X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42107
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna K.
Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole nr
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09. 2017 – 31. 05. 2020)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7 ust.2, pkt.1)

L.p
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.

 analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela,
 rozmowa z dyrekcją placówki,
 zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego : internet)
 udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

cały okres stażu
poprawnie sformułowany wniosek o kontynuację stażu,
plan rozwoju zawodowego dostosowany do potrzeb przedszkola
protokolarz z posiedzeń Rady Pedagogicznej

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

 ustalenie przebiegu stażu,
 sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu),
 rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakres obowiązków, zasady komunikowania się, ustalenie terminów spotkań),
 przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2017

kontrakt dotyczący współpracy nauczyciela stażysty z opiekunem stażu,

poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

 obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
co dwa miesiące
arkusze obserwacji zajęć, wnioski z obserwacji

4.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
 opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
co dwa miesiące
konspekty zajęć, wnioski opiekuna stażu z obserwacji

5.
Aktywne uczestnictwo w działalności
Rady Pedagogicznej
 protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 Pisanie dokumentacji potrzebnej w danym roku szkolnym
zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej

zeszyt protokołów

6.
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
 poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi,
 gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych,
 autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy. cały okres stażu

7.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

 systematyczne opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 wpisy w dzienniku zajęć,
 założenie i prowadzenie zeszytów współpracy z rodzicami oraz konsultacji ze specjalistami.

cały okres stażu
plany miesięczne,

dziennik zajęć

zeszyt współpracy z rodzicami, zeszyt konsultacji ze specjalistami

8.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć

cały okres stażu
dokumenty, scenariusze, referaty, notatki, zdjęć,
wytwory dzieci,

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7, ust.2, pkt.2)

L.p
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów.

 bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego,
 systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka,
 zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka, ankiety),
 prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, dokumentowanie tych obserwacji,
 rozmowy indywidualne z dzieckiem,
 przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
 gry i zabawy z zakresu dramy społecznej,
 współpraca ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą).
na bieżąco
notatki,
zapiski w zeszycie
konsultacji ze specjalistami i rodzicami,
wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z dzieckiem
wzory kart obserwacji dziecka,

2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci.

 prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych
 opracowywanie indywidualnych planów pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
 poszukiwanie ciekawych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w prasie pedagogicznej, Internecie,
 stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań,
 dostosowywanie pomocy dydaktycznych do możliwości percepcyjnych dzieci,
 wzbogacanie bazy pomocy własnych,
 zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze.

w trakcie trwania stażu

indywidualne plany pracy

zdjęcia wybranych pomocy, spis

3.
Praca w zespole do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 udział w spotkaniach zespołu,
 rozpoznawanie problemów dziecka,
 ustalanie zakresu w jakim dziecko wymaga pomocy,
 określanie form, sposobów i okresów udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 opracowanie planu działań wspierających,
 podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej

według potrzeb

IPET,
karta indywidualnych potrzeb dziecka

plan działań wspierających

4.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

 opracowanie planu współpracy przedszkola z rodzicami.
 stały, systematyczny kontakt z rodzicami,
 współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym,
 indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej,
 systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach dzieci
 poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielek za pomocą ankiet,
 organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi,
 organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci,
 włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole,
 informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc,
 wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola (imienne podziękowania w gazetce przedszkolnej, dyplomy, itp.)

lista obecności rodziców
na zebraniach,
zapiski w zeszycie
konsultacji z rodzicami,
scenariusze zajęć
otwartych z rodzicami,

scenariusze uroczystości

dyplomy,
podziękowania
dla rodziców

5.
Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych w formie kółka

 opracowanie programu kółka,
 realizacja programu,
 podsumowanie i ewaluacja programu.

cały okres stażu

program zajęć
dodatkowych- kółka,
dziennik zajęć

6.
Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, przedszkolnej, świątecznej.

 organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych,
 opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi,
 angażowanie rodziców w pomoc w przygotowaniu imprez (przygotowanie strojów dla dzieci, utrwalanie z dziećmi treści wierszy, itp.)

na bieżąco w okresie stażu
scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych,

zdjęcia

7.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 udział w lokalnych imprezach środowiskowych
 nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, logopeda, biblioteka, ośrodek zdrowia, komisariat Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska,
 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (autorzy książek dla dzieci, policjant, strażak, lekarz, etc)
 zbiórki prowadzone na terenie przedszkola
 organizowanie konkursów ukierunkowanych na zagadnienia różnego typu,
 pisania listów i kartek do chorych dzieci w ramach akcji „Marzycielska poczta.”
 udział corocznych akcjach „Sprzątanie świata” i „Dni Ziemi”
 udział w akcjach charytatywnych
w trakcie trwania stażu
notatki,

zdjęcia,

zaświadczenia,

podziękowania,

potwierdzenia dyrektora

certyfikaty

8.
Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych dla dzieci i ich rodziców.

 przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, wybieranie jury,
 zakup nagród, wyszukiwanie sponsorów.

wzory regulaminów, dyplomów,
potwierdzenia sponsorów i dyrektora

9.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.

 studiowanie literatury, Internet
 udział w warsztatach, kursach,
notatki,
zaświadczenia z kursów,

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 7, ust.2, pkt.3)

L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.

 Korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu encyklopedii multimedialnych,
 wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.
cały okres stażu
teczka zawierające podstawowe akty prawa oświatowego

2.
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
 zapoznawanie się z publikacjami dotyczącymi nowości w dziedzinie teleinformacyjnej,

na bieżąco
wykaz publikacji

3.
Wykorzystanie komputera podczas zajęć z dziećmi.

 opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych. (komputer, video, telewizja itp.)
 wykorzystywanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, słowników, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu,
 wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci Internet,

na bieżąco
scenariusze zajęć

4.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
 opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej,
 wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.

cały okres stażu
Zdjęcia pomocy
zapisy w dzienniku

5.
Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola.

 opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań, etc.,
 redagowanie gazetki przedszkolnej z wykorzystaniem edytora Microsoft Word oraz programu graficznego Paint oraz drukarki i skanera,
 opracowanie technikami komputerowymi kart pracy dziecka,
 dostarczanie zdjęć z danej grupy przedszkolnej oraz kółek zainteresowań do publikacji na stronie internetowej,

cały okres stażu

kilka razy
w roku

na bieżąco

scenariusze, ogłoszenia, zaproszenia, dyplomy, podziękowania
gazetka przedszkolna

karty pracy dziecka,
strona internetowa

6.
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami.
 korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
 korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
 konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
 udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej,

cały okres stażu
wykaz adresów portali edukacyjnych

7.
Wykorzystywanie Internetu w porozumiewaniu się.

 przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,

cały okres stażu

8.
Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.

 przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

na bieżąco
dokumentacja planu
rozwoju zawodowego

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7, ust.2, pkt.4)

L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
 korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
 udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
 aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami.

cały okres stażu
notatki.

zaświadczenia o
ukończeniu kursów.

2.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami.

 Prezentowanie artykułów internetowych oraz własnych notatek podczas spotkań z rodzicami oraz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.

cały okres stażu
notatki

3.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

 rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
 rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.

cały okres stażu
notatki,
wpisy w dzienniku.

4.
Praca z dziećmi z trudnościami.

 opracowanie programu pracy z dzieckiem,
 prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
cały okres stażu
program pracy indywidualnej,
zapisy w dzienniku

5.
Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych

 indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami,
 zajęcia otwarte dla rodziców,
 realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych propagowanych przez inne organizacje i ośrodki edukacyjne
 angażowanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach charytatywnych wspierania potrzebujących

w trakcie trwania stażu

scenariusze zajęć otwartych,

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7, ust.2, pkt.5)

L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
Poznawanie przepisów doty-czących systemu oświaty.

 przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
 gromadzenie podstawowych aktów prawnych,
 udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat
na bieżąco

zbiór aktów prawnych, notatki,
wykaz dokumentów.
umiejętność korzystania z prawa

2.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.

 analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów,
 śledzenie zmian w Rozporządzeniu w sprawie ramowych Statutów Przedszkola,
 udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

w trakcie trwania stażu
notatki z analizy dokumentów, zaświadczenia,

zapisy w protokołach

3.
Przestrzeganie przepisów BHP
 uczestniczenie w szkoleniu BHP,
 stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej.

w trakcie trwania stażu zaświadczenie, zapis w dzienniku zajęć

*Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.