X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42078
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Natalia Nalepa Połaniec, 01.09.2013r
Przedszkole Publiczne w Połańcu
ul. Madalińskiego 1
28-230 Połaniec

ANEKS
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 – 28.02.2019 r., przerwy –3 urlopy macierzyńskie)
Opiekun stażu: mgr Halina Bieniek
Dyrektor przedszkola: mgr Anna Kaniszewska

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393).

L.p. Kierunki rozwoju Zadania Termin realizacji.
Osoby wspierające Sposób
dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach or-ganów szkoły związa¬nych z realizacją zadań edukacyjnych, wycho-wawczych, opiekuń¬czych lub innych wynikają¬cych ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7. ust1. pkt1.) 1. Udział w pracach Rady Pedago¬gicznej, współpraca z gronem peda¬gogicznym, udział w pracach zespołu nad tworzeniem planów rocznych.

2. Współpraca z rodzicami poprzez:
- zebrania grupowe
- rozmowy indywidualne
- zajęcia otwarte
- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
- przedstawianie ciekawych zawodów wykonywanych przez rodziców

3. Uczestniczenie w pracach zespołu
-do spraw ewaluacji Programu wychowawczego,
- do opracowania Rocznego Planu Pracy Przedszkola,
- „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim ”

4. Współpraca podczas organizacji akademii przedszkolnych i imprez okolicznościowych
a) Święto pieczonego ziemniaka;
b) Dzień Babci i Dziadka;
c ) Dzień Mamy i Taty;
d) Festyn Rodzinny;
e) akademia 11 listopada
f) Rytmiczne przedszkolaki
g) Biegiem dróżką za Kościuszką
h) Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Potwierdzenie obecno¬ści

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze zajęć, zdjęcia

Potwierdzenie

Potwierdzenie współpracy

2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności za¬wodowych,
samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( § 7. ust 1. pkt 2. )

1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- ukończenie kursów wzbogacających kwalifikacje nauczycieli pracujących w przedszkolach.
- poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzprzedszkolnym i zewnątrz przedszkolnym doskonaleniu.
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

2.Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- wykonywanie gazetek tematycznych
i dekoracji w sali, na korytarzu.
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, kart pracy itp.

3. Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.

4. Samokształcenie w sieci – działania na platformie informacyjnej.

5. Prezentowanie swojej wiedzy na zajęciach koleżeńskich. W okresie stażu

W okresie stażu

Cały okres stażu

W okresie stażu

3 razy w okresie stażu Zaświadczenia ukończenia kursów
Potwierdzenie, obecności, notatki własne
Zbiór pomocy dydak-tycznych

Zdjęcia, plansze, plakaty, karty pracy, itp

Własne notatki, spis lektur

Własne notatki.

Scenariusze zajęć.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3. ) 1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2018 poz. 1574)
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Inne wychodzące Rozporządzenia.

2. Zapoznanie się z publikacjami inter-pretującymi zasady ubiegania się o stop¬nie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

4. Aktualizacja wiedzy poprzez in¬dywidu¬alne studium prawa oświa¬towego.
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie Własne notatki

Własne notatki
Zbiór przeanalizowa¬nych dokumentów, notatki własne

Zaświadczenia

Własne notatki
4. Umiejętność organizacji i do-skonalenia własnego warsztatu pracy, analizo¬wania i doku-mentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
(§ 7. ust 2. pkt 1. ) 1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego
- śledzenie stron internetowych MEN
- ustalenie zasad współpracy - analiza planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie Planu Rozwoju Za¬wodo-wego.
- Ustalenie terminów spotkań z opieku¬nem.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych na¬uczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opie¬kuna stażu - konsultacja , opra¬cowanie scenariuszy zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora -
- konsultacja , opra¬cowanie scenariuszy zajęć ich analiza.
- Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycz¬nym aktywnych metod nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych.
- Gromadzenie materiałów pomocniczych, płyt, nagrań itp.
- Indywidualizacja pracy z dzieckiem.
- Opracowanie projektu edukacyjnego.
- Opracowanie autorskiego programu edukacyjnego „Przedszkolak badaczem i odkrywcą”.

4. Dzielenie się wiedzą z innymi koleżankami.
- Prowadzenie zajęć otwartych.
- Uczestnictwo w radach szkoleniowych
- Przekazywanie informacji ze szkoleń innym nauczycielom

5. Współpraca z rodzicami.
- Rozmowy indywidualne
- Ustalenie wspólnych zasad oddziaływań wychowawczych
- Zajęcia otwarte dla rodziców.

6. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie Planu Rozwoju Za¬wodo-wego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.
- Publikowanie artykułów na stronie internetowej przedszkola, stronie Połańca i gazety „Echa Dnia”.

7. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- wykonywanie i opracowywanie indywidualnych kart pracy oraz pomocy dydaktycznych
- gromadzenie czasopism o treści edukacyjnej
- studiowanie literatury

8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć, arkusze obserwacyjne, plany miesięczne, zeszyt rozmów z rodzicami, zeszyt rozmów ze specjalistami.
Systematycznie
Wrzesień 2013

Wrzesień 2013r

2 razy w roku szkol¬nym

2 razy w roku szkol¬nym, systematycznie

2 razy w roku szkolnym

W okresie stażu
Systematycznie

W okresie stażu

W okresie stażu
Raz w miesiącu

1 raz w roku

Systematycznie

Cały okres stażu
Systematycznie

Cały okres stażu
Systematycznie

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan Rozwoju Zawodo-wego

Kontrakt, harmonogram spotkań z opiekunem

Scenariusze zajęć, notatki własne

Scenariusze zajęć, notatki własne

Scenariusze zajęć, notatki własne

Własne notatki, dokumentacja pracy, scenariusze zajęć, wykonane pomoce dydaktyczne

Scenariusze zajęć, referaty, notatki

Scenariusze zajęć, zdjęcia

Publikacja w Internecie
Potwierdzenie

Karty pracy, zebrane pomoce dydaktyczne, tytuły czasopism, spis pozycji literatury fachowej

Dzienniki zajęć, dokumentacja pracy

5. Umiejętność uwzględnia¬nia
w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokal-nego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. ) 1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców:
- obserwacja, rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców i dzieci, pedagogizacja rodziców – udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem
- organizowanie warsztatów plastycznych, ruchowych i zdrowotnych dla dzieci i rodziców.

2. Czynne uczestniczenie w realiza¬cji priorytetów wycho¬wawczo – edukacyjnych Przedszkola zawartych w Rocznych Planach Pracy.
- Praca z programem własnym oraz wychowawczym przedszkola.

2. Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkur¬sach.

4. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjście do lasu, na cmentarz, do kina, na pocztę, do szkoły, do apteki, itp.

5. Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, np. akademia na 11 listopada, festynów, np. urządzenie kącika zabaw podczas Festynu Rodzinnego oraz imprez sportowych, np. Spartakiada

6. Współpraca z rodzicami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola:
- współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych
- angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola - dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów.

7. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań):
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod Pedagogiki Zabawy, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Orffa, Labana, Dary Froebla, aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, Finger – Painting.
- Wprowadzenie odimiennej metody Nauki Czytania I. Majchrzak

8. Integracja ze środowiskiem lokalnym:
- Biblioteką, Urzędem Miasta i Gminy, Galerią Połaniec, CKiSz, ŚDS
- udział w akcjach charytatywnych i programach profilaktycznych: Cała Polska czyta dzieciom, Sprzątanie Świata,
„Mamo, tato, wolę wodę”, „Zbieraj kartridże, ratuj konie”, „Radosne przedszkole”

9. Współpraca ze specjalistami: korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy.

10. Rozmowy z rodzicami podczas „dni otwartych przedszkola” w ramach programu adaptacyjnego, przeprowadzenie zajęć otwartych dla dzieci.

11. Eksponowanie wystaw prac dziecięcych o tematyce związanej z priorytetami zawartymi w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.
W okresie stażu

1 raz w roku

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu, zgodnie z planem

W okresie stażu

W okresie stażu

Cały okres stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie, w okresie stażu Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, scenariusze zajęć

Potwierdzenie udziału rodziców, zdjęcia, scenariusze
Zdjęcia, scenariusze zajęć

Potwierdzenie

Potwierdzenia udziału
w konkursach, dyplomy

Zdjęcia, dokumentacja

Potwierdzenie współpracy, zdjęcia, dokumentacja

Potwierdzenie współpracy, zdjęcia

Dokumentacja, scenariusze zajęć, karty pracy, zdjęcia

Dokumentacja, zdjęcia

Potwierdzenie

Dokumentacja przedszkola

Ekspozycje prac dziecięcych, wpisy do dziennika
6. Umiejętność wykorzysta¬nia
w swojej pracy tech¬nologii kom¬puterowej i informacyjnej.
(§ 7. ust 2. pkt 3. ) 1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej:
- zamieszczanie planów, scenariuszy zajęć na stronach portali edukacyjnych
- tworzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem Internetu i programów graficznych

2. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji z zakresu prawa oświatowego:
- korzystanie ze stron MENiS, WWW.literka.pl, awans-zawodowy.org, publikacje.edu.pl, edux.pl, i innych
- pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej przy pomocy komputera
- zamieszczenie planu na stronie portalu edukacyjnego

3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami:
- wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych

4. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego:
- dokumentacja stażu w formie elektronicznej Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

V. 2019r Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne

Teczka zawierające podstawowe akty prawne, opracowane materiały i pomoce dydaktyczne

Scenariusze i zabawy dla dzieci

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pe¬dagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, w rozwiązywani problemów związanych
z zakre¬sem realizo¬wanych
przez nauczyciela zadań
(§ 7. ust 2. pkt 4. ) 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psycho¬logii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach dosko¬nalenia zawodo¬wego.

2. Samokształcenie – zapoznanie się
z najnowszymi propozycjami wy¬dawni¬czymi z w/w dziedzin.

3. Współpraca z osobami, instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą (logopeda, psycholog).

4. Pedagogizacja rodziców, współpraca z rodzicami – warsztaty dla rodziców, artykuły na stronie domowej przedszkola Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

W okresie stażu Własne notatki

Własne notatki, dzienniczek lektur własnych

Potwierdzenie współpracy

Referaty, lista poruszanych tematów, strona internetowa
8. Umiejętność posługiwania się przepisami doty¬czącymi systemu oświaty w zakresie funk¬cjonowania szkoły, w któ-rej nauczyciel odbywał staż
(§ 7. ust 2. pkt 5. ) 1. Śledzenie zmian w prawie oświatowym, aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat oraz opracowujących
i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzprzedszkolne.
Systematycznie

W okresie stażu

Umiejętność korzystania
z prawa oświatowego

Potwierdzenie dyrek¬tora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.