X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42109
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: ...

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa ....
Zajmowane stanowisko: nauczyciel – wychowawca świetlicy
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: wyższe doktorskie z zakresu pedagogiki
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019

§8 ust 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Oczekiwane efekty

Uzupełnienie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat uzyskiwania stopni awansu)
Wrzesień 2017
• Aktualizacja wiedzy na temat procedury uzyskania awansu zawodowego oraz schematu opracowania planu.
• Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego
Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych Udział w aktualizowaniu dokumentów szkolnych
Zgodnie z potrzebami szkoły
• Zaktualizowanie Regulaminu Świetlicy
Systematyczne rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskona¬lenia zawodowego Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.
Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z dziećmi
Cały okres stażu
• Podniesienie kwalifikacji,
• Poszerzenie zakresu wiedzy metodycznej
• Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w czasie realizacji zajęć
• Zdobycie nowych doświadczeń w stosowaniu metod aktywizujących

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty

Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań
Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej.
Poszukiwanie nowości wydawniczych i wzbogacanie
o nowe publikacje własnej biblioteczki pedagogicznej
Cały okres stażu
• Wzbogacenie zasobów wiedzy pedagogicznej
• Poszerzenie księgozbioru własnej biblioteczki pedagogicznej
Doskonalenie warsztatu i pracy dydaktyczno- wychowawczej
Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć świetlicowych poprzez:
• prowadzenie za¬jęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• trening twórczości.
Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą, np. scenariusze zajęć
Cały okres stażu
• Wsparcie rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny
• Umiejętność przełamywania schematów oraz stereotypów poznawczych
• Poprawa giętkości i oryginalności myślenia
• Wzrost umiejętności rozwiązywania problemów
Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Cały okres stażu
• Wzbogacenie zakresu wiedzy na temat metod prowadzenia zajęć oraz metod wychowawczych stosowanych przez innych nauczycieli

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Oczekiwane efekty

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy

Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów.
Opracowanie zastawu propozycji zabaw dla dzieci
i rodziców „Kwadrans na wspólną zabawę”. Wyposażenie rodziców w w/w zestaw zabaw
Cały okres stażu.
Rok szkolny 2018/2019
• Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami w zakresie przepływu informacji o wychowanku oraz stosowania metod wychowawczych
• Zachęcenie rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi
Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych: Jasełka, Walentynki, Bal Karnawałowy i innych wynikających z rocznego planu pracy świetlicy
Cały okres stażu
• Zorganizowanie imprez okolicznościowych
Przeprowadzanie konkursów wewnątrz świetlicowych
Przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych oraz quizów wiedzy o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem pracy świetlicy
Cały okres stażu
• Poszerzenie zakresu wiedzy wychowanków dotyczącej różnych zagadnień
• Wzrost umiejętności w zakresie„zdrowej” rywalizacji
Praca z uczniami z trudnościami edukacyjnymi
Pomoc w odrabianiu lekcji.
Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką
Cały okres stażu
• Uzyskanie informacji na temat potrzeb wychowanków w zakresie konieczności udzielania im pomocy dydaktycznej
• Uświadomienie możliwości uzyskania wsparcia i pomocy
• Zachęcenie do odrabiania zadań domowych
• Poprawa w zakresie umiejętności systematycznej pracy

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty
Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej Wykorzystywanie technologii informatycznej:
• Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z innymi nauczycielami.
• Przesyłanie dokumentów i wymiana informacji drogą mailową.
• Tworzenie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań oraz opracowywanie dokumentacji na komputerze.
• Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej.
Cały okres stażu
• Opracowanie na komputerze dokumentacji związanej z pracą dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą świetlicy
• Opracowanie na komputerze regulaminów konkursów oraz dyplomów i podziękowań
• Wzbogacenie i wspomaganie technologią informacyjną zajęć świetlicowych
Wykorzystanie zasobów internetowych
• Korzystanie z komputerowych portali edukacyjnych
• Korzystanie z Internetu przy wyszukiwaniu informacji o szkoleniach, warsztatach potrzebnych do pracy w naszej placówce.
• Stosowanie w pracy materiałów znajdujących się na stronach internetowych np.: www.miastodzieci.pl,
www.krasnoludki.pl,
www.kubus.pl
Cały okres stażu
• Wzbogacenie wiedzy pedagogicznej o wiadomości zamieszczane na portalach edukacyjnych
• Wykorzystanie środków i pomocy dydaktycznych udostępnianych na stronach internetowych
Współtworzenie szkolnej strony internetowej Udział w tworzeniu podstrony internetowej dla świetlicy szkolnej
Cały okres stażu
• Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

§8 ust. 2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty

Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Umieszczenie planu rozwoju w Internecie
Rok szkolny 2017/2018
• Zamieszczenie planu na stronie internetowej wybranego portalu edukacyjnego
Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych
Prowadzenie zaplanowanych zajęć.
Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych
Cały okres stażu
• Organizacja konkursów oraz imprez świetlicowych i szkolnych
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Udostępnianie konspektów i scenariuszy zajęć.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Dzielenie się wiedzą zdobytą w trakcie warsztatów i szkoleń

Cały okres stażu
• Wzbogacenie wiedzy innych nauczycieli o własne umiejętności i doświadczenia pedagogiczne oraz wiadomości i doświadczenia uzyskane podczas warsztatów i szkoleń

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty

Współudział w opracowaniu programu zajęć dla uczniów klas I-III prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne : „I ty możesz zostać moim przyjacielem”

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć twórczych dla wybranych uczniów klas I-III : „Myślę, tworzę –JESTEM!”
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne.
Prowadzenie zajęć w ramach programu.
Omówienie efektów wprowadzenia programu. Ewaluacja programu.

Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
Prowadzenie zajęć w ramach programu.
Omówienie efektów wprowadzenia programu. Ewaluacja programu.
Rok szkolny
2017/2018
Rok szkolny
2018/2019
• Wzrost poczucia siły i własnej wartości
• Utrwalenie poczucia bezpieczeństwa
• Poprawa orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała w przestrzeni
• Podniesienie stopnia sprawności interpersonalnych
• Zachęcenie do podejmowania działań twórczych
• Podniesienie poziomu postaw twórczych
• Wzrost w zakresie myślenia dywergencyjnego
• Ograniczenie zachowań algorytmicznych

§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty
Aktualizacja strony internetowej świetlicy szkolnej Systematyczne uaktualnianie informacji znajdujących się na stronie internetowej świetlicy szkolnej Cały okres stażu • Aktualne informacje na stronie świetlicy szkolnej

Zorganizowanie cyklu zajęć dla wychowanków świetlicy szkolnej „Rozumiem siebie – rozumiem innych”
(integracja grupy, trenowanie asertywności oraz sztuki porozumiewania się)
Opracowanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej (raz w tygodniu)
Wrzesień, październik
w roku szkolnym 2017/2018

• Wzrost świadomości dotyczącej rozpoznawania i nazywania uczuć
• Podniesienie poziomu umiejętności wyrażania emocji
• Wzrost empatii
• Wpojenie umiejętności rozpoznawania zachowań asertywnych, uległych i agresywnych
• Zdobycie umiejętności asertywnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych
• Poszerzenie zakresu umiejętności interpersonalnych

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty

Zorganizowanie cyklu zajęć dla wychowanków świetlicy szkolnej „Stop nietolerancji”
(kształtowanie postawy tolerancyjnej)

Opracowanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej (raz
w tygodniu)
Kwiecień, maj w roku szkolnym 2017/2018

• Wzrost stopnia świadomości w zakresie podobieństw i różnic między ludźmi różnych kultur, ras i religii oraz osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi
• Wzrost świadomości w zakresie tolerancji
• Ograniczenie bierności wobec zachowań nietolerancyjnych
• Utrwalenie pojęcia integracji

Zorganizowanie cyklu zajęć dla wychowanków świetlicy szkolnej „Lubią mnie inni, bo lubię sam siebie”
(wzmacnianie poczucia własnej wartości) Opracowanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej (raz w tygodniu)
Wrzesień, październik
w roku szkolnym 2018/2019
• Wyćwiczenie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie
• Wzmocnienie wiary we własne możliwości i umiejętności
• Rozbudzenie poczucia pewności siebie u wychowanków z niską samooceną, poprzez uświadomienie zalet i mocnych stron
• Podniesienie poczucia własnej wartości

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty

Zorganizowanie cyklu zajęć dla wychowanków świetlicy szkolnej „Sposoby na nudę”
Opracowanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej (raz w tygodniu)
Kwiecień, maj w roku szkolnym 2018/2019
• Poszerzenie zakresu wiedzy na temat różnych ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego
• Uświadomienie korzyści wynikających z konstruktywnego spędzania wolnego czasu
• Ograniczenie chęci spędzania czasu przy grach komputerowych

Zorganizowanie w świetlicy szkolnej cyklu zajęć „Czytanie na dywanie" - trzydziestominutowe zajęcia w trakcie których dzieci słuchają czytanej przez nauczyciela książki bądź audiobooka.
Czytanie uczniom przebywającym w świetlicy wybranych książek z literatury dziecięcej (średnio dwa razy w tygodniu).
Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania książką.
Cały okres stażu
• Zachęcenie do obcowania z literaturą dziecięcą
• Uświadomienie korzyści płynących z czytania
• Wyćwiczenie umiejętności analizowania i rozumienia przeczytanego tekstu

Organizowanie imprez okolicznościowych, uroczystości szkolnych
Organizacja kiermaszów okolicznościowych wraz z innymi wychowawcami świetlicy.
Współpraca w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych
Cały okres stażu
• Zorganizowanie kiermaszów okolicznościowych
• Współdziałanie przy organizacji uroczystości szkolnych

§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas
Konsultacje w zależności od zaistniałych sytuacji. Bieżąca wymiana informacji na temat uczniów, oraz doświadczeń w rozwiązywaniu ich problemów. Konsultowanie propozycji rozwiązywania problemów
Cały okres stażu
• Współpraca w zakresie rozwiązywania problemów
• Eliminacja społecznie niepożądanych zachowań wychowanków
• Podniesienie poziomu świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
• Uświadomienie dzieciom możliwości otrzymania pomocy i wsparcia

Współpraca ze świetlicami szkolnymi innych szkół
Wymiana różnych materiałów i doświadczeń
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyświetlicowych
Cały okres stażu
• Wzbogacenie zakresu umiejętności pedagogicznych o wiedzę opartą na doświadczeniach wychowawców innych świetlic
• Udział wychowanków w konkursach

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty
Udział w akcjach charytatywnych, pomocy uczniowskiej, zbiórkach różnego typu
Angażowanie się w organizację akcji przeprowadzanych na terenie szkoły, propagowanie akcji, angażowanie oraz zachęcanie uczniów do udziału w nich.
Pomoc w organizacji akcji charytatywnej „Dzieci pomagają dzieciom” organizowanej corocznie przez GKS „Czarni” Bytom na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Cały okres stażu
• Podniesienie stopnia świadomości dzieci na temat obustronnych korzyści wynikających
z udziału
w akcjach charytatywnych
• Udział w akcjach charytatywnych
Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia Organizowanie pogadanek na temat przestrzegania zasad higieny i dbania o zdrowie
Cały okres stażu, zależnie od potrzeb

• Podniesienie poziomu świadomości prozdrowotnej
• Podniesienie poziomu świadomości dzieci dotyczącej sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia
• Uświadomienie możliwości uzyskania pomocy

Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim

Udział w organizowanym corocznie przez PKOL konkursie literackim „Opowiadania olimpijskie”.
Pozyskiwanie upominków wykorzystywanych jako nagrody w konkursach świetlicowych
Rok szkolny 2017/2018
• Udział w konkursie
• Pozyskanie upominków
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty
Współpraca z firmą „Consalnet” i „Partner”
Pozyskiwanie upominków wykorzystywanych jako nagrody w konkursach świetlicowych i międzyświetlicowych, Pikniku Rodzinnym oraz pozyskiwanie dekoracji do świetlicy i szkoły Cały okres stażu
• Pozyskanie nagród na konkursy
• Pozyskanie fototapet do dekoracji świetlicy i szkoły

Współpraca z PCK
Zbiórki odzieży
Cały okres stażu
• Przekazanie zebranej odzieży do PCK

§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony - Opis przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.