadzony przez Fundację Dajmy Dzieciom Siłę (23.01.2019r.),
- „Przemoc wobec dziecka
w szkole i w domu jako jedna
z przyczyn zachowań agresywnych i praktyczne przeciwdziałanie temu zjawisku przez grono pedagogiczne” – szkolenie przeprowadzone przez InterActiv – Agencję Komunikacji Marketingowej (5.10.2016r.);
W okresie karencji:
- „Jak uczyć uczniów uczenia się? Techniki uczenia się
i zapamiętywania” – szkolenie rady pedagogicznej zorganizowane przez PCEN Rzeszów (10.05.2016r.),
- „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole” – szkolenie rady pedagogicznej zorganizowane przez PCEN Rzeszów (18.03.2015r.),
- „Oceniamy, by skutecznie uczyć. Podstawy oceniania kształtującego” – szkolenie rady pedagogicznej zorganizowane przez PCEN Rzeszów (16.03.2015r.),
• śledziłam tematyczne publikacje nauczycieli w Internecie.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• analizowałam opinie i orzeczenia PPP (w tym poradni specjalistycznej),
• uwzględniałam i wdrażałam zalecenia PPP (w tym poradni specjalistycznej) w bieżącej pracy dydaktyczno- wychowawczej
z uczniami.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• interesowałam się postępami uczniów w nauce
i je monitorowałam;
• zdobywałam wiedzę o uczniu poprzez rozmowy z nim i z jego rodzicami;
• konfrontowałam zdobytą wiedzę
z obserwacjami własnymi
i innych nauczycieli
i specjalistów;
• analizowałam zdobytą wiedzę
i poczynione obserwacje w celu udzielania właściwej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• zasięgałam opinii uczniów
w kwestii tematyki lekcji wychowawczych;
• stosowałam różnorodne formy pracy wychowawczej z uczniami m.in. imprezy klasowe, spływy kajakowe, rajdy, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne;
• udzielałam wsparcia i doraźnej pomocy uczniom
w rozwiązywaniu problemów
i konfliktów;
• motywowałam uczniów
do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności
na niepowodzenia, porządku
i punktualności,
do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• przeprowadzałam rozmowy
z rodzicami na temat aktualnych spraw edukacyjno- wychowawczych ich dzieci;
• wskazywałam rodzicom możliwości i formy pomocy dziecku;
• angażowałam rodziców
w działania na rzecz rozwoju ich dzieci.

Zapoznawanie się na bieżąco z opiniami i orzeczeniami uczniów, fachowymi periodykami
i literaturą, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, szkoleniach i kursach oraz wymiana doświadczeń
z nauczycielami i specjalistami pozwoliły mi lepiej planować i wykonywać swoją pracę.

Poprzez stały kontakt z uczniami i ich rodzicami, pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej, prowadzenie obserwacji skuteczniejsze stały się moje działania praktyczne. Uczniowie uzyskiwali wsparcie zgodne z ich potrzebami. Uświadamiali sobie przyczyny trudności, a ja udzielałam im wsparcia i budowałam
w nich poczucie własnej wartości. Udawało mi się
ich integrować, a także rozwiązywać doraźne problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej.

W czasie spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych podnosiłam ich wiedzę pedagogiczną, co ułatwiło im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśniało relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy uświadomiło problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci. Rodzice uczniów byli także kierowani po pomoc do specjalistów, m.in. pedagoga szkolnego, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznej, gdzie otrzymywali stosowne wsparcie.

§ 7 ust. 2 pkt 5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumenty wewnątrzszkolne.

>>>>>>>>>>>>>>>>>
2. Pracowałam
w komisjach
i zespołach powoływanych
w szkole.

>>>>>>>>>>>>>>>>>
3. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym.

>>>>>>>>>>>>>>>>>
4. Brałam aktywny udział
w zebraniach rady pedagogicznej.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

5. Współpracowałam z radą rodziców. Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• gromadziłam i analizowałam zapisy aktów prawnych dotyczących systemu oświaty,
w szczególności:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe,
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
- akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
• śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN i KO Rzeszów;
• poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących
w szkole;
• dokonywałam analizy dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
– Statutu Szkoły
– Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły
– Regulaminu BHP.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• byłam członkiem
i przewodniczącą komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny,
• byłam przewodniczącą zespołu wychowawców i zespołu ds. zmian statutowych oraz członkiem zespołu humanistów, zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zespołu ds. ewaluacji.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• prowadziłam rozmowy
z pedagogiem szkolnym, udzielałam niezbędnych informacji na temat indywidualnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień oraz potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów;
• współtworzyłam wraz
z pedagogiem szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny, karty dostosowywania wymagań, IPET, wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia;
• udzielałam uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
• w porozumieniu z pedagogiem szkolnym rozwiązywałam problemy edukacyjne
i wychowawcze uczniów.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Przez cały okres stażu i w okresie karencji:
• uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych
i podsumowujących radach pedagogicznych;
• podejmowałam wraz z radą uchwały i wydawałam opinie;
• uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego, brałam udział
w przygotowywaniu projektu nowego statutu, a następnie wraz z radą pedagogiczną uchwalałam statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• angażowałam się w inicjowane przez radę rodziców akcje charytatywne oraz aktywności na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
• jako wychowawca pośredniczyłam w zbiórce funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły.
Śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym pozwoliło mi dostosować moją pracę do aktualnie obowiązujących procedur. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę
do potrzeb
i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.
Współpracując z pedagogiem szkolnym i radą rodziców pełniej dostrzegałam potrzeby uczniów i specyfikę lokalnej społeczności, dzięki czemu podejmowałam bardziej efektywne działania wspierające. Przewodnicząc lub uczestnicząc w pracach komisji nadzorującej egzamin oraz pracując w nauczycielskich zespołach stałych lub doraźnych miałam możliwość wpływania na poprawę jakości pracy szkoły, a także szansę zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie organizacyjnym.
Biorąc aktywny udział w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej przyczyniłam się do sprawnego funkcjonowania szkoły poprzez tworzenie i realizację szkolnego prawa. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła mi m.in. na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
W efekcie w październiku 2016, 2018 roku otrzymałam nagrodę dyrektora szkoły za szczególne umiejętności
i osiągnięcia w działalności wychowawczej, zaangażowanie w pracy dydaktycznej i opiekuńczej.

Podsumowanie

Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w pełni zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy
oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność.

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pracuję od 1 września 2014 roku i każdy rok pracy przynosił
dla mnie nowe wyzwania i doświadczenia.

Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, takich jak studia podyplomowe, kursy, szkolenia, podwyższając tym samym własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.

Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu, jak i w okresie karencji spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych przeze mnie działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

Jestem przekonana, że praca nad sobą i moimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca. Wiem, że jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie
i uczniów.

........................................
Data i podpis nauczyciela odbywającego staż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.