X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42075
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - rok szkolny 2017 / 2018, półrocze II

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AWANSU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ROK SZKOLNY 2017 / 2018 PÓŁROCZE II

I. UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
• Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły:
-„ Ochrona danych osobowych w perspektywie nowego stanu prawnego ”,
„ Realizacja podstawy programowej w szkole podstawowej z wykorzystaniem metody projektu ”,
- „ Doradztwo zawodowe-wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów ”,
- „ Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”,
- „ Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznych w placówce”,

• Współpraca z rodzicami:
- zebrania klasowe, konsultacje indywidualne,
- wzbogacenie bazy szkoły o środki higieniczne,
- pomoc w zorganizowaniu uroczystości szkolnych,
-udział w zbiórce ; „Góra grosza" ,”Komitet Samopomocy ”

5. Realizacja zadań nauczyciela wspomagającego.
- zapoznałam się z treścią orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii (psychologicznych, pedagogicznych) uczniów, -kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu,
-prowadziłam dokumentację każdego ucznia z orzeczeniem,
- dostosowałam metody pracy do potrzeb i możliwości dziecka,
- tworzyłam programy nauczania i plany pracy na podstawie zaleceń PPP,
- opracowałam karty pracy, testy , sprawdziany i pomoce dydaktyczne,
- angażowałam uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły poprzez udział w konkursach plastycznych, uroczystościach szkolnych,
- współpracowałam ze specjalistami i nauczycielami z poszczególnych przedmiotów, -systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i pojawiających się trudnościach w celu ustalenia wspólnych oddziaływań na ucznia,

II. WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
- na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych,
- regularnie umieszczałam zdjęcia z życia klasy na stronie internetowej,
- korzystałam z zasobów Internetu w celu przygotowania do zajęć i poszukiwania ciekawych materiałów dydaktycznych,
-na zajęciach z wychowawcą realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnych, użytkowania komputera i Internetu ,
- w pracy systematycznie utrzymuję kontakt z koleżankami poprzez przekazywanie informacji w formie widomości e- mail,

III. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.
-udział w lekcji koleżeńskiej z biologii w 7 klasie nt. „Budowa narządu wzroku ” -aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej,
- aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego współpracując z nauczycielami. Omawialiśmy problemy wychowawcze, prowadziliśmy dyskusje, które kończyły się i wspólnie wyciągniętymi wnioskami,
-dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Współpraca między nami przejawia się również podczas organizowania imprez, szkolnych konkursów, wyjść szkolnych,

IV. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
-opracowałam i wdrażam program wychowawczy dla klasy 4 C -poprzez rolę wychowawcy, -opracowałam i wdrażam programy zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez prowadzenie tych zajęć w klasie 6 b i 4 C,

V POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
-diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.
-wielokrotnie w klasie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
-współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
-podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami,
-organizowanie wycieczek i wyjść szkolnych ;
 Zorganizowałam wyjazd na Zieloną Szkołę do miejscowości „Sianożęty” nad morze
 zorganizowałam wyjście klasowe do kina na film „Paddington 2”, oraz do Parku trampolin” Ninja Park ” w Tarnowie,
-włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje ; podczas stażu brałam udział wraz z uczniami w akcjach: ,,komitet samopomocy ”, ,,Sprzątanie Świata” w ramach Tygodnia Ekologicznego
- dbałam o wygląd sali klasowej :
 wykonywałam dekoracje sali na każdą porę roku i na różne okazje oraz gazetki tematyczne,
 umieszczałam na gazetce prace plastyczne dzieci,
 na tablicy informacyjnej umieszczałam ciekawostki z życia klasy, regulamin właściwego zachowania się,
 zadbałam również o ukwiecenie sali zakładając „Zielony ogródek” . Do wspólnego dbania o salę angażowałam również swoich uczniów,

VI WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.
–podjęłam współpracę ze Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno -Terapeutyczną w Tarnowie szukając wsparcia do pracy z uczniem o dużych trudnościach w funkcjonowaniu społecznym.

Tarnów 18.06.2018 r. ....................................
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.