X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42088
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CZĘŚĆ A- PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Alicja Zawilińska
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Szkoła Podstawowa im. św. O. St. Papczyńskiego
w Podegrodziu
Podegrodzie 6, 33-386 Podegrodzie
STANOWISKO PRACY– nauczyciel- bibliotekarz, wychowawca świetlicy, nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej (klasa 1)
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe:
- trzyletnie licencjackie na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
- uzupełniające magisterskie na kierunku Filologia angielska - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach,
- studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
- studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Wyższa Szkoła Biznesu

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Jadwiga Frączek- Gołąb
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09. 2016 – 31.05.2019
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE -
Rok szkolny 2016/2017: Przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej, osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji, wychowawca klasa II c, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, prowadząca z własnej inicjatywy kółko polonistyczne, prowadząca z własnej inicjatywy zajęcia wyrównawcze.
Rok szkolny 2017/2018: wychowawca klasy III c, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, członek Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej, prowadząca z własnej inicjatywy kółko polonistyczne, prowadząca z własnej inicjatywy zajęcia wyrównawcze, członek Zespołu ds. uaktualniania Statutu Szkoły.
Rok szkolny 2018/2019: członek Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych, kierownik świetlicy szkolnej, prowadząca z własnej inicjatywy kółko języka angielskiego, opiekun podczas odprowadzania i odwozu uczniów do domu, osoba odpowiedzialna za aktualizację i udoskonalanie strony internetowej świetlicy szkolnej na portalu społecznościowym Facebook (administrator).

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE -
- Poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
- Poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia angielska - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
- Poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- Poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - Wyższa Szkoła Humanitas
w Sosnowcu.
- Poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika- Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
-Poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. 05.06.2019r.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2016 – 31.05.2019.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Wstęp
W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam obowiązki wychowawcy klasy II c
i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Podegrodziu.
W roku szkolnym 2017/2018 pełniłam obowiązki wychowawcy klasy III c, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej w Podegrodziu.
Obecnie pracuję jako nauczyciel – bibliotekarz, wychowawca świetlicy oraz nauczyciel języka angielskiego (klasa 1). Pełnię także funkcję kierownika świetlicy.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i człowieka.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Od początku mojej pracy starałam się być twórczym, aktywnym
i poszukującym nauczycielem. Nie tylko doskonaliłam swój warsztat pracy, dokształcałam się, szukałam nowych rozwiązań, lecz także stawiałam sobie wysokie wymagania, ponieważ czułam się odpowiedzialna za poziom i rezultaty własnej pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz pracy szkoły.
W pracy z uczniem preferowałam rozwijanie aktywności twórczej dzieci, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej był wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, właściwych postaw, rozbudzenie motywacji, potrzeb
i nawyków, umiejętności i sprawności fizycznej i psychicznej oraz stwarzanie uczniom warunków do samodzielnej pracy.
Za pracę na rzecz szkoły zostałam doceniona przez Panią Dyrektor, od której otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły (14.10.2017r.).
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego. Jednocześnie jestem przekonana, iż praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo - wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Zdaję sobie także sprawę, iż praca nauczyciela to nie tylko zawód, lecz także powołanie, które wymaga czynnego i ciągłego zaangażowania
w kształtowaniu własnej osobowości i warsztatu pracy. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, uczniów i szkoły.

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także ocenianie skuteczności i dokonywania stosownych korekt oraz zmian

Dnia 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Przed złożeniem wniosku zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku napisałam plan rozwoju zawodowego, który miał zostać zrealizowany do 31 maja 2019 roku.
Bardzo istotnym elementem przygotowującym mnie do zdobycia kolejnego szczebla awansu zawodowego były uwarunkowania zewnętrzne wynikające
z dokumentacji obowiązującej w szkole, specyfiki nauczanego przedmiotu oraz potrzeb środowiska lokalnego. Przeprowadzona diagnoza zarówno uwarunkowań zewnętrznych jak i zasobów własnych, w tym analizy swoich dotychczasowych osiągnięć i braków, rozpoznania zainteresowań zawodowych, predyspozycji oraz organizacji warsztatu pracy pozwoliła mi na opracowanie własnego Planu Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły p. mgr Krystynę Dąbrowską.
Wstępna ocena własnych możliwości.
W 2010 roku ukończyłam studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: Filologia angielska.

W 2014 roku ukończyłam 3-semestralne studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, dzięki czemu podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.
W 2017 roku ukończyłam 3-semestralne studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, kierunek: Bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa, co umożliwiło mi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela – bibliotekarza w roku szkolnym 2018/2019.
W 2018 roku ukończyłam 3-semestralne studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu zawarłam kontrakt
z opiekunem stażu panią Jadwigą. Sformułowałyśmy w sposób jednoznaczny
i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Ze względu na urlop zdrowotny pani Jadwigi, w okresie od 01.12.2017r. do 30.06.2018r. funkcję mojego opiekuna stażu pełniła pani Alina, która kontynuowała zakres obowiązków oraz formy współpracy zawarte w kontrakcie. Przez cały okres stażu systematycznie realizowałam założenia mojego planu rozwoju zawodowego, korzystając przy tym z nieocenionych i fachowych wskazówek opiekuna. Co więcej brałam udział w spotkaniach konsultacyjnych i instruktażowych, których celem była wzajemna wymiana doświadczeń z zakresu realizowania działalności wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej i zdrowotnej. Podejmowałam z opiekunem działania wspólne, takie jak: diagnoza problemów wychowawczych czy rozmowy indywidualne z uczniami oraz obserwowałam prowadzone przez niego lekcje. Nasza współpraca przebiegła sprawnie i pomyślnie, co przyczyniło się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy, w tym umiejętności doboru i stosowania na zajęciach właściwych form i metod, w tym aktywizujących. Ponadto cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych, zaś wspólne rozmowy i spotkania umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
z doświadczeniem pedagogicznym była istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Pozwoliła mi ona sprawdzić skuteczność moich metod nauczania,
a także skorzystać z innych, proponowanych rozwiązań. Z zainteresowaniem obserwowałam pracę opiekuna stażu i innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Podczas obserwacji zajęć zwracałam szczególną uwagę na:
- sposoby przedstawiania uczniom celów lekcji;
- wykorzystanie czasu na lekcji;
- umożliwienie uczniom wpływu na sposób organizacji i przebiegu procesu uczenia się;
- stwarzanie możliwości do wykorzystania błędów w procesie uczenia się oraz do wyrażania własnego zdania;
- zwracanie uwagi na prawidłowe lub nieprawidłowe działania lub odpowiedzi uczniów;
- aranżowania przestrzeni w klasie adekwatnie do stosowanych metod;
- stwarzanie równych warunków umożliwiających każdemu uczniowi efektywny udział w lekcji;
- przestrzeganie podczas lekcji przyjętych w szkole zasad wzajemnego szacunku, zaufania i równości;
- tworzenie atmosfery do uczenia się;
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych;
- dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć;
- stosowanie zasad oceniania, zgodne ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego,
- udzielanie informacji zwrotnej dotyczącej efektów pracy uczniów;
- stwarzanie możliwości uczenia się od siebie
- wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.
Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Dzięki tym obserwacjom zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do nauki. Szczególnie zainteresowała mnie metoda symulacyjna, którą wprowadziłam na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie naśladując rzeczywiste sytuacje z życia codziennego,
np. sytuacje na poczcie, w banku, u lekarza. Dzięki temu rozwijali swoją inwencję twórczą, umiejętności społeczne i poznawcze oraz uczyli się na błędach popełnianych w bezpiecznej sytuacji ćwiczeniowej. Wiem jak ważna jest atmosfera na lekcji, wzajemne relacje między nauczycielem i uczniami, stosowanie aktywnych metod nauczania, branie pod uwagę propozycji uczniów oraz wykorzystywanie popełnianych przez uczniów błędów do uczenia się.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Korzystałam z różnych form sprawdzania efektów nauczania:
- wypowiedzi ustne – dialogi, opowiadania, opisy, wyrażanie myśli w formie zdań, omawianie historyjek obrazkowych, układanie zdań, pytań;
- prace pisemne – kartkówki i sprawdziany z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz z języka angielskiego, redagowanie oraz układanie zdań, opowiadań, opisów, życzeń, listu, pisanie z pamięci i ze słuchu;
- praca domowa;
- praca na lekcji;
- działalność artystyczna – wytwory plastyczne i techniczne;
- rozwój emocjonalno-społeczny – zachowanie w szkole, umiejętność współdziałania w zespole, uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, stosunek do rówieśników oraz osób dorosłych, odróżnianie dobra od zła, świadomość przynależności społecznej (do rodziny, wspólnoty narodowej).
Dzięki temu przekazywałam uczniom informację o tym co już umieją, nad czym powinni jeszcze popracować oraz jak daleko są na drodze do osiągnięcia celu. Uwzględniałam możliwości dzieci, doceniałam wkład i wysiłek włożony w wykonanie danego zadania oraz podkreślałam ich postępy. Chwaliłam za kreatywność oraz samodzielność wykonywania zadań, dzięki czemu każde dziecko czuło się docenione i starało się pracować jak najlepiej na miarę swoich możliwości. Poczucie sukcesu uczniów związane z licznymi pochwałami przyczyniło się do zwiększania motywacji do dalszej pracy oraz uzyskiwaniu przez nich wyższych wyników w nauce. To również moje osiągnięcie i efekt wielu przemyśleń oraz analiz obserwowanych lekcji.
Moje zajęcia były również obserwowane przez opiekuna stażu oraz przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego
w Podegrodziu. Przed przeprowadzeniem zajęć sporządzałam scenariusz lekcji. Po zakończeniu dokonywałam ich ewaluacji. Analizując własne poczynania, na bieżąco mogłam korygować swoje działania i ciągle je doskonalić. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinię Dyrekcji Szkoły Podstawowej, opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
- praca nauczyciela sprawia mi dużo satysfakcji;
- w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem i z rodzicami;
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi
w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania i widać efekty w postaci lepszych wyników z edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej oraz
z języka angielskiego;
- potrafię utrzymać odpowiednie tempo lekcji;
- mam dobry kontakt z uczniami;
- potrafię współpracować z uczniami i z rodzicami;
- moja wiedza i umiejętności nabyte wskutek obserwacji lekcji i wykorzystane w pracy z dziećmi wpłynęły na wzrost efektywności pracy szkoły.
W czasie trwania stażu przeprowadziłam dwie lekcje otwarte podczas których stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
Pierwszą lekcję otwartą przeprowadziłam dla wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej, a jej temat brzmiał: „W świecie zwierząt- czytanie i rozumienie prostych tekstów”. (2016/2017). Podczas uczenia czytania ze zrozumieniem zastosowałam następujące rodzaje zadań:
- wybieranie właściwego zdania na podstawie obrazka;
- wybieranie odpowiedniego rysunku do zdania;
- dopasowywanie obrazków do zdań;
- wybieranie zakończeń zdań na podstawie obrazków;
- zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi na podstawie krótkiego tekstu;
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
- uzupełnianie luk na podstawie krótkiego tekstu;
- rozwiązywanie zagadek na podstawie przeczytanych wierszyków;
- łączenie ze sobą odpowiednich fragmentów zdań;
- odszyfrowywanie nazw zwierząt z rozsypanki literowej.
Poprzez zastosowanie różnego rodzaju zadań nie było wątpliwości, iż uczniowie zrozumieli krótkie teksty oraz zdania. Lekcję tę Pani Dyrektor uznała za bardzo dobry przykład uczenia czytania ze zrozumieniem, przez co zaproponowała, by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie metod i form nauczania z innymi nauczycielami. Z informacji zwrotnej wiem, że niektórzy nauczyciele po tej lekcji
z powodzeniem wykorzystują podobne rozwiązania.
Na drugą lekcję otwartą zaprosiłam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej a temat brzmiał: „Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 100- gry i zabawy edukacyjne” (2017/2018). Została ona przeprowadzona przy użyciu tablicy multimedialnej oraz różnego rodzaju zadań i gier online:
- Uzupełnianie luk http://toytheater.com/secret-number.php;
- Wybieranie właściwego wyniku https://learningapps.org/display?v=pnjjarfma16;
- Wpisywanie właściwego wyniku http://www.learnyourtables.co.uk/pl/index2.htm;
-Łączenie działania z prawidłowym wynikiem
http://www.learnyourtables.co.uk/pl/index2.htm;
- Wyścigi konne https://learningapps.org/display?v=p3pqxq7e316.
Na uwagę zasługuje fakt, iż samodzielnie stworzyłam grę Milionerzy przy pomocy aplikacji internetowej https://learningapps.org. Wykorzystałam także następujące środki dydaktyczne: drewniane klocki z tabliczką mnożenia i dzielenia, karty do gry
z tabliczką mnożenia, tabliczki-magnesy z działaniami i wynikami oraz karty pracy. Przygotowałam również prezentację multimedialną zawierającą proste zadania tekstowe do rozwiązania.
Dyskusja obecnych nauczycieli, uwagi dyrektora szkoły doprowadziły do sformułowania wniosków po zakończonych zajęciach. Wzbogaciły moją wiedzę metodyczną oraz poszerzyły warsztat pracy i doświadczenie obserwujących nauczycieli. Miałam ogromną satysfakcję, gdy dowiedziałam się, iż potrafię opracować dobry scenariusz lekcji, utrzymać odpowiednie tempo oraz nawiązać życzliwy kontakt z uczniami. Nauczyciele poprosili o karty pracy, materiały ćwiczeniowe oraz strony aplikacji internetowych użyte podczas lekcji. Z informacji zwrotnych wiem, ze wykorzystywali je wielokrotnie w swojej pracy. Dla mnie ważne było dzielenie się umiejętnościami, doświadczeniem i nowymi pomysłami z innymi, poznanie mocnych i słabych stron moich lekcji oraz dokonanie samooceny swojej pracy. Prowadząc lekcje, starałam się tak dobierać treści, metody i formy pracy aby każdy uczeń miał możliwość pokazania siebie oraz swoich zdolności przed innymi. W efekcie dzieci odczuwały radość i satysfakcję z możliwości pochwalenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, prezentowania własnych pomysłów, udzielania poprawnych odpowiedzi oraz otrzymywania pochwał. Ponadto opanowały umiejętność samodzielnego myślenia, rozwijały wyobraźnię oraz nauczyły się eliminować stres.

Pedagogizacja rodziców jest nieodłącznym elementem pracy wychowawcy klasy we współczesnej szkole. Wynika zarówno z zawartej w przepisach roli wychowawczej szkoły, jak i z potrzeby współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia w celu stworzenia jak najbardziej komfortowych warunków pracy. Mając tego świadomość przeprowadziłam dwie prelekcje dla rodziców:
- Współczesne uzależnienia dzieci (2016/2017). Zwróciłam tu szczególną uwagę na uzależnienia od komputera, gier, Internetu oraz na zagrożenia czyhające w Sieci. Rodzice zaczęli zastanawiać się nad problemem, wywiązała się dyskusja. W efekcie rodzice zobowiązali się monitorować czas spędzany przez dziecko przed komputerem oraz zachęcać je do grania w gry uczące liczenia, czytania czy rozszerzające zasób słownictwa z języka angielskiego. Ponadto postanowili skłaniać je do innych sposobów spędzania wolnego czasu, np. spotkania z kolegami, rozwijanie swoich zainteresowań czy uprawianie sportu. Ograniczenie czasu spędzanego przed komputerem zaowocowało zwiększoną koncentracją podczas lekcji, mniejszą liczbą nieodrobionych zadań oraz uzyskiwaniem wyższych ocen. Cieszę się, że taki efekt osiągnęłam we współpracy z rodzicami.
Podczas prelekcji - Nie ucz mnie przemocy, powiedz, jak sobie z nią radzić?” (2017/2018), uświadomiłam rodzicom negatywny wpływ złości, agresji i przemocy na życie szkolne oraz podkreśliłam ich znaczenie jako zaufanych osób, do których można zawsze zwrócić się o pomoc czy radę w trudnych sytuacjach. Wspólnie
z rodzicami sformułowaliśmy wnioski do pracy z dziećmi (ograniczenie oglądania filmów ukazujących obrazy agresji, zainteresowanie filmami o bardziej odpowiedniej dla dzieci treści, izolowanie od agresywnych kolegów, ograniczenie grania w gry zawierające sceny brutalne). Z informacji zwrotnych wiem, że nie było łatwo wdrożyć wspólnie ustalone zasady, ale opłaciło się. Wpłynęło to na poprawę zachowania w szkole oraz na poprawę postaw uczniów zarówno w szkole jak
i w domu.

Podczas stażu analizowałam i dokonywałam wyboru programu nauczania w oparciu o wartości merytoryczne. Modernizowałam również Przedmiotowe Zasady Oceniania, wymagania edukacyjne z edukacji wczesnoszkolnej oraz z języka angielskiego, konsultując je z p. Jadwigą - opiekunem stażu. Opracowałam także plany dydaktyczne, plany wynikowe do poszczególnych klas, plan wychowawczy dla mojej klasy oraz roczny plan pracy świetlicy. Uwzględniałam w nich tematykę wynikającą ze Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki, Planu Pracy Szkoły oraz priorytetów MEN i kuratorium oświaty przewidzianych na dany rok szkolny.
W planie wychowawczym uwzględniałam także oczekiwania rodziców i uczniów Wykorzystywałam lekcje edukacji wczesnoszkolnej czy zajęcia świetlicowe jako środek informacyjny do walki z nałogami, przemocą itp. oraz jako swego rodzaju formę terapii. We współpracy z nauczycielem – bibliotekarzem p. Joanną sporządziłam plan pracy biblioteki, co wpłynęło na doskonalenie mojego warsztatu pracy. Jednym z ważniejszych działań było podniesienie stanu czytelnictwa w szkole, które realizowałam poprzez: - systematyczne informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów
w poszczególnych miesiącach; - organizowanie konkursów bibliotecznych,tj.:
Konkurs na najlepszy wiersz o książce lub bibliotece ( 25.03.2019r.)
Konkurs na najciekawszą recenzję książki (28.05.2019r.);
Konkurs na czytelnika miesiąca (rok szkolny 2018/2019);
Konkurs na czytelnika roku 2018/2019
- organizowanie imprez bibliotecznych, np.:
Randka w ciemno z książką – najpierw z księgozbioru głównego wybrałam ciekawą literaturę. Następnie z pomocą czytelniczek zapakowałam książki w papier
i przewiązałam czerwony wstążeczkami. W dniach 7-9 stycznia 2019r. pięknie zapakowane książki zostały wyeksponowane w bibliotece. Czytelnicy wypożyczali losowo wybraną publikację – postawili na niespodziankę. Starałam się skusić młodzież i zachęcić do wypożyczenia książek w ciemno, bez rekomendacji, bez czytania recenzji, może nawet w gatunku, który dotąd omijali. Akcja udała się znakomicie i sprawiła wszystkim wiele przyjemności.
Czytanie bajek z dziećmi ze świetlicy szkolnej, Udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Jej głównym celem była promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Została zorganizowana w formie pikniku, każdy przyszedł z kocykiem, leżakiem, lub materacem oraz własną książką, którą przez kilkadziesiąt minut czytał w spokoju. Jak się okazało, ciche czytanie w dużym gronie było wydarzeniem inspirującym młodzież do uważniejszego zagłębienia się w lekturę, zaś dla ich młodszych kolegów okazją do wymiany doświadczeń
i spostrzeżeń na temat czytanych książek.
- tworzenie gazetek okolicznościowych wraz z hasłami zachęcającymi dzieci do wypożyczania książek; - prowadzenie rozmów z uczniami o przeczytanych książkach; - pomoc w doborze odpowiedniej lektury;
- prezentacje nowości,
- prowadzenie lekcji bibliotecznych, podczas których podkreślałam zalety płynące
z czytania książek .
W efekcie odnotowałam wzrost wypożyczeń oraz zmniejszenie liczby uczniów nie korzystających ze zbiorów biblioteki. Przedsięwzięcia przyniosły wiele korzyści moim uczniom. Przede wszystkim, dzieci zrozumiały, że czytanie książek może być przyjemne. Poprzez urozmaicenie akcji promujących czytelnictwo udało się je przekonać, że spotkanie z książką przynosi wiele korzyści, m.in. rozwija wyobraźnię
i wrażliwość, wyzwala kreatywność, wzbogaca słownictwo i sprawności językowe, pozwala na zdobycie wiedzy, prezentuje wzorce do naśladowania oraz mądrości życiowe, przedstawia rozwiązania i wyjścia z różnych sytuacji. Obserwacja zachowania dzieci podczas wizyt w bibliotece wykazała poprawę postawy czytelniczej oraz świadomy wybór książek. Dzieci odwiedzały bibliotekę, sięgały po nowe pozycje oraz podejmowały rozmowy dotyczące książek. Znacznie wzrosło czytelnictwo w poszczególnych klasach w stosunku do poprzedniego roku oraz zdecydowanie wzrosła średnia ilość książek przeczytanych przez jednego ucznia w II okresie roku szkolnego 2018/2019. Moim największym sukcesem było wyrobienie nawyku regularnego czytania u kilku uczniów.
Planowałam również środki dydaktyczne przewidziane na każdą jednostkę lekcyjną. Składałam propozycje zakupu nowych pomocy. We współpracy
z Dyrektorem w roku szkolnym 2018/2019 zakupiłam nowe zabawki, gry planszowe
i sprzęt sportowy do świetlicy szkolnej.
Samodzielnie opracowałam różne pomoce dydaktyczne takie jak: karty pracy, krzyżówki, wykreślanki, łamigłówki, rozsypanki, luki, rebusy, prezentacje multimedialne, gry dydaktyczne, karty obrazkowe, które ułatwiają mi prowadzenie zajęć, a uczniom zapamiętanie wiadomości i rozwijanie swoich umiejętności.
W działaniach tych wykorzystałam wiedzę i umiejętności zdobyte podczas udziału
w szkoleniach. Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – testy, sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia. Dodatkowo przeprowadziłam Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Dało mi to pogląd na możliwości moich uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy. Starałam się także wpływać na motywację uczniów poprzez stosowanie podczas lekcji rozmaitych pomocy dydaktycznych takich jak: oprogramowania komputerowe oraz własne materiały multimedialne. Wraz z moimi wychowankami, tworzyłam gazetki prezentujące działalność twórczą oraz gazetki ścienne okolicznościowe związane z ważniejszymi wydarzeniami, takimi jak: Witaj szkoło!, Dzień Nauczyciela, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości, Mikołaj, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, Nareszcie upragnione ferie! Nadchodzi wiosna! Święta Wielkanocne, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Wreszcie wakacje! Ponadto organizowałam wystawy prac plastycznych uczniów nie tylko w klasie, ale również i na korytarzu szkolnym. Promowałam także twórczość wychowanków świetlicy poprzez wywieszanie prac na gazetce świetlicy oraz umieszczanie ich zdjęć na stronie świetlicy szkolnej. Ponadto wykonywałam gazetkę biblioteki szkolnej oraz pomagałam Pani Wicedyrektor Małgorzacie w tworzeniu gazetki ściennej promującej najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
W swojej pracy starałam się stosować często metody aktywizujące oraz dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.
W tym celu konsultowałam się z innym nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej
i języka angielskiego z innych szkół oraz z p. Jadwigą - opiekunem stażu.
Na bieżąco przeglądałam i analizowałam literaturę z zakresu wychowania
i dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej, dzięki której poszerzyłam wiedzę
o podstawowych środkach, metodach i formach pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym oraz potrafiłam zastosować ją w praktyce. Ponadto kształtowałam u dzieci umiejętności kluczowe oraz cele i zadania wynikające z podstawy programowej. Rozwiązywałam także zaistniałe problemy metodyczno – organizacyjne. Wychodzę z założenia, że jeśli uczeń nudzi się na lekcji to została ona źle przygotowana. Napotykając problemy wychowawcze oraz dążąc do uatrakcyjnienia moich lekcji
i ciągłego wzbogacania wiedzy merytorycznej, sięgałam do literatury fachowej:
- Anna Jurek „Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania”;
- Janina Uszyńska - Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska - Sołdatow „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej”;
- Marzenna Magda – Adamowicz „Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych”;
- Danuta Dobrowolska „Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym”;
- Paul Epstein „Z notatek obserwatora. Montessori w praktyce”;
- Jerzy Kujawiński „Metody nauczania i wspierania w klasach początkowych”.

Jedną z publikacji którą często wykorzystywałam do przygotowywania się do zajęć języka angielskiego oraz do czerpania pomysłów na ciekawą lekcje był podręcznik „How to Teach English”, autorstwa J. Harmer, wyd. Longman.
W wymienionej publikacji znalazłam wiele interesujących pomysłów i przykładów ćwiczeń między innymi jak motywować uczniów do nauki, lub w jaki sposób pracować z dziećmi w grupie. Wykorzystałam niektóre ćwiczenia, a część z nich zmodyfikowałam. Uzyskane wskazówki podniosły efektywność mojej pracy. Kolejną książką z której zaczerpnęłam mnóstwo pomysłów do pracy z dziećmi była publikacja G. Lewis, G. Bedson „Games for Children”, wydawnictwa Oxford University Press. Dzięki przestudiowaniu wymienionej książki mogłam w ciekawy sposób zachęcić uczniów do nauki słownictwa oraz do utrwalenia poznanego materiału poprzez użycie szerokiej oferty i pomysłów gier dydaktycznych zawartych w wyżej wymienionej książce. Często stosowałam grę MEMORY, która wpłynęła na rozwój pamięci dzieci oraz poprawiła zdolność ich koncentracji. Co więcej, przyczyniła się do szybszego zapamiętania i utrwalenia nowego słownictwa. Przydatna okazała się także gra KALAMBURY. Dzięki wizualizacji, dowcipnym skojarzeniom i zaangażowaniu wszystkich zmysłów uczniowie szybciej i skuteczniej zapamiętywali nowe słownictwo.

W celu uzyskania interesujących pomocy dydaktycznych w prowadzeniu kółka z języka angielskiego przeglądałam czasopismo „Języki Obce w Szkole”.
W kwartalniku tym znalazłam mnóstwo pomysłów na ciekawsze lekcje języka angielskiego (między innymi materiały dydaktyczne, propozycje scenariuszy zajęć oraz praktyczne pomysły do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego. Na zajęciach o tematyce Świąt Wielkanocnych uczniowie wykonali koszyk, w którym znajdowały się: baranek, pisanki, królik i kurczaczek, a następnie podpisali każdą
z rzeczy w języku angielskim. Po lekcji dzieci chwaliły się swoimi pracami rodzicom.

W celu aktywizowania uczniów do nauki zaczerpnęłam wiedzy z przewodnika po metodach aktywizujących „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie”, autorstwa
E. Brudnik, A. Moszyńskiej, B. Owczarka. Szczególnie zainteresowała mnie metoda Burza pytań, którą z powodzeniem wykorzystywałam na lekcjach edukacji polonistycznej. W efekcie większość uczniów brała aktywny udział w zajęciach. Poprzez zakaz krytykowania pytań, nawet osoby nieśmiałe, które w innej sytuacji nie zgłosiłyby swojego pomysłu z obawy przed wyśmianiem, zgłaszały swoje pomysły. Ponadto uczniowie nauczyli się słuchać uważnie swoich kolegów oraz powstrzymywać się od krytyki Metoda ta wpłynęła również na rozwój twórczego myślenia u dzieci. Dużo wskazówek, rad, sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych: „Głos Nauczycielski", „Oświata i Wychowanie". Dzięki zdobytej wiedzy mogę lepiej zrozumieć emocje, dążenia i oczekiwania uczniów, co przekłada się na efektywniejsze planowanie pracy pedagogicznej. Zdobyta wiedza teoretyczna pomagała mi w praktyce rozwiązywać problemy zarówno te o charakterze pedagogicznym, dydaktycznym jak również wychowawczym.

Przez okres stażu aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej. Na początku stażu starałam się wnikliwie obserwować i słuchać nauczycieli uczestniczących w zebraniach. Z biegiem czasu zaczęłam włączać się do dyskusji na temat zaistniałych problemów. Mając przygotowanie teoretyczne i część wiedzy sprawdzonej na swoich uczniach zabierałam głos proponując konkretne propozycje rozwiązań. Moje aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej przejawiało się również w takich działaniach:
- Informowanie o sytuacji dydaktyczno- wychowawczej moich wychowanków oraz o podjętych działaniach wychowawczych.
- Sporządzanie i przedstawianie końcoworocznego sprawozdania z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
- Sporządzanie i przedstawianie śródrocznych i końcoworocznych sprawozdań
z pracy biblioteki szkolnej.
- Sporządzenie i przedstawienie końcoworocznego sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.

Przez cały okres stażu uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, które jest jedną z form służącą doskonaleniu swoich kompetencji. rozwijaniu metod pracy.
W roku szkolnym 2016/2017 odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Terroryzm XXI wieku” (13 grudnia 2016r.). W ostatnich czasach coraz bardziej realne staje się zagrożenie atakami terrorystycznymi. Szkoła jako miejsce przebywania dużych skupisk ludzkich jest potencjalnie cennym celem dla różnego typu grup terrorystycznych. Co więcej dziecko z racji swojej łatwowierności i wieku jest celem łatwym, z drugiej zaś strony atak na dziecko czy grupę dzieci budził zawsze i budzić będzie zawsze skrajnie silne emocje, potęgując lęk i oburzenie społeczeństwa. Dzięki szkoleniu wiem jak należy postępować oraz umiałabym zarządzić klasą w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zaistnienia aktu terroryzmu
w szkole
„Twój głos narzędziem twojej pracy” (30 stycznia 2017r.)”. Głos to podstawowe narzędzie człowieka, narzędzie pracy, więc warto o niego dbać. Udział w szkoleniu pozwolił mi znaleźć i wyeliminować złe nawyki, które mogły powodować problemy
z głosem oraz osłabiać mój przekaz. Nauczyłam się również świadomie posługiwać się głosem tak, by utrzymać uwagę uczniów. Wiem również jak radzić sobie z tremą podczas przemawiania publicznego. Mam nadzieję, że dzięki odpowiedniej modulacji głosu nie będę narażona na chorobę zawodową.
Ze szkolenia pt. „Kim jestem ja nauczyciel – kim jest on uczeń? Czyli o różnicy w pokoleniach” (9 marca 2017r.) wiem jak współczesny nauczyciel musi sprostać wielu nowym zadaniom dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym
i organizacyjnym. Aby mógł zrealizować nowe cele, musi posiadać więcej kompetencji. Udział w szkoleniu uzmysłowił mi, że współczesna rzeczywistość edukacyjna potrzebuje nauczycieli otwartych i twórczych, pełniących rolę przewodników i tłumaczy. Natomiast młodzież, oprócz wiedzy, często potrzebuje od nauczyciela bardziej uśmiechu, serdecznego gestu, rozmowy lub samej tylko obecności dorosłego, mądrego przyjaciela. Pamiętając o tym staram się być otwarta na potrzeby moich wychowanków i nawet jak jestem bardzo zajęta nie zostawiam ucznia samego z jego problem. Zawsze służę mu radą i pomocą. To jeden
z ważniejszych efektów, które wynikają z odbytego stażu.
„Współczesne uzależnienia niechemiczne czyli nowoczesne zagrożenia” (10 marca 2017r.). Uzależnienia od aparatów audiowizualnych (komputer, Internet, TV, telefon komórkowy, gry komputerowe) stanowią dziś osobną grupę wśród wielu uzależnień od środków psychotropowych. Uczeń uzależniony od mediów staje się zniewolony, zatraca swoją podmiotowość, traci zdrowie fizyczne, psychiczne
i moralne. Dzięki szkoleniu nabyłam podstawową wiedzę na temat uzależnienia od mediów oraz podniosłam kompetencje zawodowe w zakresie profilaktyki uzależnień. Zdobyte wiadomości wykorzystałam w przeprowadzeniu zajęć w ramach edukacji społecznej na temat:
- Zdrowego stylu życia;
- Negatywnego wpływu uzależnień od Internetu, telefonu komórkowego
i negatywnego wpływu komputera na życie człowieka;
- Zagrożeń w Sieci.
Ponadto przeprowadziłam prelekcję dla rodziców na temat współczesnych uzależnień dzieci. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 11-12.
W roku szkolnym 2017/2018: uczestniczyłam w seminarium „Dyscyplinowanie uczniów” (25.10.2017r.). Trudności wychowawcze są zjawiskiem niemal codziennym w życiu szkoły. Nie ma szkoły, gdzie nie znaleźliby się uczniowie, których zachowania w sposób trwały nie odbiegałyby od oczekiwań
i wymagań nauczycieli oraz obowiązujących norm współżycia. Stosunkowa powszechność tego zjawiska sprawia, że jest to problem stale aktualny w pracy wychowawczej szkoły. W swojej kilkuletniej pracy napotkałam kilku uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Zachowania te dało się zauważyć zarówno na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, przerwach jak
i na zajęciach świetlicowych. W związku z tym postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę na ten temat oraz wgłębić się w temat procedur i strategii wychowawczych. Zdobyte na szkoleniu wiadomości, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pomogły mi w pracy z uczniami trudnymi oraz z ich rodzicami. Moja praca stała się o wiele przyjemniejsza oraz efekty współpracy z danymi uczniami znacznie polepszyły się. Każdego dnia cieszę się jak widzę swój sukces wychowawczy, a przyczynia się to do podniesienia jakości pracy szkoły.
„Podniesienia jakości kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności matematycznych, przyrodniczych i informatycznych” (4.06.2018r.). Poprawa jakości edukacji szkolnej odgrywa znaczącą rolę w życiu szkoły. Dlatego właśnie ukierunkowanie się szkół na diagnozowanie i satysfakcjonujące zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli określa jakość edukacji szkolnej i wpływa na jej poprawę. To właśnie nauczyciel staje w roli realizatora i kreatora zmian procesu edukacyjnego. Od jego przygotowania, kwalifikacji osobistych i motywacji zależą treści i efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Udział w szkoleniu wpłynął na zmianę metod i form mojej pracy w zakresie edukacji matematycznej
i przyrodniczej oraz szersze wykorzystanie multimediów w celu rozwijania twórczego myślenia. Długo analizowałam materiały ze szkolenia, zastanawiałam się jak zaangażować się, aby podnieść efekty kształcenia z edukacji matematycznej. Zaczęłam od diagnozy, współpracy nauczycieli uczących w klasie, przygotowania karty działań na rzecz podniesienia efektywności kształcenia z edukacji matematycznej. Uwzględniłam możliwości psychofizyczne uczniów, zaangażowanie rodziców i byłam konsekwentna w działaniach. Ponadto na lekcjach edukacji matematycznej zaczęłam stosować gry edukacyjne w celu podniesienia jakości kształcenia. Efekty były wymierne, a obecnie moi uczniowie w klasie czwartej osiągają dobre wyniki z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Wiem również jak ważne jest w procesie dydaktycznym wzmacnianie poczucia wartości każdego ucznia.
rok szkolny 2018/2019:
„Agresja i przemoc” (26.11.2018r.)- Współczesna szkoła powinna wypracować sobie swoisty klimat, który można określić jako kulturę pokoju, wyrażającą się między innymi w braku akceptacji dla przemocy i agresji, preferowaniu tolerancji i współpracy oraz stosowaniu niesiłowych metod rozwiązywania konfliktów. Dzięki uczestnictwu
w szkoleniu poznałam przyczyny i mechanizmy agresji i przemocy w szkole, zdobyłam podstawowe umiejętności interwencji i przeciwdziałania tym zjawiskom oraz poznałam zasady budowania szkolnych i klasowych programów przeciwdziałania agresji. Zdobyte wiadomości wykorzystałam między innymi podczas przeprowadzania pogadanek w ramach zajęć świetlicowych na temat:
- Stop agresji i przemocy!
- Agresja- jak sobie z nią poradzić?
- Gry i zabawy przeciw agresji i przemocy.
W efekcie uczniowie klas pierwszych przyswoili sobie prospołeczne zachowania oraz nabyli umiejętność rozwiązywania konfliktów. Nauczyli się, panować nad własną złością, a agresywne impulsy w stosunku do innych ludzi odreagowywali
w kontrolowany sposób. W konsekwencji zmniejszyła się liczba kłótni pomiędzy dziećmi. Wychowankowie nauczyli się samodzielnie rozwiązywać swoje konflikty, podejmowali refleksję nad swoim zachowaniem oraz inicjowali wyciąganie „ręki na zgodę”. Częste rozmowy z uczniami sprawiającymi najwięcej problemów wychowawczych sprawiły, że dzieci zaczęły kontrolować swój sposób wyrażania się
i zachowania.
Ponadto przeprowadziłam prelekcję dla rodziców na temat: Nie ucz mnie przemocy, powiedz, jak sobie z nią radzić?”. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 12. Ustaliłam jasne zachowania na świetlicy szkolnej i ich konsekwentnie przestrzegałam. Szczególnie zwracałam uwagę na kulturę zachowania i języka dzieci oraz na zasady savoir – vivre. W efekcie uczniowie używali zwrotów grzecznościowych, szanowali innych oraz nie dokuczali im. Ponadto przestrzegali zasad bezpiecznego zachowania się, bawili się i pracowali w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Dbali o porządek w sali, odkładali zabawki i gry na swoje miejsce oraz porządkowali swoje otoczenie po zabawie. Systematycznie przeprowadzałam zajęcia integracyjne na świetlicy szkolnej. Dzięki podjętym przeze mnie działaniom, grupa stała się bardziej zintegrowana. Dzieci bardzo chętnie brały udział w proponowanych im formach spędzania wolnego czasu. Dzięki temu stały się bardziej otwarte i koleżeńskie. Z czasem coraz rzadziej interweniowałam w spornych sytuacjach. Na świetlicy zaczęła panować bardziej przyjazna atmosfera, sprzyjająca nauce i zabawie
„Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” (19.12.2018r.). Jest to skuteczny program profilaktyki młodzieżowej, którego tematyka koncentruje się na zagadnieniach, które znajdują się w centrum zainteresowania nastolatków, w tym zwłaszcza na tematach miłości i seksualności. Jego głównym celem jest: ograniczenie spożywania alkoholu przez młodzież, korzystania z narkotyków, wzrost szacunku wobec kobiet oraz wzrostu umiejętności radzenia sobie z negatywną presją rówieśników. Udział w szkoleniu dostarczył mi podpowiedzi konkretnych działań profilaktycznych, które realizowałam na zajęciach świetlicowych, np.
- Wpływ używek na życie człowieka;
- Jak stawić czoła presji rówieśników?
- Pogadanka na temat roli kobiet we współczesnym świecie.
Ponadto wykonałam gazetkę na temat negatywnego wpływu na organizm człowieka alkoholu, narkotyków i nikotyny. W efekcie uczniowie uświadomili sobie jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia, polegającego na odpowiednim odżywianiu się, unikaniu ryzyka oraz zmniejszeniu stresu. Poznali zgubne skutki używek dla organizmu oraz dyskutowali o tym, jak skutecznie odmawiać kolegom, którzy nakłaniają do nieodpowiednich zachowań. Rozmowy z uczniami pozwoliły mi wierzyć w to, że niektóre obrazy przemówiły do nich i w jakiś sposób ograniczyły chęć sięgania po używki. Jestem zadowolona z faktu, iż w ramach Dnia Kobiet chłopcy
z własnej inicjatywy wykonali i wręczyli dziewczynkom kwiaty z bibuły, przez co okazali im należny szacunek.
„RODO” (10.01.2019r.). Udział w szkoleniu pozwolił mi na zapoznanie się
z zasadami ochrony danych, konsekwencjami naruszenia przepisów oraz z zasadami bezpieczeństwa w Internecie. Pracując w szkole muszę ciągle mieć na uwadze ochrone danych osobowych uczniów, rodziców i innych pracowników.
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu”(07.02.2019r.). Jeżeli dzisiejsza szkoła ma przygotować dzieci i młodzież do uczenia się przez całe życie, ważne jest rozwijanie kompetencji kluczowych, czyli takich kompetencji, które każdy nauczyciel bez względu na to na jakim etapie edukacyjnym pracuje i jakiego przedmiotu uczy zobowiązany jest rozwijać. Dzięki szkoleniu pogłębiłam wiedzę na temat kompetencji kluczowych oraz dowiedziałam się jak w praktyczny sposób realizować zadania związanie
z rozwijaniem tych kompetencji oraz jak to wpływa na proces uczenia się uczniów. Motywowałam uczniów do aktywnego uczenia się i wspierałam ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Stosowałam różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia i grupy oraz kształtowałam u uczniów umiejętność uczenia się. Stwarzałam sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności. Kształtowałam u uczniów poprzez pogadanki czy scenki sytuacyjne postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Kształtowałam u uczniów postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji
i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur
i tradycji.
„Szkolenie z E-dziennika” (20.02.2019r). W bieżącym roku szkolnym testujemy e- dziennik prowadząc równocześnie tradycyjny w formie papierowej. Od września będzie funkcjonował tylko elektroniczny dziennik lekcyjny. Pozwoli on uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez Internet śledzić oceny i frekwencję uczniów
w szkole. W związku z tym wzięłam udział w szkoleniu z obsługi nowego dziennika, które przeprowadziła pani Iwona. W ramach szkolenia zostałam zapoznana
z interfejsem, sposobem wprowadzania danych, zapisem tematów, ocen, sprawdzaniem obecności oraz z pozostałymi możliwościami oprogramowania. Dzięki temu, na bieżąco wpisuję tematy z języka angielskiego do próbnej wersji dziennika, sprawdzam frekwencję uczniów oraz wprowadzam otrzymane przez uczniów oceny. Efektem przeszkolenia jest dobra znajomość obsługi e-dziennika i stosowanie tej umiejętności w codziennej pracy.
„Przypomnienie i przedstawienie procedur i warunków organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego” (13.03.2019r.). Dzięki szkoleniu poznałam procedury organizacji egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Pełniłam dwukrotnie funkcję Przewodniczącego Komisji podczas egzaminu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2018/2019 oraz funkcję Członka Komisji podczas egzaminu trzecioklasisty w roku szkolnym 2018/2019.
Poprzez uczestniczenie w wyżej wymienionych szkoleniach nabywałam nowe wiadomości i umiejętności potrzebne w pracy nauczyciela, wspierałam posiadane oraz aktualizowałam uzyskane kwalifikacje. Poprawiłam również komunikację współpracy w Radzie Pedagogicznej, miałam także możliwość refleksji nad procesami uczenia się i zmianami rzeczywistości szkolnej.

Od września 2016 do sierpnia 2017 r. doskonaliłam własny warsztat pracy poprzez podjęcie studiów podyplomowych o specjalności Bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa. Dzięki temu zdobyłam wiedzę i umiejętności, które wykorzystałam w pracy nauczyciela – bibliotekarza, co wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły. Poznałam metody pracy z czytelnikami, przez co mogłam w ciekawszy sposób prowadzić lekcje biblioteczne i zachęcać uczniów do wypożyczania książek.

W roku 2018 roku ukończyłam kolejne studia podyplomowe
o specjalności Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Współpracuję w tym zakresie
z nauczycielem prowadzącym zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w naszej szkole. Miałam wpływ na etapie tworzenia IPET-u oraz wnosiłam swoje uwagi do planu zajęć rewalidacji indywidualnej.

Oprócz podjęcia studiów wyższych przez cały okres pracy zawodowej starałam się podnosić swoje kwalifikacje, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia także poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach i warsztatach. Jestem świadoma, iż nauczyciel powinien ustawicznie podnosić swoją wiedzę zarówno na płaszczyźnie dydaktyki jak i spraw wychowania. Dzięki uczestnictwu
w rozważnie wybranych przeze mnie formach mogłam jeszcze bardziej zbliżyć się do spraw związanych z moimi wychowankami, dogłębnie poznać sposoby konstruktywnej pracy z nimi na wielu płaszczyznach. Szczególnie cenne i przydatne w mojej pracy okazały się następujące szkolenia:
„Współpraca szkoły z rodzicami” MCDN (3 grudnia 2016r.). Efektywna praca wychowawcza to ścisła współpraca między rodzicem a wychowawcą. Odpowiednio zorganizowane i celowe współdziałanie szkoły i rodziny przynosi wymierne korzyści. Może ono sprzyjać lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli
i rodziców, uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, udzieleniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wychowawczej w szkole
i w domu. Dzięki mojej wiedzy współpraca z rodzicami przebiegała bezkonfliktowo. Co więcej mogłam liczyć na ich nieocenioną pomoc w uzyskiwaniu dobrych wyników nauczania oraz efektów wychowawczych. Potrafiłam wciągnąć rodziców do współpracy i uzyskiwać pomoc w większości szkolnych przedsięwzięć.
Czytelnictwo to ważna sfera w życiu dziecka, bowiem rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą, rozwija życie emocjonalne, ma doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. Zagadnienie wpływu czytelnictwa na rozwój osobowości dziecka skłoniło mnie do wzięcia udziału w następujących warsztatach prezentujących zabawy czytelnicze dla dzieci:
„Choinki złoty blask złotym szalem okrył nas- zabawy czytelnicze związane
z Bożym Narodzeniem” MCDN (5 grudnia 2016 r.).
„W kapeluszu ze wstążkami biegnie zima ulicami – zabawy czytelnicze związane z zimą” MCDN (19 stycznia 2017 r.)”
„Wszystkie dzieciaki kochają psiaki i inne zwierzaki- zabawy czytelnicze dla dzieci” MCDN (3 kwietnia 2017 r.)
„W ciągu roku, jak co roku, idzie miesiąc za miesiącem: zabawy czytelnicze związane z kalendarzem” MCDN (6.10.2017 r.)
„W czasie deszczu dzieci się nudzą? Nie!”MCDN (23.11.2018r.)
Udział w szkoleniu pozwolił mi na wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz zabaw literacko - plastycznych na zajęciach kółka polonistycznego oraz na zajęciach świetlicowych. Organizuję w szkole, np.:
- Zajęcia czytelnicze i plastyczne związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem;
- Zajęcia czytelnicze związane z porami roku, miesiącami i dniami tygodnia;
- Zabawy literacko-plastyczne związane z pogodą i zjawiskami atmosferycznymi
- Zabawy czytelnicze związane z zimą;
- „Zwierzęta bohaterami wierszy dla dzieci”- zabawy literacko-plastyczne.
Dzięki temu rozwijałam wyobraźnię, kreatywność, twórczość literacką i plastyczną oraz umiejętność uważnego słuchania uczniów. Przekazywałam wartości i normy moralne przedstawione w literaturze oraz wzbogacałam słownictwo uczniów. Stosowałam gry, zabawy i działania kreatywne zachęcające do czytania i własnej twórczości literackiej dzieci, co owocowało sprawnością i efektywnością pisania krótkich formy wypowiedzi. Ponadto w oparciu o materiały nabyte podczas warsztatów przygotowałam autorski konspekt zajęć świetlicowych „Zwyczaje wigilijne” obserwowanych przez panią Dyrektor.
Świetlica szkolna to miejsce w którym dzieci mogą uczestniczyć w licznych konkursach, zajęciach plastycznych, zabawach oraz grach ruchowych poprzez które ćwiczą zmysły, wyrabiają orientację w przestrzeni, rozwijają wyobraźnię, spostrzegawczość, zwinność i zręczność. W celu poprawienia jakości pracy świetlicy oraz urozmaicenia zajęć uczestniczyłam w następujących warsztatach: „W świetlicy się nie nudzimy tylko twórczo bawimy – gry i zabawy w świetlicy szkolnej” MCDN (12.12.2017r.). Dzięki szkoleniu podniosłam atrakcyjność zajęć świetlicowych oraz wzmocniłam integrację grupy poprzez systematyczne stosowanie zabaw rozwijających wyobraźnię i kreatywność, koncentrację i spostrzegawczość. Wpajałam zasady przestrzegania zasad gry, pomagania innym, znoszenia z godnością przegranej oraz szacunku dla przeciwnika. Wzmacniałam w dzieciach poczucie własnej wartości oraz wiary w siebie Zwiększyłam aktywność i chęć uczestnictwa dzieci nieśmiałych w grach i zabawach zespołowych.
Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Dzięki sztuce, uczniowie mogą rozwijać wyobraźnię, zdolności manualne oraz wyładowywać emocje. Udział w szkoleniu pt. „Jak zrobić kolorowe kwiatki, bajkowe zwierzaki i inne cudaki? - warsztaty plastyczne” MCDN (9.11.2017r.) przyczynił się do uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych, poprzez między innymi wprowadzenie większej ilości zajęć plastyczno-technicznych do tygodniowego planu pracy świetlicy. Wpłynęło to nie tylko na zwiększenie atrakcyjności zajęć, rozwój pomysłowości, kreatywności i zdolności manualnych dzieci, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły. Ponadto nagradzałam wysiłki i zaangażowanie uczniów poprzez systematyczne wywieszanie prac plastycznych dzieci na gazetce oraz zamieszczanie ich na stronie świetlicy szkolnej - na portalu społecznościowym Facebook. Wspólnie z dziećmi wykonałam kwiaty z bibuły jako prezenty dla rodziców z okazji ich święta.
Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów klas młodszych. Wpływają one korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu
i utrwalaniu wiadomości oraz zaspokajają potrzeby psychiczne dziecka. Warsztaty pt. „A teatr jest po, żeby wszystko było inne niż dotąd - dziecięce zabawy w teatr” (28.11.2018r.) bardzo pomogły mi w uatrakcyjnieniu zajęć edukacji polonistycznej, kółka polonistycznego oraz zajęć świetlicowych Uczniowie kilkakrotnie mieli możliwość odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wcielania się w rolę aktorów
i odgrywania przydzielonych im ról. Zajęcia teatralne wpłynęły pozytywnie na wspomaganie rozwoju uczniów, dokonywanie w nich pozytywnych zmian, uwrażliwianie na potrzeby otaczającego świata oraz na przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Wprowadzałam także ćwiczenia dramowe, których celem było rozwijanie u dziecka koncentracji, wyobraźni, myślenia i pamięci. Motywowałam do pokonywania trudności związanych z publicznymi wystąpieniami ( stres, nieśmiałość). Stosowałam pochwały za wykonaną pracę, co spowodowało zwiększenie poczucie własnej wartości u dzieci oraz chętnego uczestnictwa w zabawach w teatr. Zwiększałam integrację grupy poprzez gry
i zabawy teatralne oraz kształtowałam podstawowe zasady i nawyki społecznego współżycia. Dało się zauważyć lepsze relacje między uczniami i chęć pracy zespołowej.
W związku z faktem, iż na terenie szkoły może zdarzyć się wypadek
i wówczas należy wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej, wzięłam udział w następujących szkoleniach
i warsztatach:
- „Jak pomóc, by nie zaszkodzić, gdy zdarzy się wypadek w szkole?” MCDN (20.10.2017r.).
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (15.02.2019r).
Wykorzystując zdobyte informacje systematycznie poszerzałam wiedzę
i umiejętności z zasad udzielania pierwszej pomocy. Wpłynęło to na wzrost umiejętności wykonywania podstawowych czynności wokół osoby poszkodowanej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Wiedzę praktyczną nabytą podczas szkoleń wykorzystywałam praktycznie w szkole w przypadku lekkich skaleczeń czy stłuczeń.
Szkoleniem podjętym w celu rozpoznawania i monitorowania trudnych sytuacji w klasie było webinarium przeprowadzone przez Wydawnictwo Nowa Era pt „Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie” (21.02.2019r.). Niestety szkolenie nie spełniło moich oczekiwań. Podczas spotkania przedstawiona została głównie teoria jak np. „psychologiczno - pedagogiczne i społeczne uwarunkowania zachowań uczniowskich”. Ja natomiast oczekiwałam wskazówek, w jaki sposób zapobiegać trudnym sytuacjom w klasie, jak im przeciwdziałać, jak postępować w sytuacjach trudnych np. podczas konfliktów między rówieśnikami lub w sytuacji gdy w klasie znajduje się uczeń ze stwierdzoną nadpobudliwością psychoruchową. Szkolenie to natomiast dało mi wskazówki jak radzić sobie z emocjami własnymi w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz jak unikać najczęstszych błędów oceniania innych.
Efektywne uczenie to maksymalna zdolność do przyswajania danej, potrzebnej wiedzy a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie. Dzięki warsztatom „Co sprzyja efektywności uczenia się?” (28.09.2017r.) poznałam różne techniki wspierające zapamiętywanie i przyswajanie wiadomości (powtarzanie, szybkie czytanie, metoda pierwszych liter, rymowanki, wierszyki, piosenki, używanie słów do zapamiętywania liczb i cyfr), które wykorzystywałam wielokrotnie w swojej pracy. Stosowałam pomoce audiowizualne oraz często korzystałam z tablicy multimedialnej w celu urozmaicenia zajęć oraz zwiększenia skuteczności zapamiętywania. Planowałam scenariusze lekcji w taki sposób, aby metody i materiały były skierowane do osób z różnymi stylami sensorycznymi (wzrokowców, słuchowców, kinestetyków). Korzystałam z aktywnych metod nauczania podczas lekcji ( mapy myśli, burza mózgów, gry dydaktyczne, drama itd.);
Udział w warsztatach pt. „Bajkoterapia” (09.02.2019r.) uzmysłowił mi nieocenioną rolę bajek w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i społecznym dziecka. Ich celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemów. Dostarczenie wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia i działania, dzięki temu potrafi samo stawić czoła problemom. Bajki pozwalają też odreagować różnego rodzaju napięcia psychiczne oraz spojrzeć na swój problem z innej strony. Jednak nadrzędnym celem bajkoterapii jest sprawienie, aby dziecko uwierzyło we własne siły i swoją wartość. Mając tę świadomość na zajęciach bibliotecznych stosowałam bajkoterapeutyczne zabawy twórcze z elementami arteterapii, a owocowało to budowaniem pozytywnych relacji
w grupie. Wywoływałam u dzieci poczucie relaksacji i odprężenia poprzez czytanie im bajek relaksacyjnych oraz dostarczałam im pozytywnych wzorców zachowań poprzez wykorzystywanie odpowiedniej literatury.

Maria Montessori twierdziła, że dziecko potrzebuje ciszy wewnętrznej i czerpie z niej pożytek. Bardzo mnie to zainteresowało, więc postanowiłam zgłębić swoją wiedzę na temat, między innymi poprzez udział w warsztatach pt. „Zarządzanie ciszą” (27.02.2017r.). Dowiedziałam się, iż cisza ma bardzo pozytywne znaczenie dla dziecka, gdyż wymaga od niego cierpliwości, uważnego słuchania, patrzenia, samodyscypliny, czegoś, co oddziela je na chwilę od codziennych hałasów. Dzięki temu na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej stosowałam przykłady dobrych praktyk (zajęcia kaligraficzne; ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia plastyczne w strefie ciszy). Organizowałam także przerwy śródlekcyjne w czasie zajęć w celu przywrócenia koncentracji uwagi, zlikwidowania zmęczenia czy znużenia.
Obejrzałam również serię filmów szkoleniowych poświęconych zagadnieniom psychologicznym przydatnym w codziennej pracy nauczyciela. Szkolenie on-line pt. „Rozwój emocjonalny ucznia” składało się z czterech modułów, mianowicie: reagowanie na sytuacje trudne, udzielanie pochwał, praca
z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową z deficytami koncentracji uwagi (ADHD), tworzenie struktury pracy w grupie. Po obejrzanym szkoleniu postanowiłam wykorzystać jedną z porad udzielanych przez p. Patrycję Rzepacką (psychologa dziecięcego). Napisałam więc razem z dziećmi uczęszczającymi na świetlicę kontrakt zachowania się podczas zajęć. Wspólnie ustaliliśmy zasady, których bezwzględnie wszyscy powinni przestrzegać. Dzięki temu, że zostały one ustalone wspólnie, uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową nie czuli, że wszystko im się narzuca z góry. Przyjęte reguły zostały podpisane przez dzieci, po to, aby czarno na białym było wiadomo jakie obowiązują zasady zachowania. Podjęte działanie przyniosło pozytywne skutki.
Ludzki mózg uczy się cały czas, ale w naturalny sposób robi to inaczej, niż oczekują tego dzisiejsze szkoły. Połączenie metod neuroobrazowania z tradycyjnymi badaniami pozwala na coraz lepsze zrozumienie natury procesów uczenia się. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu stwierdzeniu. Tematyka szkolenia z zakresu psychologii „Jak uczy się mózg i co z tego wynika?” bardzo mnie zainspirowała. Trenerka, p. dr Marzena Żylińska porównała naturalne, biologiczne predyspozycje mózgu do uczenia się z tradycyjnym systemem nauczania. Przedstawiła również możliwości wspierania i ryzyko hamowania naturalnych procesów uczenia się poprzez działania pedagogiczne. Badacze mózgu sugerują konieczność zweryfikowania stosowanych dziś w szkołach metod nauczania
i podpowiadają, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się. Wiele z tych wskazówek zastosowałam również na lekcjach języków obcych. Jednym z wniosków wyciągniętych po przebytym szkoleniu jest fakt, iż zmuszając dzieci do tego, żeby siedziały w ławkach, słuchały i reprodukowały informacje, odtwarzając możliwie wiernie to, co usłyszały czy przeczytały w podręcznikach – wyłączamy najsilniejszy mechanizm, który pcha nas ku poznawaniu świata. Tym mechanizmem jest ciekawość poznawcza, której nie powinniśmy ograniczać dzieciom. Staram się na co dzień przeznaczać sporo czasu na działania uczniów.
Problem dysleksji staje się coraz bardziej widoczny wśród dzieci, również i wśród uczniów naszej szkoły. Szukając odpowiedzi na pytanie „Jak rozpoznać dysleksję
u różnych grup wiekowych oraz jak oceniać ucznia dyslektycznego”, znalazłam oglądając cykl szkoleń on-line, przygotowane przez wydawnictwo Pearson „Dysleksja”. Po obejrzeniu wyżej wymienionego pięciomodułowego szkolenia, poznałam techniki pracy z uczniem dyslektycznym (pisanie, czytanie). Niektóre z nich (tj. stosowanie gier i zabaw językowych oraz indywidualizowanie postępów w zależności od ujawnionych dysfunkcji w poszczególnych uczniów) wykorzystałam również na zajęciach świetlicowych.
Obejrzałam również sześciomodułowe szkolenie „Teaching Young Learners- Tips and Tricks”. Szkolenie przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia efektywności nauki. Moduł „Praca w klasie” pomógł mi wprowadzić na zajęcia języka angielskiego innowacyjne i sprawdzone w praktyce metody nauczania dzieci. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wśród moich uczniów „Magic Spell” oraz „Little Routines”, techniki te nie były wcześniej stosowane przeze mnie. Jednak po szkoleniu postanowiłam wprowadzić je na swoje zajęcia. Uczniowie wykazali się aktywnością i zainteresowaniem co do wprowadzonych innowacyjnych rozwiązań.
W celu poznania nowych metod nauczania wykorzystywanych do nauki języka angielskiego i doskonalenia własnego warsztatu pracy uczestniczyłam w szkoleniach z wydawnictwa MM Publications:
- „Nowa Podstawa Programowa- co to znaczy, że ma być wyższy poziom?” (14.03.2019r.)
- „Nowa Podstawa Programowa- te same obszary leksykalne- szersza perspektywa. Czy/ jak kształtuję postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur” (28.03.2019r.)
- „Nowa Podstawa Programowa- po co nam autonomia ucznia? (11.04.2019r.)
- „Nowa Podstawa Programowa- ile języka angielskiego na języku angielskim
i materiały autentyczne!” (25.04.2019r.).
Pozwoliło mi to na umożliwienie uczniom kontaktu z naturalnym językiem poprzez wykorzystywanie materiałów autentycznych: piosenek, filmów, gier planszowych, książek. Rozwijałam umiejętność rozumienia ze słuchu poprzez stosowanie dużej liczby zadań wymagających zrozumienia prostych zdań i dialogów. Poszerzałam słownictwo uczniów poprzez używanie kart obrazkowych oraz stosowanie różnego rodzaju gier i zabaw ruchowych. Realizowałam autonomię uczniów poprzez zadania projektowe. W rezultacie kształtowałam postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur poprzez podawanie ciekawostek o krajach anglojęzycznych.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Wprowadziłam więcej zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność moich podopiecznych, pomagałam im częściej wykorzystywać sytuacje rozwijające zdolność obserwacji oraz poczucie przestrzeni. Wykształciłam w dzieciach inteligencję wzrokowo - przestrzenną, poczucie estetyki. Zdobyta wiedza
i umiejętności pozwoliły mi także na dokonywanie innowacji w pracy pedagogicznej
i wychowawczej, dały również możliwość przekazywania zdobytych informacji
i umiejętności uczniom, innym nauczycielom i rodzicom. Miały również korzystny wpływ na rozwój mojej osobowości, kształtowanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Ponadto zwiększały moją motywację do wykonywania zawodu. Materiały dydaktyczne uzyskane podczas warsztatów i szkoleń były dla mnie cennymi zbiorami, które systematycznie gromadziłam i wykorzystywałam z powodzeniem podczas zajęć.
W celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły brałam również udział w pracach samokształceniowych zespołu edukacji wczesnoszkolnej (2017/2018) oraz języka angielskiego (2018/2019). Ponadto w roku szkolnym 2016/2017 pełniłam funkcję Przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej oraz przez cały rok prowadziłam jego dokumentację. Wspólnie z nauczycielami zespołów edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego opracowaliśmy plan działania na każdy nadchodzący rok. Korelowaliśmy treści programowe, wypracowaliśmy sposoby kształcenia (metody, formy) umiejętności najsłabiej opanowanych przez uczniów, opiniowaliśmy programy nauczania wybierane przez nauczycieli pod względem zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego i modyfikowane
w zależności od potrzeb szkoły oraz dobieraliśmy podręczniki obowiązujące w danym cyklu szkolenia. Opracowaliśmy plan badania osiągnięć uczniów i analizę wyników tych badań. Staraliśmy się rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów - poprzez organizację konkursów, kółek zainteresowań, przeglądów artystycznych i innych. Wypracowaliśmy zasady dostosowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Weryfikowaliśmy i wybieraliśmy warsztaty szkoleniowe. Wymienialiśmy się doświadczeniami pedagogicznymi, dzieliliśmy się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego oraz rozwiązywaliśmy sytuacje trudne wychowawczo. Współpracowaliśmy
z biblioteką szkolną w celu promowania czytelnictwa. Udział w zespołach samokształceniowych wzmocnił mnie pozytywnie do działań. Dzięki uczestnictwu
w wyżej wymienionych zespołach otrzymywałam informacje zwrotne
o podejmowanych decyzjach oraz nowatorskich rozwiązaniach problemów. Dzięki tymże zespołom mogłam brać czynny udział w życiu szkoły, we współtworzeniu szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, a także w bogaceniu własnego warsztatu dydaktycznego jako nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego.
Sprawując nadzór nad realizacją statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej oraz organizując pracę zgodnie z ułożonym przez siebie planem, w roku szkolnym 2018/2019 opracowałam ankietę mającą na celu dokonanie oceny funkcjonowania świetlicy szkolnej przez rodziców i uczniów. Sporządziłam również analizę przeprowadzonych badań oraz ustaliłam wnioski do dalszej pracy w celu ulepszenia działalności świetlicy a tym samym szkoły. W ramach zajęć edukacji plastycznej,
a następnie zajęć świetlicowych włączyłam się razem z uczniami w życie szkoły współpracując z Samorządem Uczniowskim oraz z p. pedagog Anitą. Między innymi pomogliśmy w przygotowaniu kiermaszu bożonarodzeniowego oraz wielkanocnego - wykonaliśmy liczne elementy dekoracji oraz kartki świąteczne. Ponadto braliśmy udział we wszystkich akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły: zbiórka nakrętek, zakup kartek świątecznych oraz wykonywanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych stowarzyszenia Sursum Corda. Współpracowałam również z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi. Dzięki wymienionym działaniom promowałam szkołę w środowisku
i prezentowałam na kiermaszach umiejętności plastyczno – techniczne uczniów naszej szkoły. Stworzyłam możliwości do kształtowania właściwych postaw uczniów, którzy biorąc aktywny udział w promocji szkoły, czują się silniej z nią związani
i współodpowiedzialni za jej wizerunek w lokalnym środowisku, o czym nieraz mówili.

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W Szkole Podstawowej w Podegrodziu pełniłam nie tylko stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego ale również funkcję kierownika świetlicy. Każdy nauczyciel musi uwzględniać w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne
i cywilizacyjne. Podczas trwania mojego stażu starałam się rozpoznawać potrzeby rozwojowe i sytuację rodzinną swoich uczniów. Rozpoznałam i zdiagnozowałam środowiska z jakich pochodzą, z jakimi trudnościami się borykają. W miarę upływu czasu coraz lepiej poznawałam sytuację rodzinną i socjalną uczniów. W poznawaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, rodzicami, współpraca
i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Umożliwiło to pełniejsze zrozumienie ich problemów i podjęcie odpowiednich działań w celu poprawy sytuacji dziecka i rodziny. Szczególnie opiekowałam się dziećmi
z rodzin dysfunkcyjnych. Starałam się, aby tacy uczniowie byli objęci wszelką pomocą organizowaną na terenie szkoły, np. bezpłatne obiady, zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, dofinansowanie wycieczek przez Radę Rodziców. Obserwowałam uczniów na lekcjach, na zajęciach w świetlicy, na przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. Mogłam ich bliżej poznać w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, reagowania na polecenia
i prośby wychowawców, zachowania wobec kolegów i wychowawców, przestrzegania zasad gier, reagowania na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu znajdującego się w świetlicy oraz utrzymania porządku. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie potrzeb i możliwości. Zauważone przeze mnie problemy wśród uczniów rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami,
z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej czy na zajęciach świetlicowych przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, tolerancji, akceptacji, agresji, przemocy, pracy w grupach oraz bezpieczeństwa.
W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018r. pełniłam funkcję wychowawcy klasy 2c, a rok później 3c. Współpraca z rodzicami przebiegała sprawnie
i efektywnie. W ramach dni otwartych oraz spotkań wywiadowczych informowałam ich o postępach w nauce lub ewentualnych trudnościach, a także o zachowaniu uczniów. Starałam się udzielać rzetelnej informacji o dziecku, podkreślając najpierw jego atuty, a następnie wskazując sposoby pracy w przypadku trudności w nauce. Mając na uwadze, że jednym z sukcesów dydaktyczno – wychowawczych jest współpraca rodziców ze szkołą, uświadamiałam im, że szkoła i dom powinny rozwijać wspólny system dydaktyczno – wychowawczy. Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu z rodzicami ustalaliśmy plan pracy, czyli: wycieczki, imprezy i zabawy takie jak: Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Rodzice dokonywali zakupu prezentów mikołajkowych, słodyczy, ciastek, napojów, przekąsek (Dzień Dziecka, Zabawa karnawałowa), przygotowali potrawy wigilijne (Wigilia klasowa), piekli ciasta oraz zorganizowali poczęstunek (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki), służyli pomocą
w organizowaniu wycieczek na Dzień Dziecka. Muszę przyznać, iż rodzice chętnie włączali się do pomocy przy ich organizacji, a także pomagali sprawować opiekę nad uczniami. Starałam się stwarzać przyjazny klimat, dzięki czemu współpraca układała się dobrze. W ramach spotkań przeprowadzam też pedagogizację rodziców, szczególnie na tematy dotyczące pojawiających się problemów wychowawczych oraz podejmowanych działań profilaktycznych.
Dbałam o realizację obowiązku szkolnego uczniów. W tym celu regularnie sprawdzałam frekwencję uczniów oraz badałam przyczyny absencji. Regularnie kontaktowałam się z rodzicami w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych. Ponadto podczas zebrań informowałam ich o konsekwencjach opuszczania zajęć oraz skutkach nieobecności ucznia w szkole (zaległości do nadrobienia). W efekcie miałam wysoką frekwencję oraz corocznie kilku uczniów nagrodzonych na forum szkoły, którzy nie opuścili ani jednego dnia. Na bieżąco prowadziłam także rozmowy indywidualne, jeżeli zaistniała taka potrzeba. Ponadto miałam z rodzicami kontakt telefoniczny i w sytuacjach wyjątkowych korzystałam z tej ewentualności.
Praca z młodszymi uczniami przynosi satysfakcję i daje dużo radości, chociaż nie jest łatwa. W zespole klasowym uczą się dzieci z różnych środowisk, dlatego
w swojej pracy wychowawczej dążyłam do zintegrowania zespołu klasowego. Najlepiej służyły temu imprezy klasowe, w których uczniowie chętnie uczestniczyli. Jako wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego oraz kierownik świetlicy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Jedną z najbardziej efektywnych metod okazała się pedagogika zabawy - „Klanza” oraz metody relaksacyjne. Najczęściej stosowałam:
- zabawy związane z organizacją sytuacji początkowych – dzięki niej grupa bardziej zintegrowała się ze sobą, dzieci nawiązały ze sobą miły kontakt,
- zabawy rozluźniające – dzięki nim dzieci mogły się zrelaksować i rozluźnić oraz pozbyć się napięć i stresów,
- zabawy nastawione na poznanie odczuć i doświadczeń poszczególnych członków grupy;
- zabawy polegające na odgrywaniu ról – metody dramowe. Pozwoliły one uczestnikom grupy lepiej zrozumieć nie tylko siebie, ale także i innych;
- zabawy ułatwiające samoocenę – dzięki tym zabawom dzieci mogły dostrzec, że ich problemy o których rzadko mówią, są także problemami ich kolegów.
Pedagogika zabawy – „ Klanza” przyczyniła się do zwiększenia integracji grupy oraz ożywiła kontakty między dziećmi. Nauczyły się one wzajemnego poszanowania indywidualnych cech, umiejętności, doświadczeń, przez co łatwiej ze sobą współpracowały i rozwiązywały nawet trudne problemy. Ponadto wzięłam udział
w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ”Kreatywni na 101”, której celem było pobudzenie kreatywności, rozwój umiejętności manualnych oraz zdolności pracy w grupie. Uczniowie w ramach zajęć świetlicowych wspólnie wykonali i ozdobili tekturową makietę domu oraz wykonali figury dalmatyńczyków z plasteliny. Wykonana praca została wysłana na konkurs plastyczny o tej samej nazwie. Pomimo faktu, iż nie udało się zdobyć nagrody, udział w projekcie dostarczył dzieciom mnóstwo pozytywnych wrażeń oraz świetną zabawę, która dała im wiele radości. Dzieci przekonały się, że wspólnymi siłami można stworzyć coś niezwykłego.
Przez cały okres swojej pracy starałam się zwracać uwagę na atrakcyjność
i efektywność działań poprzez wprowadzanie metod aktywizujących, takich jak: burza mózgów, burza pytań, symulacje, drama, dyskusja, słoneczko, gry dydaktyczne, opowiadanie twórcze, mapy mentalne, drzewko decyzyjne, śnieżna kula, metoda sześciu myślowych kapeluszy Edwarda de Bono. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi okazały się bardziej skuteczne niż prowadzone tradycyjnymi metodami, ponieważ:
- wyzwalały inicjatywę i pomysłowość uczniów,
- dzieci miały możliwość twórczego rozwiązywania wielorakich problemów, samodzielnego wypracowywania wniosków,
- angażowały całą grupę,
- eliminowały w znacznym stopniu lęk, zwiększały poczucie bezpieczeństwa,
- wynikały z potrzeb, gdyż dzieci są ruchliwe;
- dawały uczniom możliwość wymiany doświadczeń.
Stosowałam pracę indywidualną, w parach oraz w grupach. Ze względu na fakt, że na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka postanowiłam wprowadzić niekonwencjonalne formy
i metody pracy. Zezwoliłam dzieciom na pewną swobodę działania, dokonywanie wyborów. Na zajęciach wykorzystywałam metody eksponujące oraz praktyczną pracę z komputerem. Wśród często wykorzystywanych metod znalazły się także: metody programowe (praca z podręcznikiem, z komputerem, z tekstem zaprogramowanym), metody praktyczne (modelowanie, ćwiczenia, projekt, obserwacja, wywiad), metody eksponujące (pokaz, film, wystawa). Dbałam o to, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem.
Ważnym aspektem pracy w szkole jest zachęcenie uczniów do uczestnictwa w wycieczkach szkolnych, umożliwiających integrowanie się zespołów klasowych oraz poznawanie walorów krajobrazowych i kulturowych okolicy. Jest to doskonała forma poznania swoich uczniów. Byłam organizatorem lub współorganizatorem następujących wycieczek:
Rok szkolny 2016/2017:
- wycieczka autokarowa- Inwałd (9 czerwca 2017r.),
- wycieczka autokarowa Park Linowy w Rytrze (21 czerwca 2017r.).
- spacery po miejscowości- wycieczki dydaktyczne w miejscowości Podegrodzie

Rok szkolny 2017/2018
- wycieczka autokarowa – Kalwaria Zebrzydowska (23.05.2018r.),
- wycieczka autobusem kursowym – Nowy Sącz, park trampolin „Ninja Jump” (19.06.2018r.).
Jako kierownik czy opiekun, w wyżej wymienionych wycieczkach lepiej poznałam swoich uczniów i ich potrzeby. Sprawowanie opieki podczas imprez czy wyjazdów dało mi satysfakcję z zapewnienia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb kiedy były z dala od domu oraz szkoły. Udało mi się również uwrażliwić uczniów na piękno przyrody oraz pokazać im ciekawe miejsca naszego regionu, przez co wzbogacili swoją wiedzę i doświadczenia. Co więcej starałam się wyrabiać nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników oraz rozwijać zainteresowanie sportem. Z rozmów z rodzicami wiem, że dzieci polubiły wszelkie wyjazdy i wyjścia i często proponują im krótkie wycieczki rodzinne.

W trakcie trwania stażu starałam się brać czynny udział w realizacji kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Przygotowałam lub pomagałam w zorganizowaniu następujących imprez czy konkursów szkolnych:
- Dzień Babci i Dziadka (24 stycznia 2017r.),
- Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 (23 czerwca 2017r.).
- Dzień Babci i Dziadka (19.01.2018r.),
- Święta Wielkanocne (26.03.2018r.);
- Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna ( 2016/2017, 2017/2018);
- Konkursy SKO:
Rok szkolny 2017/2018: Konkurs na pracę plastyczną zawierającą hasło zachęcające wszystkich uczniów do oszczędzania w SKO, Konkurs na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową, Konkurs na najciekawszą tradycyjną palmę wielkanocną, Konkurs wiedzowy „Co wiem o bankowości” dla klas 1-3, Konkurs wiedzowy „Świat i
pieniądze” dla klas 4-6.
Rok szkolny 2018/2019: Konkurs na najciekawszy wiersz zachęcający uczniów do oszczędzania w SKO, Konkurs na kartkę świąteczną z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Konkurs na najciekawszą Skarbonkę.
- Dyskoteka dla wychowanków świetlicy ( 11. 02. 2019r.)
- Konkurs na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową (14.12.2018r.)
- Konkurs recytatorski związany z tematyką wiosenną ( 25.02.2019r.)
- Konkurs plastyczny „ Mój zawód przyszłości” (20.05.2019r.)
Przygotowanie szkolnych akademii czy konkursów było okazją do rozwijania uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły w społeczności lokalnej oraz w Gminie Podegrodzie. Ponadto wzmacniały one wiarę dzieci we własne siły oraz w możliwość osiągnięcia sukcesu.
Wspólnie z moimi wychowankami brałam udział w obchodach świąt patriotycznych: 11 Listopada, 3 Maja i uczestniczyłam w akademiach przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. Ponadto wspólnie świętowaliśmy obchody Dnia Patrona Szkoły (18.05.2018r.), które zbiegły się z obchodami jubileuszu 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci miały okazję pośpiewać w lachowskim karaoke, posłuchać wykładu o gwarze podegrodzkiej, obejrzeć taniec regionalny, pokaz mody ludowej oraz hafty i zdobienia charakterystyczne dla mody podegrodzkiej, posmakować podegrodzkiego jadła. Dzięki zainteresowaniu uczniów regionem i sztuką uczyłam ich patriotyzmu oraz kształtowałam postawy patriotyczne.
Aby rozbudzać zainteresowania czytelnicze dzieci współpracowałam
z Biblioteką Gminną w Podegrodziu, między innymi poprzez udział w spotkaniach ze słynnymi pisarkami: Jadwigą Marzec i Barbarą Paluch. W trakcie spotkań autorki zaprezentowały swoje utwory, dzieci natomiast wcielały się z rolę poetów i tworzyły rymy oraz przedstawiały scenki teatralne z przeczytanych fragmentów książek poetek. Poprzez kontakt z instytucjami wspierającymi czytelnictwo rozbudzałam
w dzieciach zainteresowania literackie oraz ciekawość poznawczą. Pani bibliotekarka poinformowała mnie, że wzrosła liczba czytelników mojej klasy i wręczyła na koniec roku szkolnego nagrody tym u których wzrósł poziom czytelnictwa.
W roku szkolnym 2018/2019 współpracowałam także z księgowością Urzędu Gminy w Podegrodziu w celu uzgodnienia wartości księgozbioru biblioteki szkolnej. Regularnie i terminowo przedstawiałam faktury, protokoły komisji w sprawie selekcji księgozbioru oraz protokoły przekazania darów, co wpłynęło na podniesienie skuteczności i efektywności pracy biblioteki.
W celu wspierania rozwoju oraz edukacji uczniów współpracowałam
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu, a szczególnie
z higienistką szkolną w sprawie profilaktyki i kontroli czystości głów. Była ona odpowiedzialna także za systematyczne przeprowadzanie fluoryzacji. Ponadto moi wychowankowie pod koniec klasy trzeciej zostali poddani badaniom bilansowym
w zakresie indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju.
Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu poprzez zachęcanie uczniów do udziału w konkursach: Powiatowy Konkurs Podłaźniczek
i Eksponatów Kolędniczych (3 miejsce - 16.12.2016r., wyróżnienie - 20.12.2017r.), Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, gdzie moi wychowankowie zdobyli dwa trzecie miejsca (2017r.). Ponadto dwukrotnie współorganizowałam Dzień Babci
i Dziadka w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczniowie mieli również możliwość udziału
w próbach przed występami. Moi wychowankowie uczestniczyli w wystawianym tam spektaklu ekologicznym „Baron Smog”. Jego celem była promocja zdrowego trybu życia, zdrowego odżywania i ruchu na świeżym powietrzu oraz uświadomienia dzieciom negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza i smogu.
Poprzez obserwację uczniów w różnych sytuacjach, starałam się rozpoznawać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz stosowałam zalecenia poradni, przez co współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starym Sączu. Jestem także świadoma faktu, iż uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania należy wysłać na badania psychologiczno-pedagogiczne.
Współpracowałam także z Katolicką Szkołą Podstawową przy parafii św. Heleny w Nowym Sączu w ramach Rządowego projektu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej – „Aktywna tablica” poprzez wymianę doświadczeń
z innymi nauczycielami oraz udostępnianie multimedialnych materiałów dydaktycznych (m.in. scenariusz lekcji).
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób, pod bacznym okiem nauczyciela - poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.
Podczas lekcji starałam się poświęcać czas uczniom z problemami w nauce oraz stawiać wyzwania uczniom ambitnym. W okresie stażu w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 prowadziłam kółko polonistyczne oraz zajęcia wyrównawcze. W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam kółko z języka angielskiego dla uczniów klas 1, na które opracowałam autorski program nauczania. Pracowałam indywidualnie z uczniami, którzy mieli problemy z opanowaniem materiału oraz z uczniami wybitnie zdolnymi. Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania, jak i możliwości intelektualne uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Dokonałam analizy postępów dzieci uczęszczających na wyżej wymienione zajęcia. Efekty były zadowalające – uczniowie z problemami po kilku miesiącach otrzymywali pozytywne oceny, a zdolni odnosili sukcesy w konkursach.
Pod moim kierunkiem uczniowie przygotowywali się do udziału w różnego rodzaju konkursach, w których zdobywali wysokie miejsca.
Rok 2016/2017
- wyróżnienie w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej dla klas II
- I miejsce w szkolnym konkursie piosenki angielskiej;
- II miejsce w szkolnym konkursie piosenki angielskiej;
- III miejsce w szkolnym konkursie piosenki angielskiej;
- III miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim;
- I miejsce w konkursie „Mistrz pióra klas drugich;
- I miejsce w konkursie plastycznym „ Choinka”;
- wyróżnienie w konkursie plastycznym „Choinka;
- dwa III miejsca w konkursie plastycznym „ Moja ulubiona postać z bajki”;
- III miejsce „Największa ilość przeczytanych książek” biblioteka;
Ponadto moja klasa wygrała konkurs na najgrzeczniejszą klasę na przerwach oraz na najbardziej oszczędną klasę w szkole.
Rok 2017/2018
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”;
- II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Jak mogę zadbać o czyste powietrze;
- III m-ce w szkolnym konkursie recytatorskim;
- dwa I miejsca w szkolnym konkursie „Baśnie Andersena”;
- I miejsce w szkolnym konkursie piosenki angielskiej;
- II miejsce w konkursie piosenki angielskiej w kategorii „najlepsza wymowa”;
- wyróżnienie w szkolnym konkursie piosenki angielskiej;
- wyróżnienie w szkolnym konkursie piosenki angielskiej;
- I miejsce w szkolnym konkursie tańca;
- II miejsce w szkolnym konkursie tańca;
- I miejsce w szkolnym konkursie kaligraficznym;
- wyróżnienie w szkolnym konkursie kaligraficznym;
- II miejsce w szkolnym konkursie na czytelnika roku 2017/2018;
- III miejsce w szkolnym konkursie na czytelnika roku 2017/2018
- II miejsce w konkursie plastycznym w szkole „Praca plastyczna zawierająca hasło, które zachęci naszych uczniów do oszczędzania”;
- III miejsce w konkursie plastycznym w szkole „Praca plastyczna zawierająca hasło, które zachęci naszych uczniów do oszczędzania”;
- wyróżnienie w konkursie plastycznym w szkole „Praca plastyczna zawierająca hasło, które zachęci naszych uczniów do oszczędzania”;
- wyróżnienie w konkursie plastycznym w szkole „Praca plastyczna zawierająca hasło, które zachęci naszych uczniów do oszczędzania”,
- I miejsce w konkursie wiedzy „Co wiem o bankowości”;
- II miejsce w konkursie wiedzy „Co wiem o bankowości”;
- wyróżnienie w konkursie wiedzy „Co wiem o bankowości”,
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie konkursów w szkole było zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje oraz wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy, zdrowej rywalizacji wśród najlepszych oraz wzmacnianie wiary we własne siły
i możliwości. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałem w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.

§7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Współczesna szkoła wymaga stosowania w dydaktyce nowoczesnych środków. Sprawne posługiwanie się komputerem oraz umiejętność korzystania
z bogatych zasobów Internetu jest bardzo przydatne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, wychowawcy świetlicy czy nauczyciela – bibliotekarza. Globalna sieć daje ponadto możliwość zdobycia niezbędnych informacji, szybkiego komunikowania się oraz bieżącego analizowania ciągle zmieniających się praw i przepisów. Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej stało się nieodzownym elementem w pracy współczesnego nauczyciela.
Umiejętność posługiwania się komputerem nabyłam już w okresie studiów licencjackich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Tam poznałam pierwsze możliwości zastosowania komputera w procesie dydaktycznym
i wychowawczym. Swoje umiejętności rozwijałam podczas studiów magisterskich oraz podyplomowych, w których technologia informacyjna w dydaktyce była istotnym elementem.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, chcąc uatrakcyjnić pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, zajęcia świetlicowe oraz biblioteczne postanowiłam wzbogacić moją wiedzę oraz udoskonalić swój warsztat pracy, dlatego w okresie stażu uczęszczałam na następujące szkolenia:
- „Zastosowanie narzędzi interaktywnych w nowoczesnej dydaktyce” (08.11.2017r.)- Dzięki udziałowi w szkoleniu poznałam korzyści stosowania na zajęciach dydaktycznych urządzeń multimedialnych. Nauczyłam się obsługiwać tablicę multimedialną i poznałam następujące aplikacje oraz strony z materiałami do wykorzystania na tablicy interaktywnej, które stosowałam często na lekcjach edukacji matematycznej, polonistycznej oraz na języku angielskim:
https://learningapps.org/
https://www.matzoo.pl/
http://klasoteka.pl/
http://pisupisu.pl
Zachęcałam uczniów do nauki przy pomocy platform edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych i gier on-line. Ponadto tworzyłam własne aplikacje, takie jak Milioner, Wyścigi konne, Test jednokrotnego wyboru przy pomocy https://learningapps.org/.
Dzięki atrakcyjnej organizacji lekcji, dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, nauka traktowana była jak zabawa, a efekty zauważyłam już po kilku lekcjach. Uczniowie lepiej zapamiętywali nowe wiadomości, szybciej przyswajali wiedzę oraz dłużej koncentrowali się na zajęciach. Ponadto poprzez taką formę nauki uczniowie rozwijali swoje kompetencje językowe i techniczne.
- Nowoczesne narzędzia TIK w edukacji wczesnoszkolnej (28.02.2019 r.).
Poprzez udział w wyżej wymienionym kursie zdobyłam nowe umiejętności
i kompetencje, które pozwoliły mi w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Dzięki umiejętności obsługi generatora krzyżówek on-line (https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php) oraz aplikacji puzzlemaker.discoveryeducation.com nauczyłam się tworzyć krzyżówki hasłowe, obrazkowe, wykreślanki i łamigłówki, które wykorzystywałam na zajęciach świetlicowych i lekcjach bibliotecznych. Zastosowanie krzyżówek na podsumowanie lekcji lepiej utrwalało nowe pojęcia oraz sprawdzało wiedzę nabytą podczas zajęć. Efekty były także widoczne w postaci wzbogacenia słownictwa, rozwoju logicznego myślenia oraz samodzielności. Dzieciom bardzo podobały się takie zajęcia. .
- Prezentacje on-line (09.03.2019r.). Dzięki uczestnictwu w szkoleniu nabyłam umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych on-line w programie www.visme.co, dzięki czemu mogłam je wykorzystywać wielokrotnie na lekcjach języka angielskiego oraz na kółku z języka angielskiego do prezentacji nowego słownictwa. W efekcie uczniowie szybciej zapamiętali nowy materiał leksykalny oraz zrozumieli prezentowane konstrukcje gramatyczne, przez co nie musieli poświęcać zbyt dużo czasu na naukę w domu. .
- Nauka programowania przez zabawę z aplikacją PixBlocks. Czyli jak zachęcić uczniów do nauki programowania w klasach 1-3-, cz. ½. Szkolenie nie zaspokoiło moich oczekiwań, przez co nie wzięłam udziału
w kolejnej części webinarium. Pomimo atrakcyjności aplikacji Pixblocks, zabrakło mi praktycznego zastosowania oraz wskazówek do zabaw z dziećmi. Udział w szkoleniu zmotywował mnie jednak do samodzielnego poszerzenia wiedzy w zakresie obsługi tej aplikacji. W efekcie wiem jak przygotować dla uczniów ciekawe zajęcia komputerowe oraz sprawdzać na bieżąco ich postępy dzięki aplikacji Pixblocks Pomimo faktu, iż nie udało mi się zastosować jej w praktyce szkolnej, gdyż nie prowadziłam zajęć komputerowych, z pewnością sięgnę po nią w przyszłości. Dzięki tej aplikacji nauka programowa to świetna zabawa.
W swojej działalności na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć oraz informacje na temat konkursów, przesyłam prace
i dokumenty drogą internetową, przygotowuję zgody dla rodziców czy informacje
o konkursach przeze mnie organizowanych. Komunikowałam się z nauczycielami, wydawnictwami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatorów. Dokonywałam zakupów pomocy dydaktycznych, korzystając z sieci Internet. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.
Mobilizowałam uczniów do korzystania z technologii komputerowej poprzez zadawanie prac domowych w wersji elektronicznej, prac dodatkowych, projektów
i innych materiałów (np. szukanie obrazków w celu wykonania projektu związanego
z danym tematem, np. „My favourite animal”- moje ulubione zwierzę). Na zajęciach świetlicowych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń wynikających
z korzystania z komputera i Internetu (cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem, depresje i inne). Udało mi się przekonać głównie uczniów klas drugich i trzecich, że problem jest poważny. Dzieci zobowiązały się ograniczyć korzystanie z komputera i poświęcić więcej czasu na rozwój swoich zainteresowań.
Prowadziłam lekcje edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego
z użyciem narzędzi nowoczesnych technologii. Na zajęciach edukacji matematycznej i języka angielskiego, w tym także na kółku, często korzystałam z tablicy multimedialnej, komputera, programów, aplikacji i gier edukacyjnych oraz
z przygotowanych przeze mnie prezentacji multimedialnych. Na lekcjach edukacji polonistycznej oraz na kółku polonistycznym wykorzystywałam tablicę multimedialną, aplikacje i gry edukacyjne, multibooki, bajki audio oraz głośniki.
W roku szkolnym 2018/2019 założyłam stronę internetową świetlicy szkolnej na portalu społecznościowym Facebook oraz byłam odpowiedzialna za jej udoskonalanie i aktualizację. Zamieszczałam na niej ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy, informacje o realizowanych konkursach oraz wystawki prac plastycznych dzieci. Strona ta przyczyniła się do promowania działalności naszej placówki.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: sprawozdania z działalności biblioteki, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń
i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań, itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób: -uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe); -poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację; -korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali; - brałam udział w forach dyskusyjnych na portalu społecznościowym Facebook ( nauczyciele świetlicy, awans zawodowy nauczyciela – mianowanie);
- odwiedzałam strony np.: www.edunews.pl, www.ceo.org.pl, www.eduinfo.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.gwo.pl, www.interklasa.pl www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.mes-english.com, www.toolsforeducators.com, www.english-4kids.com, www.bibliotekawszkole.pl
i wiele innych;
Dzieliłam się także swoimi opracowaniami z innymi użytkownikami Internetu poprzez zamieszczanie na popularnych serwisach edukacyjnych np. www.edux.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl swoich publikacji (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty zajęć). Publikowanie materiałów na stronach internetowych daje mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja. Ponadto interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Uczestniczyłam także dwukrotnie w „Sieci współpracy nauczycieli klas IV-VIII wykorzystujących TIK w swojej pracy”, gdzie miałam okazję wymieć doświadczenia związane ze stosowaniem przydatnych aplikacji sieciowych w pracy nauczyciela. Szczególnie przydatną w mojej pracy okazała się strona https://eduzabawy.com, skąd czerpałam inspiracje do prac plastycznych poprzez wykorzystanie gotowych szablonów. Ponadto wykorzystywałam zamieszczone tam materiały dydaktyczne oraz karty pracy, które stosowałam na zajęciach świetlicowych.
Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania
z encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności. Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu lekcji edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, zajęć świetlicowych czy bibliotecznych. Niejednokrotnie tworzyłam własne prezentacje multimedialne, które wykorzystywałam na lekcji edukacji wczesnoszkolnej czy języka angielskiego w celu urozmaicenia zajęć. Korzystałam także z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy. Przy pomocy Internetu oglądałam filmy szkoleniowe udostępniane przez wydawnictwo Pearson oraz Macmillan. Wykorzystanie Internetu na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego oraz na zajęciach świetlicowych zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Przyniosło też wymierne efekty w postaci lepszego zapamiętywania, poprawy koncentracji, spostrzegawczości u dzieci oraz zwiększenia aktywności podczas zajęć. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji.
Jako nauczyciel - bibliotekarz pracowałam w programie bibliotecznym MOL Optivum, który wymagał znajomości nie tylko podstaw obsługi komputera, ale również wiedzy do ściągania opisów multimedialnych z Biblioteki Narodowej
w Warszawie. Na początku roku szkolnego 2018/2019 wpisałam do księgi inwentarzowej podręczniki dla klasy 8. Ubytkowałam nieaktualne podręczniki dla klasy I i II gimnazjum. Ponadto wprowadziłam listę czytelników z podziałem na uczniów i nauczycieli oraz usunęłam absolwentów naszej szkoły. Przez cały rok rejestrowałam wypożyczenia i zwroty. Dbałam o prawidłowe prowadzenie katalogu biblioteki. Opracowywałam zakupione nowości wydawnicze oraz książki pochodzące z darów. Pilnowałam, żeby na bieżąco wszystkie zbiory były wprowadzane do programu komputerowego. Ubytkowałam zniszczone książki. Sporządzałam miesięczny raport wypożyczeń uczniów z poszczególnych klas. Brałam udział
w zakupie lektur uwzględniając potrzeby czytelników i wymagania programowe. Przygotowywałam sprawozdania z działalności biblioteki, protokoły komisji
w sprawie selekcji księgozbioru, protokoły przekazania darów oraz ankiety czytelnicze dla uczniów. Sporządziłam końcową dokumentacje dla księgowości.
Poznanie i wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pozwoliło mi na doskonalenie własnego warsztatu pracy, wzbogacenie bazy do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, zajęć świetlicowych i bibliotecznych, a co za tym idzie przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły. Własne zainteresowanie informatyką i Internetem, a także ukończenie różnych szkoleń pozwala mi biegle posługiwać się tą technologią
i stosować ją w mojej pracy. Stosowanie TIK w pracy nauczyciela jak wykazałam przynosi na co dzień różnorodne efekty zarówno uczniom, nauczycielom, oczywiście mnie i podnosi efektywność pracy szkoły.

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Przez cały okres stażu starałam się pogłębić posiadaną już wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, jak również odnoszących się do dydaktyki i metodyki edukacji wczesnoszkolnej i nauczania języka angielskiego. Chciałam dogłębniej zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem. Mając na uwadze, że przeszkody
w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne (blokady emocjonalne, dysfunkcje, wrodzona nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji, bezpieczeństwa i niezapewnione podstawowe potrzeby bytowe), przeczytałam wiele publikacji z Internetu dotyczących takich problemów jak NLP, skrzyżowana lateralizacja, dysleksja. Dzięki lekturze książek z dziedziny gimnastyki mózgu, technik uaktywniających pamięć, mogłam w dalszym ciągu pracować nad rozwijaniem umiejętności zapamiętywania materiału (struktur językowych, słownictwa) na lekcji poprzez stosowanie aktywnych form pracy, określonych ćwiczeń oraz działań wspomagających (muzyka, pomoce wizualne uaktywniające pracę obu półkul mózgowych - nauczanie holistyczne) i zwiększających koncentrację uczniów.
Przez okres trwania stażu studiowałam literaturę korzystając ze zbiorów biblioteki szkolnej, biblioteki pedagogicznej i publicznej w Nowym Sączu. Przeczytałam wiele poradników, książek oraz artykułów dotyczących rozwoju młodego człowieka
i wpływu wychowania na późniejsze zachowanie, sukcesy i porażki w szkole i życiu społecznym. Dzięki książkom: „Trudne Dziecko” Janet Poland, „Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży” Marii Tyszkowej, „Jak wychować dziecko
i nie oszaleć” Kevina Lemana, „Dramat udanego dziecka” Alice Miller, „Bajki terapeutyczne, cz.1 i cz.2 ” Marii Molickiej, „Bajki, które leczą, cz.1,cz.2” Doris Brett, „Czarodziejski pyłek czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka” Agnieszki Jaszczyk i Beaty Kochaniak udało mi się zrozumieć i zmienić zachowanie ucznia trudnego wychowawczo, który bardzo łatwo wpadał w gniew, gdy mu coś nie wychodziło. Kiedy zwracałam mu uwagę, nie reagował lub odpowiadał niegrzecznie. Poprzez zastosowanie wskazówek zawartych w książkach stawiałam uczniowi wymagania w sposób życzliwy i stanowczy oraz jednocześnie udzielałam dużego wsparcia w ich wypełnianiu. Byłam stanowcza i konsekwentna w egzekwowaniu właściwych zachowań. Dzięki temu uczeń nauczył się współpracy, okazywania życzliwości, przyjmowania pomocy od osób dorosłych oraz chętniej pomagał innym.
Dzięki artykułowi „Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym: grupy ryzyka” Anny Nowotnik udało mi się zwiększyć koncentrację dzieci podczas zajęć poprzez stosowanie następujących zabaw:
- Głuchy telefon;
- Ciepło – zimno;
- Światła;
- Zabawy sekwencyjne, np. Jedziemy na wycieczkę... ( Każdy wymyśla i wymienia rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę, powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione), Powtarzanie numeru telefonu;
- Drukarka (Rysuję na plecach dziecka figury geometryczne, proste obrazki,
a dziecko ma za zadanie odgadnąć rysunek lub narysować odpowiedź na kartce);
- Pamięć (Pokazuję dziecku ilustrację i proszę, aby przez 30 sekund uważnie jej się przyglądało. Następnie zabieram rysunek i proszę o odpowiedzi na różne pytania dotyczące tego, co znajdowało się na obrazku; Podaj kolejność... (Układam
w rzędzie kilka przedmiotów, odsłaniam, dziecko przygląda się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Ponownie zasłaniam, a zadaniem dziecka jest wymienienie przedmiotów we właściwej kolejności).
W efekcie uczniowie potrafili dłużej skupić się na zadaniach, szybciej się uczyli oraz efektywniej zapamiętywali nowe informacje, co wpłynęło na uzyskiwanie lepszych ocen.
Dzięki książce „Dar dysleksji” Ronalda D. Davisa i Eldona M. Brauna poznałam cenne wskazówki i zalecenia do pracy z dzieckiem dyslektycznym. Dowiedziałam się, iż podczas edukacji należy angażować wielozmysłowe doświadczenia dziecka, to znaczy stosować środki audiowizualne, powtarzanie tekstu na głos, dotyk modeli, eksponatów oraz reguły mnemotechniczne, ułatwiające zapamiętywanie (np.
w postaci śpiewanych wierszyków, rymowanek). Co więcej największe znacznie dla końcowej oceny z wielu przedmiotów powinny mieć wypowiedzi ustne. Dziecko
z trudnościami w czytaniu i pisaniu powinno siedzieć blisko nauczyciela, gdyż może on je wówczas obserwować podczas samodzielnej pracy i pomagać w trudnościach. Na takiej pozycji uczeń lepiej koncentruje uwagę ponieważ znacznie zawęża się jego pole widzenia i liczba rozpraszających bodźców. Ponadto bliskość nauczyciela zachęca dziecko do zwracania się do niego po pomoc. Pomimo tego, że w swojej pracy nie spotkałam się jeszcze z dzieckiem z dysleksją, zdobyte wiadomości
z pewnością przydadzą mi się w przyszłości.

Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie oraz korzystałam z czasopism:
- „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo- wychowawczej w Polsce jak i na świecie. Dzięki wyżej wymienionemu miesięcznikowi wykorzystałam propozycje metodyczne do pracy z uczniem trudnym wychowawczo. Stosowałam metody i formy aktywizujące, opisane szerzej na stronie 36, gdyż uczeń ten był przyzwyczajony do życia pełnego ruchu, wrażeń i emocji. Po kilkumiesięcznej pracy zaobserwowałam poprawę. Moją tezę potwierdziły rozmowy z rodzicami, którzy stwierdzili, że jest spokojniejszy oraz umie się opanować w trudnych sytuacjach.
- „ Psychologia w szkole” – kwartalnik. W czasopiśmie znalazłam propozycje jak rozwiązać problem związany z relacjami uczeń - nauczyciel oraz u jakiej podstawy leży ów problem. W sposób bardziej efektywny mogłam również pomóc dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej.
- „Nowa szkoła” – miesięcznik społeczno- pedagogiczny. Dzięki opublikowanym materiałom w tym czasopiśmie wzbogaciłam swój warsztat metodyczny m. in. poznałam nowe metody i techniki nauczania, które wykorzystywałam
z powodzeniem w trakcie zajęć świetlicowych oraz lekcji edukacji wczesnoszkolnej. Często korzystałam z metod integracyjnych: Krasnoludek, Pajęczyna, Grafitti, Wprowadzały one dzieci w dobry nastrój oraz życzliwą atmosferę. Zapewniały bezpieczeństwo w grupie, gwarantowały poczucie tożsamości, uczyły efektywnej komunikacji, twórczego myślenia i współpracy. W efekcie klasa zintegrowała się ze sobą. Uczniowie mieli poczucie odpowiedzialności za innych i efekty wspólnie podejmowanych działań.
- „Biblioteka w szkole” - miesięcznik. Dzięki materiałom zawartym w czasopiśmie, takich jak przykłady rozwiązań programowych, scenariusze zajęć, wzory form pracy
z dziećmi i młodzieżą, uatrakcyjniałam zajęcia biblioteczne oraz nauczyłam się racjonalnie organizować, planować i realizować pracę nauczyciela bibliotekarza. Bardzo spodobała mi się metoda aktywizująca Debata „za i przeciw”, którą wykorzystywałam na lekcjach w starszych klasach. Zastosowałam ją przy rozwiązaniu problemu „Co lepiej – przeczytać książkę, czy obejrzeć film w telewizji?”. Dzięki zastosowaniu tej metody uczniowie rozwinęli umiejętność logicznego myślenia, argumentowania. wystąpień publicznych, skutecznej komunikacji, aktywnego słuchania, panowania nad emocjami, szanowania poglądów innych, nie
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Między innymi wprowadziłam więcej zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność dzieci, pomagałam im częściej wykorzystywać sytuacje rozwijające zdolność obserwacji oraz poczucie przestrzeni. W efekcie dzieci lepiej zrozumiały otoczenie w którym żyją oraz dzięki temu mądrzej w nim funkcjonowały. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję. Ponadto na zajęciach świetlicowych zauważyłam iż dwoje dzieci nie radzi sobie z własnymi emocjami, spektakularnie wyraża swoją złość i wpada w szał - krzyczy, tupie, czasami nawet pluje, Po zdiagnozowaniu problemu wykorzystywałam bajki terapeutyczne. Dzieci po jakimś czasie zaczęły kontrolować swoje emocje, wiedziały na czym się skupić w sytuacjach trudnych, aby nie ulegać złości. Po jakimś czasie uwierzyły, że potrafią się opanować. Był to prawdziwy sukces.
Poza studiowaniem literatury fachowej wiele cennych rad w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam. Systematycznie stosuję informacje i wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej i spraw wychowawczych w pracy z uczniami. Udostępniam opracowane przeze mnie dokumenty, scenariusze oraz prezentacje multimedialne.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring postępów dziecka oraz na wyjaśnianie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych, znalazłam czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Chciałam w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic – dziecko - nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci. Uważam, że wiele razy pomogłam im zrozumieć i zmienić postępowanie wobec dziecka, np. w kwestii zaufania. Pozytywne efekty przyniosło też wspólne szukanie rozwiązań problemów oraz konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

Na początku stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego
i przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumenty szkolne: - Ustawa o Systemie Oświaty; - Ustawa Prawo Oświatowe; - Karta Nauczyciela; - Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej; - Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; - Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych; - Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela; - Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i sposobu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach; - Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki; - Konwencja o Prawach Dziecka - Ustawa o pomocy społecznej.
Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej im. św. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu: Statut Szkoły, w tym Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły. Z wyżej wymienionych dokumentów wybierałam zadania dla siebie, które mogę realizować jako nauczyciel i wychowawca w pracy z dziećmi. Zaznajomiłam się również z zadaniami nauczyciela oraz zespołów przedmiotowych
i nauczycieli oddziału.
Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej. Poprzez śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym mogłam stosować się do aktualne obowiązujących procedur.
Aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz zdobyć potrzebne informacje, jakie zadania powinnam wykonywać, by moja praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty zarówno dla uczniów jak i szkoły wzięłam udział
w seminarium pt. „Co nauczyciel kontraktowy o prawie powinien wiedzieć” (11.02.2019r.). Dzięki szkoleniu poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego i umiem ją wykorzystać w praktyce szkolnej. Ponadto przyjrzałam się bliżej ścieżce awansu zawodowego oraz procedurom uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, co znacznie ułatwiło mi odbywanie stażu. Znam prawa i obowiązki nauczyciela, wiem jakie są uprawnienia rady pedagogicznej i dyrektora. Zapoznałam się także z podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi pracę nauczyciela oraz z rozporządzeniami, które wykorzystuję często w swojej pracy, przez co podnoszę jakość pracy szkoły.
Udział w „Kursie organizatorów i kierowników wycieczek szkolnych” MCDN (15 marca 2017r., 22 marca 2017r.) pozwolił mi na zapoznanie się z podstawami prawnymi organizacji i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zasadami organizacji turystki szkolnej. Dzięki temu organizowałam wycieczki przedmiotowe oraz krajoznawczo – turystyczne w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, pełniłam funkcję kierownika wycieczki oraz prowadziłam dokumentację, w tym rozliczenie wycieczek.

Znajomość praw dziecka, w tym Konwencji o Prawach Dziecka pozwoliła mi na zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami, wykorzystując do tego pomocnicze plansze. Ponadto wywiesiłam je na klasowej gazetce ściennej.
W efekcie uczniowie wiedzieli jak należy zachować się w trudnych sytuacjach oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Stwarzałam w szkole atmosferę poszanowania wzajemnych praw, dzięki której dzieci nie tylko uczyły się teorii, ale w praktyce poznawały, na czym polegają przysługujące im prawa, oraz w jaki sposób należy respektować prawa innych ludzi. Starałam się zwrócić uwagę na to, że obok nas żyją dzieci chore, które potrzebują naszej pomocy. Stąd wziął się pomysł na przyłączenie do akcji Góra Grosza, w którą uczniowie bardzo się zaangażowali. Uświadamiałam im, że ludzi nie można gorzej traktować ze względu na kolor skóry, płeć, pochodzenie itp. W swoich działaniach kierowałam się dobrem ucznia, poszanowaniem jego godności osobistej oraz troską o jego zdrowie, co przekładało się na zbudowaniu wzajemnych relacji opartych na zaufaniu, sympatii oraz życzliwości. Dzieci czuły się ważne i doceniane oraz były świadome własnych praw
i obowiązków.
Dzięki znajomości Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach prowadziłam obserwacje uczniów w różnych sytuacjach i starałam się rozpoznawać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zapoznałam się również z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, przeanalizowałam zawarte w niej zalecenia oraz dostosowałam wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczennicy słabosłyszącej. Stosowałam częste pochwały oraz dostrzegałam
i nagradzałam jej zaangażowanie. Dzięki temu umacniałam jej wiarę we własne siły oraz w możliwość osiągnięcia sukcesu. Dbałam o dobre warunki odbioru komunikatów werbalnych poprzez usadowienie uczennicy w pierwszej ławce. Ponadto zapewniałam jej możliwość odwracania się w kierunku odpowiadających kolegów. Dbałam o spokój i ciszę w klasie, gdyż hałas utrudniał jej zrozumienie poleceń i wypowiedzi uczniów oraz powodował większe zmęczenie. Korzystałam
z różnorodnych pomocy dydaktycznych, pozwalających na polisensoryczne poznawanie rzeczywistości oraz stosowałam historyjki obrazkowe i ilustracje. Wydłużałam czas pracy na sprawdzianie pisemnym oraz dawałam dłuższy okres czasu na nauczenie się nowego słownictwa, co owocowało zdobywaniem wysokich ocen. Często podchodziłam do dziewczynki i sprawdzałam czy pracuje lub czy wie co ma wykonać. W chwili wydawania polecenia zwracałam się twarzą do dziecka.
W przypadku trudności że zrozumieniem zapewniałam jej dodatkowe wyjaśnienia lub formułowałam polecenie w inny sposób, używając prostego, znanego dziecku języka. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów
Zastosowanie i znajomość przepisów prawa to również ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów, wspomniane na stronie 51. Na początku każdego roku szkolnego informowałam uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz kryteriach oceniania zachowania. Przygotowywałam śródroczne
i roczne oceny opisowe, które uwzględniały poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań wynikających z realizowanych programów nauczania. W celu przygotowania oceny opisowej gromadziłam informacje o uczniach: systematycznie ich obserwowałam, analizowałam wykonane przez nich zadania i postępy w rozwoju, a także postawy
i wysiłek wkładany w realizację zadań. Ponadto konstruowałam wskazówki mające na celu wspomaganie szkolnej kariery ucznia oraz dostosowywałam oddziaływania edukacyjno-wychowawcze do jego indywidualnych możliwości i uzyskiwanych rezultatów w uczeniu się. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych miało na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, które miały mu pomóc w uczeniu się poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Przy ustaleniu oceny z edukacji plastycznej brałam pod uwagę wysiłek wkładany przez dziecko
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z charakteru zajęć, np. systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach. W efekcie dzieci chętnie brały udział w lekcji, nie bały się podejmować ryzyka oraz starały się na miarę swoich możliwości. Stosowałam pochwały, doceniałam wysiłki i zauważałam postępy, co było dla dzieci pozytywnym wzmocnieniem i motywacją do działania.
Stosowałam obowiązujące w szkole procedury dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas zajęć realizowanych przez szkołę. Realizowałam zapisy statutu i zadania wynikające z programu – wychowawczo profilaktycznego w zakresie bezpieczeństwa, w tym wynikające z nowoczesnych technologii informacyjnych. Poprzez pogadanki starałam się przygotowywać dzieci do bezpiecznego
i rozsądnego korzystania z Internetu, eksponując zagrożenia czyhające na dzieci
w Internecie oraz negatywny wpływ zbyt długiego korzystania z komputera na zdrowie. W efekcie uczniowie respektowali ograniczenia dotyczące korzystania z komputera, nałożone im przez rodziców. Starałam się także przygotowywać dzieci do bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach. W efekcie podczas wycieczek dało się zaobserwować dyscyplinę i czujność podczas poruszania się po ruchliwych drogach czy przechodzenia przez jezdnię. Ponadto kształtowałam umiejętność utrzymywania ładu i porządku wokół miejsca nauki i zabawy. Dzięki temu uczniowie utrzymywali czystość w świetlicy szkolnej oraz odkładali gry
i zabawki na półki. Po skończonych lekcjach porządkowali salę lekcyjną oraz układali krzesełka. Tworzyłam klimat bezpieczeństwa, zawsze reagowałam na ryzykowne zachowania oraz starałam się im zapobiec. Zaistniałe problemy rozwiązywałam na bieżąco. W efekcie w mojej klasie konflikty zdarzały się bardzo rzadko, uczniowie współpracowali ze sobą i pomagali sobie nawzajem. Ponadto moja klasa wygrała konkurs na najgrzeczniejszą klasę na przerwach. Przestrzegałam porządku pracy oraz pełniłam dyżury zgodnie z regulaminem i harmonogramem, co wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.
Znajomość przepisów dotyczących udzielania pomocy społecznej pomogła mi w rozeznaniu sytuacji rodzinnej uczniów i pomoc tym, którzy pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zastosowałam wymagane procedury
i w efekcie uczeń mógł korzystać z nieodpłatnych obiadów w szkole.

Brałam czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i innych. Byłam przewodniczącą, członkiem i protokolantem zespołu przedmiotowego, dwukrotnie przewodniczącą komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny oraz byłam członkiem komisji nadzorującej egzamin ósmoklasisty. Posługiwałam się przepisami zawartymi w: - Rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego; - Komunikatem Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019; - Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu ósmoklasisty. Byłam także przewodniczącą komisji w: etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego, etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego, etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu
z Geografii, etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu z Historii, etapie rejonowym Małopolksiego Konkursu z Fizyki. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi przebiegu egzaminu, sporządzania protokołów i przesyłania ich drogą elektroniczną.
W roku szkolnym 2017/2018 pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli (tj. p. Elżbietą oraz p. Małgorzatą) nad uaktualnieniem Statutu Szkoły Podstawowej. Przygotowując się do tego prześledziłam zapisy w Prawie Oświatowym, Ustawie Karta Nauczyciela, Rozporządzeniu MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz w Ustawie o systemie oświaty. Dzięki temu rozwinęłam zdolność współpracy w grupie, czerpałam wiedzę
i umiejętności od nauczycieli dyplomowanych z wieloletnim stażem pracy, rozwijałam zdolności interpersonalne oraz zdobyłam wiedzę na temat jednego z najważniejszych dokumentów szkolnych.
Znajomość prawa i przepisów dała mi szansę na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego, w którym uwzględniłam wymagania wynikające z ustawy rozporządzenia oraz zadania zawarte w dokumentach w oparciu o jakie funkcjonuje szkoła: Statucie Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym. Zamieściłam w nim również moje potrzeby rozwojowe, a także potrzeby uczniów. Zadania z planu rozwoju starałam się realizować systematycznie i płynnie, aby mój rozwój zawodowy przebiegał harmonijnie. W tym celu gromadziłam istotne dokumenty świadczące
o mojej pracy. Znajomość prawa i przepisów pozwoliła mi także na przygotowanie niniejszego sprawozdania z realizacji podjętych w okresie stażu działań. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych oraz zasady funkcjonowania
i organizacji szkoły.
Mam nadzieję, że dalszy rozwój zawodowy będzie przebiegał rów0nie pomyślnie jak dotychczas. Zamierzam dalej systematycznie doskonalić warsztat pracy poprzez wykorzystanie dostępnych środków dydaktycznych oraz podnosić kompetencje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i aktywną postawę na terenie szkoły, zarówno na płaszczyźnie pracy dydaktycznej, wychowawczej jak i organizacyjnej. Będę nadal poszukiwać i wdrażać skuteczne metody zmierzające do inspirowana uczniów do efektywnej pracy na lekcjach i w domu. Co więcej będę prowadzić zajęcia z uczniami w taki sposób, aby wszyscy czuli się zaangażowani i by w pełni wykorzystać tkwiący w nich potencjał intelektualny.

PODSUMOWANIE
W czasie trwania mojego stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nauczycielami reforma edukacji. Udało mi się zrealizować założone
w planie rozwoju zawodowego zadania. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wykonane przeze mnie zadania stały się dla mnie inspiracją do nowych pomysłów i koncepcji, które zamierzam realizować w dalszej pracy pedagogicznej. Wykonywany zawód nauczyciela nakłada na mnie nieustanną weryfikację własnych dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej działalności dydaktyczno -wychowawczej wykorzystywałam formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. W swojej pracy uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych. Jestem przygotowana, by profilaktycznie szkolić rodziców.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe, przyczyniając się do uzyskiwania lepszych efektów dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych:
- Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
- Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki i stosowałam ją w swojej pracy. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
Ucznia traktowałam podmiotowo, doceniałam jego zaangażowanie
i wkład pracy na miarę jego możliwości intelektualnych. Starałam się zrozumieć jego potrzeby w kontekście sytuacji osobistej umożliwiającej lub utrudniającej mu realizowanie obowiązków szkolnych. Podnosiłam jego samoocenę, wiarę w siebie poprzez pochwały, okazanie zainteresowania, powierzenie odpowiedzialnego zadania oraz stawianie realnych wymagań, co w efekcie wpłynęło na osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka. Ponadto nagradzałam własne zdanie uczniów, przez co uczyłam ich samodzielnego myślenia. Dbałam o dobre relacje z rodzicami moich uczniów.
Byłam otwarta na innowacje dydaktyczne i merytoryczne. Starałam się prowadzić jak najwięcej zajęć metodami aktywnymi, stosując różne środki dydaktyczne. Dostrzegałam potrzeby i zdolności moich uczniów. Pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i takimi, którzy potrzebują pomocy. Przygotowywałam uczniów do konkursów. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się z rodzicami i innymi nauczycielami. Starałam się sumiennie wypełniać zadania wychowawcy klasy. Troszczyłam się o kształtowanie dobrych wzajemnych stosunków między uczniami, służyłam dobrą radą i pomocą oraz rozwiązywałam na bieżąco zaistniałe problemy. Aktywnie pracowałam w zespołach powołanych
w naszej szkole. Rzetelnie wywiązywałam się z obowiązków nauczyciela -bibliotekarza oraz kierownika świetlicy w latach 2018/2019.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Dużą satysfakcję sprawiła mi praca wychowawcza z grupą świetlicową. Podczas pełnienia funkcji kierownika świetlicy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiły mi poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Rozmawiałam
z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponowałam różnorodne zabawy i gry, dzięki czemu kształtowałam ich osobowość. Dbałam o wyzwalanie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane gry i zabawy wzbogaciły doświadczenia dzieci i zaangażowały je emocjonalnie. Ukształtowałam umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Zdobyte doświadczenia wykorzystywałam
w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne. Problemy metodyczne oraz wychowawcze omawiałam z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem
i opiekunem stażu. Podejmowałam i realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
Jestem pewna, iż wszystkie efekty powstałe w wyniku realizacji zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują jeszcze wyższymi wynikami nauczania, moją satysfakcją osobistą i przyczynią się do dalszego podnoszenia jakości pracy szkoły

Podegrodzie, 05.06.2019r. Alicja Zawilińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.