X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42098
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - przyroda i biologia

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego

ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Justyna Urbańska - Janowska
nauczyciel przyrody

Szkoła Podstawowa z oddz. przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2020 r.

Zadania do realizacji
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.

2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
IX 2017r.

Cały okres stażu.
Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2. Bieżąca analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów, regulaminów, szkolnego systemu oceniania itp. Opracowanie wraz z zespołem nauczycieli Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.
Cały okres stażu.
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły, potwierdzenie Dyrektora
Szkoły

3. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą naukową.
Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

4.Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych.
1. Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Szkolnym.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

5. Organizacja wycieczek. 1. Wycieczki o charakterze integracyjnym, naukowym.
Cały okres stażu.
Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

6. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

1. Przeprowadzenie lekcji otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku elektronicznym, scenariusze

7.Praca z uczniem zdolnym.
1. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów. Prowadzenie koła przyrodniczego
- od września 2017 do czerwca 2018r. W kolejnym roku konsultacje przyrodniczo - biologiczne.
2. Udział w konkursach międzyszkolnych.
Cały okres stażu.
Opis działania, dyplomy.

8. Praca z uczniem słabym
1. Konsultacje z przyrody w celu podnoszenia wyników w nauce.
2. Organizacja pomocy koleżeńskiej od września 2018r
Od września 2017r. do czerwca 2020r.
(w miarę potrzeb)
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,

9. Systematyczna współpraca z rodzicami
1. Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami, spotkania indywidualne, od września 2018r uroczystości klasowe związane z objęciem wychowawstwa w klasie IV
Cały okres stażu.
Od września 2018r.
Zapisy w dzienniku elektronicznym Librus

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1. Przygotowanie i publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
3. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego
IX 2017 r.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych (np. do ewaluacji wewnętrznej).
1. Przygotowanie ankiet do ewaluacji wewnętrznej.
2. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych przyrody, od września 2019r. także lekcji biologii i WDŻwR
Cały okres stażu. Wydruki.
3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

1. Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.
Cały okres stażu.
Wydruki.

4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji przyrody, od września 2019r. także lekcji biologii i WDŻwR (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).
3. Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych z przyrody, a od września 2019r. także z biologii i WDŻwR wykorzystując urządzenia multimedialne
-lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli
(w szczególności dla nauczycieli kontraktowych)
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, informacje zwrotne,

2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowo-wychowawczego
1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2. Udział w pracach zespołu podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia.
Cały okres stażu.
Notatki.
3. Przeszkolenie Rady Pedagogicznej 1. Systematyczny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Cały okres stażu.
Zapis w protokole Rady Pedagogicznej, potwierdzenie Dyrektora Szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
1. Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, sms – owy, angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej, udział w imprezach klasowych i szkolnych.
Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, lista obecności.

2. Dostosowanie programu pracy z uczniem z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1. Opracowanie dostosowań do pracy z uczniem z opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej. Cały okres stażu.
(w razie potrzeby)
Wydruki dostosowań.

3. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła przyrodniczego.
1. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
IX 2017 r.
Program.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie koła przyrodniczego.
1. Prowadzenie kółka przyrodniczego w celu:
a) doskonalenia umiejętności zdobytych na lekcjach
b) poszerzania wiedzy przyrodniczej
c) przygotowywania do konkursów przyrodniczych
Od września 2017 do czerwca 2018r.
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały,.

2. Organizowanie konkursów
1. Organizowanie konkursów:
a) Zdrowy Styl Życia
b) Eko-Planeta
c) O tematyce związanej z fizyką
Cały okres stażu.
Zdjęcia, dyplomy

3. Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
Organizowanie konsultacji.
Organizowanie spotkań z pedagogiem.
Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora, wpisy w dzienniku elektronicznym

4. Podejmowanie działań zachęcających do przyrody
1. Organizowanie Światowego Dnia Ziemi i Wody
Cały okres stażu.
Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora.

5. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury
1. Wyjazdy do kina, teatru
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora, karta wycieczki

6. Podejmowanie działań zachęcających uczniów do prezentacji własnych talentów na forum szkoły
1. Praca w grupach- tworzenie prezentacji multimedialnych, referatów, plakatów lub modeli. Cały okres stażu.
Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora.

7. Organizacja wycieczki
1. Organizacja 2-dniowej wycieczki
2019
Karta wycieczki, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
1. Opis, obserwacja i analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
Cały okres stażu.
Opis i analiza przypadków.

Opracowała
Justyna Urbańska - Janowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.