X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42072
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

(1 września 2017 r. - 31 maja 2020 r.)

mgr Aneta Szuba

I IMIĘ I NAZWISKO: MGR ANETA SZUBA

II NAZWA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ: SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 W TARNOWIE

III STANOWISKO: NAUCZYCIEL DODATKOWO ZATRUDNIONY W ODDZIALE INTEGRACYJNYM, WYCHOWAWCA KLASY 4C

IV POSIADANE KWALIFIKACJE:
• STUDIA MAGISTERSKIE: TECHNIKA Z INFORMATYKĄ
• STUDIA PODYPLOMOWE: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
• STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIESPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
• STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA I INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROAWOJOWYMI

V STAŻ PRACY: 7 LAT

VI STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: NAUCZYCIEL MIANOWANY

VII DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2017 R.

VIII DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2020 R.

IX PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)
• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013r., poz. 393)

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-Podniesienie jakości pracy szkoły
-Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych
-Własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji
-Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
-Wspieranie rozwoju szkoły
REALIZACJA WYMAGAŃ KONIECZNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
LP
ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN i portali edukacyjnych,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- dokonywanie oceny i analizy własnych umiejętności,
- dokumentowanie realizacji planu zawodowego, gromadzenie dokumentacji,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planurozwoju zawodowego, IX 2017 r.

IX 2017 r.

okres stażu

maj 2020 r.
wniosek o rozpoczęcie stażu

plan rozwoju zawodowego

dokumentacja pracy

sprawozdanie

2. Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły
- udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, o tematyce wychowawczej i dydaktycznej,
- studiowanie literatury pedagogicznej,
okres stażu.
potwierdzenia

3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań
- współpraca z dyrektorem szkoły w realizacji zadań szkoły,
- współpraca z rodzicami,
- praca w zespołach zadaniowych działających w szkole,
okres stażu
sprawozdania

4.Realizacja zadań nauczyciela wspomagającego.

- analiza zaleceń PPP,
- dostosowywanie metod pracy do potrzeb i możliwości dziecka,
- tworzenie programów nauczania i planów pracy na podstawie zaleceń PPP,
- przygotowywanie kart pracy, pomocy dydaktycznych,
- angażowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,
- współpraca ze specjalistami i z rodzicami,
okres stażu

programy nauczania plany pracy
karty pracy

5. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo – opiekuńczego klasy
-opracowanie planów pracy wychowawczej na poszczególne lata ,
-współpraca z rodzicami ,
-ujednolicanie oddziaływań wychowawczych,

okres stażu
plany pracy wychowawczej

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy
- posługiwanie się oprogramowaniem użytkowym w przygotowaniu materiałów dydaktycznych i prezentacji multimedialnych,
- prowadzenie zajęć w sali multimedialnej, komputerowej z wykorzystaniem ich wyposażenia,
- wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia dokumentacji szkolnej i wypisywania świadectw,
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu w celu optymalizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
okres stażu
prezentacje multimedialne
zapisy w dzienniku

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem

-pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp.

okres stażu
załączone wzory wybranej dokumentacji pracy pedagogicznej

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej - prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej,
- opracowywanie kart pracy i pomocy na zajęcia,
- zapoznanie się z programami skierowanymi do osób z niepełnosprawnościami, okres stażu

dokumentacja

karty pracy

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych,
- zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń,
- konsultacje z nauczycielami, nauczycielami wspomagającymi, specjalistami,
okres stażu
materiały

potwierdzenia

2. Prowadzenie zajęć otwartych - prowadzenie lekcji otwartej,
- prowadzenie lekcji koleżeńskiej, termin wyznaczony przez Dyrektora Szkoły scenariusze zajęć
§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy
- praca podczas godzin wychowawczych, imprezy klasowe, wycieczki, ankiety

okres stażu

program wychowawczy
dziennik klasowy ankiety
karty wycieczek

2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - opracowanie i wdrożenie programu zajęć terapeutycznych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych (opinia/orzeczenie PPP)
-opracowanie i wdrożenie programu zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach (opinia/orzeczenie PPP)
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych wg potrzeb szkoły, IX 2018

okres stażu program,
zapisy w dzienniku
program
zapisy w dzienniku

3. Współudział w przygotowaniu „Dni Otwartych Szkoły”
-wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem promujących placówkę w środowisku lokalnym
II 2018

okres stażu
poświadczenie dyrektora
dokumentacja fotograficzna

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
-prowadzenie społecznie kółka
okres stażu

plan pracy kółka
przykładowe materiały

2. Rozwijanie umiejętności i wiedzy uczniów - przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, okres stażu potwierdzenie uczestnictwa zdjęcia
3. Udział w programach organizowanych przez instytucje samorządowe lub inne podmioty

- koordynowanie prac uczniów, prezentacja efektów pracy wśród społeczności szkolnej oraz na stronach internetowych,
okres stażu
potwierdzenie uczestnictwa

4.
Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną
-włączanie się do różnych akcji

okres stażu
potwierdzenie dyrektora
zdjęcia

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze szkolną biblioteką oraz z Biblioteką Publiczną Miasta Tarnowa
-zachęcanie uczniów do korzystania z księgozbioru biblioteki, przeprowadzenie lekcji bibliotecznych.
okres stażu

poświadczenie o nawiązaniu współpracy

2. Wykonywanie zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych we współpracy z innymi osobami - współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz terapeutami, okres stażu notatki ze spotkań

3. Wykonywania zadań na rzecz oświaty - współpraca z firmami, fundacjami, stowarzyszeniami przy realizacji projektów i działań ekologicznych, okres stażu dokumentacja projektów

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych, innych

- analiza efektywności metod stosowanych w nauce uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- praca z uczniem z problemem,

okres stażu

okres stażu
ewaluacja IPET

opis i analiza przypadku

2. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży - samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie

-współpraca ze szkolnym pedagogiem

- udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce okres stażu lista przeczytanych pozycji

potwierdzenie

poświadczenie udziału

3. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych
-opis i analiza dwóch przypadków -współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz wychowawcami, pedagogiem szkolnym

1) zdiagnozowanie wybranych problemów
2) ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
3) podsumowanie oraz wnioski,
4) wprowadzenie działań naprawczych.
okres stażu
załączenie dokumentów potwierdzających współpracę oraz realizację własnych działań

studium dwóch przypadków

Uwaga: dopuszcza się możliwość rozszerzenia i korekty zadań w planie rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Tarnów dn. 01.09.2017 r. ........................................

Zatwierdzam do realizacji:

Tarnów dn. .................................... ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.