X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2104
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Wstęp

Staż w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego odbyłam w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Skawinie. Trwał on 9 miesięcy, od września 2007 do maja 2008.
Pracowałam w oddziale II -4-latkach.
Na początku roku szkolnego grupa liczyła 26 dzieci, 13 chłopców i 13 dziewczynek, jednak z czasem troje dzieci ze względów zdrowotnych zostało wypisanych.
Moim zmiennikiem była pani Elżbieta Szpak jednoczesny opiekun mojego stażu.
Uważam, że praca w tej samej grupie dzieci razem z opiekunem bardzo ułatwiła mi zdobycie pewnego doświadczenia w pracy.
Wspólnie przyglądałyśmy się sukcesom i małym porażkom naszych wychowanków, z uwagą obserwowałyśmy postępy w nauce rysowania, malowania farbami, korzystania z nożyczek, linijki, odwzorowywania prostych znaków graficznych oraz samoobsłudze w toalecie, łazience ,przy stole i w szatni.
Współpraca z opiekunem układała się bez zarzutu, pani Elżbieta w każdej chwili służyła radą i pomocą, na początku prosiłam o nie dość często, z czasem zdecydowanie rzadziej. Wspólnymi siłami i pomysłami organizowałyśmy grupowe imprezy, spotkania z rodzicami i dziadkami naszych wychowanków, zajęcia otwarte, wycieczki, spotkania z przedstawicielami policji i służby zdrowia.
Jako nauczyciel zmiennik kontynuowałam zabawy i ćwiczenia podejmowane przez koleżankę w ramach podniesienia ogólnej sprawności naszych wychowanków.
Bardzo pomogła mi wspólna praca z opiekunem , czułam się pewnie , podpatrywałam wspaniałe i oryginalne pomysły, oglądałam interesujące zajęcia.
Myślę, że ja również wniosłam do naszej wspólnej pracy wiele dobrego, nowe pomysły, wymyślone zabawy , informacje i ciekawostki zdobyte na szkoleniach i kursach jakie odbyłam podczas stażu, a także propozycje z literatury jaką studiowałam w ramach czasu wolnego od pracy.
1 Zadania związane z realizacją stażu.


Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy przedszkola.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych zadań:

1/1 )Poznanie procedury awansu zawodowego

Po przeanalizowaniu przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty zawartych w:
- Karcie Nauczyciela- ustawie z dnia 26.01.1982r.(Dz. U. z 2003r.Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami), Rozdz. 3a.
- Rozporządzeniu MENiS z dn.1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)
- Rozporządzeniu MEN z dnia 14.11.2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16.11.2007 r. Nr 214, poz.1580)
z pomocą opiekuna stażu opracowałam i napisałam „Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty”, który przedłożyłam w wymaganym terminie do zatwierdzenia dyrektorowi placówki. Podczas analizy w/w przepisów prawa oświatowego sporządzałam na bieżąco notatki i umieszczałam je w teczce stażysty. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony do realizacji przez dyrektorkę p. Barbarę Wójcik w dniu 27. 09. 2007r.

1/2)Podjęcie współpracy z opiekunem stażu

Od dnia 01.09.2007r.podjęłam owocną dla obu stron współpracę z opiekunem stażu p. Elżbietą Szpak nauczycielem mianowanym. Zasady naszej współpracy zostały zawarte w kontrakcie trwającym od 01.09.2007 do 31.05. 2008r.
Kontrakt określał zakres zadań dla opiekuna i nauczyciela stażysty, współpraca dotyczyła kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych, psychospołecznych oraz możliwości ich doskonalenia. W trakcie swojej pracy zawodowej rzetelnie wywiązywałam się z powierzonych mi przez opiekuna zadań i obowiązków.

1/3)Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

Wypełniając swoje obowiązki zawodowe przygotowywałam się rzetelnie do zajęć , prowadziłam notatki , pisałam sprawozdania , gromadziłam wszelką niezbędną do pracy dokumentację, którą zgodnie z realizacją planu rozwoju zawodowego na bieżąco umieszczałam przez cały okres stażu w teczce nauczyciela stażysty. Dodatkowo , jako zadanie nie zawarte w planie rozwoju zawodowego napisałam sprawozdanie za pierwszy semestr mojej pracy wychowawczo- dydaktycznej, które dałam do wglądu p. dyrektor przedszkola , a następnie opublikowałam na stronie internetowej –EDUX.pl, co potwierdza autoryzacja publikacji uzyskana drogą mailową.
Również na bieżąco dokonywałam wpisów do zeszytu pt. „Autorefleksja początkującego nauczyciela” , dotyczących przemyśleń własnych, sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach wychowawczo-dydaktycznych .Pod koniec czerwca 2008r., po zakończonym stażu napisałam sprawozdanie z przebiegu realizacji „Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty”, który oddałam p. dyrektor przedszkola.

1/4)Poznanie organizacji pracy przedszkola, zadań i zasad funkcjonowania

Zgodnie z § 3 ust.2pkt.1- Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań przedszkola.

Uczestnicząc w organizacyjnym spotkaniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.07 uzyskałam informacje dotyczące funkcjonujących w przedszkolu organów-
- Dyrektora przedszkola- jego zakresu obowiązków i kompetencji (na podst. Art.39 U.O.S.O. oraz art.7 K.N.; Rozp. MEN z dn. 09.02.07 w sprawie ramowych statutów)

- Rady Pedagogicznej- jej zadań i kompetencji ( na podst. art.40-43 U.O.S.O. , Rozp. MEN z dn. 09.02.07 w sprawie ramowych statutów)

- Rady Rodziców- jej zadań i kompetencji (na podst. Ust. z dn. 07.09.91 o Systemie Oświaty, Rozp. MEN z dn. 09.02.07 w sprawie ramowych statutów)

Notatki własne z analizy w/w ustaw i rozporządzeń dołączyłam do teczki stażysty. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie przedszkola:

Statut Przedszkola ( na podst. Rozporządzenia MEN z dn.21.05.2001r. w sprawie -Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół)

zgodnie z treścią Statutu Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Skawinie zapoznałam się z pełną nazwą placówki, jej celami, zadaniami i sposobem ich realizacji. Poznałam organizację pracy w przedszkolu, jego organy oraz ich kompetencje. Zapoznałam się z obowiązkami, zadaniami nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Poznałam formy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz zasady współpracy z rodzicami dzieci.

Regulamin Rady Pedagogicznej (na podst. Art.40-43 Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r. oraz Rozporządzenia MEN z dn. 09.02.07 w sprawie ramowych statutów)
zapoznałam się ze składem Rady Pedagogicznej, jej podstawowymi zadaniami związanymi planowaniem i organizowaniem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej , jej analizowania, oceniania i wnioskowania.

Regulamin Rady Rodziców ( na podst. Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r. oraz Rozporządzenia MEN z dn. 09.02.07 w sprawie ramowych statutów)
Zapoznałam się z trybem wyboru Rady Rodziców, jej składem, a także z jej celami i zadaniami oraz z wyborem i zakresem działania komisji rewizyjnej.

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola (na podst. Ustawy z dn. 07.09.1991r.o Systemie Oświaty , Rozporządzenia MEN z dn. 09.02.07 w sprawie ramowych statutów oraz Pisma z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie WEZiK z dnia 12.03.2007r.)
Przeanalizowałam i znam zasady postępowania rekrutacyjnego, zasady ogłaszania wyników rekrutacji, niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji oraz zadania dyrektora podczas rekrutacji.

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61,poz. 624, z 2002r. Nr 10,poz. 96 , z 2003r. Nr 146 , poz.1416 , z 2004r. Nr 66 , poz. 606 oraz z 2005r. Nr 10 , poz. 75, Dz. U. z dnia 27 lutego 2007r. Nr 35 , poz. 222, oraz Statut Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Skawinie)
Po przeanalizowaniu regulaminu, wiem jakie są obowiązki rodzica przyprowadzającego dziecko do przedszkola, jaka jest jego odpowiedzialność, wiem jak ważne są upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby, jaki jest wymagany wiek dziecka, które może odebrać młodsze rodzeństwo z przedszkola. Znam również procedurę postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola.
Regulamin spacerów i wycieczek ( Na podst. Rozporządzenia MEN z 21 stycznia 1997 § 3 ust.3, Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1991 r. nr 95,poz.425 z późn. Zm.).
Zapoznałam się ze sposobem organizowania wycieczek, sposobami ich finansowania, ilością dzieci przypadającą na jednego opiekuna, zapewnieniem wyżywienia podczas wycieczki, wiem co stanowi dokumentację wycieczki, znam obowiązki kierownika wycieczki, opiekuna wycieczki i dyrektora przedszkola.

Regulamin BHP( na podst. Rozporządzenia MENiS z dn.31. 12.2002 w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych placówkach., na podst. Art.95a ust. z dn.07.09 1991r.o Systemie Oświaty)
Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wychowanków i nauczycieli. Odnośnie tych przepisów wzięłam też udział w wykładzie szkoleniowym prowadzonym przez p. dyrektor Barbarę Wójcik, podczas którego zapoznałam się również z przebiegiem próbnego alarmu przeciw pożarowego, który został zorganizowany w przedszkolu w celu zaznajomienia dzieci ze sposobem zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Pracując w przedszkolu zapoznałam się też ze sposobem prowadzenia dokumentacji oraz na bieżąco ją sporządzałam. Opracowałam plany miesięczne do pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem 4- letnim uwzględniając zagadnienia z obowiązującej Podstawy Programowej ( na podst. Rozporządzenia MENiS z dn. 26.02.2002r. )oraz zestaw funkcjonujących w placówce programów wychowawczo-dydaktycznych-
- „Jestem częścią świata” K. Nowak- Grobelskiej i B. Pileckiej(dopuszczenie do użytku w placówkach wychowania przedszkolnego przez MEN-DKW-4013-6/01), który kładzie nacisk na obserwację i poznanie dziecka w różnych sytuacjach, jego potrzeby, możliwości i naturalny sposób bycia, zdobywanie doświadczeń przez działanie.
- „Dziecięca matematyka „ E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej( DKW-4013-5/01)który wspomaga rozwój umysłowy dzieci wraz z ich edukacją matematyczną w przedszkolu.
Oprócz w/w programów zatwierdzonych przez MEN w placówce opracowane są programy
- Program Rozwoju Przedszkola analizując jego treści
zapoznałam się z koncepcją pracy placówki, która jest ukierunkowana na ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy , wspomaganie rozwoju zawodowego kadry, zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań przedszkola. Stworzenia jednolitego i spójnego systemu wychowawczo-opiekuńczego.

- Roczny program pracy przedszkola
po przeanalizowaniu go zapoznałam się z planem pracy w placówce na rok2007/2008, poznałam sposoby promocji przedszkola w środowisku, sposoby wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli wynikające z kierunków pracy placówki oraz potrzeb indywidualnych nauczycieli, poznałam sposoby organizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego zapewniającego rozwój każdego dziecka w placówce, zapoznałam się z efektami pracy wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu oraz efektami kształcenia .
- Program wychowawczy i profilaktyczny
Z którego dowiedziałam się o sposobach poprawy jakości pracy edukacyjnej, uwzględnianiu potrzeb całej społeczności przedszkolnej, integrowaniu nauczycieli i rodziców podczas realizowania celów wychowawczych, ujednolicenia metod i oddziaływań wychowawczych. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych i profilaktyki zapobiegania chorób oraz wad postawy u dzieci. Zapoznałam się też z obowiązującym w placówce systemem nagród i kar.


Po dokładnym przeanalizowaniu każdego z programów i regulaminów umieszczałam w teczce notatki dotyczące zagadnień jakie zawierają .


1/5 Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego związanymi z funkcjonowaniem przedszkola

§3 ust. 2 pkt 4. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

Na przełomie listopada i grudnia zapoznawałam się i dokładnie analizowałam podstawowe akty prawne związane z pracą przedszkola jak;
* Karta Nauczyciela -ustawa z dnia 26.01.1982r.(Dz. U. z 2003r.Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami),
* Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991 (Dz. U. z 2004 poz. 256 z późniejszymi zmianami)
* Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1994r. Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami).
* Konwencja o Prawach Dziecka
* Przepisy BHP dotyczące wychowanków i nauczycieli

1/6 Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczyciela

§ 3 ust.2 pkt 1. Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań przedszkola.

Pracując w grupie dzieci 4- letnich zapoznałam się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sporządzałam tę dokumentację. Na bieżąco opracowywałam plany miesięcznej pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc – październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec, które zawierały tematy dotyczące:
- zmian w przyrodzie i otoczeniu dziecka następujących w różnych porach roku,
- zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i ogrodzie, spacerów i wycieczek
- promowania zdrowia, kultury stroju i zachowania się w różnych sytuacjach
- tradycji miasta i regionu, zwyczajów świątecznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej
- roli literatury w życiu dziecka, przekazywanych przez nią wzorców pozytywnych zachowań
- podejmowania przez dziecko dyżurów i wywiązywania się z podjętych obowiązków

Sporządzając plany miesięczne nauczyłam się sposobów ich zapisu, określania tematów kompleksowych, form pracy dziecka, środków realizacji, celów operacyjnych oraz realizacji działów podstawy programowej. Oprócz planowania pracy w swojej grupie, zapoznałam się ze sposobem planowania pracy w innych grupach wiekowych.
Sporządzałam również codzienne wpisy do dziennika , które uwzględniały podział zgodny z rozkładem dnia, zabawy organizujące grupę, ćwiczenia poranne, tematykę i przebieg zajęć dydaktycznych, relaks, zabawy na świeżym powietrzu , a przede wszystkim dokumentowały pracę z dzieckiem. Zapoznałam się z przepisami regulującymi sposób prowadzenia dziennika.( Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)
Prowadziłam też wspólnie z nauczycielką zmienniczką arkusze obserwacji dziecka w przedszkolu , uzupełniałam je zgodnie z przyjętymi oznaczeniami i normami zawartymi w standardach edukacyjnych dla dzieci w danym wieku. Sporządziłam podsumowanie każdego semestru, pisząc sprawozdanie, a informacje z przeprowadzonych obserwacji przekazałam rodzicom dzieci.
Prowadziłam też z dziećmi pracę kompensacyjno-korekcyjną, w czasie której dobierałam właściwe formy pracy i ćwiczenia , systematyczność podjętych działań potwierdzały sukcesy odnoszone przez dzieci, prowadziłam też notatki własne z obserwacji.
Przekazując na bieżąco informacje o sukcesach dzieci ich rodzicom , odnotowywałam je w specjalnym zeszycie współpracy z rodzicami.
Dokumentując współpracę z rodzicami – przygotowywałam spotkania z rodzicami (06.09.2007, 19.11.2007), zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci- Zabawy z Mamą i Tatą wg. metody I. Majchrzak 26.05.2008, prowadziłam rozmowy indywidualne, przeprowadziłam ankiety- „ Programy nauczania” , „Moja praca w przedszkolu”, a z każdego przedsięwzięcia sporządzałam notatki i umieszczałam je w teczce współpracy z rodzicami.
W ciągu całego okresu stażu prowadziłam pod nadzorem opiekuna dokumentację obowiązującą w grupie 4- latków, uczestniczyłam w opracowywaniu standardów pracy wychowawczo-dydaktycznej dla tych dzieci.


2 Zadania w zakresie osobistej sfery rozwoju osobistego.


2/1 Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych

W trakcie roku szkolnego 2007/2008 uczestniczyłam jako obserwator w 8 zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu p. Elżbietę Szpak i 8 zajęciach innych nauczycieli-wychowawców różnych grup wiekowych. Po odbytych zajęciach omawiałam je z prowadzącym. Z każdych obejrzanych zajęć dokładnie wynotowałam ciekawe i inspirujące do dalszej pracy elementy, które w przyszłości zastosuję projektując własne sytuacje wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci. Przeprowadziłam 8 zajęć z wychowankami w obecności opiekuna stażu i 4 w obecności dyrektorki p. Barbary Wójcik. Po odbyciu zajęć szczegółowo omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały. Wszelkie uwagi i błędy wynotowałam. Starałam się poprawić wszelkie uchybienia w dotychczasowej pracy poprzez konsultację z innymi nauczycielami i opiekunami poprzedzające przygotowanie kolejnych scenariuszy i planów zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Scenariusze i konspekty zajęć prowadzonych przeze mnie i obserwowanych gromadziłam w teczce stażysty.
Na zaproszenie nauczycielki oddziału I wzięłam gościnny udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym 09.01.2008r. przez p. Agatę Pagacz. Nauczycielka przeprowadziła spotkanie metodą warsztatową, podczas której grupa rodziców się integrowała , miała możliwość wypowiedzieć się na temat pozytywnych i negatywnych skutków uczęszczania dziecka do przedszkola. Wielu rodziców mogło uczestniczyć w zabawach z jakimi ich pociechy obcują w przedszkolu, a później się na ich temat wypowiedzieć. Zajęcia bardzo mi się podobały, poznałam sposób pracy metodą warsztatową , który z pewnością wykorzystam w swojej pracy w przyszłości. Przygotowując się do zajęć zapoznawałam się z różnorodną literaturą z zakresu psychologii, wychowania i dydaktyki – min. :
„Mali dzisiaj, dorośli jutro” Pino Pellegrino, „Rewolucja w uczeniu się
B. Dryden i E. Voss, „Zajęcia twórcze przedszkolu” S. Dorance.
pozycje odnotowywałam na bieżąco w specjalnym zeszycie. Przeglądałam strony i portale Internetowe Np. „Literka.pl”, „Profesor.pl” zawierające wiele ciekawych informacji i propozycji do pracy z dzieckiem w przedszkolu. Spis stron i przykładowe artykuły umieściłam w teczce stażysty. Korzystając z literatury, Internetu, artykułów papierniczych i własnych pomysłów samodzielnie przygotowywałam pomoce do zajęć, które spotkały się z dużym zainteresowaniem u dzieci i uatrakcyjniały prowadzone przeze mnie zajęcia, dekorowały salę zajęć wprowadzając miłą atmosferę . Przygotowałam sylwety zwierząt Np. Jeża, wiewiórkę , kolorowe witrażyki choinki, wiosennych kwiatów, portret jesieni do kącika przyrody i inne.

2/2 Zapoznanie się z literaturą i wzbogacanie swojej wiedzy z wybranych zagadnień pedagogiki, psychologii i dydaktyki

Przez cały okres stażu jaki odbyłam w przedszkolu samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i metodyczną oraz publikacje i czasopisma Np. „Nauczycielka przedszkola” „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, publikacje zamieszczane np. w dodatku do Gazety Wyborczej – Wysokie obcasy.
Korzystałam z zasobów dobrze zaopatrzonej biblioteczki przedszkolnej, z której wybierałam pozycje dotyczące gier, zabaw i zajęć ruchowych w przedszkolu i na świeżym powietrzu, bajek i baśni czytanych codziennie dzieciom w ranku i po obiedzie. Korzystałam z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Publicznej Biblioteki Miejskiej, czytelni internetowej, przeglądałam specjalistyczne strony i portale internetowe oraz wydawnictwa multimedialne. Z przeglądanych i analizowanych pozycji wykonywałam na bieżąco notatki i umieszczałam je w teczce stażysty.
Po lekturze wybranych pozycji, omawiałam własne przemyślenia z innymi nauczycielami, sięgałam też po książki polecane przez Radę Pedagogiczną, nowe pozycje zakupione przez p. dyrektor do przedszkolnej biblioteczki, ksiązki polecane przez opiekuna, innych nauczycieli.

2/3 Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego

W trakcie całego okresu stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego; organizowanych na zewnątrz placówki:
• Warsztaty muzyczno- teatralne „Nowe zabawy na cztery pory roku”- prowadzone przez „Muzylek” w Krakowie,10godz.dyd.
• Kurs BHP- szkolenie pracowników oświaty- prowadzone przez Ośrodek Szkoleniowy „Ekonomik” w Skawinie, 9 godz.dyd.
• Szkolenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie- „Profilaktyka logopedyczna przedszkolu i szkole” prowadzone przez logopedę A. Żywot.
• Szkolenie „ Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania wg. koncepcji I. Majchrzak” prowadzone pod patronatem „Bliżej Przedszkola” przez W. Kostrzyńską w Krakowie - 9 godz.
• Szkolenie” Literatura bawi, uczy, wychowuje”- Mac Edukacja w Krakowie - 2 godz.dyd.
• Szkolenie „ ABC nauczyciela przedszkolnego”- OTE Kangur w Krakowie 10 godz,dyd.
• Warsztaty „Teoretyczna i praktyczna prezentacja metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” organizowane przez Przedszkole
Nr 2 w Skawinie
• Kurs- Dziecko z dysfunkcjami w przedszkolu”- OTE Kangur
Uczestniczyłam też w Radach szkoleniowych na terenie przedszkola. „Rada Rodziców w przedszkolu i współpraca z rodzicami” , „Terapeutyczne i profilaktyczne wartości literatury w pracy z dziećmi” oraz „Edukacja europejska w przedszkolu”, w ramach WDNu wzięłam udział w szkoleniu Pt. „Jak skutecznie wspomagać dzieci w wieku przedszkolnym z problemami rozwojowymi”. Jako członek Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w 9 jej spotkaniach. Z każdej formy odbytego szkolenia gromadziłam materiały i zaświadczenia, robiłam notatki w teczce stażysty.

2/4 wykorzystanie w swojej pracy pedagogicznej osiągnięć techniki komputerowej

Gromadząc materiały ze stażu wykorzystuję komputer i różnego rodzaju oprogramowania Np. Vista, Windows, Foto Studio w celu unowocześnienia i ułatwienia sobie pracy. W teczce stażysty umieściłam też zebrane przeze mnie programy edukacyjne mogące uatrakcyjnić moje zajęcia z dziećmi Np.: „Wikingowie”, „Lalka Klara- stylistka” Seria dydaktycznych filmów animowanych Pt. „Rodzina Pytalskich” , filmy przyrodnicze edukacyjne, bajki audio, oraz płyty z muzyką przydatną do zajęć. Komputer wykorzystuje do gromadzenia ciekawych materiałów dla dzieci, kart pracy, kolorowanek, bajek,
Korzystam dzięki komputerowi z Internetu, przeglądam strony internetowe przedszkoli, nauczycielek przedszkola, drukuję potrzebne mi w pracy artykuły i ilustracje. Korzystam z różnego rodzaju edytorów tekstu „ Word”, „Polskie czcionki 2004” i słowników multimedialnych „PWN- Słownik języka polskiego” podczas przygotowywania i uzupełniania gazetki dla rodziców. Przeglądam stronę internetową Przedszkola, którym pracuję. Za pomocą komputera publikuję w Internecie własne konspekty i scenariusze, treści inscenizacji i artykuły Np. Scenariusz- „ Spotkanie z deszczowym królem” dla 3-latków, „ Spacerem po mieście „dla 4- latków, Inscenizacja z okazji Dnia Matki dla 4- latków, artykuł ”Gry i zabawy dydaktyczne jako istotny element prawidłowego rozwoju dziecka”. Do każdej publikacji mam potwierdzenie wkładane na bieżąco do teczki.

2/5 Angażowanie się do czynnego udziału w życiu i pracy przedszkola oraz działań na rzecz grupy

Podczas pracy w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym, zorganizowałam dwa spotkania dla całej społeczności przedszkolnej, było to spotkanie z policjantem oraz spotkanie z pielęgniarką. Przygotowałam i przeprowadziłam powitanie lata w przedszkolu połączone z konkursem o bezpieczeństwie.
Przygotowałam lampiony na kiermasz bożonarodzeniowy, włączyłam się czynnie w pomoc przy sprzedaży podczas kiermaszu, zorganizowałam dowóz produktów na stoisko. Wzięłam udział w czytaniu bajek podczas akcji „Cała Polska czyta dzieciom w grupie IV.
W grupie 4- latków przygotowałam konkurs znajomości bajek, spotkanie z Mikołajem, do którego przygotowałam dzieci .
Współorganizowałam Inscenizację z okazji zakończenia roku szkolnego, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty , przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci w oddziale II. Organizowałam zajęcia w terenie ( w Parku Miejskim w Skawinie), spacery po mieście (rynek w Skawinie) i parku (starorzecze Skawinki, plac zabaw ), które sprawiały dzieciom wiele radości i integrowały grupę.3 Zadania w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej.

3/1 Zapoznanie się z sytuacja rodzinną i problemami własnej grupy przedszkolnej

Już od pierwszych dni mojej pracy w oddziale zapoznawałam się z sytuacja rodzinną moich wychowanków. Dokładnie przeanalizowałam karty zgłoszeń dziecka do przedszkola, kwestionariusze wywiadów z rodzicami, oraz na bieżąco analizowałam arkusze obserwacji dziecka, przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami , na podstawie których poznałam sytuację rodzinną dzieci. Kierowałam dzieci do badania logopedycznego ( Adrian, Mateusz,
Ola J., Madzia, Małgosia, Kinga, Andrzejek )i zapoznałam się z postawioną im diagnozą . Wykonując pracę kompensacyjno- wyrównawczą z dziećmi (Kuba, Kamil, Olek)dobierałam odpowiednio ćwiczenia, dokumentowałam na bieżąco wszelkie obserwacje. Przez cały czas współpracowałam z rodzicami wychowanków, przekazywałam im własne spostrzeżenia. Wszelkie konflikty między dziećmi rozwiązywałam za pomocą rozmowy, odwoływałam się do kontraktu grupy zawartego z dziećmi na początku roku szkolnego, kodeksu kulturalnego przedszkolaka i dyżurnego, które tworzyłam z dziećmi podczas zajęć wychowawczo- dydaktycznych.

3/2 Poznanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci w poszczególnych sferach rozwoju

Dokonywałam obserwacji zachowań i predyspozycji dzieci w trakcie zabawy (Małgosia, Olek, Ania, Paweł), obserwowałam ich udział w zajęciach (Kubuś, Kamil, Paweł, Tamara)i zabawach grupowych (Kamil , Kubuś i Olek)na podstawie których wspólnie z druga nauczycielką określałyśmy deficyty występujące u dziecka. Wyodrębniłam w oddziale następujące grupy dyspanseryjne – niezręczność manualna( Ola Sz., Olek , Kamil, Kubuś) zaburzenia percepcji wzrokowej(Adrian, Kuba) i słuchowej (Kubuś, Olek), zaburzenia mowy i procesów myślowych( Kubuś, Ola J). Obserwując i analizując możliwości dziecka dobierałam mu indywidualne ćwiczenia i zabawy w ramach jego zainteresowań i wytyczonego programu pracy wyrównawczej.
Cały ten proces opierał się na konsultacjach z rodzicami i obustronnym przekazie informacji dotyczących sukcesów i porażek dziecka w jego pracy indywidualnej.

3/3 Tworzenie warunków do rozbudzania u dzieci zainteresowań książką

Podejmując temat rozbudzania zainteresowania książką i literaturą u dziecka zorganizowałam zasobny w różne książki kącik, często przynosiłam dzieciom książki z bibliotek, z innych grup w przedszkolu. Zainicjowałam i będę kontynuować w przyszłości „Poranki z książką” oraz „Relaks poobiedni z książką” w trakcie których czytam dzieciom różne bajki( Bajki Polskie, Przez Różową szybkę) i książeczki ( o Kubusiu Puchatku, Franklinie, Misiu Uszatku), przeglądamy encyklopedie(Przedszkolaka, Malucha) , słowniki (Obrazkowe).
Z czasem dzieci zaczęły przynosić z domów swoje ulubione książki ( 101 Dalmatyńczyków”, „”Mój brat niedźwiedź”) aby przeczytać je innym przedszkolakom, a później porozmawiać o nich, o przygodach bohaterów.
W trakcie zajęć dydaktycznych , dzieci układają historyjki obrazkowe (Np. przygodach Ryby Piły, Smoka Obiboka, Kopciuszka) , nadają im tytuły, nazywają bohaterów (ich własnymi, bajkowymi imionami lub nadanymi przez dzieci samodzielnie), tworzą własne bajki, ilustrują je.
3/4 Tworzenie warunków do rozwijania mowy u dzieci

Zwróciłam uwagę na to, że codzienne czytanie dzieciom książek wpływa na bogacenie się ich słownictwa, zauważam częściej inicjowanie zabaw tematycznie związanych z poznaną bajką, chęć występowania dzieci w ,teatrzykach i inscenizacjach opartych na znanych im bajkach i opowiadaniach. Podczas zajęć w ranku często podejmuję zabawy dźwiękonaśladowcze, wyliczanki, śpiewanki, w których dzieci chętnie biorą udział, wykonując ćwiczenia ortofoniczne wcielają się w role różnych zwierząt, pojazdów, maszyn, zjawisk przyrody. Wygłaszają znane im wierszyki i wyliczanki w różnym tempie i z różną intonacją głosu. Każdorazowo po udziale w wycieczce, obejrzanym teatrzyku, wspólnej imprezie , czy nawet spacerze relacjonuję wspólnie z dziećmi przebieg wydarzeń , dzieci chętnie wypowiadają się na temat swoich wrażeń, emocji rozwijając jednocześnie własną mowę.

3/5 Tworzenie warunków do prawidłowego i bezpiecznego rozwoju ruchowego dzieci

Przez cały okres stażu dbałam aby w mojej grupie wychowanków każdego dnia miały miejsce zabawy ruchowe, czy to w formie zajęć gimnastycznych, zabaw na świeżym powietrzu albo w trakcie zajęć dydaktycznych. Planując zajęcia gimnastyczne wprowadzałam do nich różne metody lub ich elementy zaczerpnięte z :
• Pedagogiki zabawy
• KLANZA
• Weroniki Sherborne
• Carla Orffa
• Rudolfa Labana
• Kniessów
• Marty Bogdanowicz
• W sali znajduje się bogato wyposażony kącik sportowy, z którego zasobów korzystam codziennie, często wzbogacając go o własne przybory- plastikowe butelki, apaszki, gazety, sznurki, gumę do skakania…
Przed każdym wyjściem z sali na zajęcia na świeżym powietrzu przypominam dzieciom o przestrzeganiu zasad bezpiecznej zabawy, bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym lub w parku.
Podczas zajęć często poruszam tematykę zdrowia i bezpieczeństwa , co potwierdza doskonale zrealizowana część podstawy programowej dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa.

3/6 Zachęcanie dzieci do rozwoju sprawności manualnej

W ciągu całego okresu stażu prowadziłam pracę kompensacyjno-wyrównawczą polegającą głównie na podniesieniu sprawności manualnej u dzieci. Wykonywały one ćwiczenia graficzne- dowolne bazgranie obiema rękami, jedną ręką. Odwzorowywały proste kształty, podczas zajęć plastycznych pracowały z użyciem różnych przyborów malarskich – pędzla, kredki, malowały dłońmi, wycinały, różne kształty z gazet, wydzierały je. Bawiły się gazetami, mięły je ,rwały, składały. Oprócz ćwiczeń typowo manualnych dzieci brały udział w zajęciach z lepieniem z plasteliny, masy solnej, gliny.
Podczas zajęć ruchowych i w ranku przeprowadzałam z dziećmi ćwiczenia sprawnościowe rąk i nóg z wykorzystaniem gazet, chust, piłki, butelek plastikowych.

3/7 Rozwijanie zainteresowań dzieci zjawiskami przyrodniczymi

Realizując to zadanie organizowałam wycieczki do lasu i spacery do parku , nad rzekę, na łąkę w celu obserwowania przyrody, obcowania z nią obserwowania zwierząt w ich naturalnych środowiskach- lądowym, wodnym. Prowadziłam zajęcia dydaktyczne w parku, przedszkolnym ogrodzie, nad rzeką przy oczku wodnym i w ogrodzie. Przeprowadzałam z dziećmi hodowle w kącikach przyrody(fasola, papryka, ziemniaki), przeprowadzałam eksperymenty i doświadczenia z wodą, wprowadzałam podczas zajęć gry i zabawy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Cały rok nadzorowałam sprawowanie opieki przez dzieci nad rybkami i żółwiem oraz roślinami , które znajdują się w naszym kąciku przyrody.
Wspólnie przeglądaliśmy encyklopedie roślin i zwierząt, oglądaliśmy filmy przyrodnicze.4 Zadania w zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem.


4/1 Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Większość problemów rozwiązywałam podczas rozmów indywidualnych z rodzicami dziecka( Kamil, Olek, Kubuś, Małgosia). Przekazywałam im na bieżąco obserwacje zachowania i postępowania dziecka, jego porażki i problemy omawiałam z rodzicem i wspólnie podejmowaliśmy decyzję dotyczącą kierunków dalszej pracy z dzieckiem w domu i przedszkolu. Zawsze dbałam oto, aby przypominać rodzicom o podjęciu systematycznych działań, które w większości przypadków (Kamil, Olek, Ola Sz.) zakończyły się sukcesem.


4/2 Wzbogacanie form współpracy z rodzicami i środowiskiem

Począwszy od października, co dwa miesiące aktualizowałam tablicę informacyjną dla rodziców, na której znajdowały się informacje dotyczące treści wychowawczo-dydaktycznych omawianych w danym miesiącu, wierszy i piosenek jakie dzieci poznawały w danym miesiącu oraz bieżących, ważnych informacji dla rodziców .Współpracowałam ze swoją zmienniczką i rodzicami podczas przygotowywania i prowadzenia imprez w przedszkolu( Dzień Babci, Dzień Mamy, Zakończenie roku, ) Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców metodą I. Majchrzak- „Zabawy z Mamą i tatą”, angażowałam rodziców do opieki podczas wycieczek.( do lasu w Radziszowie i do Anikina w Krakowie),współprowadziłam ze swoja zmienniczką zebrania z rodzicami,. Wzięłam udział w kiermaszu świątecznym na rynku miasta promującym placówkę, podjęłam współpracę z Biblioteką Miejską w Skawinie jako lektor społeczny na rzecz akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, oraz z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny.
Autorefleksja


Podczas tych kilku miesięcy stażu starałam się, aby moja praca spełniała wymagania i potrzeby placówki. W tym czasie poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Poszerzyłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia oraz pomysły własne , zdobyte podczas szkoleń i warsztatów oraz moich koleżanek, które je oferowały w trakcie obserwowanych przeze mnie zajęć. Ten czas był dla mnie sprawdzianem wiedzy, własnych umiejętności , pomysłowości, a przede wszystkim ogromnym wyzwaniem, które podjęłam i będę nadal realizować na miarę swoich możliwości.
Podsumowując realizację planu rozwoju zawodowego mogę powiedzieć, że zrealizowałam go niemal w stu procentach. Z czego jestem bardzo zadowolona.
Dobrze zrealizowałam zadania z zakresu współpracy z rodzicami, nie miałam problemu w kontaktach z nimi. Zadowolona jestem też z realizacji zadań w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej, szczególnie w przypadku rozwijania zainteresowań książką oraz znajomości przez dzieci zasad bezpieczeństwa. Wspólnie z Olą, Kamilem i Olkiem odniosłam sukces wykonując starannie pracę wyrównawczą , jakiej efektem było opanowanie pracy z nożyczkami , kredką i pędzlem. Dzieci nauczyły się prawidłowo posługiwać przyborami malarskimi, przez co poprawiła się jakość wykonywanych przez nie prac plastycznych. Trochę mniej dokładnie zrealizowałam z zagadnienia w sferze rozwoju osobistego, ponieważ powinnam bardziej zaangażować się w czynny udział w życiu przedszkola i bardziej wykorzystać techniki komputerowe do pracy z dziećmi. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości , po zdobytym doświadczeniu w pracy wypełnię dokładnie założone zadania. Znajdę też czas na prowadzenie kroniki grupowej i kalendarza pogody, których nie zdążyłam zrealizować w tym roku szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.